Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dưới đây là bảng thống kê tỉ lệ nợ công trên thu nhập quốc dân của một số nước trên thế giới năm 2012 được ghi nhận theo số liệu từ đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang Economist.com của tờ báo Anh nổi tiếng Economist.

Dưới đây là bảng thống kê tỉ lệ nợ công trên thu nhập quốc dân của một số nước trên thế giới năm 2012 được ghi nhận theo số liệu từ đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang Economist.com của tờ báo Anh nổi tiếng Economist.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NguồnAnh

Canada

Phap

Tây Ban Nha

Mỹ

Philippines

Việt Nam

Thai Lan

indonesia

Trung Quôc89,2

87

88,5

71,9

72

50

50

46,9

24,7

15,7

:http://data.worldbank.org/.Mặc du đươc đanh gia là tỉ lê nơ công của Viêt Nam ch ỉ ở m ưc trung binh c ủa th ê

giơi và trong giơi han an toàn(tưc là co thê kiêm soat đươc), song, vơi con sô 50%

tưc là môi ngươi dân Viêt Nam đang ganh trên vai gân 800USD n ơ thi đo là v ân đ ê

cân nhin nhân nghiêm tuc và khach quan vê cac chinh sach phat tri ên mà nhà n ươc

đang thưc hiên.Nhât là trong bôi canh cuộc sông của đai đa s ô nhân dân lao đ ộng

khôngconhiêucaithiên.Và mặc du đươc cho là vẫn trong ngưỡng an toàn song cac chuyên gia kinh t ê

khuyên cao chinh phủ nên từng bươc co nhưng chinh sach đ ủ m anh đ ê keo t ỉ l ê

trên vê dưới 30% cho phu hơp vơi đặc thu nên kinh tê và m ưc s ông ở n ươc ta.

1.4.ĐộtuổinghỉhưuĐộ tuôi nghỉ hưu đươc quy định khac nhau ở môi nươc và cũng khac nhau gi ưa

nam và nư. Chỉ tiêu này đươc xây dưng dưa trên cơ s ở sưc kh ỏe, th ê tr ang, t âm voc,

tâm sinh lý…của ngươi lao động, do đo dẫn tơi sưc khac bi êt gi ưa cac n ươc. Tuy

nhiên, trên thưc tê khi xây dưng chinh sach, nhà quan lý ch ịu tac đ ộng c ủa r ât

nhiêu cac yêu tô ca chủ quan và khach quan (vd nh ư s ưc ep của già hoa dân s ô,

thiêu lao động, binh đẳng giơi,quỹ hưu tri,…). Và điêu đo d ẫn t ơi vi êc đ ộ tu ôi ngh ỉ

hưu đươc xây dưng và quy định không thưc sư khach quan và phu h ơp, d ẫn t ơiquyên lơi ngươi lao động bị anh hưởng. Đo là sư không công băng trong chinh

sach.

Dươi đây là một sô thông kê vê độ tuôi nghỉ hưu ở một sô quôc gia trên th ê gi ơi.

Bang 1. Tuôi nghỉ hưu tai cac quôc gia OECD, thơi kỳ 1949-2035

19491989199320022035Nam NữNam NữNam NữNamNữÚc6560656065606562.5 6565Áo65606560656065606565Bỉ65606060606060606565Ca-na-đa70706060606060606060Đan Mạch65606767676767676565Phần Lan65656060606060606262Pháp60606060606060606060Đức65656560656065616565Hy Lạp65606055605560606565Ai-xơ-len67676767656567676767Ailen70706565656565656565Ý60556055605557576060Nhật Bản55556056605860606565Lu-xem-bua65656565575760606060Hà Lan65656565656565656565Niu Zilân60606060626265656565Na-Uy70706767676767676767Bồ Đào Nha65656562555555555555Tây Ban Nha65656565606060606161Nam NữThuỵ Điển67676060606061616161Thuỵ Sĩ65656560656265636564Anh65606560656065606565Mỹ65656262626262626262Nguồn: Turner (2007).Bang 2: Tuôi nghỉ hưu của lao động nư tai một sô quôc gia Đông Á

