Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

43Bảng 3.1. Kết quả khảo sát nhu cầu của NLĐ tại PC Thanh Hóa

T ngiMức độ quan trọng của nhu cầu

HồnNhu cầutồnKhơngkhơngquanBìnhquantrọngthƣờngtrọng(2)(3)QuanRất quantrọngtrọng(4)(5)(1)

SL

1.Thu nhậpo1.C ng việ ổn định%SL008000%SL%4,60 28 16,096%SL98 56,32 40 22,993,45 30 17,24 46 26,4490 51,72 40 22,99

78 44,83 36 20,69

80 45,98 36 20,69

326,90 1466 37,93 26 24,94Kết quả khảo sát cho thấy, hiện nay nhu c u về công việc ổn định được

qu n tr ng nhất đối với h , có tới 89,66% ngư i đượchỏi cho rằng công việc ổn định là quan tr ng và rất quan tr ng đối với h . Tiếp

đến là nhu c u về mức thu nhập

Theo M s ow thì đây

nhu c u bậ2,3068 39,08 30 17,24Nguồn Tác giả tổng hợp từ phi u điều tra, 2017 )

ngư i o động đ nh gi%0 26 14,94 104 59,77 44 25,290

0 10 5,75 30 17,24

2.Điều iện o động tốt

3.Mối qu n hệ đồng 4 2,30 16 9,20 40 22,99

nghiệp tốt

4. hi nhận th nh tí h 0

0 18 10,34 40 22,99

trong ng việ

5.Cơ hội h tập nâng o 10 14,94 34 22,99 84 52,87

trình độ

6.Cơ hội thăng tiến nghề 4 2,30 30 17,24 42 24,14

nghiệp

7.C ng việ phù hợp với

hả năng, sở trư ngSLo v điều kiện o động tốt.

nh ng nhu c u bậc thấp (sinh lý, an toàn), cáco đượ đ nh gi thấp hơn. Tuy nhiên, kết quả khảo sát trên bảng3.1 ũng ho thấy trong 5 nhu c u còn l i có 4 nhu c u có mứ đ nh gi với tỷ lệ44% đ t trên 55% là quan tr ng và rất quan tr ng chứng tỏ húng đềunghĩquan tr ng đối với đ số ngư i o động.

Như vậy, để t o động lho ngư io động trong th i gian tới thì PCThanh Hóa c n có các biện pháp đ p ứng các nhu c u về thu nhập, công việc

điều kiện o động và quan hệ trong đơn vị.

3.1.2.ực ạạo độlực làiệc ại CơĐiệ lựcaHóa3.1.2.1. Các ho t đ ng t o đ ng l c vật chất t i C Thanh H a

 Tiền l ơng

Chính s h tiền ương t i PC Thanh Hóa thống nhất về nguyên tắ ,

phương ph p hi trả tiền ương với to n hệ thống EVN NPC. ắn việ phân phối

trả ương với ết quả inh o nh, ết quả ho n th nh nhiệm vụ ủ đơn vị v

đ ng g p v o ết quả hung ủ ngư i

ương, phụ ấp ũng như

h thỏ đ ng

với thị trư ngo động, nhằm đảm ảo việo i hình phúợi hho ngư io động mộtng ằng trong nội ộ công ty v đảm ảo tínhnh tr nh soo động. Điều tiết phân phối thu nhập theo tính hấttr h nhiệm quảnhi trảng việ ,, điều h nh, mứ độ ho n th nh nhiệm vụ, ph t huy tinh th ns ng t o, m việ hết mình, tăng năng suất, hiệu quả o động.

Chế độ tiền ương ủ

- Chế độ hi ương từng ty đượ th

ng ty hohiện như s u:

đơn vị trthuộ :Theo quyết định số 1763/QQĐ-PCTH ng y 19/7/2016 về việ

quảnn h nh quy hếv phân phối tiền ương SXKD điện. T i Chương II điều 6: Công tyth nh to n ương th ng ho

tiền ương hođơn vị gồmđơn vị trthuộ (Vtđv). Hàng tháng đơn vị trảhoản sau:

Vtđv= V1+V2+VTrong đ :

+ V1: đơn vị h y g i

thang ảng ương,

xương ơ ản ủ đơn vị trthuộ : gồm ương theohoản phụ ấp theo ương, ương ổ sung hung v đượđịnh như s u:

V1= LĐ h x TLminv1 x ( Hcbbq + Hpcbq) x Ccđ/2245 LĐ h:o động ế ho h định iên ủ Đơn vị,uyệt h ng năm ho hốio động n y đượ C ng tyđơn vị ơ sở, hối văn ph ng C ng ty đượ xđịnh theo tỷ ệ tiết iệm o động hung ủ C ng ty.

