Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Xây dựng hệ thống phúc lợi hấp dẫn

* Xây dựng hệ thống phúc lợi hấp dẫn

Tải bản đầy đủ - 0trang

90của một công ty bảo hiểm nào đ để đảm bảo khi có vấn đề về sức khỏe ngư i

o động đượ hưởng điều kiện hăm stốt nhất (Ví dụ sản phẩm bảo hiểmION, HSBC với mức phí hư đến 2 triệu/năm nhưng mứ hưởng lên tới 100

triệu/năm)…

Tiến h nh th ng tin thư ng xuyên và giải thí h ho ngư i o động hiểu rõ

hơn vềhương trình phú ợi mà h được nhận, lợi ích từ hương trình, giúpCBCNV thấy rõ được s quan tâm củng ty hăm o đ i sống ho ngư i o động.Ngoài các lo i phúc lợi bắt buộ , C ng ty nên xem xét đ

lo i hình phúc lợi t nguyện m ngư ing hóa cáco động hiện t i đ ng mong muốn cóthêm như hương trình ho nhân viên vay vốn để hỗ trợ ngư i lao động có tiền

mua nhà, mua xe; cung cấp các dịch vụ về nghề nghiệp như tư vấn tâm lý cho

ngư i o động, tư vấn nghề nghiệp, th i gian làm việc linh ho t…

Chương trình phú ợi nên húđếns điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ đối vớinh m đối tượng hnh u để cóng nhân, ĩ sư giám sát nên có nh nghỗ trợ tốt về phương tiện đi i, phương tiện liên l c, dịch vụ y tế …

3.5.6. Cải thiệ điều kiện, môing làm việcĐiều kiện làm việc củ ngư io động t i PC Thanh Hóa ũng tương đốitốt, đ p ứng được ph n lớn nhu c u làm việc củ ngư i

trong th i gian tới để t o động l

Thanh Hóa ũnghơn nn cải thiện hơn no động. Tuy nhiên,ho ngư i o động của mình thì PCđiều kiện làm việc của h . Tùy theo tìnhhình, điều kiện tài chính của Cơng ty, từng ước bố trí phòng làm việc riêng,

trang bịptop ho trưởng các phòng ban, Điện l c tr c thuộc trở lên. Việc nàyvừa thể hiện s quan tâm của Công ty đối với h , vừ xem như một ph n thưởng

cho s đ ng g p ủa h đối với Cơng ty. Ngồi ra, việc làm này vừa t o điều

kiện để h có khơng gian làm việc riêng, thuận lợi trong việc tập trung suy nghĩ,

vừa giúp h làm việc linh ho t, kịp th i, m i lúc m i nơi, g p ph n nâng cao

hiệu quả làm việc, hiệu quả ho t động của PC Thanh Hóa.

Bên c nh việc t o điều kiện làm việc thuận lợi thông qua việ đ u tư,

trang bị về ơ sở vật chất, để giúp ngư io động th c hiện tốt cơng việc của91mình, PC Thanh Hóa ũng c n phải t o điều kiện cho h về mặt phi vật chất

thông qua việc t o ra một m i trư ng làm việc thân thiện, cởi mở, m i ngư i hỗ

trợ tốt cho nhau trong công việ . Đểđược một m i trư ng như vậy Công tyc n xây d ng các bộ quy tắc ứng x gi a nhân viên và gi

viên, xây d ngãnh đ o với nhânquy định về phối hợp hỗ trợ nhau trong q trình th c hiệncơng việc gi a các phòng ban, bộ phận một cách rõ ràng. Nhằm định hướng cho

từng ngư io động t làm tốt cơng việc của mình và tham gia th c hiện tốtcơng việc của phòng ban củ mình, ũng nhưng việc tồn Cơng ty khi có uc u phối hợp th c hiện cơng việc nhóm.

