Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

Trang Phụ bìa...............................................................................................................

Lời cam đoan................................................................................................................

Mục lục.........................................................................................................................

Danh mục các ký hiệu, từ viết tắt.................................................................................

Danh mục các bảng......................................................................................................

MỞ ĐẦU................................................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài................................................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................................3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................................4

4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................................4

5. Cấu trúc của luận văn.........................................................................................................4

CHƯƠNG I............................................................................................................................5

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN..............................................................................5

VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP....................................................................5

1.1.Tổng quan về Thẩm định giá............................................................................................5

1.1.1. Khái niệm Thẩm định giá.........................................................................................5

1.1.2. Quá trình hình thành nghề thẩm định giá.................................................................6

1.1.2.1.Thẩm định giá trên thế giới và khu vực.............................................................6

1.1.2.2.Thẩm định giá ở Việt Nam.................................................................................7

1.2. Thẩm định giá trị doanh nghiệp......................................................................................8

1.2.1. Một số khái niệm có liên quan.................................................................................8

1.2.1.1.Doanh nghiệp.....................................................................................................8

1.2.1.2.Giá trị doanh nghiệp...........................................................................................9

1.2.2. Thẩm định GTDN....................................................................................................9

1.2.3. Cơ sở giá trị của thẩm định giá trị doanh nghiệp...................................................11

1.2.4. Những yếu tố cần được xem xét, phân tích khi thẩm định GTDN.........................12

1.2.5. Các nguyên tắc áp dụng trong thẩm định giá doanh nghiệp..................................14

1.2.5.1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất.........................................................14

1.2.5.2. Nguyên tắc lợi ích dự kiến tương lai...............................................................14

1.2.5.3. Nguyên tắc cung cầu.......................................................................................14

1.2.5.4. Nguyên tắc đóng góp.......................................................................................14

1.3. Các phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp........................................................14

1.3.1. Tiếp cận từ tổng tài sản của doanh nghiệp vào thời điểm thẩm định giá...............15

1.3.2. Tiếp cận từ thu nhập – Phương pháp vốn hóa thu nhập, phương pháp chiết khấu

dòng cổ tức, phương pháp dòng tiền chiết khấu...............................................................17

1.3.3. Phương pháp hỗn hợp.............................................................................................18

1.3.4. Tiếp cận từ thị trường – Phương pháp thị trường...................................................19

1.4. Những kỹ thuật chi tiết của các phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp.............19

1.4.1. Phương pháp tài sản...............................................................................................19

1.4.1.1. Khái niệm........................................................................................................19

1.4.1.2. Cơng thức tính.................................................................................................191.4.1.3. Điều kiện áp dụng............................................................................................21

1.4.1.4. Ưu nhược điểm................................................................................................21

1.4.1.5. Hạn chế............................................................................................................21

1.4.2. Phương pháp vốn hóa trực tiếp...............................................................................22

1.4.2.1. Khái niệm........................................................................................................22

1.4.2.2. Cơng thức tính.................................................................................................22

1.4.2.3. Điều kiện áp dụng............................................................................................22

1.4.2.4. Ưu nhược điểm................................................................................................22

1.4.3. Phương pháp vốn hóa và chiết khấu dòng cổ tức...................................................22

1.4.3.1. Vốn hóa cổ tức tăng trưởng ổn định ( mơ hình Gordon).................................22

1.4.3.2. Mơ hình vốn hóa dòng cổ tức vơ hạn và không đổi ( g=0%)..........................23

1.4.3.3. Cổ tức tăng trưởng khơng ổn định- Mơ hình chiết khấu cổ tức nhiều giai đoạn

......................................................................................................................................24

1.4.4. Phương pháp dòng tiền chiết khấu.........................................................................25

1.4.4.1. Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp.........................................25

1.4.4.2. Ước tính giá trị tồn bộ DN.............................................................................27

1.4.5. Phương pháp so sánh thị trường.............................................................................29

1.4.5.1. Khái niệm........................................................................................................29

1.4.5.2. Điều kiện áp dụng............................................................................................29

1.4.5.3. Các phương pháp ước tính giá trị DN dựa vào thị trường...............................29

1.4.6. Phương pháp định lượng lợi thế thương mại..........................................................31

1.4.6.1. Khái niệm........................................................................................................31

1.4.6.2. Cơng thức tính.................................................................................................31

1.4.6.3. Các mơ hình lựa chọn Rt ,r, At.......................................................................31

1.4.6.4. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp............................................................32

CHƯƠNG II.........................................................................................................................34

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GTDN TẠI CÔNG TY.................................34

TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG..................................34

2.1. Đặc điểm tình hình chung của Cơng ty.........................................................................34

2.1.1. Sơ lược q trình hình thành và phát triển.............................................................34

2.1.2. Bộ máy tổ chức và chức năng hoạt động...............................................................35

2.1.3. Kết quả một số hoạt động chính.............................................................................36

2.2. Hoạt động thẩm định GTDN tại Cơng ty......................................................................37

2.2.1. Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp..............................................................37

2.2.2. Kết quả thẩm định GTDN giai đoạn 2006-2010....................................................39

2.2.3. Những phương pháp kỹ thuật đã áp dụng trong quá trình xác định GTDN...........42

2.2.3.1. Đối với TSCĐ..................................................................................................42

2.2.3.2. Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang.......................................................44

2.2.3.3. Đối với chi phí trả trước dài hạn.....................................................................45

