Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA

Tải bản đầy đủ - 0trang

5Th c tế lợi ích có quan hệ rất chặt chẽ với động l c làm việc nhưng lợi ích

của cá nhân và lợi ích của tập thể thì ln có nh ng mâu thuẫn. Để ngư i lao

động có thể to n tâm, to ntheođịnh hướng của doanh nghiệp thì c n phảihướng mục tiêu của cá nhân theo mục tiêu của của doanh nghiệp tức là c n cho

h thấy rõ để đ t được lợi ích cá nhân thì trước hết phải đ t được lợi ích của

doanh nghiệp. Đ

ạo độ

Đây

thínht o r động l c làm việc cho ngư i o động.lực

vấn đề thuộĩnh v c quản trị của mỗi doanh nghiệp. Trong côngãnh đ o, nhà quản trị phải t o động l c cho cấp ưới để h đem hết khả nănglàm việc với nỗ l c cao nhất nhằm th c hiện mụ đí h ủa cơng ty.

T o động l

tquảnđược hiểu là hệ thống các chính sách, biện pháp, thủ thuậtđộng đến ngư io động nhằmm ho ngư io độngđộng l ctrong công việc. [11]

Bản chất của việc t o động l c là việ đề ra các mục tiêu và các mục tiêu

này phải phù hợp với nguyện v ng củ ngư i

có niềm tin, so động, t o ho ngư in tâm để h nỗ l c làm việ , ph t huy năngo độngc, sức sáng t o,mang l i kết quả cao.

Để đ t đượ điều đ , nh quản lý c n phải tìm hiểu để nắm bắt được mục

đí h hướng tới củ ngư io động thông qua s nhận biết về động ơ ũng nhưnhu c u của h .

Như vậy, t o động l cm việho ngư ith i là mục tiêu của nhà quản lý. T o động lo động là trách nhiệm, đồngđể ngư i o động làm việhămchỉ hơn, ống hiến hết mình vì doanh nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp lâu dài.

S tồn t i và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn đến nỗ l c làm việc

của các thành viên; s cống hiến, đ ng g png sức, trí tuệ của nh ng conngư i tâm huyết, hết lòng vì tổ chức.

1.2. Các lý thuyết về tạo động lực làm việc

1.2.1. Lýcc aa loMaslow là nhà khoa h c xã hội nổi tiếng đã xây

c u củng h c thuyết về nhuon ngư i vào nh ng năm 1950. L thuyết của ơng nhằm giải thích6nh ng nhu c u nhất định củon ngư i c n đượ đ p ứng như thế n o để một cánhân được thỏ mãn, thú đẩy h hành động theo hướng tích c c trong cơng việc

và cuộc sống.Maslow cho rằng on ngư i có nhiều nhu c u khác nhau mà h

h o h t được thỏa mãn. Maslow chia các nhu c u đ th nh năm o i và sắp

xếp theo thứ bậ như s u:

* Nhu c u sinh lý: Lđ i hỏi ơ ản về thứ ăn, nước uống, chỗ ở,ngủ và các nhu c u ơ thể khác.

Đâynhuu nằm ở cấp thấp nhất trong hệ thống nhu c u và nó lành ng nhu c u mon ngư i luôn cố gắng để thỏ mãn trước tiên, bởi các nhuc u này là duy trì s tồn t i t nhiên củ

on ngư i. Do vậy, on ngư i sẽ tìm m i

đ t đến nh ng nhu c u hơ thể, chi phối nh ng mong muốn của

h để thỏ mãn, s u đ mong muốno hơn.* Nhu c u an toàn: Là nhu c u được ổn định, chắc chắn, được bảo vệ khỏi

điều bất trắc hoặc nhu c u t bảo vệ.

* Nhu c u xã h i: Nhu c u được quan hệ với nh ng ngư i h

hiện và chấp nhận tình cảm, shăm sđể thểv s hiệp tác. Hay nói cách khác lànhu c u b n bè, giao tiếp.

