Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II- Xác định MNDBT và dung tích hiệu dụng

II- Xác định MNDBT và dung tích hiệu dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPΔtNướcNướcNướcNướcNgàyđến

WQdùng

Wqthừa

V+thiếu

V-Tháng(1)

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIIGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGVkhoVxả thừa(106m3) Wx(106)(2)(106m3) (106m3) (106m3) (106m3)

(3)

(4)

(5)

(6)3034.4900.13634.35434.3543129.4680.14129.32761.6772.0043026.4680.13626.33261.67726.3323112.0350.46211.57361.67711.573313.0817.9584.87756.800281.9597.1805.22151.579312.4766.5494.07347.506300.9776.6565.67941.827311.0312.23511.20530.622300.69913.00012.30118.321312.58511.3278.7429.579VIII31

1.189

10.768

9.579

Tổng 365 116.457 76.548 101.586 61.677

Khi chưa kể đến tổn thất: Vhd=61,677.106 m3;(7)0

475.619(8)39.909Vbt= Vc+ Vhd= 5,254.106 + 61,677.106= 66,93.106m3.

Trong đó:Cột 1: Ghi thứ tự cỏc thỏng sắp xếp theo năm thủy lợi ( cũng trùng

với năm thủy văn.)

Cột 2: Ghi số ngày của từng tháng.

Cột3: Ghi tổng lượng nước đến của tháng tương ứng với cột 2.: WQ=Q. Δt i .

Cột4: Ghi tổng lượng nước dùng.

Cột 5: Ghi tổng lượng nước thừa.

Cột 6: Ghi tổng lượng nước thiếu. ΔV = WQ- Wq

Tổng cột 6 chính là lượng nước còn thiếu và chính là dung tích hiệu dụng của

hồ chứa.

Cột 7: Ghi lượng nước tích trong hồ chứa kể cả dung tích chết.

Cột 8: Ghi tổng lượng nước xả thừa.SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI30LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG+) Xác định Vh hồ chứa có kể đến tổn thất hồ chứa:Tính tổn thất hồ chứa thể

hiện trong bảng sau:

Bảng 4-2.Bảng tính tổn thất hồ chứa

ThángVk

(106m3)(1)(2)Vbq

Fbq

(106m3) (106m2)∆Z

(mm)Wb

(10 6m3)K

(7)(3)(4)(5)(6)39.60822.4313.7440.50.15066.93153.276.0547.50.286Wt

Wtt

(106m3) (106m3)

(8)(9)0.2240.3740.5320.8180.6690.9570.6690.9160.6450.8580.5940.7750.5480.720.4990.7110.4150.770.2970.6850.1920.5380.1

5.3840.336

8.4585.254

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII66.93166.9316.9541.50.28866.93166.9316.9535.60.24762.05464.496.8231.30.21356.83359.446.5128.00.18152.7354.7826.1628.00.17247.08149.915.7936.70.21235.87641.485.1769.10.35523.57529.734.2891.20.38814.83319.2043.599.90.3465.25410.042.5397.20.239

3.076Tổng1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%VtbTrong đó: Cột 1: Ghi thứ tự các tháng sắp xếp theo năm thủy lợi.

Cột 2: Ghi dung tích hồ chứa kể cả dung tích chết khi chưa tính tổn thất (bằng cột 7

ở bảng 2.1+Vc) (106 m3)

Cột 3: Ghi dung tích bình qn của hồ chứa (106 m3).: Vbq Vi 1  Vi

2Cột 4: Ghi diện tích mặt hồ tương ứng với V bq (tra theo đường đặc trưng địa

hình kho nước) (106 m2).

Cột 5: Là lượng tổn thất Z phân phối trong năm.

Cột 6: Là tổn thất bốc hơi tương ứng với các tháng ở cột 1 : Wbh  Zi .Fmh

Cột 7: Chỉ tiêu tổn thất thấm, ta lấy k=1%Vtb.

