Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phương pháp nghiêu cứu.

2 Phương pháp nghiêu cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

39- Nh m 4: Điện

+) ĐiệnQu n H : 20 mẫu+) ĐiệnMư ng t: 20 mẫuQuá trình tổ hứ điều tr

-miền núi:o gồm 6 ướ như s u:ướ 1: Xác định tổng thể nghiên ứu và thiết ế ảng hỏi

Trong nghiên cứu này lo i thang đo được l a ch n s dụng là th ng đoLikert 5 mứ độ. Vì lợi ích khá rõ ràng củ th ng điểm Li erngư i được hỏichỉ qu n tâm đến một tính từ cho mỗi h ng mụ được hỏi. Hơn n , ngư i

nghiên cứu có thể đư ra nhiều vấn đề cho ngư i được hỏi đ nh gi mhỉ c nùng đế một mẫu bản hỏi câu hỏi duy nhất v đồng lo t.

Cụ thể, trong bản câu hỏi phục vụ ho đề tài này, chúng tôi sdụng thangđiểm Likert từ ph n II đến ph n VII, với 5 mức: 1= Rất h ng đồng ý, 2= khơng

đồng ý, 3= khơng có ý kiến rõ r ng, 4= đồng ý, 5= rất đồng ý.

-ướ 2: Xác định kích thướ mẫu nghiên ứu: 150 ngư i.-ướ 3: Xphân t ng. Cđịnh phương ph p h n mẫu: phương ph p h n mẫu ngẫu nhiên

tiêu híh n để phân t ng mẫum việ , trình độ đ o t o, thâm niêngiới tính, độ tuổi, ộ phậnng t .-ướ 4: Ch n phương thứ ấy mẫu: ấy mẫu ngẫu nhiên không ặp.-ướ 5: Xđịnh th i gi n, đị điểm hảo s t: t i nơiủ ngư i o động C ng ty Điện

-m việ , gi giảioTh nh H .ướ 6: Kiểm tra và đ nh gi qu trình h n mẫu: đâyqu trình điều tr .

Đặ điểm của mẫu điều tra được mô tả ở bảng ưới đây:hâu uối ùng ủ40Bảng 2 4 Đặc điểm mẫu hảo s t của ngƣời ao động tại Công ty Điện ực

Thanh Hóa

Số

Tỷ ệ

ƣợng

%

(ngƣời)Chỉ tiêuSố

Tỷ ệ

ƣợng

%

(ngƣời)Chỉ tiêu1 Giới tính150100 4 Tuổi- Nam115- N

2 Vị trí cơng việc

- Lãnh đ o ng ty

- Lãnh đ o ph ng ban

- Nhân viên

- Công nhân

3 Số n m àm việc

- Dưới 1 năm

- Từ 1- 3 năm

- Từ 3 - 5 năm35

23 - Từ 31- 39 tuổi

55

37

20

13

150

100 - Từ 40 – 49 tuổi

6

4 - Trên 50 tuổi

6

4

12

8 5 Tr nh độ

150

100

81

54 - Trung ấp, o đẳng

27

18

51

34 - Đ i h

92

61

9

6

150

100 - Sau Đ i h

75

50 - CNKT

15

10

49

33 - LĐ phổ thông

7

5

26

17

Nguồn: Số li u điều tra và tính tốn c a tác giả77 - Dưới 30 tuổi15010069462.2.1.2. ối với số li u thứ cấp

Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập gồm các báo cáo ho t động sản xuất

kinh doanh, báo cáo về tình hình nhân s , các báo cáo về công tác t o động l c

o động của C ng ty Điện lTh nh Ho gi i đo n 2012-2014; Các bài báo,sách chuyên khảo, giáo trình và cơng trình nghiên cứu iên qu n đến t o động

lngư i o động trong doanh nghiệp đã2.2.2. Pơ.pháp xử lý s liệu- Thống kê mô tả: Phương ph p n y được s dụng để mô tảđặ trưngcủa số liệu thu thập, gồm số tổng thể, số lớn nhất, nhỏ nhất, số trung bình, và các

đặ trưng hủa số liệu phân tích. Thơng qua thống kê mơ tả giúp ngư inghiên cứu thấy đượ

