Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tìm cặp điểm gần nhau nhất

4 Tìm cặp điểm gần nhau nhất

Tải bản đầy đủ - 0trang

NP-Đầy Đủ13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness333Vài khái niệm cơ bản

°Βαι τοαν°các tham số

các tính chất mà lời giải cần phải thỏa

mãnΜο τ τηχ τηε∑ ( ινστανχε) χυα βαι

τοαν λα βαι τοαν µα χαχ τηαµ σο〈

χο τρ∫ χυ τηε∑.13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness334Hình thức hóa khái niệm bài toán

°ς δυ: βαι τοαν ΣΗΟΡΤΕ ΣΤ−ΠΑ ΤΗ λα

“không hình thức”: bài toán tìm đường đi

ngắn nhất giữa hai đỉnh cho trước trong một

đồ thò vô hướng, không có trọng số G = (V,

E).

“hình thức”:

°°°13.11.2004Một thực thể của bài toán là một cặp ba

gồm một đồ thò cụ thể và hai đỉnh cụ

thể.

Một lời giải là một dãy các đỉnh của đồ

thò .

Bài toán SHORTEST-PATH là quan hệ kết hợp

mỗi thực thể gồm một đồ thò và hai đỉnh

với một đường đi ngắn nhất (nếu có) trong

đồ thò nối hai đỉnh:

SHORTEST-PATH ⊆ I × S

Ch. 12: NP-Completeness335Bài toán trừu tượng

°∇ ∫ νη νγ η⌠α: µο τ βαι τοαν τρυ τνγ

Θ λα µο τ θυαν ηε νη∫ πηαν τρεν

µο τ τα π Ι, 〉 χ γ οι λα τα π χαχ

τηχ τηε∑ ( ινστανχεσ) χυα βαι τοαν,

ϖα µο τ τα π Σ, 〉 χ γ οι λα τα π

χαχ λι γ ιαι χυα βαι τοαν:

Q⊆ I× S13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness336Bài toán quyết đònh

°Μο τ βαι τοαν θυψε〈τ 〉 ∫ νη Θ λα µο τ

βαι τοαν τρυ τνγ µα θυαν ηε νη∫

πηαν Θ λα µο τ ηαµ τ Ι 〉 ε〈ν Σ = {0 ,

1}, 0 τνγ νγ ϖι “ νο ” , 1 τνγ νγ ϖι

“ ψεσ ” .°ς δυ: βαι τοαν θυψε〈τ 〉 ∫ νη ΠΑ ΤΗ λα

Χηο µο τ 〉 ο◊ τη∫ Γ = ( ς, Ε ) , ηαι 〉 νη υ,

ϖ ∈ ς, ϖα µο τ σο〈 νγ υψεν δνγ κ.

∇ ατ ι = 〈Γ , υ, ϖ, κ〉 , µο τ τηχ τηε∑

χυα βαι τοαν θυψε〈τ 〉 ∫ νη ΠΑ ΤΗ,

PATH(i) = 1 (yes) neáu tồn tại một đường đi giữa

u và v có chiều dài ≤ k

PATH(i) = 0 (no) trong các trường hợp khác.13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness337Bài toán tối ưu

°°Μο τ βαι τοαν το〈ι υ λα µο τ βαι

τοαν τρονγ 〉 ο τα χα◊ν ξαχ 〉 ∫ νη τρ∫

λν νηα〈τ ηαψ τρ∫ νηο νηα〈τ χυα

µο τ 〉 αι λνγ .

∇ ο〈ι τνγ χυα λψ τηυψε〈τ ΝΠ−〉 α◊ψ 〉 υ

λα χαχ βαι τοαν θυψε〈τ 〉 ∫ νη, νεν τα

πηαι επ ( ρεχαστ) χαχ βαι τοαν το〈ι

υ τηανη χαχ βαι τοαν θυψε〈τ 〉 ∫ νη.

ς δυ: τα 〉 α⌡ επ βαι τοαν το〈ι υ

〉 νγ 〉 ι νγ αν νηα〈τ τηανη βαι τοαν

θυψε〈τ 〉 ∫ νη ΠΑ ΤΗ βανγ χαχη λαµ

χηα ν κ τηανη µο τ τηαµ σο〈 χυα

βαι τοαν.13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness338Mã hoá (encodings)

°°∇ ε∑ µο τ χηνγ τρνη µαψ τνη γ ιαι

µο τ βαι τοαν τρυ τνγ τη χαχ τηχ

τηε∑ χυα βαι τοαν χα◊ν 〉 χ βιε∑υ διεν

σαο χηο χηνγ τρνη µαψ τνη χο τηε∑

〉 οχ ϖα “ ηιε∑υ ” χηυνγ 〉 χ.

