Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.9: Kết quả đào tạo tại Công ty Điện Lực Thanh Hóa

Bảng 3.9: Kết quả đào tạo tại Công ty Điện Lực Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

62quio động, Kỷ luậto động,inh o nh điện năng,Điều độ, Quản lý đư ng ây v T A…. ên

viên có nhu c u được hên trình đội o tiếp khách hàng,nh đ , nếu cán bộ công nhâno hơn đều được khuyến khích và t ođiều kiện. Tuy nhiên, kinh phí dành cho việ đ o t o, bồi ưỡng của Cơng ty

còn thấp. Điều n y ũngmột lý do ảnh hưởng đến chất ượng nguồn nhânl c.

Cphương ph p được s dụng để đ o t o còn ít. Ct o n y thư ng có tính dập hu n quphương ph p đ onăm. Với cùng một mụ tiêu đ ot o, một đối tượng đ o t o, Công ty luôn ch n một phương pháp đ o t o

cốđịnh. Việc chỉ qu n tâm đến xđịnh nội ung đ o t o mà không quan tâmnhiều tới việc l a ch n phương ph p phù hợp và làm mớiphương ph pđ o t o đã ảnh hưởng tới hứng thú và chất ượng h c tập của h c viên.

Qua kết quả ở bảng 3.10 cho thấy ngư i

ng to động khá hài lòng vớiđ o t o t i công ty với điểm trung bình về mứ độ hài lòng là 3.83trên thang đo 5 mức. Tỷ lệ số ngư i trả l i “ho n toàn hài

36,7 % và tỷ lệ “tương đối h ing”32.5%. Ngư ing” chiếm tớio động đ nh giomứ độ hài lòng về các khía c nh: h được tham gia đ y đủ các khóa đ o t o

c n thiết cho công việc với (3.97), nội dung đ o t o phù hợp với công việc

(3.01) và có s theo õi đ nh giết quả đ o t o phù hợp (3.55).Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ ho ngư i o động khơng hài lòng vớiphương ph p đ o t o (45%), 51,7% tỷ lệ số ngư i thì cho rằng nội ung đ o

t o không phù hợp với kiến thức và kỹ năng h mong muốn đượ đ o t o.

Nhu c u đ o t o t i C ng ty đượ xđịnh dtrênăn ứ sau:- Căn ứ vào yêu c u của công việc, nh ng th y đổi của ho t động kinh

doanh c n thiết phải đ o t o bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho

ngư i o độngđể đ p ứng được các yêu c u của công việc63Bảng 3.10. Đ nh gi của ngƣời ao động về hoạt động đào tạo

Mức độMức độ hài òng

ĐVTChỉ tiêu

Đượ th m gi đ y đủ

huấn uyệnn thiết đểh

m việhiệu quảPhiếu

%Nội ung đ o t o phù hợp với Phiếu

ng việ hiện t i v tương i%Nội ung đ o t o phù hợp iến Phiếu

thứ , ỹ năng mong muốn.

Cơ sở vật hất, tr ng thiết ị phụ

vụ ho đ o t o đ y đủTheo õi đ nh giết quả đ ot o phù hợp

hiệnng việ đượải thiện rất nhiều s u đ o t o

Hài lòng với cơng tác đ o t o345Tổng6211142701504.214.27528.3194127382518.32515.8 100 3.0112.5 27.5Đ T45.8 100 3.9715056243019%14.237.515.82012.5Phiếu204128372418.32515.8 100 3,0315561115012.5 32.51037.57.5100 2.95112021692915013.314.245.819.1100 3.555317551515035,810.833.321194914.212.532.5%%

Phiếu

%ết quả th221Phiếu

Phương ph p đ o t o phù hợpMứ1Phiếu

%

Phiếu

%13.3 27.5

197.5

10

6.7

6

4.14915015010

55100 2.79100 3.08

15036.7 100 3.83(Nguồn: K t quả phi u khảo sát về đ ng l c lao đ ng t i Công ty)

- Đ o t o nhân viên mới để phục vụ công việc.

- Do đặc thù của ngành, yêu c u ngư i o động phải nắm v ng kiến thức về ĩnh

vhnhư uật Ng nh điện , luật đất đ i… vậy nên h ng nămớp đ o t o đểcủng cố và nâng cao kiến thức xã hội được tổ chứ thư ng xuyên.