 TLminv1:mứ tiền ương tối thiềuđượmứ ương tối thiểu hung ủ Nh nướ .p ụng Hm ơ sở tính ương V1, TLminv1q: Hệ số ương v phụ ấp hứ vụ, tr h nhiệm ình quân ủ đơn vị . Hpcbq: Hệ số phụ ấp ình quân ủ Đơn vị. Căn ứ v o số

định mứ v đối tượng đượ hưởng

động, ca 3, hu v … m x

to n hoo động theoo i phụ ấp ương gồm: phụ ấp ưuđịnh hệ số phụ ấp định mứình quân để th nhđơn vị. C đ: Tổng số ng yng theo hế độ m việ vng y nghỉ ễ trong th ng. 22: số ng y cơng bình qn theo hế độ làm việ 40 gi /tu n.

+ Lương V2 ủ đơn vị tr

Lương V2 hay còn g ithuộ :

ương năng suất hoặc ương inh o nhhoảntiền ương tăng thêm ủa doanh nghiệp ngồi lương ơ ản ùng để khuyến

hí hđơn vị vnhân ngư io động tăng năng suất lao động, phấn đấuhoàn thành các chỉ tiêu SXKD và nhiệm vụ đượ gi o, đượ xđịnh như s u:V2= LĐ h x TLminv2 x Hcv q x Kđv

 LĐ h: o động ế ho h định iên ủ Đơn vị

 TLminv2: mứương tối thiểum ơ sở để phân phối ương V2 (TLminv2đượ tính là 600.000đ từ th ng 7/2016)

 H v q: Hệ số ương ình quân theo

ng việủ đơn vị.đv: hệ số ho n th nh nhiệm vụ th ng ủ đơn vị. Căn ứ hỉ tiêu ế ho hvề SX D điện đã đượ gi o v mứ độ ho n th nh nhiệm vụ h ng th ng m

C ng ty đ nh gi v x

+Cđịnh đv ho từng đơn vịhoản tiền ương h(V )Bao gồm: Lương truy ĩnh ên ương, ương ổ sung, ương thiếu kỳ trước của

đơn vị và các khoản ương h .

- Chế độ trả ương ho C CNV t i đơn vị trthuộ :46+ Trả ương theo ấp bậc thợ của CBCNV và ngàyng đượ hưởng ương theoluật định.

Ng yng đượ hưởng ương trong tháng. Bao gồm: ngày công làm việcth c tế, ng y đi hnângo trình độ nghiệp vụ, ng y đi th m qu n h c tập kinhnghiệm có quyết định của Công ty, ng yng đi điềuưỡng theo quyđinh,nh ng ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, nghỉ việ riêng đượ hưởng ương như

nghỉ ưới vợ, ưới chồng,…theo quy định của bộ luật o động.

h ng đượ hưởng ương gồm nh ng ngày sau: nh ng ngày nghỉ không

hưởng ương, nghỉ ốm, con ốm, nghỉ thai sản, nghỉ do th c hiện các biện pháp kế

ho h hgi đình, nghỉ tai n n o động, nh ng ngày nghỉ theo bộ luật o độngh ng đượ hưởng ương….

+ Trả các khoản phụ cấp theo ương (P )

 Phụ ấp ưu động: đượ th

ngày 05/10/2005 ủhiện theo th ng tư số 05/2005/TTLĐT XHộ o động – Thương inh v xã hội hướng ẫn thhiệnhế độ phụ ấp ưu động trong C ng ty Nh nướ .

 Phụ ấp hu v : đượ thhiện theo Th ng tư iên tị h số 11/2005/TTLT-BNV- LĐT XH_ TC-U DT ng y 05/01/2005 ủ ien tị h ộ nội vụ - ộ o

động – T v xã hội – ộ t i hính - Ủyn ân tộ hướng ẫn thhiện hế độphụ vấp hu v .