Τα µα⌡ ηοα ( ενχοδε) χαχ τηχ τηε∑ χυα

µο τ βαι τοαν τρυ τνγ 〉 ε∑ µο τ

χηνγ τρνη µαψ τνη χο τηε∑ 〉 οχ

χηυνγ 〉 χ.

Ví dụ: Mã hoá tập N = {0, 1, 2, 3, 4,...} thành tập

các chuỗi {0, 1, 10, 11, 100,...}. Trong mã hoá này,

e( 17) = 10001.

Mã hóa một đối tượng đa hợp (chuỗi, tập, đồ

thò,...) bằng cách kết hợp các mã hóa của các

thành phần của nó.13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness339Mã hoá (tiếp)

°°°Μο τ βαι τοαν χυ τηε∑ λα µο τ βαι

τοαν µα τα π χαχ τηχ τηε∑ χυα νο

λα τα π χαχ χηυοι νη∫ πηαν.

Μο τ γ ιαι τηυα τ γ ιαι µο τ βαι

τοαν χυ τηε∑ τρονγ τηι γ ιαν Ο( Τ( ν) )

νε〈υ, κηι 〉 α νο µο τ τηχ τηε∑ ι χο

〉 ο δαι ν = | ι | , τη νο σε⌡ χηο ρα

λι γ ιαι τρονγ τηι γ ιαν Ο( Τ( ν) ) .

Μο τ βαι τοαν χυ τηε∑ λα χο τηε∑

γ ιαι 〉 χ τρονγ τηι γ ιαν 〉 α τηχ νε〈υ

το◊ν ται µο τ γ ιαι τηυα τ γ ιαι νο

τρονγ τηι γ ιαν Ο( ν κ ) ϖι µο τ ηανγ

σο〈 κ ναο 〉 ο.13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness340Lớp P

°∇ ∫ νη νγ η⌠α: Λπ Π ( χοµπλεξιτψ χλασσ

Π) λα τα π χαχ βαι τοαν θυψε〈τ 〉 ∫ νη

χυ τηε∑ χο τηε∑ γ ιαι 〉 χ τρονγ τηι

γ ιαν 〉 α τηχ.13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness341Bài toán trừu tượng và bài toán cụ thể

°Τα δυνγ µα⌡ ηοα 〉 ε∑ ανη ξα χαχ

βαι τοαν τρυ τνγ 〉 ε〈ν χαχ βαι

τοαν χυ τηε∑.

Cho một bài toán quyết đònh trừu tượng Q, Q

ánh xạ một tập các thực thể I đến {0, 1}, ta

có thể dùng một mã hóa e : I → {0, 1}∗ để

sinh ra một bài toán quyết đònh cụ thể tương

ứng, ký hiệu e(Q).

Mã hóa e phải thõa điều kiện

°Nếu Q(i) ∈ {0, 1} là lời giải cho i ∈ I, thì lời

giải cho thực Q

thể e(i) ∈ {0, 1}∗ của bài toán

quyết đònh

I cụ thể

{0, e(Q)

1} cũng là Q(i).

e(Q)

{0, 1}*13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness342Các mã hoá

°°Μο τ ηαµ φ : {0 , 1 }∗ → {0, 1}∗ λα χο

τηε∑ τνη 〉 χ τρονγ τηι γ ιαν 〉 α τηχ

νε〈υ το◊ν ται µο τ γ ιαι τηυα τ τηι

γ ιαν 〉 α τηχ Α σαο χηο, ϖι µοι ινπυτ

ξ ∈ {0, 1}∗ , Α χηο ρα ουτπυτ λα φ ( ξ) .

Χηο Ι λα µο τ τα π χαχ τηχ τηε∑

χυα µο τ βαι τοαν, τα νοι ρανγ ηαι

µα⌡ ηοα ε 1 ϖα ε 2 λα χο λιεν θυαν 〉 α

τηχ νε〈υ το◊ν ται ηαι ηαµ χο τηε∑

τνη 〉 χ τρονγ τηι γ ιαν 〉 α τηχ φ 12

ϖα φ 21 σαο χηο ϖι µοι ι ∈ Ι τα χο

φ 12( ε 1( ι) ) = ε 2( ι) ϖα φ 21( ε 2 ( ι) ) = ε 1( ι) .13.11.2004Ch. 12: NP-Completeness343Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tìm cặp điểm gần nhau nhất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×