Cột 8: Là tổn thất thấm tương ứng với các tháng ở cột 1 :

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI31W=k.Vtb

LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGCột 9: Là tổng tổn thất (106 m3).: Wtt=Wthấm+Wb.hơi

Bảng 4-3.Bảng tính dung tích hiệu dụng của hồ chứa có kể đến tổn thất hồ chứa

Tổng lượng nước

Tháng

(1)

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TổngV =WQ-Wq’WQ

106 m3

(2)Wq

106 m3

(3)Wq’

106 m3

(4)(+)

106 m3

(5)34.490.1360.5133.9833.9829.4680.1410.9628.5162.4926.4680.1361.0925.3867.0820.8412.0350.4621.3810.6667.0810.663.0817.9588.825.7461.341.9597.1807.966.0155.332.4766.5497.274.7950.540.9776.6567.376.3944.151.0312.23513.0011.9732.180.69913.00013.6912.9919.192.58511.32711.879.289.911.189

116.45710.768

76.54811.10

85.029.91

67.040

503.2798.53(-)

106 m3

(6)Vkho

106 m3

(7)Vx

106 m3

(8)31.5Cột 1: Ghi thứ tự các tháng sắp xếp theo năm thủy lợi.

Cột 2: Tổng lượng nước đến trong từng tháng.

Cột 3: Tổng lượng nước dùng trong từng tháng chưa kể đến tổn thất.

Cột 4: Tổng lượng nước dùng trong từng tháng có kể đến tổn thất.

Cột 5: Lượng nước còn thừa trong kho trong từng tháng khi WQ>Wq’.

Cột 6: Lượng nước còn thiếu trong kho trong từng tháng khi WQ
Cột 7: Dung tích kho chứa Vt  Vt 1 �V . Dấu (+) khi tháng thừa nước.

Dấu (-) khi tháng thiếu nước. Vt �Vh

Cột 8: Lượng nước xả thừa.

So sánh Vhd của hồ khi có tổn thất va khơng có tổn thất thơng qua sai sốSVTH: PHẠM HỒNG HẢI32LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP=GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG67, 041  61, 677

.100 %=8%>5% nên ta phải tính lại

67, 041Bảng 4-4: Bảng tính lại tổn thất hồ chứa

Tháng

(1)Vk

(106m3)

(2)

5.254Vbq

(106m3)

(3)Fbq

(106m2)

(4)39.2322.243.7140.50.15067.7453.486.0547.50.28772.3370.037.1941.50.29572.3372.337.2635.60.25866.5969.497.0631.30.22160.5863.586.71280.18955.7958.186.31280.17949.4052.595.9536.70.21937.4343.415.2969.10.36524.4430.934.3591.20.39715.1619.83.5399.90.3515.25410.212.4997.20.242

3.150IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII∆Z

Wb

(mm) (m3)

(5)

(6)TổngK

(7)

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%Vtb

1%VtbWt

(m3)

(8)Wtt

(106m3)

(1)0.220.370.5340.820.700.990.7230.980.6940.920.6350.820.5810.760.5250.740.4340.80.3090.710.1980.550.102

5.8660.34

8.94Bảng 4-5.Bảng tính lại dung tích hiệu dụng của hồ chứa

có kể đến tổn thất hồ chứa.

Tháng

(1)V =WQ-Wq’

Tổng lượng nước

WQ

Wq

Wq’

(+)

(-)

106 m3 106 m3 106 m3 106 m3 106 m3

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI33Vkho

106 m3

(7)Vx

106 m3

(8)LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPIX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TổngGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG34.490.1360.50633.98433.98629.4680.1410.96128.50762.49626.4680.1361.12625.34267.28720.55012.0350.4621.4310.60567.28710.5973.0817.9588.875.78961.4981.9597.188.006.04155.4572.4766.5497.3094.83350.6280.9776.6567.3966.41944.2081.0312.23513.0412.0132.2080.6991313.7113.00319.20611.327 11.8729.2879.9192.5851.189 10.768 11.108

9.919

0

116.457 76.548 85.311 98.433 67.287 504.180 31.146Ta tính lại sai số của Vh:  =67, 287  67, 041

.100% %=0,37% <5% thoả mãn

67, 287Từ bảng trên ta thấy để đảm bảo yêu cầu điều tiết thì hồ chứa phải thảo mãn:

+ Dung tích hiệu dụng : Vhd=67,287.106m3.