 Phụ ấp độ h i: đượ th

ng y 05/01/2005 ủhiện theo Th ng ty số 04/2005/TT- LĐT XHộ o động – Thương inh v xã hội hướng ẫn thhiệnhế độ phụ ấp độ h i nguy hiểm trong C ng ty Nh Nướ .

 Phụ ấpm đêm:m việ từ 22 gi đêm ng y h m trướ đến 6h s ng ng yhôm s u đượ hưởng phụ ấp m đêm (th

+ Trả lương truy ĩnh, ương hhiện theo ộ uật o động).(L )Trả ương truy ĩnh o ên ương, o huy động và các khoản ương h

phải trả ho C CNV m

nghỉ củhư đượ tính như th i gian nghỉ cho con bú, th i giano động n theo Bộ luậto động. Đơn vị không sắp xếp được th igian nghỉ ho o động n thì đơn vị phải trả khoản ương n y.47+ Trả ương V2 ho C CNV (Lv2)

Lv2 = TLminv2 x Hcv x Nm/22 x Kcn

Trong đ :

 TLminv2: mứ ương tối thiểu m ơ sở để trả ương V2

 H v: Hệ số ương theo

 Nm: số ng yng việ đảm nhận ủ C CNVng m việ trong th ng đượ hưởng ương V2Bao gồm nh ng ngày làm việc th c tế theo chế độ trong tháng, th i gian

cả đi h c chính trị, th i gian tham gia các lớp bồi ưỡng về Đảng, ngày công hội

h p ơ qu nn ng nh thởi gi nng ty điều động C CNV đi hội thao, dânquân t vệ…Nh ng ng y đi th m qu n h c tập kinh nghiệm ở nước ngồi, ở ơ

quan doanh nghiệp khác có quyết định củi m đốc công ty.Ng y h ng đượ hưởng ương Lv2o gồm nh ng ngày sau: nh ngngày nghỉ lễ tết, nghỉ phép, nghỉ việc riêng, th i gian CBCNV bị đình hỉ cơng

tác do vi ph m quy trình, quy ph m,vi ph m nội quyo động.Th i gi n đi h ct i chức.

Kcn: là hệ số hoàn thành nhiệm vụ tháng củnhân ngư i o động. Khi nhânđược kết quả hoàn thành các chỉ tiệu SXKD tháng củ

hiện đ nh ging ty thì đơn vị th chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu SX D điện thángcho các CBCNV.

Lo i A: Hoàn thành tốt cơng việc:Hệ số Kcn= 1.1Lo i B: Hồn thành công việcHệ số Kcn=1.0Lo i C: Chư ho n th nhHệ số Kcn=0.9ng việc+ Trả tiền công thuê Dịch vụ điện ( TCdv)

Cđơn vị động viên khuyến hí h C CNV tăng năng suấto động để đảmđương số o động thiếu nhằm t o điều kiện tăng thu nhập

+ Trả ương năng suất(Lns)

Là khoản ương phân phối ho C CNV o đã nỗ l c phấn đấu nâng cao hiệu

suất làm việ , tăng năng suấto động hoàn thành khối ượng công việ tăngthêm trong điều kiện đơn vị đ ng thiếu l o động.48Lns= Lv2 x Hns

Hns: là hệ số ương năng suất, đượ xđịnh là tỉ lệ gi a quỹ tiền ươngtháng còn l i để chi trả hết cho CBCNV củ đơn vị (s u hi đã th c hiện tính trả

ương theoước 1.2.3.4. và 5) so với tổng tiềnương Lv2 th ng ủaCBCNV.

 Lƣơng th ng

Đơn vị trả cho CBCNV theo 5 khoản với nội dung nêu trên gồm:

Vtcn = Lv1+Pc+Lk+Lv2+Lns

H ng Qu , ăn ứ vào kế ho ch tiền ương v hiệu quả sản xuất kinh doanh của

Công ty, bộ phận nhân s chủ trì, phối hợp bộ phận kế to n xđịnh quỹ ươngn được phép th c hiện để xem xét bổ sung ương hiệu quả.

 Lƣơng qu của công nhân

Vqcn=(Lv2+Lns) ba tháng trong quý củ C CNVx Hđv

Hđv: hệ số phân phối ương qu

Hđv= quương qunủ Đơn vịi PCTH cấp/(Lv2+Lns)ba tháng trong quý của tất cảCBCNV.