Hình thứ đ o t o nhân viên mới t i PC Thanh Hóa chủ yếuđ ot ot ichỗ kết hợp với đ o t o tập trung t i trụ sở Công ty. Nhân viên mới đượ đi h c64nghiệp vụ về ph n mềm, kiến thức chung về Ng nh điện …. t i trụ sở Công ty.

S u hi đượ đ o t o tập trung, nhân viên mới đượãnh đ o Công ty phân vềđơn vị, nhân viên ũ theo s chỉ đ o của quản lý tr c tiếp sẽ kèm cặp và

hướng dẫn công việc cho nhân viên mới, s u đ để ngư i đm th công việc.Kết quả sẽ đượ ãnh đ o Công ty và quản lý tr c tiếp đ nh gi về nhân viên mới đ .

Bảng 3.11 T nh h nh đào tạo tại PC Thanh Hóa

Chƣơng tr nh đào tạoĐơn vị tính 20141. Đ o t o dài h nLượt ngư i273540Cao cấp lý luận chính trịLượt ngư i121515Đ i h c kỹ thuật điệnLượt ngư i1520252. Đ o t o ngắn h nLượt ngư i4205702560405060Lượt ngư i80120800Đ o t o kỹ năng gi o tiếp khách hàng Lượt ngư i100100100Đ o t o an toàn kỹ thuật điệnLượt ngư i1002001500Lượt ngư i404040Lượt ngư i606060Đ o t o lớp nội quy o động, kỷ luật Lượt ngư i

o động

Đ o t o nghiệp vụ kế toánĐ o t o bồi ưỡng nghiệp vụ cho an

toàn viên chuyên trách

Đ o t o nghiệp vụ inh o nh điện20152016năng

( Nguồn: Phòng hành chính PC Thanh Hóa)

Năm 2016, số ượt ngư i được c đi đ o t o ngắn h n tăng đột biến so

với năm 2014 v 2015 o NPC triển khai áp dụng ph n mềm mới vào phục vụ

SXKD, thêm n a cơng tác an tồn kỹ thuật điện đượ đổi mới nên ượng

ngư i đi đ o t o chuyên sâu về h ing tn y tăngHiện nay, PC Thanh Hóa mới chỉ chú tr ng

nghiệp vụ ho ngư io động, hư qu n tâm tớio.

ng tđ o huyên m n,hương trình đ o t o65phát triển kỹ năng. Các hương trình đ o t o nâng cao chuyên môn nghiệp

vụ h ng năm được tổ chức với t n suất tương đối lớn, như năm 2016 trung

bình mỗi nhân viên tham gia một hđ o t o ngắn h n về chuyên môn,nghiệp vụ.

3.2. Đ nh gi của ngƣời ao động về công tác tạo động ực àm việc tại PC

Thanh Hóa

Tgiả đã thhiện một hảo s t ằng ảng hỏi (Phụ ụ 2) với sốphiếu hảo s t ph t r150 phiếu, số phiếu thu về150 để đ nh gi mứ độ h i

vớing ủ ngư iyếu tố ảnh hưởng tớing t150, số phiếu hợp ệo động t i PC Thanh Hóa đốit o độngm việủ ngư iođộng. Phiếu hảo s t đượ thiết ế với 25 âu hỏi. Đ nh gi nh ng ết quả đ t

đượhi tgiả tiến h nh hảo s t t i PC Thanh Hóa trong th i gi n qu , vớimụ đí h tìm hiểu ảm nhận, đ nh gi nhận xét ủ ngư i

Công ty ho n thiện hơn

3.2.1. Đáiá c ao động sẽ giúpiện ph p, hính s h t o động

i lao độo động.ề công tác iề l ơTheo kết quả nghiên cứu ở ph n trước thì nhu c u thu nhập

đượ đ số ngư i

ương hínho động t i PC Thanh Hóa đ nh gio đ ngqu n tr ng. Tiềnyếu tố ơ ản đ p ứng nhu c u thu nhập cao củ ngư i laođộng. Vì vậy s hài lòng hay khơng hài lòng củ ngư io động về yếu tốtiền ương sẽ có ảnh hưởng lớn tới động l c làm việc của h . Đ nh giủangư i o động về yếu tố tiền ương được thể hiện qua biểu đồ 3.1.

