Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Tải bản đầy đủ - 0trang

31vang củ quê hương Th nh H , ủ ng nh điện l c Việt Nam. Tiếp tục v ng

ước tiến ên trên on đư ng cơng nghiệp hóa – hiện đ i hóa, xứng đ ng với

danh hiệu: Anh hùng lượng vũ tr ng nhân ân đã đượ Đảng – Nh nướctrao tặng.

Các mốc lịch s quan tr ng:

+ 6/4/1961: Cụ Điện l c Quyết định thành lập Nh m y Điện Thanh Hóa.

Thống nhất 4 ơ sở ph t điện trong tỉnh : Lô Cô, Bàn Th ch, Cổ Định, Nhiệt

Điện Hàm Rồng.

+ 11/1977: Bộ Điện và Than ra quyết định đổi tên là: Sở quản lý và phân phối

điện Thanh Hóa

+ 8/1982: Bộ Điện l c ra quyết định đổi tên là: Sở Điện l c Thanh Hóa

+ 8/3/1996: Tổngng ty Điện l c Việt Nam ra quyết định đổi tên là: Điện l cThanh Hóa

+ 14/04/2010 : Tập đo n điện l c Việt Nam ra Quyết đinh đổi tên Điện l c

Thanh Hóa thành C ng ty điện l c Thanh Hóa

- Sứ m nh

Đảm bảo đ p ứng đủ nhu c u điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và

sinh ho t của nhân dân trong tỉnh. Vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn

định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các ho t động chính trị,

an ninh quố ph ng, văn h , ngo i giao củ Đảng v Nh nước diễn r trên địa

bàn tỉnh. Kinh doanh có hiệu quả, với chất ượng dịch vụ ngày càng cao.

- T m nhìn

Trở thành một trong các doanh nghiệp phân phối điện h ng đ u của Tổng

ng ty Điện l c Miền bắc.

- Chi n l ợc phát tri n

Phát triển ưới điện theo hướng hiện đ i hóa, phù hợp quy ho ch phát triển

chung của tỉnh. Đảm bảo đ p ứng đủ nhu c u về điện phục vụ các ho t động

kinh tế, chính trị, ngo i gi o, văn hxã hội và sinh ho t của nhân dân trên địabàn tỉnh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do ủy ban nhân32ng ty Điện l c Miền bắ gi o, đảm bảo cân bằng tài chínhdân tỉnh và Tổngbền v ng.Đổi mới v nângo năngtrongc quảnĩnh v c ho t độngcủa PC Thanh Hóa, đảm bảo đ t hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Nâng cao khả năngnh tranh củ PC Th nh Htrong gi i đo n hội nhập quốcướ để sẵn sàng triển khai phát triển thịtế ngày càng sâu rộng. Chuẩn bị tốt

trư ng bán lẻ điện c nh tranh.

h ơng châm ho t đ ngPh t triển to n iện, n to n, hiệu quả vền v ng đ ng g p v o s phồn thịnhủ nền inh tế v xã hội đất nướ .

