Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

9914. Vương Minhiệt (2005), Giữ chân nhân viên bằng cách nào, NXB Laođộng - Xã hội, H Nội.

15. Daniel H. Pink (2013),ng l c 3 0, NX L o động - Xã hội, H Nội.16. Business Edge (2006), T o đ ng l c làm vi c phải chăng chỉ c th bằng

tiền, NX trẻ, H Nội.PH L CP ụ lục : P i

iệc ại Côảo á điề

Điệ lựcaacc ai lao độớiHóaPHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU

Tơi tên là: Trịnh Thị Đ o h viên Trư ng Đ i h Lâm nghiệp H Nội.

Hiện n y, t i đ ng m nghiên ứu về đề t i “N iê cứ độ lựciệc c o

i lao độ

ại Cơ

Điệ lực

a Hóa” để ho n

thiện uận văn th sỹ. ính mong Anh/Chị n ộ nhân viên giúp đỡ t i trả

i phiếu hảo s t s u đây.

T i xin m đo n nh ng th ng tin m Anh/Chị ung ấp sẽ đượ ảo

mật v hỉ s ụng ho mụ đí h th m hảo để ho n th nh uận văn ủ mình.

Chân thành cảm ơn s nhi t t nh c a Anh/Chị!

Câu 1. Anh/Chị hiện nay đang làm vị trí công việc nào trong Công ty?

Chứ

nh ng việ :................................................................................

ộ phận :...........................................Trình độ huyên m n:.....................

Câu 2 Theo Anh/Chị c c yếu tố ƣới đây có mức độ quan trọng

nhƣ thế nào đối với ản thân m nh?

Mức độ quan trọng đƣợc đ nh gi t ng ần từ 1 đến 5: 1 à hồn

tồn hơng quan trọng và 5 à rất quan trọng

Anh hị vui ng tí h v o tương ứng với mứ độ đ nh gi ủ mình.NhuuC c yếu tố

1. Thu nhập o

2. C ng việ ổn định

3. Điều iện o động tốt

4. Mối qu n hệ đồng nghiệp tốt

5. hi nhận th nh tí h trong ng việ

6. Cơ hội h tập nâng o trình độ

7. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

8. C ng việ phù hợp với hả năng, sở

trư ngHồn

tồn Khơng

Rất

Bình Quan

khơng quan

quan

thư ng tr ng

quan

tr ng

tr ng

tr ng

12345Anh/Chị có ý kiến và nhận xét khác:........................................................Phụ lục 2: Phiếu khảo s t đ nh gi của ngƣời ao động về các biện

pháp, chính sách tạo động lực làm việc cho ngƣời ao động tại Cơng ty

Điện lực Thanh Hóa.

PHIẾU KHẢO SÁT

Tơi tên là: Trịnh Thị Đ ohHiện n y, t i đ ng

iệc c oi lao độthiện uận văn thsỹ.viên Trư ng Đ i hLâm nghiệp H Nội.m nghiên ứu về đề t i “Nghiê cứ

ại CơĐiệ lựcính mong Anh/ChịađộlựcHóa” để ho nn ộ nhân viên giúp đỡ t i trải phiếu hảo s t s u đây.

T i xin

mật vhỉ sm đo n nh ng th ng tin m Anh/Chị ung ấp sẽ đượảoụng ho mụ đí h th m hảo để ho n th nh uận văn ủ mình.Chân thành cảm ơn s nhi t t nh c a Anh/Chị!

PHẦN 1 : TH NG TIN CƠ BẢN ANH/ CHỊ

1. H v tên:…………………………....………………………………………

3. Độ tuổi

26 – 30– 504. Chứ vụ hiện t i m Anh Chị đ ng đảm nhiệm?

……………………………………………….....………………………………

5. Anh hị m việ t i PC Th nh Hđượo âu?

PHÀN 2: CÂU HỎI KHẢO SÁT

1. Anh/ Chị

không?h ing với mứ ương hiện n y nhận đượ t i PC Th nh H2.Đ nh ginh hị về yếu tố tiền ương như thế n o?