đểđặ điểm của số liệu, nh ng vấn đềhướng phân tích, tiếp cận.n đ u của số liệu41- h ơng pháp so sánh: Thống kê so sánh, phân tích tỷ tr ng, tố độ phát

triển. Cphương ph p n y hủ yếu để phân tích biến động của các chỉ tiêunghiên cứu qua th i gian và khơng gian, phân tích mức quan tr ng của từng

thành ph n v xu hướng biến động của dãy số liệu. Trong nghiên cứu này

phương ph p phân tí h tỷ tr ng được chú tr ng s dụng để phân tích các câu trả

l i củ ngư i được phỏng vấn để đ nh gi mứ độ phù hợp của các biện pháp

í h thí h o động.

- D liệu thu thập từ phiếu điều tra sẽ được mã hoá và nhập vào x lý trên excel.

Mỗi bảng hỏi sẽ có một mã số riêng để có thể kiểm tra l i và s a ch a nếu trong

q trình nhập có bất kỳ sai sót gì.

2.2.3 Hệ th ng chỉ tiêu nghiên cứu

- H thống chỉ tiêu đánh giá t nh h nh ho t đ ng c a PC Thanh Hóa

 Số ượngo động củng ty qu 3 năm 2014-2016; số ượng CBCNVphân theo tính chất ho t động;

 Kết qủa sản xuất kinh doanh của công ty: Doanh thu, khối ượng điện

truyền tải; khối ượng công việc th c hiện khác;

- Kết qủa các ho t động t o động l c của công ty PC Thanh Hóa

 Tình hình trả ương qunăm, tiền ương ình quân ngư i quản lý,ngư i o động;

 Các lo i phúc lợi t i hính ngư i o động đượ hưởng: Tiền thưởng, tiền

tăng, àm thêm, tiền nghỉ theo chế độ.... qunăm nghiên ứu; Các chế độ phúc lợi phi tài chính: Số ượng đối tượng đượ đ o t o, bồi

ưỡng; Cơng tác bố trí sắp xếp, tuyển dụng, s dụng o động trong công ty;

 M i trư ng làm việc: Trang thiết bị làm việc, các chế độ thông tin và phản

hồi thông tin từ ngư i quản lý

- k t q a đánh giá

công tyki n c a ngi lao đ ng với các điều ki n làm vi c c a42Chƣơng 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thực trạng công tác tạo động ực ao động tại PC Thanh Hóa

3.1.1 Xác định và đá

Tìm hiểu và x

ược t o động liá nhu c u c ai lao động tại PC Thanh Hóađịnh nhu c u là ăn ứ quan tr ng để xây d ng các chiếnho ngư i o động. Th c tế trong các cơng ty ở Việt Nam nóichung và ở Cơng ty điện l c Thanh Hóa nói riêng, việ x

củ ngư io động đã được quan tâm. Công tác n y đã được công ty th c hiệnthông qua tổ chứ

“Hội nghịđịnh các nhu c ung đo n ủa công ty. H ng năm,i lao độ”t iT i Hội nghị h ng năm nàyng ty u n tổ chứcđơn vị điện l c và phòng ban tr c thuộc.

đơn vị tiến hành tổng kết công tác SXKD củanăm, nêu rõ nh ng kết quả đ t đượ trong 1 năm qu , nh ng tồn t i h n chế

c n khắc phụ v phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong năm tới để phát huy kết

quả đ t được và khắc phụ được tồn t i h n chế. Nếu có các ý kiến hư h i

lòng về cơng việ h y ơ hế chính sách của Cơng ty thì sẽ đượ đư r để thảo

luận để tìm kiếm giải pháp và kiến nghị ên ãnh đ o Công ty. Trong đ i hội,

CBCNV t i các Điện l c và phòng ban sẽ tiến hành bỏ phiếu b u công khai

nh ng C CNV ưu tú trong năm để đihội nghị cấp trên. Nh ng C CNV đid Hội nghị tồn cơng ty sẽ truyền đ t nh ng ý kiến đề xuất kiến nghị của

C CNV đơn vị mình lên cấp trên. Từ việc tr c tiếp lấy ý kiến củ ngư i

động, lắng nghe nh ng điều ngư i

n ãnh đ o PC Th nh Hnghị,oo động góp ý với cơng ty qua các kỳ Hội

đã xđịnh được nhu c u củ ngư i laođộng trong công ty.