3.5.7 Đào ạo và phát trii lao động tại Công tyĐẩy m nh ho t động đ o t o và phát triển ho ngư i o động t i Công ty

theo hướng: Đổi mới, hồn thiện cơng tác lập kế ho h đ o t o và phát triển

h ng năm ho từng đối tượng cán bộ, nhân viên. Theo đ , ế ho ch c n phải

xuất phát từ yêu c u th c tiễn và th c tr ng chất ượng đội ngũ ngư i

của Công ty; đảm bảo m i ngư i

đềuo độngo độngđiều kiện, tiêu chuẩn ngang nhauơ hội ng ng nh u trong đ o t o và phát triển.

Đổi mới hương trình, nội dung và hình thứ đ o t o bồi ưỡng cho cánbộ nhân viên, kết hợp giđ o t o lý thuyết v đ o t o th c tiễn. Chương trình,nội ung đ o t o về lý thuyết đảm bảo ơ ản, thiết th c và phù hợp với từng

lo i chứnh ngư io động. Chú tr ng nângo năngc th c tiễn, kỹ năngtác nghiệp các nhiệm vụ cụ thể. Nội dung phải đảm bảo huyên sâu đ p ứng yêu

c u th c hiện công việc của từng chức danh, phù hợp với th c tiễn quản, điềuhành ở Công ty.

Kết hợp tốt việ đ o t o, bồi ưỡng lý thuyết v đ o t o qua th c tiễn công

việc. Gắn đ o t o, bồi ưỡng với bố trí, s dụng. Chú tr ng đ o t o, bồi ưỡng

ngư i o động qua th c tiễn công tác. T o điều kiện ho ngư io động có khảnăng được luân chuyển, rèn luyện qua các vị trí cơng việc khác nhau.

Đ o t o và phát triển còn là một nhu c u củ ngư i o động, đ

h c tập nângnhuuo trình độ, nhu c u t hồn thiện mình. Làm tốt cơng tác đ o t o92nghĩvà phát triểnlao động, hi ngư i

có động lng ty đã thỏ mãn được một ph n nhu c u củ ngư i

o động cảm thấy được thỏa mãn trong cơng việc thì h sẽo động cao.Qua phân tích th c tr ng ho t động đ o t o cho thấy, t i Công ty việc xác

định nhu c u và l a ch n đối tượng đ o t o còn d a nhiều vào cảm tính của

ngư i quản, hư xđộng, hưđịnh rõ các kiến thức, kỹ năng thiếu hụt củ ngư i laomụ tiêu đ o t o cụ thể, rõ ràng. Nh ng hđ o t o ở nướcngo i thư ng ưu tiên cho cán bộ ãnh đ o chứ không phải là nh ng ngư i lao

động có thành tích xuất sắ . Điều này dẫn đến tình tr ng ngư i được c đi h c

khơng phù hợp với khóa h c, gây lãng phí; khơng thỏa mãn nhu c u được h c

tập nângo trình độ củ ngư ihung hungm ngư io động. Việ đề ra các tiêu chuẩn, điều kiệno động và đ i khi còn cảm thấy h ng đượ đối xcông bằng, ảnh hưởng đến động l c làm việc củ ngư i lao động.

Đểng tđ o t o phát triển đ t hiệu quả, nâng cao tính t o động lđốivới ngư i o động công ty c n th c hiện một số giải pháp:

- Thứ nhất, xác định đúng đối t ợng đào t o, xây d ng các tiêu chuẩn đ l a

ch n đối t ợng đào t o m t cách chính xác và cơng bằng

Hiện t i cơng ty vẫn hư xâyng được các tiêu chuẩn cụ thể m ăn ứđể l a ch n đối tượng c đi đ o t o m ho n to n o ngư i Lãnh đ o ch n c