Tuổi nghỉ hưu

Tuổi tiêu chuẩn sớm có điNh

ềuận xét

kiện

Nhật Bản 65 cho ca hai giơi khơngMưc chung 65 hiên nayb và 63.5 (nam giơi) và

(nư giơi). 65 cho ca hai giơi vào năm 2018Lào60 cho ca hai giơi tơi 5 nămPhi-lip-pin60 cho ca hai giơi tơi 5 nămHàn Quốc 65 cho ca hai giơi tơi 10 năm Lương hưu cơ ban ở tuôi 60 (65 vào năm 203cho ngươi đươc bao hiêm co thu nhâp dươi m

ngưỡng nhât định

Thái Lan 55 cho ca hai giơi

Đài Loan 60 nam 55 nưtơi10năm

Chỉ đươc hưởng trơ câp một lân(nam) tơi 5 năm

(nư)

Việt Nam 60 nam 55 nưtơi 5 nămNghỉ hưu sơm tơi 10 năm cho ngươi bị suy gia

kha năng lao động 61% trở lênIndonesia 55 cho ca hai giơi khôngRut từ quỹ, đươc hưởng lương hưu hàng thanêu nguồn quỹ trong tài khoan lơn hơn m

ngưỡng nhât định

Malaysia 55 cho ca hai giơi khôngRut từ quỹ, đươc quyên lưa chon nhân hà

thang từ tài khoan, lương hưu đươc chi tra

tuôi 75Singapore62 cho ca hai giơi khôngTao quỹ lương hưu thang ở tuôi 55 từ cac nguquỹ khac, lương hưu đươc tra tơi khi tài kho

can.

Trung Quố60

c cho nam giơitơi 10 năm Cung

(45 tuôi đôi vơi lương hưu cơ ban và lươcho phu nư) hưu hàng thang từ cac tài khoan tiêt kiêm b

50 tơi 60 cho phu nư

buộc. Hương dẫn của Chinh phủ trung ươ

2005.

Nguồn: Cơ quan An sinh Xa hội Hoa Kỳ (2006).

Ghi chú: Cam-pu-chia, My-an-ma và Mông Cô không cung câp thông tin v ê ch ê đ ộ

của minh.

aTrung Quôc: phu nư co chuyên môn nghỉ hưu ở tuôi 60, cac ph u n ư h ưởng l ươngkhac nghỉ hưu ở tuôi 55, và cac phu nư khac nghỉ hưu ở tuôi 50.

Co thê thây độ tuôi nghỉ hưu mà chung ta đang ap dung cơ ban tương đ ồng v ơi cac

quôc gia trong khu vưc, cũng như sưc khỏe, tâm voc, th ê trang ngươi Vi êt Nam.

Thiêt nghi, đo cũng là chỉ tiêu phu hơp vơi th ưc tê và mong mu ôn c ủa đ ai đa s ô

ngươi lao động. Tuy nhiên, sẽ là không công băng nêu ap d ung đ ộ tu ơi đo cho tồn

bộ lưc lương lao động trong xa hội, bởi môi linh v ưc lao đ ộng luôn t ồn t ai nh ưng

khac biêt mang tinh đặc thu nghê nghiêp. Sẽ tôt hơn nêu chinh sach quy đ ịnh m ột

độ tuôi nghỉ hưu khac cho nhưng đôi tương lao động trong cac ngành ngh ê nh ư v ê

sinh môi trương, khai khoang, hoa chât,….đê chinh sach th ưc sư tr ở nên công b ăng.2. Công bằng vê cơ hội và tạo ra sân chơi binh đăng vê kinh t ế, chính tr ị, xã

hội cho mọi ngươi dân.

Bao cao phat triên thê gi ơi 2006 “Công băng và phat tri ên” c ủa Ngân hàng Th ê

giơi đa nhân manh sư công b ăng vê c ơ hội và viêc tao ra sân ch ơi binh đẳng vê

kinh tê, chinh trị cho m oi ngươi dân: “ Đê c âp đên công băng, chung tôi muôn noi

răng cac ca nhân cân co cơ hội như nhau đê theo đu ôi cuộc sông nh ư h o đa ch on

và phai tranh đươc nhưng kêt cuc cung khô. Cac th ê ch ê và chinh sach tăng c ương

một sân chơi binh đẳng, trong đo tât ca thành viên xa h ội đ êu co c ơ h ội nh ư nhau

đê trở thành nhưng tac nhân tich cưc vê mặt xa hội, co anh h ưởng vê m ặt chinh tr ị

và co năng suât cao vê m ặt kinh tê, sẽ gop ph ân vào sư tăng tr ưởng và phat tri ên

bên vưng”.

Binh đẳng cơ hội là như thê nào?