* Nhu c u đ ợc tôn tr ng: Là nhu c u

nhận và tôn tr ng, cũng như nhuđịa vị, đượ ngư i khác côngu t tôn tr ng mình.* Nhu c u t hồn thi n: Là nhu c u đượ trưởng thành và phát triển,

được biếnnăngthành tích mới vc của mình thành hiện th c, hoặc nhu c u đ t được các

nghĩ , nhuu sáng t o.H c thuyết củ M s ow ũng ho rằng: Khi một nhu c u trong số các nhu

c u đ được thỏa mãn thì nhu c u tiếp theo trở nên quan tr ng. S thỏa mãn nhu

c u của các cá nhân sẽ đi theo thứ bậ như trên v mặc dù khơng có một nhu c u

nào có thể được thỏ mãn ho n to n nhưng một nhu c u được thỏa mãn về ơ ản

thì khơng còn t o r động l c. Vì vậy, theo M s ow, để t o động lho ngư i laođộng, ngư i quản lý c n phải hiểu ngư i o động đ đ ng ở đâu trong hệ thống thứ

bậ n y v hướng vào s thỏa mãn các nhu c u ở bậ

H c thuyết n y được mơ phỏng theo hình sau:o hơn.7Nhu cầu

tự hồn thiện

Nhu cầu

đƣợc tơn trọng

Nhu cầu xã hội

Nhu cầu an tồn

Nhu cầu sinhHình 1.1. Phân cấp nhu cầu của Maslow

Thuyết cấp bậc nhu c u củ M s ow đã

các nhà quản trị đ

hiểu ngư imột ẩn ý quan tr ng đối vớimuốn ãnh đ o nhân viên thì điều quan tr ng là b n phảio động của b n đ ng ở cấp độ nhu c u nào. Từ s hiểu biết đphép b n đư rhogiải pháp phù hợp cho việc thỏa mãn nhu c u củ ngư i laođộng đồng th i bảo đảm đ t đến các mục tiêu doanh nghiệp.

1.2.2. Lý thuyaióu t c a Frederic Herzberg (1959)Frederic Herz erg đư rthuyết hai yếu tố về s thỏa mãn công việc vàt o động l c. Ông chia các yếu tố t o nên s thỏa mãn và không thỏa mãn trong

công việc thành hai nhóm:

* Nhóm 1: Bao gồm các yếu tố then chốt để t o động l c và s thỏa mãn

trong công việc như: S th nh đ t, thừa nhận thành tích, bản chất bên trong của

cơng việc, trách nhiệm o động và s thăng tiến.

Đâyyếu tố thuộc về công việc và về nhu c u bản thân củ ngư i laođộng. Khi các nhu c u n y được thỏa mãn thì sẽ t o nên động l c và s thỏa mãn

trong cơng việc.8* Nhóm 2: Bao gồm các yếu tố thuộc về m i trư ng tổ chứ như: C

chính sách và chế độ quản trị của Công ty, s giám sát công việc, tiền ương,

quan hệ công việ ,điều kiện làm việc.Theo Herzberg, nếu các yếu tố này mang tính tích c c, sẽ có tác dụng

ngăn ngừa s khơng thỏa mãn trong cơng việc. Tuy nhiên, nếu chỉ riêng s hiện

húng thì h ng đủ để t o r động l c và s thỏa mãn trong công việc.diện củH c thuyết n y ũng hỉ r được một lo t các yếu tố tđộng tới động l cvà s thỏa mãn củ ngư i o động, đồng th i ũng gây được ảnh hưởng ơ ản

tới việc thiết kế và thiết kế l i công việc ở nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, các

nhà nghiên cứu đã phê ph n h c thuyết này, khơng hồn tồn phù hợp với th c

tế vì đối với một ngư i o động cụ thể, các yếu tố này ho t động đồng th i chứ

không tách r i nh u như vậy.