Nhìn chung mứương ủ EVN NPC đượ đ nh gihư được cao so với một số

ượng ngư iơ qu n o nh nghiệp trong tỉnh khác. Sốo động không hài lòng với mứương ủa mình còn chiếm13%, chiếm một ượng không nhỏ trong bộ phận ngư i

o động đ nh gi mứtrung ìnho động. 40% ngư iương đượ Ng nh điện chi trả ở mức trung bình sovới mặt bằng chung. Bên c nh đ 30% ngư i o động tỏ ra hài lòng với mức

ương nhận đượ , 17% ngư i o động hồn tồn hài lòng .6613%17%Khơng hài lòng

ình thư ng

30%40%Hài lòng

Hồn tồn hài lòngBiểu đồ 3.1 Mức độ hài òng của NLĐ với mức ƣơng hiện tại

( Nguồn: Khảo sát c a tác giả )

Qua bảng số liệu thu thập được t i biểu đồ 3.2 ta thấy, 78% ngư i lao

động đ nh gimứương hiện t i phù hợp với năngc và s cống hiến củah . Cho thấy chính sách tiền ương ủ Ng nh điện đã tương đối hợp lý. Tuy

nhiên còn tồn t i một bộ phận không nhỏ thấy mứ ương nhận đượ

đ ng với năngc và s cống hiến của bản thân. Ng nh điệnhư xứngũng phải cónh ng chính sách phù hợp hơn với tâm tư nguyện v ng củ ngư i o động.22%23%Rất phù hợp với năng

ống hiến

Phù hợp với năng

,

ống hiến

h ng phù hợp,55%Biểu đồ 3.2 Sự phù hợp của tiền ƣơng với n ng ực, cống hiến của NLĐ

( Nguồn: Khảo sát c a tác giả)

3.2.2.ề cơng táceKết quả phân tích cho thấy 12% ngư io động tỏ ra rất khơng hài lòngvề mứ thưởng nhận được t i C ng ty. Đối với ngư io động ngành Ngànhđiện , thưởng là một ph n rất quan tr ng trong thu nhập củ mình. Điều này

ảnh hưởng lớn tới snhiệt tình của ngư io động trong cơng việc. 26%67ngư io động khơng hài lòng về tiền thưởng mà h nhận đượ . 33% ượngngư io động cảm thấy ình thư ng với mứ thưởng củ mình. Qu đhothấy ngư i o động đ nh gi mứ thưởng mà h nhận được từ trung bình trở xuống.

Rất hài lòng

Hài lòng

ình thư ng

Khơng hài lòng

Rất khơng hài lòng05101520253035Biểu đồ 3.3 Đ nh gi của NLĐ về mức thƣởng tại PC Thanh Hóa

( Nguồn: Khảo sát c a tác giả)

Như vậy công cụ tiền thưởng hư ph t huy được vai trò của mình trò của

mình trong việc t o động lho ngư io động. Tuy nhiên, vẫn có một ượngnhỏ nhân viên tỏ ra rất hài lòng với mứ thưởng mà mình nhận được. Qua th c

tế trên, Công ty c n cân nhắc về mứ thưởng ho nhân viên để công cụ tiền

thưởng phát huy tác dụng t o động l c với ngư i o động.

3.2.3.ề công tác p úc lợi

Bên c nh việhăm o đ i sống vật chất, C ng tysống tinh th n ho nhân viên. H ng năm, v on qu n tâm đến đ iịp lễ tết, ngày kỷ niệm củangành, Cơng ty ngồi việ thưởng tiền còn tổ chức các ho t động vui hơi giải

trí gi o ưu gi a các nhân viên to n C ng ty. Tổ chứhương trình rútthăm trúng thưởng, hái hoa may mắn đ u năm, đi u ịch các vùng miền…

Nh ng ho t động này là dịp để Công ty thể hiện s qu n tâm đối với ngư i lao

động,t o s đo n ết gắnđo n ết nội bộ và hiểu biết lẫn nhau gi a cácnhân viên với nhau và cán bộ với nhân viên.6813%

12%Rất thỏ mãn

ình thư ng75%Chư tốtBiểu đồ 3.4 Đ nh gi của NLĐ về phúc lợi tại PC Thanh Hóa

( Nguồn: Khảo sát c a tác giả)Nh ng điều trên được thể hiện rất rõ qua kết quả thu được từ phiếu

điều tra, có tới 87% nhân viên rất hài lòng về chính sách này của Ngành

điện . Đâyấu hiệu tốt cho thấy Ng nh điện c n phát huy tích c c mặtm nh n y, để ngư io động hăng s ym việ đ t kết quả cao trong ho tđộng kinh doanh.