Dtrên đ nh gigiá nhu c u củ ngư i

đ nh gihủ quan của bộ phận nhân s vãnh đ o. Việ đ nho động qua nhiều năm th c hiện, để có nh ng ăn ứgiải pháp t o động l c t i PC Thanh Hóa, nghiên cứu tiến h nh điềutra ý kiến ngư i o động về nhu c u trong công tác với 10 nhóm yếu tố. Mỗi cá

nhân khảo s t được yêu c u cho ý kiến về mứ độ quan tr ng của các nhu c u

theo th ng đo từ 1 đến 5. Kết quả điều tr 150 ngư i o động cho trong bảng 3.1:43Bảng 3.1. Kết quả khảo sát nhu cầu của NLĐ tại PC Thanh Hóa

T ngiMức độ quan trọng của nhu cầu

HồnNhu cầutồnKhơngkhơngquanBìnhquantrọngthƣờngtrọng(2)(3)QuanRất quantrọngtrọng(4)(5)(1)

SL

1.Thu nhậpo1.C ng việ ổn định%SL008000%SL%4,60 28 16,096%SL98 56,32 40 22,993,45 30 17,24 46 26,4490 51,72 40 22,99

78 44,83 36 20,69

80 45,98 36 20,69

326,90 1466 37,93 26 24,94Kết quả khảo sát cho thấy, hiện nay nhu c u về công việc ổn định được

qu n tr ng nhất đối với h , có tới 89,66% ngư i đượchỏi cho rằng công việc ổn định là quan tr ng và rất quan tr ng đối với h . Tiếp

đến là nhu c u về mức thu nhập

Theo M s ow thì đây

nhu c u bậ2,3068 39,08 30 17,24Nguồn Tác giả tổng hợp từ phi u điều tra, 2017 )

ngư i o động đ nh gi%0 26 14,94 104 59,77 44 25,290

0 10 5,75 30 17,24

2.Điều iện o động tốt

3.Mối qu n hệ đồng 4 2,30 16 9,20 40 22,99

nghiệp tốt

4. hi nhận th nh tí h 0

0 18 10,34 40 22,99

trong ng việ

5.Cơ hội h tập nâng o 10 14,94 34 22,99 84 52,87

trình độ

6.Cơ hội thăng tiến nghề 4 2,30 30 17,24 42 24,14

nghiệp

7.C ng việ phù hợp với

hả năng, sở trư ngSLo v điều kiện o động tốt.

nh ng nhu c u bậc thấp (sinh lý, an toàn), cáco đượ đ nh gi thấp hơn. Tuy nhiên, kết quả khảo sát trên bảng3.1 ũng ho thấy trong 5 nhu c u còn l i có 4 nhu c u có mứ đ nh gi với tỷ lệ44% đ t trên 55% là quan tr ng và rất quan tr ng chứng tỏ húng đềunghĩquan tr ng đối với đ số ngư i o động.

Như vậy, để t o động lho ngư io động trong th i gian tới thì PCThanh Hóa c n có các biện pháp đ p ứng các nhu c u về thu nhập, công việc

điều kiện o động và quan hệ trong đơn vị.

3.1.2.ực ạạo độlực làiệc ại CơĐiệ lựcaHóa3.1.2.1. Các ho t đ ng t o đ ng l c vật chất t i C Thanh H a

 Tiền l ơng

Chính s h tiền ương t i PC Thanh Hóa thống nhất về nguyên tắ ,

phương ph p hi trả tiền ương với to n hệ thống EVN NPC. ắn việ phân phối

trả ương với ết quả inh o nh, ết quả ho n th nh nhiệm vụ ủ đơn vị v

đ ng g p v o ết quả hung ủ ngư i

ương, phụ ấp ũng như

h thỏ đ ng

với thị trư ngo động, nhằm đảm ảo việo i hình phúợi hho ngư io động mộtng ằng trong nội ộ cơng ty v đảm ảo tínhnh tr nh soo động. Điều tiết phân phối thu nhập theo tính hấttr h nhiệm quảnhi trảng việ ,, điều h nh, mứ độ ho n th nh nhiệm vụ, ph t huy tinh th ns ng t o, m việ hết mình, tăng năng suất, hiệu quả o động.