c a ic o1.2.3. LýooThuyết ỳ v ng ủ gi o sư, tiến sĩ ho h

(Hoỳ) đư rmộtTrư ng Đ i hthuyết rất qu n tr ng trongviệ trong tổ hứ , ổ sung hothuyết về th p nhuthuyết n y o ng đư r v o năm 1964, s u đ đượ sMi hig nthuyết t o động ơmu ủ A. M s ow. L

đổi, ổ sung ởi mộtv i ngư i h , như Porter v L w er.

nhuhvới A. M s ow, V. Vroom h ng tập trung nhiều v o nghiên ứuumhủ yếu tập trung v o nghiên ứu ết quả. A. M s ow nghiên ứutrên mối qu n hệ gi

u,nhuu nội t i v nh ng nỗn V. Vroom i nghiên ứu t h iệt giũ s nỗÔng ho rằng, mỗinhằm thỏ mãn nhu

, h nh động vnhân trong tổ hứ sẽ h nh động theo mộttrên nh ng mong đợi về một ết quả n o đ h y s hấp ẫn ủ

sẽ đến với h , tứnh ng ỳ v ng trong tương i.Thuyết ỳ v ng ủ V. Vroom đượ xâyng theong thứ :Hấp ực x Mong đợi x Công cụ = Sự động viên

Trong đ ;

Hấp l cs hấp ẫn ho một mụ tiêu n o đ .ết quả.h nhất định

ết quả đ9Mong đợiniềm tin ủ mỗinhân rằng nếu h nỗm việ thìnhiệm vụ sẽ đượ ho n th nh

niềm tin ủ mỗiCông cụnhân rằng nếu hm việ đ t ết quả tốth sẽ nhận đượ ph n thưởng xứng đ ng.

ết quả ủ

ngư i quản

mộtyếu tố n ythể ss động viên. Đây hínhsứ m nh mụng để ãnh đ o tổ hứ ho n th nh mụ tiêu đề r . Nếunhân tin rằng hi mình m việ tốt, ho n th nh nhiệm vụ sẽ đượ tổ hứđ nh gi , nghĩnhân n ymuốn thăng tiến trong

với h . Tuy nhiên, nếu

ngo i hứ h ng đề

việ n y hmứ độ mong đợio. hi mộtng việ thì việ thăng tiến đ

nhân đsứ hấp ẫno đốiiết rằng tổ hứ sẽ tuyển ụng ngư i từ ênt ngư i trong tổ hứ thìthể huyến hí hnhân n o đnhân đ sẽ mất niềm tin vnhân n y m việ tốt hơn ình thư ng.1.2.4. Lý thuy t công bằng c a Stacy Adams (1965)

Hthuyết n y đư r qu n niệm on ngư i muốn đượ “đối xngằng”. M i ngư i thư ng mong muốn nhận đượ nh ng quyền ợi (tiền ương,

phúợi, s ổn định vnh ng đ ng g p h y

ỏ r . Nếu mộtn to n trongng việ , s thăng tiến) tương xứng vớing sứ (th i gi n, nỗnhân nhận thấy tổ hức trả ho hhưởng thì ng y ập tứ sẽ giảm nỗ

mới. Ngượ, gi o ụ , inh nghiệm) m hi, nếu thấy đượ trảm việ xuống để x

o thì sẽ ố gắngnhìn nhận về s đối x , ngư i o động thư ng

ủ h vưới mứ h đ ng đượ

m việập “sng ằng”hăm hỉ hơn. Đểxu hướng so s nh s đ ng g pquyền ợi m h nhận đượ với s đ ng g p v quyền ợi ủngư i h .