C CNV đi đ o t o, đ i hi việc ch n c ngư i đi đ o t o sẽ mang tính chất luân

phiên nhằm đảm bảo i ũng đượ đi đ o t o, thư ng ưu tiên nh ng ngư i lãnh

đ o th m gihđ o t o ở nướ ngo i. Do đ nhiều khi dẫn đến đ o t okhơng chính xác, gây lãng phí, ngư i lao động cảm thấy h ng đượ đối x

công bằng. Do vậy, công ty c n tiến hành xây d ng các tiêu chuẩn l a ch n đối

tượng đ o t o dtrênơ sở sau:+ N i dung ch ơng tr nh đào t o phù hợp với yêu c u công vi c Ngư i đượ

h n

năng mđi đ o t o

hhng việ , ản yêungư i đ ngnhuung ấp để phụ vụ ho

u đối với ngư i thun đ o t o vềiến thứng việ . C n ăn ứ vào ản m tảhiệnng việ để xđinhiến93thứ , ỹ năngn thiết ủ ngư i o động phụ vụ ho+ C quy định cụ th về các yêu c u đối với ng

Khi l a ch n đối tượng c đi th m gi

đến khả năng h c tập của h ,

thế ngo ing việ .i đ ợc cử đi đào t o

hđ ng g p ủa ngư iquy định cụ thể như về độ tuổi, số nămđ o t o c n phải xem xét

o động cho tổ chức. Vì

ng t , C ng tyn xâyd ng các tiêu chí l a ch n đối tượng đ o t o cụ thể như về khả năng ngo i ng ,

tin h , trình độ hiện t i, th nh tí h đ ng g p đối với công ty, phẩm chất đ o

đức, khả năng đ ng g p ho tổ chức sau đ o t o… Việc xây d ng

tiêu chuẩn để c đi đ o t o cụ thể vừ đảm bảo cho ngư i

năng th m gihgi a nh ng ngư iho độngđiều kiện,

đủ khảđ t hiệu quả, vừa nâng cao tính c nh tranh lành m nho động, đảm bảo tính cơng bằng trong ơ hội được h c tậpnâng cao trình độ.

+ Sử dụng hi u quả k t quả đánh giá th c hi n công vi c: Công ty c n s

dụng hiệu quả kết quả đ nh gi th c hiện cơng việc phục vụ cho mụ đí h đ o

t ođ:

C n mở rộng đối tượng được c đi đ o t o, không nên chỉ tập trung vàobộ phận ãnh đ o công ty mà c n t o ơ hội cho nh ng nhân viên ưu tú h .

Có hính s h ưu tiên đ o t o nh ng ngư i có kết quả th c hiện cơng việc tốt,

có khả năng ph t triển trong tương lai.

Tiến h nh đ o t o cho nh ng ngư i lao động có kết quả tổng hợp công

việc thấp, hư đ p ứng được yêu c u công việc do thiếu hụt các kiến thức, kỹ

năng mà có thể ù đắp đượ th ng qu

việc của h . Việ xhđ o t o nhằm cải thiện kết quả làmđịnh chính xác các kiến thức, kỹ năng thiếu hụt sẽ giúpngư i lao động lấp “ ỗ hổng” để có khả năng ải thiện kết quả công việc cao

hơn, ngư i lao động sẽ cảm thấy t tin hơn, ảm nhận được s quan tâm của tổ

chức, dẫn đến s thỏa mãn cao trong lao động.

+ uan tâm đ n nguy n v ng c a ng

mình nhất, h biết mình gặp h

thể xi lao đ ng: Ngư i lao động là ngư i hiểuhăn gì trong khi th c hiện cơng việc từ đ cóđịnh các kiến thức kỹ năng còn thiếu hụt của bản thân. Tuy nhiên, khi94tiến hành xđịnh nhu c u đ o t o, công ty đã hư tiến h nh điều tra nhu c u,nguyện v ng đượ đ o t o, các kỹ năng, kiến thức mong muốn được đ o t o của

ngư i lao động, đặc biệt là đối với đối tượng lao động chuyên môn nghiệp vụ là

đối tượng có nhu c u về “ơ hội h c tập nâng cao trình độ” cao nhất so vớiđối tượng khác . Vì thế, Cơng ty nên quan tâm đến nhu c u đ o t o của

ngư i lao động, trên ơ sở đ xem xét xét uyệt cho nh ng ngư i có nhu c u

nguyện v ng h c tập phù hợp với yêu c u công việ . Ngư i lao động đượ đ o

t o đúng với nguyện v ng sẽ nâng cao tính t giác trong h c tập, khuyến khích

h nỗ l c làm việc.

