Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Đối tượng nghiên cứu:

- Sinh viên K52 Trường Đại học Thương Mại.4. Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: Trường Đại học Thương Mại.

- Thời gian: Từ tháng 10/2017 đến tháng 11/2017

- Nguồn tài liệu:

+ Giáo trình bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học của khoa Quản trị kinh doanh

+ Số liệu thống kê tham khảo được của sinh viên đại học Thương Mại về thực trạng học tiếng Anh.5. Vấn đề nghiên cứu:Việc đi học thêm tiếng Anh của sinh viên đại học Thương Mại có hiệu quả

hay khơng? Có cải thiện khơng?6. Nhiệm vụ nghiên cứu:Làm rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh trong thời kì hội

nhập và giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về việc học tiếng Anh.7. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu Giả thiết nghiên cứu:

Là câu trả lời dự kiến hoặc là sự tiên đốn (vì chưa được kiểm định) để trả lời cho các vấn đề các câu hỏi hay

“nghiên cứu” .Giả thuyết không phải là sự quan sát, mô tả hiện tượng, sự vật mà phải được kiểm chứng bằng cơ sở lý luận hoặc

thực nghiệm. Các đặc tính của giả thuyết:

Giả thuyết phải theo một nguyên lý chung và khơng thay đổi trong suốt q trình nghiên cứu.

Giả thuyết càng đơn giản càng tốt.

Giả thuyết có thể kiểm định và mang tính khả thi.

Phải có tham khảo tài liệu thu thập thơng tin.

Phải có mối quan hệ nhân quả.

Có thể thực nghiệm có thể thu thập dữ liệu. Câu hỏi nghiên cứu:

 Là một sự kích thích trí tuệ đòi hỏi một câu trả lời dưới dạng điều tra khoa học.

 Các loại câu hỏi nghiên cứu:

·  Miêu tả

·  Khám phá

·  Giải thích Câu hỏi nghiên cứu phải được xây dựng một cách rõ ràng và cụ thể.

 Câu hỏi nghiên cứu phải có tính khả thi.

 Những tiêu chuẩn xác định chủ đề nghiên cứu.

·   Chủ đề được chọn có thể nghiên cứu được.

·   Chủ đề phải là mối quan tâm thực sự.

·    Nghiên cứu này nâng cao sự hiểu biết xã hội của chúng ta.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×