Các quyền lợi của cá nhân

S đ ng g p ủa cá nhân

Ngư i=Quyền lợi củ ngư i h

S đ ng g p ủ ngư i kháco động sẽ cảm nhận đượ đối x công bằng, khi cảm thấy tỷ lệquyền lợi/ đ ng g p ủa mình ngang bằng với tỷ lệ đ ở ngư i h . Do đ để

t o động l , ngư i quản lý c n t o ra và duy trì s c n bằng gi a s đ ng g p

của cá nhân và các quyền lợi mnhân đ đượ hưởng.10c1.2.5. Lýc cực c aieH c thuyết của Skinner cho rằng on ngư i sẽ

hành vi mà h nhận được nh ng đ nh gi tí h

h nh vi h ng đượ thưởng hoặc bị ph t sẽ

tnhiên, tác dụng củxu hướng gặp l i nh ng

( hen thưởng) còn nh ngxu hướng không lặp l i. Tuyđộng tăng ư ng như thưởng ph t phụ thuộc vàokhoảng th i gian gi a th i điểm xảy ra hành vi và th i điểm thưởng hoặc ph t,

khoảng th i gian này càng ngắn thì hiệu quả tđộng đến hành vi củ ngư i laođộng càng cao.

Theo h c thuyết n y thì để t o động l

ư ng động viên ho nhân viên như đư rho ngư io động thì nên tăngi khen ngợi, quyết định thăng tiến,thưởng một khoản tiền để khuyến khích cho nh ng thành tích, cố gắng củ ngư i

o động đã đem

ph t nhưi lợi ích cho công ty. Mặc khác, nên h n chế sư ụng hìnhquở trách, cắt giảm quyền lợi đối với lỗi l m m ngư i o động mắcphải hoặc có thểm ngơ, oi như h ng iết đối với nh ng sai sót mang tínht m th i hoặc khơng nghiêm tr ng tới mức phải dùng hình ph t của nhân viên,

t o ơ hội cho t sđổi. Để có thể s dụng tốt các hình thứ thưởng ph t đểkhuyến hí h ngư io động làm việc thì doanh nghiệp phải th c hiện tốt cácviệc sau:

-Xđịnh một cách cụ thể nh ng hành vi tích co động th c hiện trong công việ đồng th i chỉ rđể định hướng ngư iho ngư io động nh nghành vi tiêu c c không nên ph m phải.

- Xây d ng các hình thứ thưởng ph t gắn vớih nh vi đã được xácđịnh ở trên, tuy nhiên nên nhấn m nh vào các hình thứ thưởng hơn

hình ph t.

- Thơng báo và giải thí h ho ngư i o động nắm được các hành vi tốt và

không tốt, các biện ph p thưởng ph t tương ứng.

- Việ thưởng hay ph t c n phải tiến hành sau khi xuất hiện hành vi càng

sớm càng tốt và phải tiến hành một cách công bằng, công khai. Skinner là một

đ i biểu tiêu biểu nhất của một trong các xu thế của thuyết hành vi cấp tiến.11S inner đổi mới thuyết h nh vi ũ ủa Watson, hình thành thuyết hành vi t o tác

của mình, th c nghiệm trong cái hộp chứnh đã hiến ông “h nh vi h ” đượcquan niệm về on ngư i v h nh vi ngư i và xã hội. Tuy nhiên, h c thuyết này

có mặt h n chếđã oi on ngư i như một ơ thể phản ứng, “một cái máy liênhợp vật lý. Với qu n điểm n y, on ngư i phát triển phụ thuộc vào các kích thích

tđộng. Hành vi khơng có ph m trù ho t động mà chỉ có ph m trù phản ứng mà thơi.

Qua nghiên cứu các h c thuyết trên cho thấy rằng các h c thuyết đều hướngvào vai trò của nhu c u và lợi í h ho ngư i o động. Sở ĩ như vậy vì nhu c u là

đ i hỏi của con ngư i, của từng cá nhân, của các nhóm xã hội khác nhau hay của

tồn xã hội muốn có nh ng điều kiện nhất định để tồn t i và phát triển. Nhu c u là

động l c hết sức quan tr ng thú đẩy on ngư i h nh động. S thoả mãn nhu c u

ấy, đối với chủ thể h nh động, là lợi ích. Vì vậy, lợi í h

nghĩnó chỉ

hệ đ ,i đ p ứng nhu c u vàợi í h hi đượ đặt trong quan hệ với nhu c u. Ngoài mối quani được coi là lợi ích khơng còn là lợi ích n a.