- Thứ hai, xác định mục tiêu đào t o rõ ràng:

X

tđịnh mụ tiêu đ o t o là một nguyên tắc không thể thiếu trong côngđ o t o nguồn nhân l c t i doanh nghiệp. Mục tiêu đ o t o là kim chỉ namcho việc quyết định nội ung đ o t o ũng như

trong việ đ nh gimột nhân tố không thể thiếuết quả đ o t o. Có thể nói, mụ tiêu đ o t o hợp lý, phùhợp với th c tế sẽ giúp đ o t o có hiệu quả. Tuy nhiên, t i Công ty, công tác

n yn hư được chú tr ng, các mục tiêu đ o t o hư được xây d ng rõràng. Vì thế c n tiến h nh xđịnh mụ tiêu đ o t o cụ thể trước khi tiến hànhđ o t o. Lấy mụ tiêu m thướ đo hiệu quả ho t động đ o t o.

- Thứ ba, đa d ng h a các ph ơng pháp đào t o nhằm tăng hứng thú và hi u

quả h c tập

Để đ o t o phát triển nguồn nhân l

hđ t hiệu quả, Công ty c n đngphưong ph p đ o t o, thích hợp với từng đối tượng và nội ung đ o t o.Hiện t i, công ty chỉ áp dụng một số

dụng nhưphương ph p phổ biến thư ng được ápđi h , đ o t o theo kiểu h c nghề, kèm cặp chỉ dẫn.Mục tiêu của việ đng hophương ph p đ o t o này là:+ Tận dụng tối đ nguồn l , ơ sở vật chất, thành t u khoa h c công nghệ có

sẵn để đ o t o

+ Tiết kiệm hi phí đ o t o95+ T o s mới mẻ trong đ o t o và s phù hợp với đối tượng, hứng thú trong

nhân viên, giúp nhân viên tiếp thu kiến thức một cách dễ

Để đng hong hơnphương ph p đ o t o, ta có thể khuyến khích pháttriển các biện ph p như phương ph p hội nghị, hội thảo huyên đề; luân

chuyển công việ , trhơi inh o nh, s dụng ĩ thuật nghe nhìn, bài tập tìnhhuống…

- Thứ t , sử dụng hợp l nhân l c sau đào t o

Hiện t i, công ty mới chỉ dừng l i ở việc quan tâm đến đ nh giá công tác

đ o t o qua s phản hồi của h c viên, s đ nh giá của ãnh đ o về chất ượng

th c hiện công việc của ngư i lao động s u đ o t o mà hư quan tâm nhiều

đến việc s dụng hợp lý nhân ls u đ o t o. Việc s dụng có hiệu quả nhânl c sau đ o t o sẽ làm cho mức độ hài lòng đối với cơng việc của ngư i lao

động tăng lên vì điều đ giúp h phát huy được các khả năng, tiềm năng của

mình, có điều kiện áp dụng kiến thức vào th c tế th c hiện công việc.

Song song với kế ho h đ o t o, c n phải có kế ho ch bố trí, s dụng

nhân l c sau các khoá h c đ o t o, công ty c n t o điều kiện thuận lợi cho

ngư io động áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã h c vào th c tế; trao d nquyền t chủ ho ngư io động đã đượ đ o t o giải quyết công việc; mởrộng công việ , ngư i quảngi o ho ngư i o động nh ng nhiệm vụ có tínhthách thức phù hợp với trình độ mới để í h thí h ngư i

sáng t o, phải t o ra cho h

h kết thúc các khoá ho động nỗ l c vàơ hội thăng tiến, ơ hội phát triển bản thân sau khi