Chế độ tiền ương ủ

- Chế độ hi ương từng ty đượ th

ng ty hohiện như s u:

đơn vị trthuộ :Theo quyết định số 1763/QQĐ-PCTH ng y 19/7/2016 về việ

quảnn h nh quy hếv phân phối tiền ương SXKD điện. T i Chương II điều 6: Công tyth nh to n ương th ng ho

tiền ương hođơn vị gồmđơn vị trthuộ (Vtđv). Hàng tháng đơn vị trảhoản sau:

Vtđv= V1+V2+VTrong đ :

+ V1: đơn vị h y g i

thang ảng ương,

xương ơ ản ủ đơn vị trthuộ : gồm ương theohoản phụ ấp theo ương, ương ổ sung hung v đượđịnh như s u:

V1= LĐ h x TLminv1 x ( Hcbbq + Hpcbq) x Ccđ/2245 LĐ h:o động ế ho h định iên ủ Đơn vị,uyệt h ng năm ho hốio động n y đượ C ng tyđơn vị ơ sở, hối văn ph ng C ng ty đượ xđịnh theo tỷ ệ tiết iệm o động hung ủ C ng ty.

 TLminv1:mứ tiền ương tối thiềuđượmứ ương tối thiểu hung ủ Nh nướ .p ụng Hm ơ sở tính ương V1, TLminv1q: Hệ số ương v phụ ấp hứ vụ, tr h nhiệm ình quân ủ đơn vị . Hpcbq: Hệ số phụ ấp ình quân ủ Đơn vị. Căn ứ v o số

định mứ v đối tượng đượ hưởng

động, ca 3, hu v … m x

to n hoo động theoo i phụ ấp ương gồm: phụ ấp ưuđịnh hệ số phụ ấp định mứình quân để th nhđơn vị. C đ: Tổng số ng yng theo hế độ m việ vng y nghỉ ễ trong th ng. 22: số ng y cơng bình qn theo hế độ làm việ 40 gi /tu n.

+ Lương V2 ủ đơn vị tr

Lương V2 hay còn g ithuộ :

ương năng suất hoặc ương inh o nhhoảntiền ương tăng thêm ủa doanh nghiệp ngoài lương ơ ản ùng để khuyến

hí hđơn vị vnhân ngư io động tăng năng suất lao động, phấn đấuhoàn thành các chỉ tiêu SXKD và nhiệm vụ đượ gi o, đượ xđịnh như s u:V2= LĐ h x TLminv2 x Hcv q x Kđv

 LĐ h: o động ế ho h định iên ủ Đơn vị

 TLminv2: mứương tối thiểum ơ sở để phân phối ương V2 (TLminv2đượ tính là 600.000đ từ th ng 7/2016)

 H v q: Hệ số ương ình quân theo

ng việủ đơn vị.đv: hệ số ho n th nh nhiệm vụ th ng ủ đơn vị. Căn ứ hỉ tiêu ế ho hvề SX D điện đã đượ gi o v mứ độ ho n th nh nhiệm vụ h ng th ng m

C ng ty đ nh gi v x

+Cđịnh đv ho từng đơn vịhoản tiền ương h(V )Bao gồm: Lương truy ĩnh ên ương, ương ổ sung, ương thiếu kỳ trước của

đơn vị và các khoản ương h .

- Chế độ trả ương ho C CNV t i đơn vị trthuộ :46+ Trả ương theo ấp bậc thợ của CBCNV và ngàyng đượ hưởng ương theoluật định.