Bảng 3.2 : Tiền ƣơngnh quân của công ty giai đoạn 2014-2016Chỉ tiêuA.Tổng quỹ TL (tỷ đồng)

B. Tổng số LĐ (ngư i)

C.Tiềnương(trđ/ngư i/tháng)ìnhquânMức bình20142015201611,34512,94515,55513,2811.5121.5231.5251,5207.58.510.28,73quân n m(Nguồn: Báo cáo tình hình tiền l ơng giai đo n 2014 -2016 c a công ty)

Theo số ượng thống kê ỏ bảng 3.2, ta có thể thấy khơng chỉ số ượng lao

động h ng năm tăng ên m mứ trung ình ũng được cải thiện đ ng ể. Đặc49biệt từ năm 2014 - 2016 mức tiền ương ình quân ủ

Điều này thể hiện s quan tâm lớn của lãnh đ ong ty đã tăng ên 36%.

ng tynh ho ngư i laođộng. Với mứương trung ình 10,2 triệu /tháng mặc dù thỉ ở mức trung bìnhtrên thị trư ngo động nhưng ũngmột s cố gắng để t o s động viên chongư i o động của công ty.

Để đ nh gi mức hài lòng củ ngư io động với chế độ tiền ương ủaCông ty, luận văn đã tiến hành khảo sát ý kiến của 150 CBCNV, kết quả cho

trong bảng 3.3 như s u:

Bảng 3.3: Đ nh gi của ngƣời ao động về yếu tố tiền ƣơng

T NgiMức độ hài òng với tiền ƣơng

1 Rất

không hàiChỉ tiêu1. Mứ tiền ương

là phù hợp

2.Quy hế trả

ương rõ r ng

3.Mứ3.Khơng có2.Khơng hàiđối hàitồn hàilònglòngràng

SLTT117.335838.6721 14,0029 19.3331 20,671912.673422.6722 14,6756 37.3319 12,6732.001912.6761 40,6759 39.3342.67117.3319 12,6756 37.33%SL%SLTTTT %trong trả ươngTT %TTSLng ằngSL5.Hồniến rõlònglòng4 Tƣơng8%5,334.Tiêu hí đ nh gi

xếp ương rõ r ng,60 40,00ho h

(nguồn k t quả phi u khảo sát về đ ng l c lao đ ng c a ng

Kết quả d liệu ở bảng 3.3 đ nh giit i Công ty)ủ ngư i o động về tiền ương hothấy ngư i o động khá hài lòng với các yếu tố của tiền ương với tỷ lệ % tương

đốio, trong đ2 hính đượ ngư io động đ nh gio nhất là: quy50chế trả ương rõ r ng được công khai minh b ch, v

ương rõ r ng ho h c với mức tỷ lệ % ngư i h itiêu hí đ nh gi xếp

ng ên đến 50% và 77,33%.Tuy nhiên trung bình mứ độ hài lòng củ ngư i o động nói chung với mức thu

nhập l i chỉ đ t 40%. Điều đhứng tỏ ngư ilòng với tiền ương hiện t i, o đ t

ương vẫn hưo động vẫn hư th c s hàiđộng t o động lo động thông qua tiềno.Đối với mức công bằng trong trả ương, số ngư i tương đối hài lòng và

hồn tồn hài lòng chiếm có 44,67% vũng rất nhiều ngư i khơng có ý kiến rõràng về điều này (40,67%) chứng tỏ mức công bằng trong trả ương ủa công ty

tuy hư phải là một động l c m nh mẽ nhưng vẫnơ sở để gihân ngư io động trung thành với cơng việc.

PC Thanh Hóa tiến hành xét nâng bậương ho C CNV một năm 2 đợtv o th ng 6 v th ng 12 h ng năm. Đối với CBCNV bậc thợ

cấp,o đẳng thì 2 năm thi nâng ương 1thì 3 năm đượ xét tăng ương 1n.trình độ trungn. Đối với CBCNV bậ đ i h c kỹ sư

hi đến kỳ h n được nâng bậCBCNV nộp đơn xin nâng ậc về phòng tổ chứ

hi đủ điều kiện để nâng bậc thì Phòng tổ chứương,o động của Công ty để xét.

o động sẽ ra quyết định nângương đối với CBCNV thuộc diện đượ xét v D nh s h C CNV được thi nâng

bậc trong tồn cơng ty. Đối với cán bộ CNV đã đến kỳ h n đượ nâng ương

nhưng trong qu trìnhng ttrong năm đị cắt thưởng do vi ph m quy trìnhan tồn trong SXKD hoặc bị kỷ luật thì h ng đượ xét nâng ương n a mà phải

lùi l i năm s u mới đượ xét. Chính điều n y đã thú đẩy ngư io động trongto n đơn vị cố gắng th c hiện tốt cơng việc mình đượ gi o, h ng để xảy ra tình

tr ng bị cắt thưởng hay kỷ luật để bản thân được nâng bậ ương đúng ỳ h n.