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức,iệm vụ c a PC Thanh Hóa

Gi m đốc Cơng tyPhó gi m đốc

Kỹ thuậtPhó gi m đốc

Kinh doanhPhó Gi m đốc

Xây dựng cơ bảnPhó Gi m đốc

CN thơng tinP10. Công nghệ

thông tin

P12. kiểm tra GS

mua n điệnP8 QLXD cơ ảnP1 V n phòng

P2. Kế hoạch vậtP3. Tổ chức lao

động

P5. TC Kế toán

P6. Thanh tra

Pháp chếP9. Kinh daonh

điện n ngP4. Kỹ Thuật

P11. An toàn

P7 Điều độ1.PXTN và sửa

chữa TB điện

2.PX Xây lắp điện9.8.7.6.5.4.3.2.1.ĐL Thọ XuânĐL Triệu SơnĐL Nông CốngĐL Tĩnh GiaĐL Hà TrungĐL Hồng HóaĐL Bỉm SơnĐL Sầm SơnĐL Thành Phố10. ĐL Đông Sơn11. ĐL ên Định12. ĐL Vĩnh Lộc13. ĐL Cẩm Thủy14. ĐL Nga Sơn15. ĐL Hậu Lộc16. ĐL Quảng Xƣơng17. ĐL Quan Hóa18. ĐL B Thƣớc19. ĐL Ngọc Lạc20. ĐL Thiệu Hóa21. ĐL Nhƣ Xuân22. ĐL Thƣờng Xuân23. ĐL Thạch Thành24. ĐL Quan Sơn25. ĐL Lang Ch nh26. ĐL Nhƣ Thanh27. ĐL Mƣờng L tH nh 2 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PC Thanh Hóa

Nguồnhòng hành ch nh – PC Thanh Hóa)33Chức n ng, nhiệm vụ của các bộ phận

* Chức n ng: C ng ty Điện l c Thanh Hóa là một doanh nghiệp Nhà

nướ ,đơn vị h h to n độc lập nằm ưới s quản lý của Tổngng ty điện l cMiền bắc và Tập đo n điện l c Việt Nam

* Nhiệm vụ của Công ty: Xây d ng, tổ chức th c hiện các kế ho ch sản

xuất kinh doanh, dịch vụ nh ng kế ho ch liên quan nhằm đ p ứng nhu c u sản

xuất kinh doanh, dịch vụ trong Công ty. Th c hiện đ y đủ, nghiêm túc các cam

kết trong nh ng hợp đồng kinh tế, dịch vụ với tư gi vơ qu n m C ng tykết với h h h ng. Đổi mới hiện đ i hóa cơng nghệ máy móc trang thiêt bị và

phương thức quảntrong ơ hế thị trư ng để không ngừng đư C ng ty ph ttriển v đi ên. Tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, t ong ăn việc làmổn định cho CBCNV toàn Công ty.

Nhiệm vụ của từng bộ phận như s u:

-ni m đố : Điều hành ho t động sản xuất kinh doanh, chịu tráchnhiệm trước Tổngng ty Điện l c Miền Bắ trước pháp luật về toàn bộ ho tđộng của cơng ty.

- Các phòng ban chứ năngnhiệm vụ th m mưu giúp việc cho Giámđốc trong từng ĩnh v c, điều hành cơng tác chung theo từng phòng ban , tổng

hợp x lý thơng tin, tình hình quản lý, điều hành ho t động củ đơn vị;

-CĐiện l c tr c thuộc bao gồm: 27 Điện l c huyện, thị xã, thành phốtrong cả tỉnh Thanh Hóa: Quản lý vận h nh đư ng dây và tr m biến áp. Kinh

doanh bán lẻ điện năng trên địa bàn quản lý.

- Phân xưởng thí nghiệm điện và s a ch a các thiết bị đo đếm điện năng:

Thí nghiệm kiểm định và s a ch a các thiết bị đo đếm điện năng.

- Phân xưởng xây lắp điện: Xây lắpng trình đư ng dây và tr m biếnáp trong tỉnh Thanh Hóa.

2.1.3 Đặc đi m về nguồn nhân lực tại Cô

Lãnh đ o công ty luôn coi nguồn l

Trong nh ng năm quĐiện lực Thanh Hóa

on ngư i là tài sản quý giá nhất.ng ty đã t o lập đượ đội ngũ nhân viênth i độ làm34việc nhiệt tình,đ o đức nghề nghiệp, trình độ huyên m n ng yng đượcnâng cao, là một nhân tố giúp cho công ty t o lập uy tín trên thị trư ng và nâng

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2 1 3 1 Cơ cấu lao đ ng theo tr nh đ

Số ượngo động củng ty Điện l c Thanh Hóa nhìn chung rất ổn định. Tỷtr ngo độngtrình độ htr ngo độngtrình độ, đã qu đ o t o và giảm tỷ tr ngthấp hoặnh uxu hướng th y đổi theo hướng: tăng tỷ

o độngtrình độo động phổ thơng.Bảng 2.1: Cơ cấu ao động của công ty theo tr nh độ giai đoạn 2014 -2016