Ng yng đượ hưởng ương trong tháng. Bao gồm: ngày cơng làm việcth c tế, ng y đi hnângo trình độ nghiệp vụ, ng y đi th m qu n h c tập kinhnghiệm có quyết định của Cơng ty, ng yng đi điềuưỡng theo quyđinh,nh ng ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, nghỉ việ riêng đượ hưởng ương như

nghỉ ưới vợ, ưới chồng,…theo quy định của bộ luật o động.

h ng đượ hưởng ương gồm nh ng ngày sau: nh ng ngày nghỉ không

hưởng ương, nghỉ ốm, con ốm, nghỉ thai sản, nghỉ do th c hiện các biện pháp kế

ho h hgi đình, nghỉ tai n n o động, nh ng ngày nghỉ theo bộ luật o độngh ng đượ hưởng ương….

+ Trả các khoản phụ cấp theo ương (P )

 Phụ ấp ưu động: đượ th

ngày 05/10/2005 ủhiện theo th ng tư số 05/2005/TTLĐT XHộ o động – Thương inh v xã hội hướng ẫn thhiệnhế độ phụ ấp ưu động trong C ng ty Nh nướ .

 Phụ ấp hu v : đượ thhiện theo Th ng tư iên tị h số 11/2005/TTLT-BNV- LĐT XH_ TC-U DT ng y 05/01/2005 ủ ien tị h ộ nội vụ - ộ o

động – T v xã hội – ộ t i hính - Ủyn ân tộ hướng ẫn thhiện hế độphụ vấp hu v .

 Phụ ấp độ h i: đượ th

ng y 05/01/2005 ủhiện theo Th ng ty số 04/2005/TT- LĐT XHộ o động – Thương inh v xã hội hướng ẫn thhiệnhế độ phụ ấp độ h i nguy hiểm trong C ng ty Nh Nướ .

 Phụ ấpm đêm:m việ từ 22 gi đêm ng y h m trướ đến 6h s ng ng yhôm s u đượ hưởng phụ ấp m đêm (th

+ Trả lương truy ĩnh, ương hhiện theo ộ uật o động).(L )Trả ương truy ĩnh o ên ương, o huy động và các khoản ương h

phải trả ho C CNV m

nghỉ củhư đượ tính như th i gian nghỉ cho con bú, th i giano động n theo Bộ luậto động. Đơn vị không sắp xếp được th igian nghỉ ho o động n thì đơn vị phải trả khoản ương n y.47+ Trả ương V2 ho C CNV (Lv2)

Lv2 = TLminv2 x Hcv x Nm/22 x Kcn

Trong đ :

 TLminv2: mứ ương tối thiểu m ơ sở để trả ương V2

 H v: Hệ số ương theo

 Nm: số ng yng việ đảm nhận ủ C CNVng m việ trong th ng đượ hưởng ương V2Bao gồm nh ng ngày làm việc th c tế theo chế độ trong tháng, th i gian

cả đi h c chính trị, th i gian tham gia các lớp bồi ưỡng về Đảng, ngày công hội

h p ơ qu nn ng nh thởi gi nng ty điều động C CNV đi hội thao, dânquân t vệ…Nh ng ng y đi th m qu n h c tập kinh nghiệm ở nước ngoài, ở ơ

quan doanh nghiệp khác có quyết định củi m đốc cơng ty.Ng y h ng đượ hưởng ương Lv2o gồm nh ng ngày sau: nh ngngày nghỉ lễ tết, nghỉ phép, nghỉ việc riêng, th i gian CBCNV bị đình hỉ cơng

tác do vi ph m quy trình, quy ph m,vi ph m nội quyo động.Th i gi n đi h ct i chức.

Kcn: là hệ số hoàn thành nhiệm vụ tháng củnhân ngư i o động. Khi nhânđược kết quả hoàn thành các chỉ tiệu SXKD tháng củ

hiện đ nh ging ty thì đơn vị th chấm điểm hồn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu SX D điện thángcho các CBCNV.