A, Trươc hêt, binh đẳng vê c ơ hội là đươc hoc tâp, đào tao. Đo là m ột đi êm quan

trong cơ ban đôi vơi môi ca nhân. Môi tre em đ ươc đi h oc nh ư nhau, du gia đinh

giàu hay nghèo, ở thành ph ô hay nông thôn, nam hay n ư. Chung co kha năng và

điêu kiên hoc lên cao (nhơ mi ễn hoc phi hay trơ c âp hoc bông.v.v.). Năng l ưc con

ngươi qua đào tao, giao duc mà co. Đo là tac nhân sô 1 c ủa sư ti ên bộ ca nhân giup

ho co kh a năng lao đ ộng và đem lai thu nhâp tôt, đong gop vào s ư th ịnh v ương

chung của đât nươc.

Vi vây, cân tao cơ hội công băng cho moi ngươi co năng l ưc lao đ ộng tôt, co c ơ

hội và điêu kiên hoc tâp, giao duc,đào tao nh ư nhau. Cân trang b ị cho h o cai v ôn

quý nhât là tri thưc và cac phương phap co kha năng ho at động sang t ao trong

công viêc của ho.

*Chỉ tiêu đo lương binh đẳng cơ hội trong giao duc:

-Tỉ lê hoc sinh hoc cac câpTỉ l ê h oc sinh cac câp = Sô h oc sinh tương ưng vơi độ tu ôi cac câp đang đi h oc/

Tông sô dân trong độ tuôi đo

Chỉ tiêu này ph an anh vê c ơ hội mà cac chinh sach xa h ội t ao ra th ưc s ư cho giao

duc nhăm tao điêu kiên cho hoc sinh co cơ hội tiêp nhân n ên giao d uc hiên

đai.Tỷ ê hoc sinh đi hoc cac câplà chỉ tiêu phan anh mưc độ đi hoc chung của

hoc sinh đôi vơi môi câp hoc phô thông. Đây là một chỉ tiêu quan tr ong ph an anh

mưc độ

phô câp giao duc hoặc năng lưc huy động hoc sinh của môi câp h oc ph ô thông, cho

biêt

mưc độ đi hoc dươi hoặc trên độ tuôi quy định của môi câp hoc ph ô thông.

Tỷ lê hoc sinh đi hoc đung tuôi phô thông là chỉ tiêu ph an anh m ưc đ ộ đi h oc đung

tuôi của hoc sinh đôi vơi môi câp hoc phô thông. Tỷ lê này càng cao ph an anh

mưc độ đi

hoc đung tuôi càng cao. No co gia trị tôi đa là 100%. Nêu no nh ỏ h ơn 100% thi

phân

thiêu hut chinh là tỷ lê ngươi không đươc đi hoc đung tuôi đôi v ơi m ột c âp h oc

phô thông

nhât định.

-sô năm đi hoc trung binh

Sô năm đi hoc là tông sô năm đi hoc theo chương trinh giao d uc qu ôc dân. S ô năm

đi hoc đươc tinh cộng dồn cac năm đi hoc nêu đi hoc gian đo an, không tinh s ô năm

hoc

lai, lưu ban.

Công thưc tinh:

Sô năm đi hoc trung binh của dân sô từ 15 tuôi trở lên (năm)

=Tông sô năm đi hoc của dân sô từ 15 tuôi trở lên/Dân sô t ừ 15 tuôi tr ở lên-Trinh độ hoc vân của dân sô là trinh độ giao duc cao nh ât đ at đ ươc c ủa dân s ô

tinh

theo câp hoc đươc quy định trong Luât giao duc.

Công thưc tinh:

Tỷ lê dân sô 15 tuôi trở lên co trinh độ hoc vân câp i (%)

=Sô ngươi từ 15 tuôi trở lên co trinh độ hoc vân câp i× 100/Dân sơ từ 15 tuôi tr ở

lên

B, Thư hai, binh đẳng vê c ơ hội trong y tê, chăm soc sưc kh ỏe. Tre em đ ươc nuôi

dưỡng và chăm soc sưc khỏe tôt, co cơ thê kh ỏe manh, cương trang đ ê h oc t âp co

kêt qua. Ngươi lơn đươc phòng bênh, chưa bênh kịp th ơi, chi phi h ơp lý vê d ịch v u

y te và thuôc men, đươc bồi dưỡng sưc khỏe đê làm vi êc co kêt qu a lâu dài. C ân

chu ý răng, vân đê s ưc khỏe co liên quan nhiêu đên năng lưc t ư duy và tinh th ân

sang suôt của môi ca nhân trong suy nghi và hành động.