Điều kiện xét tăng ương hư th c s gắn với kết quả th c hiện công

việ , đ ng g p ủ ngư i

ra còn các yếu tố ho động mà chủ yếu là do thâm niên cơng tác. Ngồiũng ảnh hưởng tớing txét tăng ương ho ngư i laođộng như: th y đổi vị trí làm việc, kết quả th c hiện công việc cá nhân, kết quả

SX D, h y o nh nướ điều chỉnh tiền ương tối thiểu, hoặc 1 số nguyên nhân khác.51Như vậy, có thể nhận thấy rằng C ng ty điện l c Thanh Hóa đã htr ng đến việc trả ương ho C CNV. Chính s h tiền ương ủ C ng ty đảm

bảo tuân thủ đúng quy định củ Nh nước. Song song với hệ thống ương ơ ản,

C ng ty ũng đã xâyng hệ thống tiêu chuẩn chức danh nhằm chuẩn hóanh ng kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngo i ng , tin h c cho mỗi

ương hức danh, nhằm xbậđịnh trả ương đúng ngư i, đúng việc, trênnguyên tắc làm công việ n o hưởng ươngng việ đ . Vớiương đối với từng ngư itrên cho thấy, mứh tính ươngo động được trả d a vào số ngàycông th c tế, đồng th i ũng tính đến mứ độ phức t p của cơng việc và mức

độ hồn thành công việc của mỗi cá nhân. Việc trả ương

giá công khai mứ độ đ ng g p của mỗia trên nh ng đ nhnhân, tr nh được s thắc mắc về mứcương h nhận được.

 Công t c hen thƣởng

ên

nhưnh tiền ương, PC Th nh Hũng oi tr ngmột iện ph p tăng thêm thu nhập, hăm so động. Tiền thưởng h ng hỉ

mặt tinh th n vì hi đượ

m việng ttốt hơn đ i sống ho ngư inghĩ về mặt vật hất mhen thưởng hínhhen thưởng

nghĩả vềtuyên ương th nh tí h, năngủ h . Chính vì vậy, tiền thưởng hínhmộtng ụ inh tế t o độnghiệu quả.

C ng ty Điện

quy định ụ thể

tập thể,nhânTh nh Ho đãn h nh Quy hế thi đu – hen thưởnghình thứ , đối tượng v tiêu huẩn hen thưởng đối với

th nh tí h xuất sắ trong m i ĩnh vnhằm ịp th i động viên, huyến hí h t o động

s yo động, nângo hất ượng, hiệu quảho t động, ủ C ng ty

ho ngư ing việ . Co động hănghình thứ thưởngC ng ty đ ng p ụng hủ yếu hiện n y :

-hen thưởng định ỳ:gi ho n th nhết thú năm,hỉ tiêu ế ho h,- hen thưởng

hi ph t động thi đu ,oth nh tí h trong

đơn vịđơn vị tổ hứ tổng ết đ nho ãnh đ o xét hen thưởng.

phong tr o thi đu đượ ph t động.tr h nhiệm tổ hứ sơ ết, tổng ết v g i52oo về Thư ng trhội đồng thi đu – hen thưởng ủ Tổngng ty để xéthen thưởng.

-hen thưởng đột xuất honhân, tập thểth nh tí h đặiệt.Mứ thưởng tuỳ thuộ v o th nh tí h đ t đượ .