2014

Chỉ tiêuTổng số LĐ20152016TTSốTỷSốTỷSốTỷƣợngtrọngƣợngtrọngƣợngtrọng(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)bình

quân

(%)1.5121001.5221001.52510030,2040,2650,330, 26Đ ih c35723,6144429,1754035,4129,40C o đẳng22715,0125016,4328218,4916,64Trung cấp85056,2276450,2064342,1649,53754,96603,94553,614,17Trên ĐHLĐ phổ

thơngNguồn: Phòng tổ chức lao đ ng c a Công ty

Tỷ tr ng đội ngũ o động phổ thông và trung cấp

Tỷ tr ng o động ở bậxu hướng giảm d n.o đẳng v đ i h , s u đ i h c đ ngCó thể giải thích hiện tượng n y

khích CBCNV và có nh ng tong ty đãđộng tích cxu hướng tăng.nh ng chính sách khuyếnđể nângo trình độo động35thơng qua việc c cán bộ đi h c tập t iơ sở đ o t o bên ngồi. Điều nàygóp ph n đ p ứng yêu c u phát triển của công ty khi mà khoa h c kỹ thuật công

nghệ trong sản xuất liên tụ đổi mới.

2 1 3 2 Cơ cấu lao đ ng theo giới t nh và đ tuổi

Trong các chỉ tiêu đ nh gio động, ơ ấu giới tính v độ tuổi ũngảnh hưởng lớn đến chất ượng o động của công ty.

Bảng 2.2: Cơ cấu ao động theo giới tính và độ tuổi của cơng ty

giai đoạn 2014-2016

2014

Chỉ tiêu20152016Số ƣợngTỷ lệSố ƣợngTỷ lệSố ƣợngTỷ lệ(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)(ngƣời)(%)Cơ cấu Lao động theo giới tính

Tổng số

Nam

N1.5121001.5221001.5251001.06170,1797363,9399465,1845129,8354936,0753134,82Cơ cấu Lao động theo độ tuổi

<3058238.563341,663041,331-3953135.148932,156036,740-4923615.624716,221514,150-551228.11167,6855,6412.7382,5352,3>55( Nguồn: Phòng tổ chức lao đ ng c a Cơng ty )36Qua số liệuo động trên cho thấy, về ơ ấu giới tính thì tỷ lệ nam cơngnhân viên chiếm bình qn 2/3 tổng sốo động của Cơng ty. Tỷ lệ n y ũnghoàn toàn phù hợp do đặc thù về u c u cơng việc ngồi tr i, nặng nh c, nguy

hiểm.

Về ơ ấu độ tuổi, cán bộ công nhân viên Cơng ty có tuổi đ i bình qn

khá trẻ, trên 50 %

o động đão độngng tđộ tuổi từ 31- 49 tuổi. Đâyđộ tuổi m ngư io vậy h là nh ng ngư i có nhiều kinh nghiệm. Điềunày mang l i nh ng lợi thế nguồn nhân l c lớn cho công ty.

Với o động trên 50 tuổi chỉ chiếm 8 - 10% qu

Từ ơ ấuo động trên cho thấy, trong nh ng năm tới, nếu khơng cónh ng nhu c u đặc biệt khác thì số ượng

xáo trộn,

nâng

2.1.4năm.o động của cơng ty sẽ ko có nhiềuđiều kiện thuận lợi cho công ty khi áp dụng các biện pháp quản lý,o năng suất o động.

oạ độấ, idoac a Công tyĐược s quan tâm chỉ đ o Tập đo n Điện l c Việt N m ũng như Tổng

ng ty Điện l c Miền Bắc, cùng với s nỗ l c, phấn đấu hết mình của tập thể

C CNV trong C ng ty Điện lTh nh H , đến n yng ty đã trưởng thành vàphát triển, góp ph n vào s phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Với s tăng ên

về sản ượng điện h ng năm,ng ty đã đảm bảo đượ đủ điện cung cấp cho sảnxuất và sinh ho t củ nhân ân địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TTChỉ tiêuĐơn vị