Kết quả kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào việc phân công công việc

của cấp trên đối với ngư io động. Phân công công việc phù hợp sẽ nângo năng suất o động, hiệu quả công việc của nhân viên.

Về công tác phân công công việc

Hiện nay, một bộ phận không nhỏ ngư io động còn phản ánh sphân cơng cơng việc gặp nhiều bất cập như: số ượng nhân viên q ít so với

nhu c u cơng việc, cơng việc không phù hợp với năng

vụ củ ngư ic chuyên môn nghiệpo động, giao nhiệm vụ còn chồng chéo khơng rõ ràng và cácvấn đề h …số ượng này chiếm khoảng từ 10% đến 35% phản ánh từ ngư i

o động.69%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1

Số ượng

nhân viên

ít so với

nhu c u

cơng việcKhơng phù

hợp với

năng c

chun

mơn nghiệp

vụ của

nhân viênPhân công

nhiệm vụ

trách

nhiệm

không rõ

ràngGiao

nhiệm vụ

không

đúng

ngư i

đúng việcPhân công

công việc

chồng

chéoCác vấn đề

h …Biểu đồ 3.5 Những vấn đề ất cập về phân công công việc của PCTH

(Nguồn: Khảo sát c a tác giả)

Qu đho thấy việc phân bổ công việc của Cơng ty còn nhiều bất cậpc n khắc phục h n chế để ngư io động yên tâm công tác và thoải mái ra sứcsáng t o cống hiến cho công việũng như ho n th nhng việ trong điều kiệntốt nhất.

Nh ng bất cập trong phân công công việc sẽ gây ra s mất ân đối về

nhân s và khối ượng công việc gi a các bộ phận, phòng ban. Có nh ng bộ

phận khối ượng cơng việc quá lớn thư ng xuyên phải làm thêm gi để hồn

thành cơng việc, một số bộ phận thì l i nhàn rỗi. Điều này gây tâm lý không tốt

trong ngư io động khi h so sánh, ganh tị lẫn nhau hoặc do áp l c công việcquá lớn mà h bỏ việc.70Phù hợp với ản thânVượt quhả năngNh n rỗi, ít việ18%22%60%Biểu đồ 3.6. Khối ƣợng cơng việc của NLĐ tại PC Thanh Hóa

( Nguồn: Khảo sát c a tác giả)

Theo khảo sát của tác giả thì t i Công ty hiện t i

cho biết rằng khối ượng công việc h đảm nhận22% ngư io độngvượt quá khả năng. Nh ngngư i này chủ yếu nằm trong các bộ phận như inh o nh, hỗ trợ kinh doanh,

giao dị h viên. Đâynh ng bộ phận thư ng xuyên phải tiếp xúc với kháchhàng, làm việc với áp l c về doanh số v thư ng xuyên phải làm thêm gi để

hồn thành cơng việ . Trong hi đ18% ngư i o động cho biết có ít việc vàcơng việc của h khá nhàn rỗi. Việc mất ân đối này là một điểm mà Công ty

phải hết sức quan tâm và c n có biện pháp giải quyết sớm nhất. Khi phải đảm

nhiệm một khối ượng công việc quá lớn trong th i gian dài nó sẽ vắt kiệt sức

o động củ ngư io động t o tâm lý chán nản trong công việc sẽ làm giảmnăng suất và hiệu quả làm việc.