*Chỉ tiêu đo lương công băng cơ hội trong y tê

-Tỷ l ê ng ươi dân đươc đi kham bênh it nhât 1 lân/12 thang = Sô ng ươi đ ươc đi

kham bênh tai cac cơ sở y tê it nh ât 1 lân trong 12 thang/ Tông sô dân s ô c ủa đât

nươc.

Chỉ tiêu này ph an anh cơ hội thưc tê mà cac công dân n ươc đi êu tra co th ê ti êp

cân cac dịch vu y tê. Chỉ tiêu này phan anh tương đơi hồn ch ỉnh cho viêc đo l ương

công băng cơ hội trong y tê

-Chi phi trung binh cho kham chưa bênh = Tông sô chi phi cho vi êc kham ch ưa

bênh của đât nươc đo/Tông sô dân sô của đât nươc

Chỉ tiêu này ph an anh kha năng ti êp cân cac dịch vu y t ê mà cac công dân n ươc

đo. Tuy nhiên chỉ tiêu này ch ỉ lương hoa tiêu chi trên vi no ch ỉ ph an anh m ặt l ương

chưa phan anh đươc mặt chât của vân đê. Thưc tê cho th ây ở cac n ươc phat tri ên

thi cung một lân điêu trị cho m ột bênh thi chi phi th ương cao h ơn cac n ươc ch ưa

phat triên.C, Thư ba, binh đ ẳng cơ hội liên quan đên nhiêu vân đê khac, trong đo n ôi lên

vân đê c ơ hội tiêp nhân thông tin cân thiêt và kịp th ơi cho cuộc s ông gia đinh và

ca nhân. Điêu này co phân phu thu ộc vào viêc ho co nh ưng ph ương tiên thông tin

đê s ư d ung, co ý thưc và cơ hội tiêp nhân dễ dàng cac lu ồng thông tin, không b ị

câm đoan, che dâu. Trong thơi đai toàn câu hoa và kinh tê th ị tr ương phat tri ên,

tinh hinh kinh tê, chinh trị, xa hội luôn co biên động và anh hưởng đên cac ca nhân

và gia đinh ho, từ làm ăn kinh tê đên đơi sông riêng t ư, hôn nhân và gia đinh .v.v. thi

viêc co cơ hội binh đẳng đê năm băt cac thông tin xa h ội là co ý nghia rât l ơn.

*Chỉ tiêu đo lương công băng cơ hội trong tiêp nhân thông tin:

Tỷ lê ngươi dung internet = Sô ngươi sư dung internet/ Tông dân sô.

Tỷ lê phủ song điên thoai = Diên tich phủ song di động/ Diên tich ca n ươc.

Tỷ lê phủ song truyên hinh = Diên tich phủ song truyên hinh/ Diên tich c a n ươc.

Tỷ lê sô đài phat thanh, truyên hinh= tông sô đài phat thanh truy ên hinh/ T ông

sô dân.

Tỷ lê sô tơ bao= tông sô tơ bao/ Tông sô dân

D, Thư tư, tao cơ hội binh đẳng cho moi công dân là tao điêu kiên vươn lên, ho at

động làm giàu công hiên xa hội cho gia đinh và cho ca nhân. Điêu đo co ý nghia

quan trong là môi công dân co nô l ưc, sang kiên và là chủ th ê quy êt định thành

qua kinh tê, văn hoa, xa hội mà ho làm ra, khơng phu thuộc vào hồn c anh gia đinh,

đẳng câp, màu da, giơi tinh con ngươi.

Tao một sân chơi binh đẳng vê hoc vân, sưc khỏe, tiêp nhân thông tin.v.v.cho cac

ca nhân, nhưng kêt qua đ at đươc ở m ôi ngươi co sư khac nhau. Đi êu đo là phu

thuộc và nô l ưc, tài năng, sở thich ca nhân, ni êm đam mê trong công vi êc. H o bi êt

sư dung, khai thac cac cơ hội thuân tiên tac động đên ho, đôi luc co ca y êu tô may

măn nưa.