tính20141Điện Thương phẩm nămTriệu KWh1.144,51.7601542Tr m biến áp phụ tảiTr m2.4043.5811653Đư ng dây trung thếKm3.9985.0551264Đư ng dây h thếKm3.6039.2102555Số ượng khách hàng482.112586.294121Ngư i2016Tốc độ

trƣởng (%)(Nguồn: Báo cáo thành tích kinh doanh c a Cơng ty i n l c Thanh Hóa)37Ho t động kinh doanh củ C ng ty Điện l c Thanh Hóa ngày càng có

hiệu quả. Tất cả các chỉ tiêu như điện thương phẩm năm,tr m biến áp phụtải, đư ng dây trung thế v đư ng dây h thế, ..các chỉ tiêu n y đều tăng thể hiện

công tác quảnđư ng dây và tr m biến áp củ PCTH đều đ t kết quả tốt.S phát triển của cơng ty chính là nền tảng v ng chắ để tăng mức thu

nhập v đảm bảo điều kiện sống cho cán bộng nhân viên. Điều này sẽ t o tasức m nh cho Công ty tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh trong th i gian tới.

2.1.5. M i quan hệ c a công tác tạo động lực c o

Điện lực Thanh hóa trong tổi lao động tại Cơng tyĐiện lực Miền bắc.Hiện nay, các ho t động t o động l c ho ngư i o động được áp dụng t i

PC Thanh Hóa ph n lớn được th c hiện theo các ho t động t o động l c quy

định t i Tập đo n Điện l c Việt Nam. Tuy nhiên, vì mỗing ty on đều phảith c hiện h h to n độc lập với nguồn vốn d a trên ho t động kinh doanh của

mình nên th c tế vẫn có s khác biệt nhất định gi a các công ty con thuộc Tập

đo n Điện l c Việt Nam. Tùy theo doanh thu, ngân sách dành cho ho t động t o

động lho ngư i o động khá khác nhau gi a các công ty.Trong Tập đo n Điện l c Việt Nam nói chung và Tổng C ng ty điện l c

Miền Bắc n i riêng,ng ty Điện l c Thanh Hóa khơng phải là một công ty lớnvới doanh thu cao nhất nhưng h ng năm,ng ty u n nỗ l c cải thiện m i ho tđộng để mang l i cho khách hàng nh ng dịch vụ tốt. Vì vậy, cơng tác t o động

lho ngư i lao động ũng là một trong nh ng ho t động đượ qu n tâm nhưTổng Công ty. C ng ty điện l c Thanh Hóa ũng th m hảo và áp dụng nh ng

chính sách khuyến hí h ngư i o động bằng các biện pháp tài chính thống nhất

theo Tập đo n Điện l c Việt Nam như chế độ tiền ương v phụ cấp hàng tháng,

các hình thứhen thưởng định kỳ. Tuy nhiên, hình thứhen thưởng thành tíchthì vẫn còn áp dụng ở mức khá thấp bởi quỹ phúc lợi của cơng ty có h n.

Cơng tác t o động lphi t i hính ũng được th c hiện ở cơng ty giốngnhư t i Tập đo n đặc biệt là ho t động đ nh gi th c hiện công việc. Các mức

đ nh gi vh thức th c hiện đều được hoàn thành theo Tổng C ng ty điệnl c Miền Bắc. Bên c nh đ ,ng ty thư ng xuyên c cán bộ tham gia nh ng lớpđ o t o do Tập đo n Điện l c Việt Nam hoặc do Tổng C ng ty điện l c Miền38Bắc mở để nâng cao chất ượng nguồn nhân l c. H ng năm vẫn rà sốt tồn bộ

năng l c, trình độ của cán bộ cơng nhân viên để có phương hướng đ o t o

riêng cho phù hợp. M i trư ng làm việũngvấn đề mà Tập đo n hú tr ng.M i trư ng làm việc tốt với đ y đủ trang thiết bị c n thiết ũng được Công ty

ĩnh hội và th c hiện theo chủ trương ủa Tổng Công ty.