đ o t o, có chế độ hen thưởng phù hợp nếu ngư io động đ t thành tích tốt trong h c tập. Tăng thù laoo động xứng đ ng vớitrình độ mới và kết quả th c hiện công việc cải thiện sau đ o t o để khuyến

khích nh ng ngư i o động áp dụng các kiến thức, kỹ năng được h c vào th c

tế để nângo năng suấto động. Vì vậy, khi xây d ng kế ho h đ o t o thìc n tiến h nh đồng th i kế ho ch s dụng nhân l

được c đi đ o t o c n có khả năng ph t triểns u đ o t o, nh ng cá nhâno trong tương lai.96- Thứ năm, đẩy m nh công tác tuyên truyền vận đ ng ng

Bên c nh đ thì

truyền để ngư ing ty ũngn chú ý tới cơng tác vận động, tuno động có ý thứ th m gi đ o t o. C ng tbộ quản trị phải tích cđể chỉ ho ngư iràng khi h th m gi v o đ o t o. Có thể

C ng ty để ngư i

động có ý thức t

hiệu quả hoi lao đ ngng to động thấy được nh ng lợi ích rõ

ng h ihương trình đ o t o củao động có thể chủ động đăng í th m gi .hi ngư i lao, gi m s t tăng tínhgiác tham gia thì h sẽ có thể t quản

đ o t o.Ngồi ra, cơng tác tun truyền về

rất quan tr ng nhưn y đ i hỏi cánm ngư ihính s h đ o t o ũngo động hiểu rõ về chế độ hỗ trợ ngư inghĩ

o độngđi đ o t o, kế ho h đ o t o, chính sách s dụng ngư io động sau đ o t o….Như vậy, ngư i lao động sẽ yên tâm th m gi đào t o vhú tâm, đ u tư v o h ctập. Từ đng tđ o t o củng ty ũngNếu th c hiện tốt các công việ đã nêu r

ngũhiệu quả, .

ủa giải pháp, công ty sẽđộin ộ với 100% số ngư i o động hiểu rõ về cơng việc củ mình. Trong đnh ng ngư i có kiến thức và kỹ năng “thiếu hụt” sẽ đượù đắp, trong khinh ng ngư i khác có thể áp dụng nh ng kiến thức, kỹ năng được h c vào th c tế

để nângo năng suấto động và có khả năng ph t triển hơn nl i. Bên c nh đ , công ty sẽ bồi ưỡng được nh ng ngư itrong tươngo động giỏi, t o ramột m i trư ng làm việc ổn định hướng tới mục tiêu phát triển bền v ng.97KẾT LUẬN

Trong nh ng năm g n đây, PC Thanh Hóa đã h ng ngừng nỗ lđể nângcao hình ảnh thương hiệu và vị thế của mình trên thị trư ng. Cơng ty với thành

tích nhiều năm iềnđơn vị xuất sắc từ ho t động inh o nh đến các ho t độngphong tr o văn h , văn nghệ, thể th o. Đểđượ th nh tí h như vậy là nh snỗ l c cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên với nh ng chiến ược sản xuất kinh

doanh hiệu quả, cung ứng dịch vụ điện qua nhiều hình thức đ

chiếm được lòng tin củng phong phúh h h ng. Đồng th i, các biện pháp, chính sách t ođộng l c làm việ đúng đắn của PC Thanh Hóa ũng g p ph n không nhỏ t o nên

nh ng thành công trên. Xuất phát từ th c tế trên, với mong muốn nâng cao hiệu

quả công tác t o động lo động t i PC Thanh Hóa, đề t i đã tập trung giảiquyết một số vấn đề quan tr ng như s u:

