Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LỰA CHỌN VÀ KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CCĐ

LỰA CHỌN VÀ KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CCĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Cung Cấp Điện3.2. Lựa chọn và kiểm tra tiết diện dây hạ áp

Ta chọn phân xưởng H có cơng suất lớn nhất để tính tốn và chọn dây d ẫn.

-Chiều dài dây dẫn từ trạm biến áp đến phân xưởng H là 141 (m)

Tổn thất điện áp cho phép:

) 20 (V)

Phụ tải tính tốn của tồn phân xưởng là S = 77,63 (kVA)

hay S= 62,55+j.45,98

Dòng điện làm việc cực đại của phân xưởng là:Để thỏa mãn điều kiện phát nóng ta phải chọn dây dẫn có dòng cho

phép như sau:

Tra bảng 2-49[Tr651,1], ta chọn cáp đồng bốn lõi cách đi ện bằng gi ấy t ẩm

dầu, vỏ bằng chì, đặt trong đất có tiết diện S=25

Kiểm tra :

Tra bảng 2-36[Tr645,1], ta có giá trị điện trở và điện kháng nh ư sau:.

Vậy dây dẫn đã chọn thỏa mãn điều kiện.11Đồ án Cung Cấp Điện3.2.1 Phương án 1

Bảng 3.1: Lựa chọn dây dẫn hạ áp phương án 1

Đoạn dâyChiều dài lTiết diện SΔU(Km)((%)(A)(A)MBA – PXM0,071Cáp đồng ( 252.28150106.07MBA – PXA0,254Cáp đồng ( 254.6815058.52MBA – PXV0,066Cáp đồng ( 251.2815065.63MBA – PXĂ0,046Cáp đồng ( 250.7415048.41MBA – PXN0,074Cáp đồng ( 252.0115093.52MBA – PXB0,094Cáp đồng ( 251.6615057.34MBA – PXI0,072Cáp đồng ( 251.6415075.44MBA – PXO0,052Cáp đồng ( 251.3715088.02MBA – PXH0,141Cáp đồng ( 254.69150112.053.2.2 Phương án 2

Bảng 3.2: Lựa chọn dây dẫn hạ áp phương án 2

Đoạn dâyChiều dài lTiết diện SΔU(Km)((%)(A)(A)MBA – PXM0,071Cáp đồng ( 252,28150106.07MBA – PXA0,254Cáp đồng ( 254,6815058.52MBA – PXV0,066Cáp đồng ( 251,2815065.63MBA – Ă,B0,102Cáp đồng ( 251,74150105,36MBA – O,N0,191Cáp đồng ( 354,6217693.52MBA – I,H0,165Cáp đồng ( 254,54150112,0512Đồ án Cung Cấp Điện3.3. Tổn thất điện năng trong hệ thống cung cấp điện

3.3.1 Tổn thất điện năng trên đường dây trung ápU dm = 22 (kV), l = 450(m), Ptt = 402,51 (kW)

Qtt= 274,89 (kVAr),r0 = 1,98 ( Ω /km), x0 = 0,358 ( Ω /km )• Xác định tổn hao cơng suất.

+ Tổn thất công suất tác dụng:

∆P =(P2 + Q2 )

(P2 + Q2 )

R

=

r0l

dd

U2

U2

= 437,4 (W)(3.2)+ Tổn thất công suất phản kháng:

∆Q =(P2 + Q2 )

(P 2 + Q2 )

X

=

x0l

dd

U2

U2

= 79,08 (VAr)(3.3)+ Tổn thất cơng suất tồn phần:

∆S = ∆P 2 + ∆Q 2= 444,5 (VA)(3.4)• Xác định tổn hao điện năng trong 1 năm

−4 2

∆A = ∆P ×τ = ∆P (0.124 + T ×10 ) × 8760(3.5)= 437,4 (0.124 + 4000 ì 10 -4 )2 8760

= 1.05 (MWh)

in năng tiêu thụ trong một nămA = P × Tmax = 402.51 × 4000 = 1610.4 (MWh)(3.6)→ Tổn hao điện năng trên đường dây trung áp theo phần trăm13Đồ án Cung Cấp Điện3.3.2 Tổn thất điện năng của phương án 1

a, Trên đường dây hạ ápP2 + Q2 )

(

(P2 + Q2 )

∆Q =

x0l ∆P =

r0l

U2

U2

,

−4 2

∆A = ∆P × τ = ∆P(0.124 + T ×10 ) × 8760Bảng 3.3: Tổn thất công suất và điện năng của phương án 1Đoạn

dây

MBA

-PXM

MBA

-PXA

MBA

-PXV

MBA

-PXĂ

MBA

-PXN

MBA

-PXB

MBA

-PXI

MBA

-PXO

MBA

-PXHLoại dâyl(km)(((kW)(kVAr)(kWh)Cu/DSTA/Pb-25x4 0.0710.80.071.920.17Cu/DSTA/Pb-25x4 0.2540.80.072.090.18Cu/DSTA/Pb-25x4 0.0660.80.070.680.06Cu/DSTA/Pb-25x4 0.0460.80.070.260.02622.41Cu/DSTA/Pb-25x4 0.0740.80.071.550.143736Cu/DSTA/Pb-25x4 0.0940.80.070.740.061784Cu/DSTA/Pb-25x4 0.0720.80.070.980.09Cu/DSTA/Pb-25x4 0.0520.80.070.970.08Cu/DSTA/Pb-25x4 0.1410.80.074.250.374610.9

3

5021.1

3

1641.0

22365.4

5

2325.8

10219.