Như vậy, nh ng chính sách mà Tập đo n Điện l c Việt Nam và Tổng

C ng ty điện l c Miền Bắc có ảnh hưởng khá nhiều tới nh ng ho t động t o

động l c củ ngư i o động t i PC Thanh Hóa. Tuy nhiên, để phù hợp với ngân

sách ho t động và điều kiện cụ thể củ mình,

biện ph p hng ty ũng đãthêm nh ngđể cố gắng thú đẩy ngư i o động nâng cao hiệu quả th c hiệncông việc.

2.2 Phƣơng ph p nghiêu cứu.

2.2.1 Pơp áp thu thập s liệu2211ối với số li u sơ cấpNguồn số liệu sơ ấp của luận văn được thu thập thông qua s dụng phương

ph p điều tra phỏng phấn tr c tiếp d a vào bản câu hỏi điều tr được thiết kế

sẵn, với đối tượng điều tra là nh ng o động tr c tiếp của doanh nghiệp.

Dung ượng mẫu được ch n là 10% tổng số 1525 C CNV to n đơn vị tính

t i th i điểm 31/12/ 2016, cụ thể150 ngư i.Phương ph p h n mẫu áp dụng trong nghiên cứu n yphương ph p h nmẫu ngẫu nhiên.

Mẫu được ch n ngẫu nhiên từ 4 nh m hính như s u:

- Nhóm 1: Trụ sở chính của cơng ty: gồm có 30 mẫu hi đều cho 10 phòng

ban mỗi ph ngn 3 ngư i .- Nh m 2: Điện l c Thành phố, thị xã:

+) Điện l c Thành phố Thanh Hóa: 20 mẫu

+) Điện l c thị xã S m Sơn: 20 mẫu

- Nh m 3: Điệnmiền xu i:+) ĐiệnTriệu Sơn: 20 mẫu+) ĐiệnN ng Cống: 20 mẫu39- Nh m 4: Điện

+) ĐiệnQu n H : 20 mẫu+) ĐiệnMư ng t: 20 mẫuQuá trình tổ hứ điều tr

-miền núi:o gồm 6 ướ như s u:ướ 1: Xác định tổng thể nghiên ứu và thiết ế ảng hỏi

Trong nghiên cứu này lo i thang đo được l a ch n s dụng là th ng đoLikert 5 mứ độ. Vì lợi ích khá rõ ràng củ th ng điểm Li erngư i được hỏichỉ qu n tâm đến một tính từ cho mỗi h ng mụ được hỏi. Hơn n , ngư i

nghiên cứu có thể đư ra nhiều vấn đề cho ngư i được hỏi đ nh gi mhỉ c nùng đế một mẫu bản hỏi câu hỏi duy nhất v đồng lo t.

Cụ thể, trong bản câu hỏi phục vụ ho đề tài này, chúng tôi sdụng thangđiểm Likert từ ph n II đến ph n VII, với 5 mức: 1= Rất h ng đồng ý, 2= không

đồng ý, 3= khơng có ý kiến rõ r ng, 4= đồng ý, 5= rất đồng ý.

-ướ 2: Xác định kích thướ mẫu nghiên ứu: 150 ngư i.-ướ 3: Xphân t ng. Cđịnh phương ph p h n mẫu: phương ph p h n mẫu ngẫu nhiên

tiêu híh n để phân t ng mẫum việ , trình độ đ o t o, thâm niêngiới tính, độ tuổi, ộ phậnng t .-ướ 4: Ch n phương thứ ấy mẫu: ấy mẫu ngẫu nhiên không ặp.-ướ 5: Xđịnh th i gi n, đị điểm hảo s t: t i nơiủ ngư i o động C ng ty Điện

-m việ , gi giảioTh nh H .ướ 6: Kiểm tra và đ nh gi qu trình h n mẫu: đâyqu trình điều tr .