2.2.3.4.Đối với giá trị lợi thế kinh doanh.....................................................................45

2.2.3.5. Đối với giá trị quyền sử dụng đất....................................................................47

2.2.3.6. Đối với tài sản bằng tiền..................................................................................50

2.2.3.7. Đối với vật tư hàng hoá tồn kho......................................................................50

2.2.3.8. Đối với khoản phải thu....................................................................................50

2.2.3.9. Đối với tài sản ngắn hạn khác.........................................................................51

2.2.3.10. Đối với khoản nợ, vay ngắn hạn và dài hạn..................................................51

2.2.3.11. Đối với các khoản dự phòng và các quỹ........................................................512.2.3.12. Đối với các khoản đầu tư dài hạn..................................................................52

2.2.4. Những tồn tại hạn chế............................................................................................52

2.2.4.1. Phương pháp thẩm định còn bó hẹp trong phương pháp tài sản.....................53

2.2.4.2. Phạm vi hoạt động của Cơng ty còn q hẹp, chỉ mới thực hiện được một số

hợp đồng trên địa bàn Thành phố và các DN địa phương............................................53

2.2.4.3. Thời gian thực hiện còn chậm so với quy định...............................................54

2.2.4.4. Chưa áp dụng được các phương pháp tiên tiến trong thẩm định tài sản vơ

hình, giá trị thương hiệu...............................................................................................54

2.2.4.5. Khách hàng thẩm định GTDN chưa được mở rộng ( chủ yếu chỉ tập trung ở

các DNNN cổ phần hóa); khách hàng thẩm định với mục đích khác còn q ít..........56

2.2.5. Ngun nhân...........................................................................................................56

2.2.5.1. Hành lang pháp lý về thẩm định GTDN chưa được hồn thiện......................56

2.2.5.2. Quy mơ của Cơng ty còn q nhỏ, cơng tác quảng bá tiếp thị còn yếu, hệ

thống dữ liệu thơng tin còn quá sơ sài, chưa xây dựng dược ngân hàng dữ liệu về giá

......................................................................................................................................60

2.2.5.3. Trình độ nghiệp vụ của CBCNV còn hạn chế, công tác tuyển dụng đào tạo

chưa được chú trọng.....................................................................................................61

2.2.5.4. Quá trình thẩm định kết quả của các cơ quan chức năng còn kéo dài............62

2.2.5.5. Các khách hàng được thẩm định phần lớn muốn kéo dài quá trình cổ phần hóa

nên thiếu hợp tác..........................................................................................................62

2.2.5.6. Một số nguyên nhân khác................................................................................62

CHƯƠNG III........................................................................................................................64

GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH GTDN.......................................64

TẠI CƠNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐN.....................64

3.1. Sự cần thiết khách quan phải hồn thiện cơng tác thẩm định giá và thẩm định GTDN

tại các Công ty có chức năng thẩm định giá.........................................................................64

3.1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giá...................................................64

3.1.2. Xuất phát từ yêu cầu phải khắc phục những bất cập hiện tại để phát triển nghề

thẩm định giá....................................................................................................................64

3.1.3. Xuất phát từ yêu cầu Hội nhập kinh tế quốc tế......................................................65

3.1.4. Nhu cầu thẩm định giá trị doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng về số lượng cũng

như chất lượng..................................................................................................................66

3.2. Một số định hướng trong công tác thẩm định giá và thẩm định GTDN hiện nay.........66

3.3. Kiến nghị, đề xuất và một số giải pháp.........................................................................67

3.3.1. Những kiến nghị đối với Nhà nước........................................................................67

3.3.1.1. Phải quan tâm hơn nữa đến việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thẩm

định giá.........................................................................................................................68

3.3.1.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo thẩm định giá, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho

các thẩm định viên về giá; phát triển đội ngũ thẩm định viên về giá; phát triển các

doanh nghiệp thẩm định giá.........................................................................................69

3.3.1.3. Mở rộng mục đích thẩm định GTDN sang lĩnh vực phục vụ báo cáo tài chính

......................................................................................................................................69

3.3.1.4. Hướng dẫn nhất quán các phương pháp thẩm định GTDN.............................71

3.3.1.5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá..............................72

3.3.1.6. Nâng cao vai trò của Hội thẩm định giá Việt Nam..........................................73

3.3.1.7. Tăng cường cơ sở vật chất, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt

động thẩm định giá.......................................................................................................733.3.2. Những đề xuất đối với Thành phố:.........................................................................73

3.3.3. Những giải pháp về phía Cơng ty...........................................................................74

3.3.3.1. Chú trọng cơng tác tuyển dụng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ của

CBCNV, có chính sách khuyến khích vật chất và khoản đãi người tài........................74

3.3.3.2. Mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị,

xây dựng hệ thống ngân hàng dữ liệu về giá................................................................75

3.3.3.3.Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thẩm định giá và thẩm định GTDN. 77

3.3.3.4. Ứng dụng các mơ hình định giá thương hiệu, định giá tài sản vơ hình trong

thẩm định GTDN..........................................................................................................78

3.3.3.5. Đề xuất hữu ích các giải pháp thẩm định GTDN phục vụ mục đích lập báo

cáo tài chính, hướng tới đánh giá mức độ tín nhiệm....................................................88

KẾT LUẬN..........................................................................................................................90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................91QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI.....................................................................................

PHỤ LỤC......................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x