Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhược điểm của quy phạm xung đột

Nhược điểm của quy phạm xung đột

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tòa án và cơ quan có thẩm quyền phải đối mặt với những vấn đề hết

sức phức tạp. Cần phải nói đến đặc trưng trung lập, khách quan của quy

phạm xung đột. Rõ ràng là, khơng hồn tồn trung lập hay khách quan khi

quy phạm pháp luật xung đột dẫn chiếu đến luật nước nào thì áp dụng luật

nước đó. Thực tế ai cũng biết là khi quyết định lựa chọn luật nào được áp

dụng thì thẩm phán thơng qua lăng kính ý chí chủ quan của mình đã hình

dung trước, hay nhìn thấy trước hệ quả của việc áp dụng đó. Như vậy, phải

chăng Tòa án làm ra vẻ khách quan khi dựa vào quy phạm pháp luật xung

đột để lựa chọn luật áp dụng, nhưng thực tế thì họ đã nhìn thấy trước hệ quả

của nó khi áp dụng một hệ thống pháp luật nào đó?

- Khơng phải lúc nào cũng xác định cính xác được hệ thống pháp luật

cần áp dụng. Trong quan hệ thương mại quốc tế hiện đại, người ta thường áp

dụng loại hệ thuộc xung đột mới là tự do lựa chọn luật áp dụng. Chính sự tự

do này đơi khi khiến cho các bên đương sự lạm dụng khi tránh không phải

áp dụng một hệ thống pháp luật mà đáng lẽ nó phải được áp dụng. Do đó,

phải xem xét yếu tố trung lập. Khách quan, có còn tồn tại khơng, hay vi

phạm pháp luật xung đột, như chính quy phạm pháp luật, cũng chỉ là sản

phẩm của con người trong quá trình hoạt động nhận thức hiện thực quanh

mình, từ đó hình thành nên quy tắc ứng xử cho hành vi?

C. KẾT BÀI

Từ những phân tích trên ta thấy hệ thống các loại quy phạm của Tư

pháp quốc tế Việt Nam được quy định rải rác trong các văn bản pháp luật

của Việt Nam và trong các hiệp định, điều ước quốc tế song phương và đa

phương. Điều này làm cho các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các quy

phạm này để giải quyết các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có thể thiếu sót

khi tìm ra các quy phạm để giải quyết. Thiết nghĩ Việt Nam nên có một bộ

9luật về tư pháp quốc tế để tổng hợp đầy đủ các quy phạm tư pháp quốc tế

như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc áp dụng các quy phạm tư pháp quốc tế để

giải quyết các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngồi.10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình: “Tư pháp quốc tế”, trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2017, Nxb

Tư pháp.

2. ThS. Bùi Thị Thu. Giáo trình Luật tư pháp quốc tế, Nxb giáo dục Việt Nam.

3. TS.GVC. Nguyễn Hồng Bắc, Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc

tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội 2014.

4. Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ môn tư

pháp quốc tế, TS. Vũ Thị Phương Lan – TS. Nguyễn Thái Mai, năm 2017,

Nxb Chính trị quốc gia sự thật.

5. Công ước Vienna 1980.

6. Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Ucraina.

7. Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hào nhân dân

Bungari.

8. Bộ luật dân sự năm 2015.

9. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

10. Luật nhà ở năm 2014.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhược điểm của quy phạm xung đột

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×