Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 . Tổng quan về Công ty Điện lực Thanh Hóa

1 . Tổng quan về Công ty Điện lực Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

31vang củ quê hương Th nh H , ủ ng nh điện l c Việt Nam. Tiếp tục v ng

ước tiến ên trên on đư ng cơng nghiệp hóa – hiện đ i hóa, xứng đ ng với

danh hiệu: Anh hùng lượng vũ tr ng nhân ân đã đượ Đảng – Nh nướctrao tặng.

Các mốc lịch s quan tr ng:

+ 6/4/1961: Cụ Điện l c Quyết định thành lập Nh m y Điện Thanh Hóa.

Thống nhất 4 ơ sở ph t điện trong tỉnh : Lô Cô, Bàn Th ch, Cổ Định, Nhiệt

Điện Hàm Rồng.

+ 11/1977: Bộ Điện và Than ra quyết định đổi tên là: Sở quản lý và phân phối

điện Thanh Hóa

+ 8/1982: Bộ Điện l c ra quyết định đổi tên là: Sở Điện l c Thanh Hóa

+ 8/3/1996: Tổngng ty Điện l c Việt Nam ra quyết định đổi tên là: Điện l cThanh Hóa

+ 14/04/2010 : Tập đo n điện l c Việt Nam ra Quyết đinh đổi tên Điện l c

Thanh Hóa thành C ng ty điện l c Thanh Hóa

- Sứ m nh

Đảm bảo đ p ứng đủ nhu c u điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và

sinh ho t của nhân dân trong tỉnh. Vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn

định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các ho t động chính trị,

an ninh quố ph ng, văn h , ngo i giao củ Đảng v Nh nước diễn r trên địa

bàn tỉnh. Kinh doanh có hiệu quả, với chất ượng dịch vụ ngày càng cao.

- T m nhìn

Trở thành một trong các doanh nghiệp phân phối điện h ng đ u của Tổng

ng ty Điện l c Miền bắc.

- Chi n l ợc phát tri n

Phát triển ưới điện theo hướng hiện đ i hóa, phù hợp quy ho ch phát triển

chung của tỉnh. Đảm bảo đ p ứng đủ nhu c u về điện phục vụ các ho t động

kinh tế, chính trị, ngo i gi o, văn hxã hội và sinh ho t của nhân dân trên địabàn tỉnh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do ủy ban nhân32ng ty Điện l c Miền bắ gi o, đảm bảo cân bằng tài chínhdân tỉnh và Tổngbền v ng.Đổi mới v nângo năngtrongc quảnĩnh v c ho t độngcủa PC Thanh Hóa, đảm bảo đ t hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Nâng cao khả năngnh tranh củ PC Th nh Htrong gi i đo n hội nhập quốcướ để sẵn sàng triển khai phát triển thịtế ngày càng sâu rộng. Chuẩn bị tốt

trư ng bán lẻ điện c nh tranh.

h ơng châm ho t đ ngPh t triển to n iện, n to n, hiệu quả vền v ng đ ng g p v o s phồn thịnhủ nền inh tế v xã hội đất nướ .

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức,iệm vụ c a PC Thanh Hóa

Gi m đốc Cơng tyPhó gi m đốc

Kỹ thuậtPhó gi m đốc

Kinh doanhPhó Gi m đốc

Xây dựng cơ bảnPhó Gi m đốc

CN thơng tinP10. Công nghệ

thông tin

P12. kiểm tra GS

mua n điệnP8 QLXD cơ ảnP1 V n phòng

P2. Kế hoạch vậtP3. Tổ chức lao

động

P5. TC Kế toán

P6. Thanh tra

Pháp chếP9. Kinh daonh

điện n ngP4. Kỹ Thuật

P11. An toàn

P7 Điều độ1.PXTN và sửa

chữa TB điện

2.PX Xây lắp điện9.8.7.6.5.4.3.2.1.ĐL Thọ XuânĐL Triệu SơnĐL Nông CốngĐL Tĩnh GiaĐL Hà TrungĐL Hồng HóaĐL Bỉm SơnĐL Sầm SơnĐL Thành Phố10. ĐL Đông Sơn11. ĐL ên Định12. ĐL Vĩnh Lộc13. ĐL Cẩm Thủy14. ĐL Nga Sơn15. ĐL Hậu Lộc16. ĐL Quảng Xƣơng17. ĐL Quan Hóa18. ĐL B Thƣớc19. ĐL Ngọc Lạc20. ĐL Thiệu Hóa21. ĐL Nhƣ Xuân22. ĐL Thƣờng Xuân23. ĐL Thạch Thành24. ĐL Quan Sơn25. ĐL Lang Ch nh26. ĐL Nhƣ Thanh27. ĐL Mƣờng L tH nh 2 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PC Thanh Hóa

Nguồnhòng hành ch nh – PC Thanh Hóa)33Chức n ng, nhiệm vụ của các bộ phận

* Chức n ng: C ng ty Điện l c Thanh Hóa là một doanh nghiệp Nhà

nướ ,đơn vị h h to n độc lập nằm ưới s quản lý của Tổngng ty điện l cMiền bắc và Tập đo n điện l c Việt Nam

* Nhiệm vụ của Công ty: Xây d ng, tổ chức th c hiện các kế ho ch sản

xuất kinh doanh, dịch vụ nh ng kế ho ch liên quan nhằm đ p ứng nhu c u sản

xuất kinh doanh, dịch vụ trong Công ty. Th c hiện đ y đủ, nghiêm túc các cam

kết trong nh ng hợp đồng kinh tế, dịch vụ với tư gi vơ qu n m C ng tykết với h h h ng. Đổi mới hiện đ i hóa cơng nghệ máy móc trang thiêt bị và

phương thức quảntrong ơ hế thị trư ng để không ngừng đư C ng ty ph ttriển v đi ên. Tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, t ong ăn việc làmổn định cho CBCNV toàn Công ty.