Thứ nhất, luận văn đã m rõ được khái niệm về động l c, t o động l c,

các nhân tố ảnh hưởng tới t o động l c làm việ

nghiên cứu t o động lũng như trìnhynội dungo động theo thứ t : xđịnh và phân lo i nhu c u đốivới công việc, xây d ng hương trình t o động lo động, triển khai th c hiệnvà kiểm tr đ nh giá th c hiệnhương trình t o động l c.Thứ hai, tác giả đã đ nh gi được th c tr ng công tác t o động l c lao

động của PC Thanh Hóa trong gi i đo n 2014 – 2016

Thứ ba, trên ơ sở định hướng chiến ược phát triển kinh doanh của PC

Thanh Hóa, tác giả đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm góp ph n hoàn thiện

t o động lo động t i PC Thanh Hóa, phát huy nh ng mặt tích cđã đ tđượ , đề xuất giải pháp khắc phục nh ng h n chế còn tồn t i nhằm thú đẩy

ngư io động nỗ l c làm việc, cống hiến nhiều hơn n a cho s phát triển củaNg nh điện .

Mặc dù trong quá trình th c hiện đề tài tác giả đã rất cố gắng nhưng o

th i gian và kiến thức còn h n chế, luận văn h tr nh hỏi còn nhiều thiếu sót.

Tác giả rất mong nhận đượcvà trân tr ng cảm ơn nh ng ý kiến đ ng g p qu

báu của quý th y,để luận vănđược giá trịo hơn ả về lý luận và th c tiễn.98TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt

1.ộ uật o động (2014), NX L o động – xã hội.2.ùi Anh Tuấn v Ph m Thúy Hương (2013), Giáo tr nh Hành vi tổ chức,

NX Đ i h3.inh tế Quốân, H Nội.ùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đo n

ảnh hưởng đến độngm việh i (2014), nghiên ứuủ nhân viên trnhân tốtiếp sản xuất ở Tổngng ty ắp m y Việt N m, t p hí ho h , ĐH C n Thơ, số 35/2014.

4. Lê Thanh Hà (2008), uan h lao đ ng trong h i nhập kinh t quốc t , NXB

L o động - Xã hội, H Nội.

5. Lương Văn Ú (2010), Giáo tr nh Tâm l h c lao đ ng, NX Đ i h

tế Quốinhân, H Nội.6. Nguyễn H u Thân (2008), Giáo tr nh uản trị nhân s , NX L o động – Xã

hội, H Nội.

7. Nguyễn NgQuân v Nguyễn Vân Điềm (2007), Giáo trìnhl c, NX Đ i hinh tế Quốân, H Nội.8. Nguyễn Th nh Độ, Nguyễn Ng

o nh, NX Đ i huản trị nhânHuyền (2009), i o trình quản trị inhinh tế Quốân, H Nội.9. Nguyễn Th nh Hiếu, Nguyễn thị Minh Châu (2012), T ong trung th nhđối với nhân viên sở gi o ị h Vietin n , T p hí T v ph t triển, 7/2012

10. Nguyễn Vân Điểm, Nguyễn Ng

NX Đ i hQuân (2012), i o trình quản trị nhân,TQD, H Nội11. Tr n Kim Dung (2005), o lng mức đ thỏa mãn đối với công vi c trongđiều ki n c a Vi t Nam,T p chí Phát triển Khoa h c Công nghệ.

12. TR n Thế Hùng (2008), Ho n thiện

điệnng tquảntiền ương trong ng nhViệt N m, Luận n TS inh tế, ĐH inh tế quốân H Nội.13. Tr n Xuân C u v M i Quố Ch nh (2012), Giáo tr nh kinh t nguồn nhân

l c, NX Đ i hinh tế Quốân, H Nội.9914. Vương Minhiệt (2005), Giữ chân nhân viên bằng cách nào, NXB Laođộng - Xã hội, H Nội.

15. Daniel H. Pink (2013),ng l c 3 0, NX L o động - Xã hội, H Nội.16. Business Edge (2006), T o đ ng l c làm vi c phải chăng chỉ c th bằng

tiền, NX trẻ, H Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Xây dựng hệ thống phúc lợi hấp dẫn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×