+ Dung tích kho chứa :Vbt= (67,287+5.254).10 6 = 72,54.106 m3.

+ Cao trình MNDBT = 26,53m. (Tra quan hệ V~Z).4-2 Xác đinh cấp cơng trình

Căn cứ vào quy phạm thiết kế cơng trình thuỷ lợi QCVN 04-05:2012

BNNPTNT, cấp cơng trình của hồ chứa Trường Xuân được xác địn theo ba điều

kiện sau:

- Theo năng lực phục vụ

- Theo điều kiện đặc tính kỹ thuật

- Theo dung tích hồ chứa ứng với MNDBTSVTH: PHẠM HOÀNG HẢI34LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGI- Theo năng lực phục vụ

Hồ Trường Xuân phối hợp với hồ Cẩm Ly cấp nước tưới cho 5 905 ha lúa 2 vụ

thuộc huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy QPVN 04-05 2012 BNNPTNT thì cấp cơng

trình được xác định là cấp IIIII- Theo điều kiện đặc tính kỹ thuật

Đập là đập đất, sơ bộ chọn chiều cao đập chính là : H = MNDBT +d - đáy

Sơ bộ chọn d= 4m =>H = 26,53 +4 – 1,5 = 30,06 m (đáy : cao trình đáy đập

bóc bỏ 1m đất yếu phong hóa)

Đập trên nền đất nhóm B, theo QCVN 04-05:2012 BNNPTNT xác định

được cấp cơng trình là cấp II.

III- Theo dung tích hồ chứa ứng với MNDBT

Căn cứ vào kết quả điều tiết hồ chứa, cao trình MNDBT tra quan hệ Z~V ta đuợc

Vhồ, Dựa vào bảng QCVN 04-05:2012BNNPTNT ta đuợc cơng trình cấp IIVậy ta có cấp cơng trình là cấp II.

4-3 Các chỉ tiêu thiết kế

Từ cơng trình cấp II tra QCVN 04-05:2012 ta được :

- Bảng 4.1 . Mức đảm bảo tưới P = 85 %

- Bảng 7.1 . Thời gian tính tốn dung tích bồi lắng của hồ chứa bị lấp đầy T=75 năm

- Bảng 4.2 . Lưu lượng , mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra cơng trình thuỷ:

+ Tần suất thiết kế : 1,0 + Tần suất kiểm tra : 0,2 %

+ Tần suất tính lũ thiết kế dẫn dòng thi cơng và P = 10%

- Theo mục 6.1 . Hệ số tin cậy Kn = 1,15

- Hệ số lệch tải:+ Với trọng lượng bản thân cơng trình: n = 1,05

+ Với trọng lượng bản thân cơng trình trong trường hợp bất lợi: n = 0,95.

+ Với áp lực nước, áp lực thấm, áp lực đẩy nổi: n = 1.

-Hệ số tổ hợp tải trọng:+ Đối với tổ hợp tải trọng cơ bản :nc = 1,00

+Đối với tổ hợp tải trọng đặc biệt :nc= 0,9

+Đối với tổ hợp tải trọng trong thời kỳ thi cơng và sửa chữa :nc=0,95

Tra 14TCN-157-2005SVTH: PHẠM HỒNG HẢI35LỚP SĐ 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II- Xác định MNDBT và dung tích hiệu dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×