Nhiệm vụ của từng bộ phận như s u:

-ni m đố : Điều hành ho t động sản xuất kinh doanh, chịu tráchnhiệm trước Tổngng ty Điện l c Miền Bắ trước pháp luật về toàn bộ ho tđộng của cơng ty.

- Các phòng ban chứ năngnhiệm vụ th m mưu giúp việc cho Giámđốc trong từng ĩnh v c, điều hành cơng tác chung theo từng phòng ban , tổng

hợp x lý thơng tin, tình hình quản lý, điều hành ho t động củ đơn vị;

-CĐiện l c tr c thuộc bao gồm: 27 Điện l c huyện, thị xã, thành phốtrong cả tỉnh Thanh Hóa: Quản lý vận h nh đư ng dây và tr m biến áp. Kinh

doanh bán lẻ điện năng trên địa bàn quản lý.

- Phân xưởng thí nghiệm điện và s a ch a các thiết bị đo đếm điện năng:

Thí nghiệm kiểm định và s a ch a các thiết bị đo đếm điện năng.

- Phân xưởng xây lắp điện: Xây lắpng trình đư ng dây và tr m biếnáp trong tỉnh Thanh Hóa.

2.1.3 Đặc đi m về nguồn nhân lực tại Cô

Lãnh đ o công ty luôn coi nguồn l

Trong nh ng năm quĐiện lực Thanh Hóa

on ngư i là tài sản quý giá nhất.ng ty đã t o lập đượ đội ngũ nhân viênth i độ làm34việc nhiệt tình,đ o đức nghề nghiệp, trình độ huyên m n ng yng đượcnâng cao, là một nhân tố giúp cho công ty t o lập uy tín trên thị trư ng và nâng

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2 1 3 1 Cơ cấu lao đ ng theo tr nh đ

Số ượngo động củng ty Điện l c Thanh Hóa nhìn chung rất ổn định. Tỷtr ngo độngtrình độ htr ngo độngtrình độ, đã qu đ o t o và giảm tỷ tr ngthấp hoặnh uxu hướng th y đổi theo hướng: tăng tỷ

o độngtrình độo động phổ thơng.Bảng 2.1: Cơ cấu ao động của công ty theo tr nh độ giai đoạn 2014 -2016

2014

Chỉ tiêuTổng số LĐ20152016TTSốTỷSốTỷSốTỷƣợngtrọngƣợngtrọngƣợngtrọng(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)bình

quân

(%)1.5121001.5221001.52510030,2040,2650,330, 26Đ ih c35723,6144429,1754035,4129,40C o đẳng22715,0125016,4328218,4916,64Trung cấp85056,2276450,2064342,1649,53754,96603,94553,614,17Trên ĐHLĐ phổ

thơngNguồn: Phòng tổ chức lao đ ng c a Công ty

Tỷ tr ng đội ngũ o động phổ thông và trung cấp

Tỷ tr ng o động ở bậxu hướng giảm d n.o đẳng v đ i h , s u đ i h c đ ngCó thể giải thích hiện tượng n y

khích CBCNV và có nh ng tong ty đãđộng tích cxu hướng tăng.nh ng chính sách khuyếnđể nângo trình độo động35thơng qua việc c cán bộ đi h c tập t iơ sở đ o t o bên ngồi. Điều nàygóp ph n đ p ứng yêu c u phát triển của công ty khi mà khoa h c kỹ thuật công

nghệ trong sản xuất liên tụ đổi mới.

2 1 3 2 Cơ cấu lao đ ng theo giới t nh và đ tuổi

Trong các chỉ tiêu đ nh gio động, ơ ấu giới tính v độ tuổi ũngảnh hưởng lớn đến chất ượng o động của công ty.

Bảng 2.2: Cơ cấu ao động theo giới tính và độ tuổi của cơng ty

giai đoạn 2014-2016

2014

Chỉ tiêu20152016Số ƣợngTỷ lệSố ƣợngTỷ lệSố ƣợngTỷ lệ(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)Cơ cấu Lao động theo giới tính

Tổng số

Nam

N1.5121001.5221001.5251001.06170,1797363,9399465,1845129,8354936,0753134,82Cơ cấu Lao động theo độ tuổi

<3058238.563341,663041,331-3953135.148932,156036,740-4923615.624716,221514,150-551228.11167,6855,6412.7382,5352,3>55( Nguồn: Phòng tổ chức lao đ ng c a Cơng ty )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 . Tổng quan về Công ty Điện lực Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×