Đặ điểm của mẫu điều tra được mô tả ở bảng ưới đây:hâu uối ùng ủ40Bảng 2 4 Đặc điểm mẫu hảo s t của ngƣời ao động tại Công ty Điện ực

Thanh Hóa

Số

Tỷ ệ

ƣợng

%

(ngƣời)Chỉ tiêuSố

Tỷ ệ

ƣợng

%

(ngƣời)Chỉ tiêu1 Giới tính150100 4 Tuổi- Nam115- N

2 Vị trí cơng việc

- Lãnh đ o ng ty

- Lãnh đ o ph ng ban

- Nhân viên

- Công nhân

3 Số n m àm việc

- Dưới 1 năm

- Từ 1- 3 năm

- Từ 3 - 5 năm35

23 - Từ 31- 39 tuổi

55

37

20

13

150

100 - Từ 40 – 49 tuổi

6

4 - Trên 50 tuổi

6

4

12

8 5 Tr nh độ

150

100

81

54 - Trung ấp, o đẳng

27

18

51

34 - Đ i h

92

61

9

6

150

100 - Sau Đ i h

75

50 - CNKT

15

10

49

33 - LĐ phổ thông

7

5

26

17

Nguồn: Số li u điều tra và tính tốn c a tác giả77 - Dưới 30 tuổi15010069462.2.1.2. ối với số li u thứ cấp

Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập gồm các báo cáo ho t động sản xuất

kinh doanh, báo cáo về tình hình nhân s , các báo cáo về cơng tác t o động l c

o động của C ng ty Điện lTh nh Ho gi i đo n 2012-2014; Các bài báo,sách chun khảo, giáo trình và cơng trình nghiên cứu iên qu n đến t o động

lngư i o động trong doanh nghiệp đã2.2.2. Pơ.pháp xử lý s liệu- Thống kê mô tả: Phương ph p n y được s dụng để mô tảđặ trưngcủa số liệu thu thập, gồm số tổng thể, số lớn nhất, nhỏ nhất, số trung bình, và các

đặ trưng hủa số liệu phân tích. Thơng qua thống kê mơ tả giúp ngư inghiên cứu thấy đượ

đểđặ điểm của số liệu, nh ng vấn đềhướng phân tích, tiếp cận.n đ u của số liệu41- h ơng pháp so sánh: Thống kê so sánh, phân tích tỷ tr ng, tố độ phát

triển. Cphương ph p n y hủ yếu để phân tích biến động của các chỉ tiêunghiên cứu qua th i gian và không gian, phân tích mức quan tr ng của từng

thành ph n v xu hướng biến động của dãy số liệu. Trong nghiên cứu này

phương ph p phân tí h tỷ tr ng được chú tr ng s dụng để phân tích các câu trả

l i củ ngư i được phỏng vấn để đ nh gi mứ độ phù hợp của các biện pháp

í h thí h o động.

- D liệu thu thập từ phiếu điều tra sẽ được mã hoá và nhập vào x lý trên excel.

Mỗi bảng hỏi sẽ có một mã số riêng để có thể kiểm tra l i và s a ch a nếu trong

quá trình nhập có bất kỳ sai sót gì.

2.2.3 Hệ th ng chỉ tiêu nghiên cứu

- H thống chỉ tiêu đánh giá t nh h nh ho t đ ng c a PC Thanh Hóa

 Số ượngo động củng ty qu 3 năm 2014-2016; số ượng CBCNVphân theo tính chất ho t động;

 Kết qủa sản xuất kinh doanh của công ty: Doanh thu, khối ượng điện

truyền tải; khối ượng công việc th c hiện khác;

- Kết qủa các ho t động t o động l c của công ty PC Thanh Hóa

 Tình hình trả ương qunăm, tiền ương ình qn ngư i quản lý,ngư i o động;

 Các lo i phúc lợi t i hính ngư i o động đượ hưởng: Tiền thưởng, tiền

tăng, àm thêm, tiền nghỉ theo chế độ.... qunăm nghiên ứu; Các chế độ phúc lợi phi tài chính: Số ượng đối tượng đượ đ o t o, bồi

ưỡng; Cơng tác bố trí sắp xếp, tuyển dụng, s dụng o động trong công ty;

 M i trư ng làm việc: Trang thiết bị làm việc, các chế độ thông tin và phản

hồi thông tin từ ngư i quản lý

- k t q a đánh giá

công tyki n c a ngi lao đ ng với các điều ki n làm vi c c aTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×