Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 5.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 5.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phòng Tài ngun và Mơi trường quận 5 tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận 5

thực hiện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khốn sản, mơi

trường, đo đạc, bản đồ.

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Ủy ban nhân dân quận các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách,

chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài ngun và mơi trường.

- Trình Ủy ban nhân dân quận quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác, sử dụng

tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch

được xét duyệt;

- Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng

đất đai phường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất, kế

hoạch sử dụng đất đai hằng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của

quận và trình Ủy ban nhân dân quận xét duyệt; công bố và quản lý việc thực hiện

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Trình Ủy ban nhân dân quận chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm

vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và

môi trường.

- Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định,

đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo

quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận ;

- Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh

tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh

vực tài nguyên và môi trường theo qui định của pháp luật ;

- Trình Ủy ban nhân dân quận quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển

mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo các quy định của pháp luật ;11- Được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tham

gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công

chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ;

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo qui định của pháp luật và phân công

của Ủy ban nhân dân quận ;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao.

Về đất đai:

- Quản lý và theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai

và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và

Môi trường ;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai;

lập và quản lý hồ sơ địa chính;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước ;

- Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ (bao gồm tiến độ lập các loại bản đồ và dịch vụ

đo đạc bản đồ), quản lý hoạt động kinh doanh khai thác tài nguyên nước trên địa

bàn.

Về môi trường:

- Bảo vệ mơi trường; phòng chống, khắc phục suy thối, ơ nhiễm, sự ố môi trường,

hậu quả thiên tai; báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ;

- Quản lý vệ sinh đô thị, bao gồm quản lý hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển

rác và xử lý chất thải rắn; quản lý các nghĩa trang và dịch vụ mai táng trên địa bàn

theo phân cấp;

- Tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn quận theo định kỳ; điều tra,

xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi

trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn và định kỳ báo cáo

UBND quận.

- Phê duyệt các đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường trên

địa bàn quận.12- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin tài

nguyên và môi trường trên địa bàn quận; thu thập, quản lý, lưu trữ thông tin, tư liệu

về tài ngun và mơi trường ;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc lập đường dây nóng,

có tổ kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân quận giải

quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về tài nguyên và môi trường, sự cố môi trường

theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực môi trường.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo

qui định của pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường

và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt;

- Báo cáo định kỳ háng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực

hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân quận và Sở

Tài nguyên và Môi trường.

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ QUẬN 5 – TP HỒ CHÍ MINH

2.1. Điều kiện tự nhiên:

2.1.1. Vị trí địa lý:

Quận 5 là một trong các quận thuộc khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Có

tổng diện tích tự nhiên là 4,27 km². Tọa lạc tại 203 An Dương Vương, phường 8,

Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Tồn quận có 15 phường, trong đó phường 8 là trung tâm

của quận.

- Ranh giới hành chính được xác định bởi:

 Tây Bắc giáp Quận 10 và Quận 11, ranh giới là đường Hùng Vương vàđường Nguyễn Chí Thanh.

 Phía Đơng giáp Quận 1, ranh giới là đường Nguyễn Văn Cừ.

 Phía Nam giáp kênh Tàu Hủ, ngăn cách với Quận 8.13 Phía Tây giáp với Quận 6 bởi đường Nguyễn Thị Nhỏ, Ngô Nhân Tịnh vàbến xe Chợ Lớn.Hình 2. 1. Bản đồ hành chính Quận 5.

2.1.2 Đặc điểm địa hình:

Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, dân cư đông đúc, giao thông đi lại thuận

lợi. Mật độ giao thông nhiều.

2.1.3. Đặc điểm địa chất:

Phần lớn Quận 5 có tầng đất trầm tích Pleistocen muộn có nguồn gốc khác nhau từ

sơng, sơng – biển ,biển. Có độ dày tầng đất từ 20 – 45 m, phần còn lại là đất phát

triển kém.

2.1.4. Đặc điểm khí hậu:

Quận 5 nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, tính chất cận

xích đạo. Trong năm có hai mùa mưa và khơ rõ rệt.

+ Mùa khô từ tháng 11 – tháng 4 năm sau. Chế độ thời tiết được quy định bởi ảnh

hưởng của gió mùa Đông Bắc với nhiệt độ và lượng mưa, ẩm thấp. Từ tháng 2 dưới

ảnh hưởng của áp thấp cận xích đạo nhiệt độ khơng khí tang dần.

+ Mùa mưa, ẩm từ tháng 5 – tháng 10. Chế độ thời tiết được quy định bởi hình

thành của gió mùa Tây Nam, quan trắc được nhiệt độ và độ ẩm không khí cao.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 5.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×