614Đồ án Cung Cấp Điệnb, Trên trạm biến áp

- Tổn thất điện năng trong máy biến áp:

= .t +.(3.7)Trong đó: : Tổn thất không tải của máy biến áp

: Tổn thất ngắn mạch của máy biến áp

: Thời gian chịu tổn thất công suất lớn nhất (h)

t: Thời gian vận hành thực tế của máy biến áp.Với máy biến áp

được đóng điện suốt năm nên t = 8760 (h).

Tmax: Thời gian sử dụng công suất cực đại, Tmax =4000 (h)

Tổn thất điện năng khi các máy làm việc song song là:

= .t +.(3.8)- Tổn thất điện năng của trạm là:

22

 S pt 

 S pt 

−4 2

∆A = ∆P0t + ∆PNτ

ữ P0t + PN (0.124 + T ì10 ) ì 8760 ìSdm =

Sdm

2487, 42 

0.64 × 8760 + 4.1× (0.124 + 4000 ×10 ) × 8760 × 

÷

 250 

=

−4 2= 43,1 ( MWh )15Đồ án Cung Cấp Điện3.3.3 Tổn thất điện năng của phương án 2

a, Trên đường dây hạ ápP2 + Q2 )

(

(P2 + Q2 )

r0l

∆Q =

x0l ∆P =

U2

U2

,

−4 2

∆A = ∆P × τ = ∆P(0.124 + T ×10 ) × 8760Bảng 3.4: Tổn thất công suất và điện năng của phương án 2Đoạn

dây

MBA

-PXM

MBA PXA

MBA PXV

MBA PXĂ,B

MBA O,N

MBA

-PXI,HLoại dâyl(km)(((kW)(kVAr)(kWh)Cu/DSTA/Pb-25x40.0710.80.071.920.174610.93Cu/DSTA/Pb-25x40.2540.80.072.090.185021.13Cu/DSTA/Pb-25x40.0660.80.070.680.061641.02Cu/DSTA/Pb-25x40.1020.80.071.680.1144040.9Cu/DSTA/Pb-35x40.1910.570.063.30.57937.4Cu/DSTA/Pb-25x40.1650.80.078.70.820926b, Trên trạm biến áp

- Tổn thất điện năng trong máy biến áp:

= .t +.

Trong đó: : Tổn thất khơng tải của máy biến áp

: Tổn thất ngắn mạch của máy biến áp

16Đồ án Cung Cấp Điện: Thời gian chịu tổn thất công suất lớn nhất (h)

t: Thời gian vận hành thực tế của máy biến áp.Với máy biến áp

được đóng điện suốt năm nên t = 8760 (h).

Tmax: Thời gian sử dụng công suất cực đại, Tmax =4000 (h)

Tổn thất điện năng khi các máy làm việc song song là:

= .t +.

- Tổn thất điện năng của trạm là:

22

 S pt 

 S pt 

−4 2

∆A = ∆P0t + ∆PNτ 

÷ ∆P0t + PN (0.124 + T ì10 ) ì 8760 ìSdm  =

 Sdm 

2 487, 42 

0.64 × 8760 + 4.1× (0.124 + 4000 ×10 ) × 8760 × 

÷

 250 

=

−4 2= 43,1 ( MWh )

Nhận xét: Tổng tồn hao điện năng trong một năm của ph ương án 1 là

32326,34 kWh, của phương án hai là 44177,38 kWh. Nh ư vậy dùng ph ương

án một tối ưu hơn, tiết kiệm điện năng hơn. Vậy ta chọn ph ương án 1.

3.4. Lựa chọn thiết bị điện cho hệ thống cung cấp điện

3.4.1 Tính tốn ngắn mạch

a, Dòng điện ngắn mạch phía trung áp

- Có: U dm = 22 (KV), l = 450 (m), r0 = 1,98 ( Ω / km ), x0 = 0.358 ( Ω / km ).