Trong mối quan hệ gi a nhu c u và lợi ích, nhu c u quyết định lợi ích. Dođ ,nơ sở của lợi ích, còn lợi í h thì ngược l i, xuất phát từ nhu c u, d atrên nhu c u, là s thể hiện của nhu c u. Nhu c u ngày càng lớn thì s hấp dẫn

của lợi í h đối với chủ thể càng lớn v

sở của lợi í h n y ũngo đ , động ơ tư tưởng nảy sinh trên ơng uốn hút on ngư i, thú đẩy on ngư i lao vàoh nh động.

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực ao động

1.3.1. Các nhân t về bả

(1)âi lao độngặc đi m cá nhân c a ngi lao đ ng Như giới tính, độ tuổi, mụctiêu, nguyện v ng, sở thí h, điều kiện sống… ủa từng ngư i

động không nhỏ đến động lo động ũng to động. Nếu biết rõ đặ điểm cá nhân của ngư io động để bố trí cơng việc hợp lý sẽ có tác dụng to lớn đến việc t o động l c

cho ngư io động. Mặt khác nếu nhà quản lý biết kết hợp gi a mục tiêu cánhân và mục tiêu của tổ chức, hướng mục tiêu cá nhân vào mục tiêu của tổ chức

sẽ khiến cho ngư io động gắn bó, tận tụy với tổ chức và cơng việ . Trong đ12đặc biệt là mục tiêu cá nhân. Do vậy tổ chức c n phải hiểu rõ mục tiêu của mỗi

cá nhân và Cơ cấu tổ chức

Cơ ấu tổ chức là hệ thống các nhiệm vụ, mối quan hệ, báo cáo và quyền

l c nhằm duy trì s ho t động của tổ chứ . Cơ ấu tổ chức có vai trò quyết định

đến tồn bộ ho t động của tổ chứ . Cơ ấu tổ chức hợp lý, quyền h n và trách

nhiệm của mỗi bộ phận ũng như mỗi th nh viên được phân chia rõ ràng, linh

ho t, không chồng chéo, phù hợp với yêu c u của tổ chức sẽm ho ngư i laođộng thấy rõ được vị trí của mình trong tổ chức và từ đ sẽ chủ động th c hiện

nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quảo. Ngược l i, nếu ơ ấu tổ chứckhơng hợp lý dẫn đến s trì trệ, làm việc kém hiệu quả.

(1) Các ch nh sách quản trị nhân l c

Mỗi doanh nghiệp, ơ qu n, tổ chức sẽ có nh ng chính sách trong q

trình th c hiện công tác quản trị nhân l c khác nhau: Chính sách tiền ương,

thưởng, chế độ đãi ngộ, hính s h đ o t o, gi

s h được ban hành và áp dụng trong tổ chức sẽ t

lợi, trách nhiệm

l c của mỗinhân ngư inhân ngư ihân nhân t i… Chínhđộng tr c tiếp đến quyềno động. Mỗi chính sách sẽ tđộng đến độngo động. Nếu nh ng chính sách phù hợp, phát huyđược hết tiềm năng, sở trư ng củ ngư io động và có chế độ đãi ngộ tươngxứng với công sứ ngư i o động thì sẽ t o r động l c làm việc ngư i o động.

(2)ăn h a tổ chứcVăn htổ chứ được hình thành trong cả một quá trình kể từ khi thànhlập tổ chức, bao gồm hệ thống các giá trị, chính sách, lề lối, tác phong làm việc

và các quan hệ trong tổ chức trong sáng, lành m nh sẽ t o ra môi trư ng làm

việc tốt, từ đi uốno động làm việc và cống hiến cho tổ chức, gi chânnhân viên trung thành với tổ chứ . Văn h

tập thể, trong cả một qu trình âutổ chứ được xây d ng bởi cả mộti, hi ngư i o động làm việc trong tổ chứch sẽ vào nhịp với m i trư ng văn hở đây. Do đ nếu văn hm nh, nhiều bản sắ , ngư i o động đo n ết, trung thành sẽ