Tao sư binh đ ẳng vê c ơ hội và điêu kiên phat triên cho moi công dân nh ưng c ơ

hội, điêu kiên của mơi ca nhân lai đặt trong hồn canh l ịch s ư c u th ê khac nhau vàco điêm xuât phat khac nhau. Vi vây, cơ hội như nhau cũng ch ưa phai đem lị thu ân

lơi như nhau cho tât ca moi ngươi, vi cơ hội co tinh tiêm năng. Moi ngươi: nam, n ư,

giai câp và tâng lơp xa hội co quyên sông binh đ ẳng nh ư nhau, nh ưng xu ât phat

của môi ca nhân lai khac nhau. Ơ thành ph ô khac nông thôn, cac vung mi ên, cac

nhom xa hội co sư khac bi êt trong viêc phat huy cơ h ội, sư d ung cac điêu ki ên

thuân lơi, do đo, ho sẽ thu đ ươc nhưng kêt qua khac nhau. Vi d u, đi êm xu ât phat

của anh A là co trinh độ văn hoa kha, hoàn c anh gia đinh thuân l ơi, co quan h ê b an

bè rộng, lai ở thành phô nên anh A dễ tim viêc làm phu hơn vơi kha năng và co thu

nhâp cao. Còn xuât phat của chị B là co trinh đ ộ h oc vân th âp, gia đinh l ai ở nông

thôn lai nghèo, co nhiêu kho khăn vê kinh tê, nên cơ hội tim viêc làm và ch on viêc

phu hơp vơi chị gặp nhiêu trăc trở.

Cac nhom yêu thê như chị em phu nư, cac dân tộc thiêu sô ở mi ên nui xa xôi, h eo

lanh, rõ ràng co nhiêu thiêt thòi, kho khăn trong viêc phat huy c ơ h ội, s ư d ung cac

điêu kiên thuân lơi đê giai quyêt cac nhu câu chinh đang của ho, nh ư h oc tâp, đào

tao, tim viêc làm phu hơp.v.v.

Cac chỉ tiêu đo lương công băng tao điêu kiên vươn lên, hoat động làm giàu công

hiên xa hội cho gia đinh và cho ca nhân:

-Tao công ăn viêc làm:

Tỷ lê co viêc làm trên lưc lương lao động

Tỷ lê co viêc làm trên = Sô ngươi co viêc làm/ L ưc l ương lao đ ộng

lưc lương lao động

3. Sự bao phủ của các chính sách xã hội ( sự đa dạng và khác bi ệt)

Sư đa d ang không chỉ là s ư khac bi êt vê văn hoa, dân t ộc mà còn là s ư khac bi êt

vê nhu c âu sinh lý, nhân thưc, con ngươi, gia trị chinh tr ị và ni êm tin (Hallett

1996;Burrows và Loader năm 1994) bên canh đo còn là sư khac bi êt vê v ị tri đ ịa lý,

tôn giao, nhu câu của cac nhom khac nhau.

Vân đê đ ặt ra cho chinh sach xa hội là no co th ê bao quat đ ươc cac yêu tô đo

không? Liêu cac chinh sach xa hội co thê đ ôi xư công b ăng cac đòi h ỏi ph ưc t ap vêcac nhu câu khac nhau của cac ca nhân khac nhau đê đ at đ ươc sư cân b ăng tông

thê? Nêu chinh sach xa hội không làm đươc điêu này sẽ gây ra vân đê m ơi đo là

phân biêt đôi xư. Phân biêt đôi xư xay ra khi cac lơi ich c ủa m ột nhom th ông tr ị l ơi

ich cac nhom khac. Trong trương hơp này chinh sach xa hội sẽ là chinh sach co l ơi

cho nhom thông trị và kêt qua cac ca nhân thu ộc nhom th ông tr ị sẽ nh ân đ ươc l ơi

ich từ chinh sach xa h ội trong khi cac ca nhân thuộc cac nhom khac sẽ nh ân đ ươc it

hơn, không nhân đươc thâm chi thiêt hai do chinh sach xa hội đê ra. Tuy nhiên, cac

chinh sach xa hội co thê cô găng giai quyêt đươc mâu thuân noi trên. Cac nhà phân

tich xa hội như Abberley (1996, 1987) Lister (1997), Philips (1991), Yuong (1990)

cung chung ý tưởng vê vân đê tâm nhin bao quat của cac chinh sach xa h ội. Ch ủ đ ê

chung của ho là gi ai thoat cac nhom yêu thê thông qua vi êc tô ch ưc l ai cac m ôi

quan hê quyên lưc. Cac tac gia đa c ô g ăng xây dưng một nguyên tăc xây d ưng cac

chinh sach đê gi ai quyêt vân đê trên. Theo đo, trong tr ương hơp cac chinh sach

đươc đê ra theo nguyên t ăc sô đông, thi h o sẽ xây d ưng thêo một cach khac vi d u