Lo i A: Hồn thành tốt cơng việc:Hệ số Kcn= 1.1Lo i B: Hồn thành cơng việcHệ số Kcn=1.0Lo i C: Chư ho n th nhHệ số Kcn=0.9ng việc+ Trả tiền công thuê Dịch vụ điện ( TCdv)

Cđơn vị động viên khuyến hí h C CNV tăng năng suấto động để đảmđương số o động thiếu nhằm t o điều kiện tăng thu nhập

+ Trả ương năng suất(Lns)

Là khoản ương phân phối ho C CNV o đã nỗ l c phấn đấu nâng cao hiệu

suất làm việ , tăng năng suấto động hồn thành khối ượng cơng việ tăngthêm trong điều kiện đơn vị đ ng thiếu l o động.48Lns= Lv2 x Hns

Hns: là hệ số ương năng suất, đượ xđịnh là tỉ lệ gi a quỹ tiền ươngtháng còn l i để chi trả hết cho CBCNV củ đơn vị (s u hi đã th c hiện tính trả

ương theoước 1.2.3.4. và 5) so với tổng tiềnương Lv2 th ng ủaCBCNV.

 Lƣơng th ng

Đơn vị trả cho CBCNV theo 5 khoản với nội dung nêu trên gồm:

Vtcn = Lv1+Pc+Lk+Lv2+Lns

H ng Qu , ăn ứ vào kế ho ch tiền ương v hiệu quả sản xuất kinh doanh của

Công ty, bộ phận nhân s chủ trì, phối hợp bộ phận kế to n xđịnh quỹ ươngn được phép th c hiện để xem xét bổ sung ương hiệu quả.

 Lƣơng qu của công nhân

Vqcn=(Lv2+Lns) ba tháng trong quý củ C CNVx Hđv

Hđv: hệ số phân phối ương qu

Hđv= quương qunủ Đơn vịi PCTH cấp/(Lv2+Lns)ba tháng trong quý của tất cảCBCNV.

Bảng 3.2 : Tiền ƣơngnh quân của công ty giai đoạn 2014-2016Chỉ tiêuA.Tổng quỹ TL (tỷ đồng)

B. Tổng số LĐ (ngư i)

C.Tiềnương(trđ/ngư i/tháng)ìnhquânMức bình20142015201611,34512,94515,55513,2811.5121.5231.5251,5207.58.510.28,73quân n m(Nguồn: Báo cáo tình hình tiền l ơng giai đo n 2014 -2016 c a công ty)

Theo số ượng thống kê ỏ bảng 3.2, ta có thể thấy không chỉ số ượng lao

động h ng năm tăng ên m mứ trung ình ũng được cải thiện đ ng ể. Đặc49biệt từ năm 2014 - 2016 mức tiền ương ình quân ủ

Điều này thể hiện s quan tâm lớn của lãnh đ ong ty đã tăng ên 36%.

ng tynh ho ngư i laođộng. Với mứương trung ình 10,2 triệu /tháng mặc dù thỉ ở mức trung bìnhtrên thị trư ngo động nhưng ũngmột s cố gắng để t o s động viên chongư i o động của cơng ty.

Để đ nh gi mức hài lòng củ ngư io động với chế độ tiền ương ủaCông ty, luận văn đã tiến hành khảo sát ý kiến của 150 CBCNV, kết quả cho

trong bảng 3.3 như s u:

Bảng 3.3: Đ nh gi của ngƣời ao động về yếu tố tiền ƣơng

T NgiMức độ hài òng với tiền ƣơng

1 Rất

khơng hàiChỉ tiêu1. Mứ tiền ương

là phù hợp

2.Quy hế trả

ương rõ r ng

3.Mứ3.Khơng có2.Khơng hàiđối hàitồn hàilònglòngràng

SLTT117.335838.6721 14,0029 19.3331 20,671912.673422.6722 14,6756 37.3319 12,6732.001912.6761 40,6759 39.3342.67117.3319 12,6756 37.33%SL%SLTTTT %trong trả ươngTT %TTSLng ằngSL5.Hồniến rõlònglòng4 Tƣơng8%5,334.Tiêu hí đ nh gi

xếp ương rõ r ng,60 40,00ho h

(nguồn k t quả phi u khảo sát về đ ng l c lao đ ng c a ng

Kết quả d liệu ở bảng 3.3 đ nh giit i Công ty)ủ ngư i o động về tiền ương hothấy ngư i o động khá hài lòng với các yếu tố của tiền ương với tỷ lệ % tương

đốio, trong đ2 hính đượ ngư io động đ nh gio nhất là: quyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phương pháp nghiêu cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×