1.Rất

khơng hài

lòngChỉ tiêu2.Khơng

hài lòng3.Khơng

iến

rõ ràng4.Tương

đối h i

lòng5.Hồn

tồn hài

lòng1. Mứ tiền

ương phù hợp

2.Quy hế trả

ương rõ r ng

3.Mứ

ng ằng

trong trả ương

4.Tiêu hí đ nh

gi xếp ương rõ

r ng, ho h3. Theo Anh/Chị tiền ương v tiền thưởng ủ PC Th nh H

qu n o nh nghiệphtrong ùng địso vớiơn như thế n o?ơ qu n o nh nghiệp khác

ơ qu n o nh nghiệp khác

cơ qu n o nh nghiệphở ùng vị tríng việơ qu n o nh nghiệp khác

4. Anh/Chị nhận thấy ương ủ mình

,sống hiếnản thân h ng?nh ng ống hiến ủ

5. Anh/Chịh iản thânng với mứ thưởng hiện n y t i PC Th nh H6. Anh/Chị đ nh gi thế n o về

Hóa?phù hợp với nănghình thứh ng?hen thưởng t i PC Th nh7. Anh/ Chị mong muốn nhận thưởng v o th i gi n n o?

8. Anh/Chị nhận thấy hế độ phúợi, đãi ngộ ủ PC Thanh Hóa đối vớimình như thế n o?9. Anh/Chị thí h hình thứ phú ợi n o từ PC Thanh Hóa ?

Khác

10. PC Th nh Hgặp phải nh ng vấn đề s u về gi o nhiệm vụng việcho nhân viên?đúng ngư i đúng việ11. hối ượng12. Anh/Chịng việ m Anh/Chị đ ng đảm nhiệm như thế n o?thấy pvớing việ hiện t i?13. Hình thứ , nội ung hỉ tiêu đ nh gi thhiệnng việkhông?

14. C h thứ tiến h nh đ nh gi thhiệnng việ như thế n o?phù hợp15. Đ nh gi về m i trư ng m việ

rất h ng

hài lòngNội ung đ nh gikhơng hài

lòngbình

thư ngTương

đối hài

lòngHồn

tồn hài

lòng1. u h ng hí nội ộ

vui vẻ, thoải m i

2.Lu n nhận đượ s hỗ

trợ, hợp t từ th nh viên

khác3.H i ng với mối

qu n hệ đồng nghiệp

4. h ng gi n m việ ,

tr ng thiết ị đ p ứng

đ y đủ yêu u ng

việ .

5.ATVS o động u n

đượ ãnh đ o qu n tâm

6.Chế độ m việ v

nghỉ ngơi hợp

7.H i ng với m i

trư ng, điều iện m

việ16. Anh/Chịtí h– Chơi ủ ph ngn nơi mìnhngư i tí h

17. C h đối xth m ginhất vớiho t động tập thể h yđội nh m Vuing t ?ho t độngấp trên đối vớinhân viên ấp ưới vđồngnghiệp như thế n o?

18. Anh/Chị

ng việnhận đượ s hỗ trợ ủn ộ quảntrtiếp hi thhiện19. Phản ứng ủấp trên hing việ20. Nội unghương trình đ o t ohư đ t yêuu?giúp í h hong việ hiện t i vtương i h ng?21. Anh/Chị đ nh gi thế n o về

22. C

tronghình thứ đ o t o t i PC Th nh H ?hương trình đ o t o t i PC Thanh Hóa

ng việđ p ứng đượ nhuủ Anh/Chị?23.Anh hị đ nh gi thế n o vềho t động đ o t o t i PC Th nh H ?

Mứ độ đ nh giChỉ tiêu

STT

Đượ th m gi đ y đủ

các khóa huấn luyện

c n thiết để làm việc

1 hiệu quả

Nội ung đ o t o phù

hợp với công việc hiện

2 t i v tương i

Nội ung đ o t o phù

hợp kiến thức, kỹ năng

3 mong muốn

Cơ sở vật chất, trang

thiết bị phục vụ cho

4 đ o t o đ y đủRất không

hài lòngKhơng hài

lòngtương đối

bình thư ng hài lònghồn tồn

hài lònguPhương ph p đ o t o

5 phù hợp

Theo õi đ nh gi ết

6 quả đ o t o phù hợp

Kết quả th c hiện công

việ được cải thiện rất

7 nhiều s u đ o t o

Hài lòng với cơng tác

8đ o t o24. Điều iện m việ t i ph ng25. Anh/Chịđượn ủung ấp đ y đủnh hị như thế n o?ng ụ phương tiện hi m việ ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×