3.2.4.ề đá

Cực iệ côhỉ tiêu đ nh gi ths hỗ trợ ủiệc

hiệnng việ đượng ụ đ nh gi nhưđ nh gi h ng th ng hPIs, việ thng h i minh

hiệntrư ng m việ .ng việ đượhi tiết v đ y đủ, đảm ảo quyền ợi ủ ngư iđộng. Việ đ nh gi thể hiện s đo ư ng ết quả ủ ngư i

ng việ mộth nhh ụ thể minhh rõ r ng nhất t o so động thohiệnng ằng trong m i71Một ượng ớn nhân viên (58%) nhận thấy việ đ nh gi th

việng h i minhh. 30% ho rằng n rấtn ph t huy tốt việ đ nh gi thhiệnng ằng hợphiện. Ng nh điệnng việ h ng th ng theo hu ỳ mộth s t s o v nghiêm tú để u n t o niềm tin ho nhân viên n tâm

ống hiến v tin tưởng việ

3.2.5. Điềiệ làngo độngm ủ mình đượ ghi nhận.iệc11%15%Rất tốt19%Tốt

ình thư ng55%h ng tốtBiểu đồ 3.7 Đ nh gi của NLĐ về điều iện àm việc tại PC Thanh Hóa

Nguồn Khảo sát c a tác giả

Tình tr ng ơ sở vật hất t i Công ty u n đượ đảm ảo một

đủ v thí h hợp, 70% ngư i

Thanh Hóa

đ năngo động đ nh gi điều iệntốt v rất tốt t o điều iện thuận ợi ho h

hiệnĐiệnthể ph t huy tốiủ Cơng ty đều ở vị trí trung tâmthuận ợi trên đị bàn Tỉnh Thanh Hóa, Điệnđượ tr ng ị ơ sở vật hấtn một ộ phận ngư io động đ nh gi điều iệnm việ t i PC Thanh Hóa hư đ p ứng đượ nhu

xuất Cơng ty sắp xếp hỗ ngồi

ủ ngư im việ t i PCản thân.Đ i đ số đị điểm ủ

hiện đ i. Tuy nhiên, vẫnhđ yu ủ nhân viên. Đềm việ phù hợp với mong muốn, sở thícho động để h t tr ng trí ph ngNgo i điều iện vật hất phụ vụ hom việ theo sở thí h hung.

ng việ thìh đối xấp trênđối với nhân viên ấp ưới ũngmột yếu tố qu n tr ng t o nên m i trư ng,khơng híhi đượtrongm việ t i ơ qu n.uấp trên qu n tâm, hỗ trợ nhiệt tìnhng việ v đối x thân thiện ởi mở sẽ t o r tâmm việ , qu đ sẽ thú đẩy ngư i o động m việ tốt hơnthoải m i trong hi723.2.6. Các đ i ử c a cấp ê100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0ớiâiê cấp d ới62%25%

13%

Cứng nhắc

nghiêm túcÁp l c, khắt

khe, ra lệnhThân thiện,

cởi mởBiểu đồ 3.8 Đ nh gi của NLĐ về c ch đối xử của cấp trên với họ

Nguồn Khảo sát c a tác giả )

Qu ết quả hảo s t ủ t giả thì

13% ngư i o động t i Công ty

đ nh gi

h đối x ủ ấp trên đối với h

gây p , hắt he, r ệnh h ng

qu n tâm đến điều iện th tế v

iến ủ nhân viên. C 25% ngư i o động

đ nh gi

ấp trên ủ h ứng nhắ v nghiêm tú v 62% ngư i o động đ nh

gi ấp trên ủ h thân thiện v ởi mở. Để t o r đượ một m i trư ng thân

thiện ởi mở hơn t i

ph ng n, ộ phận thì trong th i gi n tới Công ty n

mở thêm một số h đ o t o về ĩ năng mềm ho

ấp quản như ĩ năng

gi o tiếp, ãnh đ o… hi đ nh ng ngư i quản tr tiếp n y sẽ truyền đượ

ảm hứng hăng s y m việ tới ngư i o động tăng hiệu quả m việ , hướng h

tới nh ng mụ tiêu hung ủ to n Công ty.

3.2.7.ề đào ạo

Khơng giúp íchÍt giúp ích22%5%Í h ợiRất í h ợi13%60%Biểu đồ 3.9 Đ nh gi về nội ung đào tạo tại PC Thanh Hóa

Nguồn Khảo sát c a tác giảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.9: Kết quả đào tạo tại Công ty Điện Lực Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×