h muốn gắn bó lâu dài với đồng nghiệp, với tổ chức.ng tynhđộng l c lớn để13ản thân công vi c(3)Mỗi ngư io động sẽ được phânng đảm nhiệm một công việc nhấtđịnh. Nếu công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ củ ngư io động vàcông việ đ hấp dẫn với ngư i o động h sẽ có hứng thú làm việc và u thích

cơng việc mình làm. Tùy vào cá tính, sở trư ng v năng

h sẽ cảm thấy phù hợp với nh ng công việhcông việ năng động, thư ng xuyên di chuyển, ũngc củ ngư io độngnh u. C ngư i thích một

ngư i l i thích cơng việcvăn ph ng, h nh hính… Ngư i làm cơng tác tổ chức phải biết sắp xếp, phân

ng o động hợp

đ hđể phát huy hết năngc và sở trư ng của các cá nhân. Từđộng l c tốt nhất để làm việc và t o r năng suất và chất ượng laođộng.

Động l c củ ngư i o động chịu tđộng và ảnh hưởng của nhiều nhântố khác nhau. Nhóm nhân tố thuộc về công việc bao gồm:

 Các kỹ năng nghề nghiệp c n thiết để th c hiện công việc

 Mứ độ phức t p của công việc

 Mứ độ chun mơn hóa trong cơng việc

 S m o hiểm, rủi ro của công việc

 Mứ độ hao phí về trí l c

 Tính hấp dẫn của cơng việc

Tính chất của cơng việc bao gồm mứ độ phức t p của cơng việc, mứ độ

chun mơn hóa và các yêu c u của công việc bao gồm các kỹ năng nghề nghiệp

c n thiết để th c hiện công việc, s m o hiểm rủi ro của công việc, mứ độ hao

phí về trí l c sẽ tđộng đến động l c làm việc củ ngư iviệc phải làm q khó, ngồi khả năngthểo động. Nếu cơngm đượ , ngư io động sẽ cảmthấy áp l , ăng thẳng. Ngược l i, nếu công việc quá dễ m gi o ho ngư i có

chun mơn giỏi sẽ t o cho h cảm ginh m h n, ãng phí t i năng. Do đ ,ngư i quản lý c n phải gi o đúng ngư i đúng việ để ph t huy đượ năng

th i độ tích c c làm việc củ ngư i

hiện đ i sẽm ho ngư ic vào động. Khi quy trình sản xuất máy móco động giảm được một ượng lớn hao phí sức lao14động, khiến công việc của h đơn giản nhẹ nh ng hơn, n to n hơn ẫn đến tăng

năng suất o động. Đ

(4)nhân tố t o động lho ngư i o động.iều ki n làm vi cTrong tổ chứ m điều kiện làm việc củ ngư io động được quan tâm,đượ đ u tư về trang thiết bị, về máy móc, về thiết bị an toàn, bảo hộ… ngư i

o động làm việc cảm thấy yên tâm về tính m ng, sức khỏe, m i trư ng thì tâm

lý sẽ ổn định và chuyên tâm vào công việc. Nếu h được làm việ trong điều

kiện làm việc tốt nhất, được hỗ trợ công cụ làm việ …sẽ

suất và chất ượng

quảo động cao. H sẽơ sở để t o ra năngđộng l c làm việc tốt hơn v t o hiệuo. Ngư i quản lý c n phải t o r điều kiện làm việc thuận lợi nhất chongư io động để t o r động lo động cho h . Vì vậy, ngư i quản lý c nxem xét các vấn đề sau: Trang thiết bị nơi

h c; bố trím việc c n đ y đủ hợp lý và khoaphương tiện vật chất kỹ thuật c n đảm bảo về không gian diệntích, phù hợp với thị l c củ ngư i o động, t o tư thế hợp lý tiết kiệm động tác,

n to n đảm bảo sức khỏe và t o hứng thú ho ngư i o động.