- hen thưởng s ng iến ải tiến ỹ thuật, hợp

p ụng đới vớinhânnghệ mới v o ho t động ủ

hi phí th i gi n, nhân

- Ngo i

quốho sản xuất inh o nhs ng iến, ải tiến đề xuất hoặ

ng ty m ngng hoặ nângp ụngi hiệu quả thiết tho hất ượng, hiệu quảnhư tiết iệm

ng việ .hoản thưởng theo Luật định v o ịp tết Nguyên đ n, ngàyh nh…..tuỳ theo ết quả sản xuất inh o nh C CNVhoản thưởng v o nh ng ịp đặ

điện, ng y th nh ập tổngiệt như ỷ niệm ng ynnh nghồ về thăm ng nhng ty,…Bảng 3.4 Tiền thƣởngChỉ tiêuTTngnh quân của công ty giai đoạn 2014-2016

ơn vị t nh 1000đ/ngi/tháng2014201520165857509181000đ/ng/th ng7.5008.50010.200Tỷ ệ %7,88,810Đơn vị tính1Tiền thưởng ình qn 1000đ/ng/th ng2Thu nhập ình qn3Tiền thưởng/thu nhậpNguồnphận k tốn n i b - PC Thanh H aQua Bảng 3.4 ho thấy tiền thưởng ình qn ủ ngư i o động ln đ t

vượt mứế ho h đề r và có xu hướng tăng lên qu mỗi năm. Năm 2014 tiềnthưởng bình quân tháng ủ ngư i o động là 0,5 triệu đồng, năm 2016 tăng ên

0.9 triệu đồng tăng gấp g n 2n so với năm 2014. Mặ dù có tố độ tăngmứ tiền thưởng rất cao nhưng tỷ tr ng tiền thưởng trong tổng thu nhập

thấp. Mứ tiền thưởng trung bình ả năm ủ ngư ii kháo động ũng hỉ tươngđương mứ tiền ương bình quân trong một th ng ủ h , o đ hệ thống hen

thưởng hư thật stđộng ớn đến th i độ, độngđộng. Tỷ tr ng tiền thưởng/thu nhập n y ũng đ nglàm việủ ngư i laoxu hướng tăng ên h ng53năm. Năm 2014 tỷ tr ng tiền thưởng/thu nhập7,8% đến năm 2016 đã tăng lênhiếm 10,0%.

Nhìn hung,

ng t

viện ãnh đ ohen thưởngủ ngư itng ty đã nhận thứ đượ t m qu n tr ng ủđộng tro động. C stiếp đến tâmết hợp hvới hen thưởng tinh th n (gắn với

nhất gi

rõ r ng,hặt hẽ ging h i để ngư ihen thưởng vật hấtnh hiệu thi đu ). Đảm ảo tính thốngtính hất, hình thứ v đối tượng hen thưởng;vẫn ảm thấy hư h i

độngm việ v hiệu quả mquy hế khen thưởngo động hiểu rõ. Một ộ phận ớn ngư io độngng với hính s h hen thưởng ủ C ng ty. Để t oằng tiền thưởnghiệu quả hơn nnh ng iện ph p hắ phụ nh ng h n hếthì ãnh đ ong tynn tồn t i trong vấn đề tiền thưởngho ngư i o động như:

+)Tiêu chí thưởng

h hiểu, từ đn quũng t o ho ngư iố gắng để đ t đượ th nh tí h

+)Ngư ihung hung,o độngthểo động ảm gim ho ngư io độngmơ hồ trong việ nỗo nhất.n hư h ing về th i h n xét hen thưởng ủCông ty. Trừ trư ng hợp thưởng đột xuất h y thưởng Lễ tết thì uối năm Hội

đồng Thi đu –hen thưởng mới h p để xét hen thưởng. Như vậy thư ng ảnăm ngư i o động mới đượ xét hen thưởng th nh tí h một n. Th i h n n y

hơii hiến C ng ty h ng đ nh gi đượ mộtịp th i ngư i o động nỗhí h ện h thấp. Ví ụ đối vớinh hiệum việ .+) Mứ thưởng ho ngư i o động

“L o động tiên tiến”h thư ng xuyên vnh honhân; ngu io động phải phấn đấu nỗnăm để ho n th nh tốt nhiệm vụ đượ gi o nhưng mứ thưởng ho

n y hỉ

thưởng200 nghìn. H y đối với

1 triệu đồng, “Tập thểnh hiệu “Tập thểnh hiệuo động xuất sắ ” mứo động tiên tiến” thì mứ thưởng ũng hỉ từ500 nghìn. Với mứ tiền thưởng h thấp n y hư thể huyến hí h đượ

nhân viên nỗphấn đấu đ tủ ph n thưởng.nh hiệu, o đẫn đếnm giảm tính t o độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×