Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục 1: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN

Mục 1: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quy chế quản lý tài chính Cơng ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hàhoạt động của Cơng ty cổ phần, công ty liên doanh và các tổ chức kinh tế khác tương

ứng.

4. Đối với các Công ty liên doanh, Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm

của bên liên doanh, bên góp vốn theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo hợp

đồng đã ký kết.

Điều 38. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Đối với các đơn vị hạch tốn phụ thuộc thì tùy theo mức độ tổ chức hạch toán kinh tế của

đơn vị và phân cấp của Công ty, Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của

đơn vị đó trong lĩnh vực hoạt động tài chính cho phù hợp. Quy chế tổ chức hoạt động của

các đơn vị này sẽ do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Cơng ty phê duyệt.

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác

1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty có các quyền và nghĩa

vụ của chủ sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Đối với các doanh nghiệp khác, Cơng ty có các quyền sau:

a. Quyền của cổ đơng, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy định của pháp luật

Việt Nam và điều lệ của doanh nghiệp khác;

b. Cử người đại diện để thực hiện quyền của cổ đơng, thành viên góp vốn, bên liên

doanh trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, các bên liên

doanh;

c. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện phần vốn Công ty tại doanh nghiệp

khác (sau đây gọi tắt là người đại diện) quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng

và các vấn đề đãi ngộ đối với người đại diện, trừ trường hợp người đại diện đó được

hưởng lương từ doanh nghiệp khác;

d. Yêu cầu người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả kinh doanh, tình hình

tài chính của doanh nghiệp khác;

e. Giao nhiệm vụ và chỉ đạo người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công

ty trong doanh nghiệp khác. Yêu cầu người đại diện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ,

quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện, nhất là trong việc định hướng doanh

nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty thực hiện các mục tiêu, chiến lược

của Công ty;

f.Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém

của người đại diện để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời;g. Quyết định việc đầu tư tăng vốn hoặc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác phù

hợp với pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp khác;

h. Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Công ty đầu tư;

i.Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, việc thu lợi tức được chia từ

doanh nghiệp khác;j.Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

30Quy chế quản lý tài chính Cơng ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng HàĐiều 40. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh

nghiệp khác

1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp khác theo điều lệ

của doanh nghiệp này.

2. Khi được ủy quyền thực hiện quyền của cổ đơng, thành viên góp vốn, bên liên doanh

trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng thành viên, Đại hội xã viên và

các hình thức khác phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng phù hợp với lợi ích của

Cơng ty, nhất là trong trường hợp là cổ đơng, bên góp vốn chi phối.

3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp khác theo quy định của luật pháp, điều lệ doanh nghiệp.

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu về tình hình,

kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của doanh nghiệp khác, việc thực hiện

các nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu giao. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi

vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác.

4. Người đại diện tham gia Ban quản lý điều hành doanh nghiệp khác phải nghiên cứu,

đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp khác để trình

Hội đồng quản trị Cơng ty phê duyệt. Đối với những vấn đề quan trọng của doanh

nghiệp đưa ra thảo luận trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đại hội đồng cổ đơng

hay các thành viên góp vốn hay bên liên doanh như phương hướng, chiến lược, kế

hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, vốn góp, chia cổ tức.

5. Những vấn đề sau đây người đại điện vốn phải xin ý kiến HĐQT Công ty trước khi

biểu quyết tại các doanh nghiệp khác như:

-Đề cử và bầu các thành viên HĐQT tại các công ty cổ phần;-Biểu quyết tăng giảm vốn điều lệ;-Đề cử và bầu Chủ tịch HĐQT;-Biểu quyết bán và thanh lý tài sản có giá trị còn lại trên 50% tổng tài sản tại báo cáo

tài chính gần nhất của doanh nghiệp khác;-Biểu quyết, quyết định đầu tư vào các dự án có tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn

50% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp khác;-Các vấn đề khác theo nghị quyết của HĐQT Công ty.

Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của

doanh nghiệp khác thì phải cùng nhau bàn bạc và thống nhất ý kiến khi phát biểu và

biểu quyết. Trường hợp không thống nhất được phải báo cáo HĐQT Công ty quyết

định.6. Người đại diện ở doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Cơng ty phải có

trách nhiệm hướng doanh nghiệp đó đi đúng mục tiêu, định hướng của Cơng ty. Khi

phát hiện doanh nghiệp đi chệch mục tiêu, định hướng của Công ty phải báo cáo

ngay Công ty và đề xuất giải pháp để khắc phục. Sau khi được Công ty thông qua cần

tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định

hướng đã xác định.

31Quy chế quản lý tài chính Cơng ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ

doanh nghiệp và Công ty giao.

8. Chịu trách nhiệm trước Công ty về các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách

nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Cơng ty thì phải chịu trách

nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 41. Kiểm tra giám sát

Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác,

chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư ra ngồi Cơng ty;

thu lợi nhuận từ việc đầu tư này; cử người quản lý trực tiếp quản lý phần vốn tại các

doanh nghiệp khác.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42. Điều khoản thi hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào

Quy chế này chỉ đạo, giám sát Cơng ty triển khai thực hiện. Trong q trình thực hiện,

nếu có vướng mắc, thì báo cáo Hội đồng quản trị để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)Trương Quang Luyến32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục 1: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x