S N =180 MVA X ht = = 2,67 ( Ω )(3.9)- Thông số đường dây Z=R+jX

R=r0.l = 1,98.0,45 = 0,89 (Ώ)

X= x0.l = 0,358.0,45 = 0,161 (Ώ)

Z = 0,89 + j.0,161 (Ώ)

- Tổng trở từ điểm ngắn mạch trở về nguồn

17Đồ án Cung Cấp ĐiệnZ = 2 = 3 (Ώ)(3.10)- Dòng ngắn mạch ổn định tại điểm N

= = = 4,23 (kA)

- Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N

IxkN = 1,8. = 10,77 (kA)(3.11)b, Dòng điện ngắn mạch phía hạ áp

- Điện trở và điện kháng của MBA:

= . = . = 0,0105 (Ω)(3.12)XBA = .10 = .10 = 0,0256 (Ώ)

Trong đó:(3.13): Tổn thất cơng suất ngắn mạch máy biến áp(kW)

Sđm : Dung lượng máy biến áp(kV)

: Điện áp ngắn mạch tương đối- Xét đoạn dây từ trạm biến áp đến phân xưởng H

Tổng trở đường dây là :

Zđd = Rđd + jXđd = 0,8.0,141 + j0,07.0,141 = 0,113 + j0,001(Ώ)

Zđd = = 0,13 (Ώ)

Dòng điện ngắn mạch ổn định:

= = 1,78 (kA)

Dòng điện ngắn mạch xung kích:

IxkN = 1,8. = 4,53 (kA)

Làm tương tự với các phân xưởng khác ta có bảng sau:18Đồ án Cung Cấp ĐiệnBảng 3.5: Dòng điện ngắn mạch phía hạ áp

Đoạn

dây

MBA

-PXM

MBA

-PXA

MBA

-PXV

MBA

-PXĂ

MBA

-PXN

MBA

-PXB

MBA

-PXI

MBA

-PXO

MBA

-PXHl(km)Z(Ώ)(kA)IxkN(kA)0.070.079.3723.860.80.070.223.188.090.0660.80.070.079.8825.140.0460.80.070.0612.5131.840.0740.80.070.089.0923.150.0940.80.070.097.5719.270.0720.80.070.079.2823.620.0520.80.070.0611.6029.520.1410.80.070.135.4013.75((0.0710.80.2543.4.2 Lựa chọn các thiết bị trung áp

a, Cầu dao phụ tải

Các điều kiện chọn:

Uđm CD Uđm mạng = 22 (kV), Iđm CD Ilv max = 12,8 (A)

Từ đó, ta chọn loại cầu dao phụ tải ngoài trời loại 24kV 630A, lắp trên cột, hộp

dập khí.

19Đồ án Cung Cấp Điện- Đặc tính kỹ thuật:

Mã sản phẩm

Tiêu chuẩnCDPT24kV 630A - NT

IEC 60298, IEC 60694

(Tiêu chuẩn quốc tế)

Khí nén

3

24kV

50Hz

Trong nhà - Ngồi trời

Chém đứng - chém ngang

Sứ - Polyme

600AKiểu dập hồ quang

Số pha

Điện áp định mức

Tần số định mức

Mơi trường làm việc

Kiểu chém

Kiểu cách điện

Dòng điện định mức

Dòng điện ngắn hạn định mức

16 kA

đối với tiếp điểm chính

Dòng điện ngắn mạch định mức 14 kA

b, Lựa chọn cầu chì tự rơi- Chọn cầu chì tự rơi theo điện áp định mức và dòng điện làm việc lâu dài: điện

áp định mức = 22k.

Uđm CC Uđm mạng = 22 (kV), Iđm CC Ilv max = 12,8 (A)

Từ đó ta chọn loại cầu chì tự rơi sứ 24kV.

- Đặc tính kỹ thuật:

Mã sản phẩm

Tiêu chuẩn

Vật liệu cách điện

Điện áp định mức

Tần số định mức

Khả năng cắt ngắn mạch

Điện áp chịu đựng xung

Dòng điện định mức

Chiều dài dòng ròCC – 24kV

ANSI C37.41, C37.42, IEC 282-2

Sứ

24kV

50Hz

10 – 12kA

150 kV

200A

340 – 440mm3.4.3 Lựa chọn các thiết bị hạ áp

a, Lựa chọn aptomat tổng sau máy biến áp 1 và 2

20Đồ án Cung Cấp ĐiệnMáy biến áp 1- Các điều kiện: UđmA =0,4 (kV)

=== 355,33 (A)- Từ đó ta chọn loại Aptomat MCCB Schneider LV563316 - 600A 3P 50kA.

- Đặc tính kỹ thuật:

Hãng sản xuấtSchneiderSố pha3 phaDòng điện định mức (A)600Điện áp định mức (V)415Dòng cắt (kA)50Máy biến áp 2- Các điều kiện: UđmA =0,4(kV)

=== 353,3 (A)- Từ đó ta chọn loại Aptomat MCCB Schneider LV563316 - 600A 3P 50kA.- Đặc tính kỹ thuật:

Hãng sản xuấtSchneiderSố pha3 pha

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LỰA CHỌN VÀ KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CCĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×