1.3.2. Các nhân t thuộc vềơing bên ngồi tổ chức(1) Các quy định c a pháp luật, Chính ph

Cquy định của Luật pháp và Chính phủ đặc biệt là luật pháp về o độngơ sở pháp luật quan tr ng để đảm bảo các quyền lợi v nghĩ vụ củ

tố ên trong qu n hệ o động, đặc biệtngư i o động khi h ở vào thế yếu hơntrong quan hệ lao động. Luật pháp nói chung và luật pháp về

đảm bảo cho m i ngư iđược ss phân biệt đối x . Một sốnhâno động nói riêngình đẳng trên thị trư ng o động, chống l iquy định cụ thể: Luật o động, Luật bảo hiểm xãhội, các Nghị định, Th ng tư về tiền ương…g p ph n đảm bảo quyền lợi ngư i lao

động được ththi đồng nhất và cơng bằng cả nước. Luật pháp nghiêm minh, thíchhợp t o ra s cơng bằng cuộc sống ổn định, ình yên v ngư i o động sẽ yên tâm

o động. Khi luật pháp về o động càng hồn thiện, cơng minh và hiệu l

o động sẽng yên tâm hơn trongcủa giới chủ đồng th i hthì ngư ing việ vì h sẽ không phải sợ s bắt ép vô lýũng h ng thể đ i hỏi th i qu đối với ngư i s dụng lao15động. Do đ , hệ thống pháp luật củ đất nước t o động l c lớn ho ngư i o động

yên tâm

(2)ng tv tin tưởng vào việc quyền lợi được th c thi và bảo vệ.ặc đi m ngành và lĩnh v c ho t đ ngMỗi ng nh v

nh ng tđộng hđộng h nh hínhĩnh v c sẽ có nh ng đặc thù khác nhau, do vậy sẽ có

nh u đến động l c củ ngư io động. Nếu ĩnh v c ho tng, thư ng hướng đến s ổn định, âui đây sẽđộng l cđể nh ng o động có mục tiêu làm việc ổn định hướng đến. Đối với o động có

mục tiêu làm việ năng động, chuyển dịch, thu nhậpo…thư ng tìm đến ĩnhv c về Ng nh điện , kinh tế, t i hính… Do vậy, ngành làm việ , đặc thù cơng

việũngđộng lđể ngư i o động tìm kiếm và gắn bó.(3) Bối cảnh c a nền kinh t

Tùy thuộc vào bối cảnh v xu hướng hiện t i, ngư i o động ũng sẽ chịu

nh ng tđộng. Nếu trong bối cảnh kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăngú n yo độngxu hướng tìm kiếm cơng việc ổn định hơnothu nhậpo. Ngược l i trong bối cảnh nền kinh tế đ ng trên đ ph t triển m nh, kinh tế

khởi sắc thì nhu c u, động l c tìm cơng việc có thu nhập

động đến ngư io, năng động sẽ táco động. Do đ nắm bắt đượ xu hướng của th i đ i các nhàquản lý c n phải có chính sách quản lý một đội ngũo động phù hợp để h bắtkịp với xu hướng biến đổi của th i đ i v qu đ t o r động lho ngư i o động.1 4 C c phƣơng hƣớng tạo động ực àm việc

Xác định đúnhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc c oilao động

(1) Xác định mục tiêu ho t đ ng c a tổ chức và làm cho ngi lao đ nghi u rõ mục tiêu đ

Mỗi tổ chức ho t động đều có nh ng mục tiêu riêng của mình. Tổ chức

muốn ho t động tốt thì nh ng ngư i o động làm việc trong tổ chứ đ phải biết

rõ mục tiêu của tổ chứ để từ đấy h mới có thể ho t động đúng hướng, đúng

mụ tiêu đề ra, nh đ ngư i

động lo động làm việc sẽ có hiệu quảo hơn. Để t oho ngư i o động, c n phải ấn định được các mục tiêu cụ thể và mangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×