như là phai tim hiêu, tôn trong sư khac bi êt giưa cac ca nhân phat sinh t ừ cac y êu

tô nh ư giơi tinh, văn hoa, chủng tộc và tuôi tac… Tuy nhiên, nguyên t ăc này cũng

gặp phai nhưng kho khăn từ nhom c âm quyên hoặc giai câp th ông trị. Vi d u: M ột

chinh sach xa hội nêu đê ra theo nguyên t ăc sô đông thi t âng lơp nghèo sẽ ch ịu

mưc thuê cao h ơn, viêc đo sẽ tac động xâu t ơi nh ưng ng ươi nghèo. Do đo cac nhà

hoat động xa hội yêu câu xây dưng chinh sach mơi yêu câu gi am thu ê cho ng ươi

nghèo và tăng thuê cho tâng lơp giàu. Nêu trong trương hơp giai c âp câm quyên là

nhưng ngươi giàu thi sẽ rât kho đê chinh sach này đ ươc th ưc thi vi no tôn h ai tr ưc

tiêp tơi lơi ich của giai câp ho.

Chung ta cũng bàn thêm một khai niêm nưa ở đây là phân bi êt đ ôi x ư. Khi nh ăc

đên khai niêm phân biêt đôi xư chung ta thương mương tương một cai gi đo không

tôt. Tuy nhiên trong một sô chinh sach xa h ội viêc phân biêt đ ôi x ư là c ân thi êt vi

du như trong y tê cac bênh nhân co tinh trang bênh khac nhau cân đ ươc chăm soc

khac nhau. Nhưng nhin chung trong thưc tê thi viêc phân biêt đ ôi x ư th ương gây ranhiêu tac hai cho toàn xa hội hơn là viêc gây dưng công băng của cac chinh sach xa

hội

Đo lương

Viêc đanh gia mưc độ bao phủ trong chinh sach xa h ội, bên c anh s ư đa d ang cac

chinh sach đươc đê ra theo nguyên tăc sô đông, thi độ bao ph ủ của chinh sach xa

hội đươc thê hiên thông qua cac hê thông chinh sach h ô tr ơ nh ưng nhom ng ươi

yêu thê, sư đa dang trong cac chinh sach hay tỷ lê cac văn ban quy ph am phap

phap luât đươc lồng ghep cac vân đê trên.

Theo định nghia của Liên hơp quôc, nhom ngươi yêu thê trong xa hội bao gồm

ngươi nghèo, nhưng ngươi co hoàn canh đặc biêt kho khăn, ch ủ y êu là ph u n ư, tre

em, ngươi cao tuôi và ngươi khuyêt tât. Mơi đây Bộ Lao động, Th ương binh và Xa

hội phôi hơp vơi Tô chưc phuc lơi và an sinh xa hội c ủa Liên h ơp qu ôc ti ên hành

hội nghị khu vưc vê tăng cương dịch vu và an sinh xa hội cho cac nhom y êu th ê

trong cộng đồng.

Theo đai diên Ban thư ký ASEAN, an sinh xa hội là m uc tiêu ch ủ đ ao c ủa m oi xa

hội, lây con ngươi là trung tâm. An sinh xa hội thuc đây viêc hinh thành và xây

dưng một xa hội chăm soc và chia se, đam bao sư phat triên hài hòa cho tât ca m oi

ngươi, trong đo hanh phuc, sinh kê và phuc lơi cho ng ươi dân là m uc tiêu t ôi

thương.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xa hội, đên hêt năm 2011, c a n ươc co g ân 13

triêu lao động thuộc nhom yêu thê, chiêm gân 24% lưc l ương lao đ ộng. Trong s ô

đo, 6,5 triêu lao động nghèo, 4,2 triêu lao động là ng ươi khuy êt t ât, 1 tri êu lao

động di cư và trên 500.000 ngươi thât nghiêp dài han từ 1 năm trở lên. Đo là ch ưa

kê hàng chuc nghin lao động nhiễm HIV, lao động nghiên ma tuy.

Thông kê cho thây, gân 80% lao động yêu thê chủ yêu tâp trung ở khu v ưc nôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dưới đây là bảng thống kê tỉ lệ nợ công trên thu nhập quốc dân của một số nước trên thế giới năm 2012 được ghi nhận theo số liệu từ đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang Economist.com của tờ báo Anh nổi tiếng Economist.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×