Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

PHẦN I: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

Tải bản đầy đủ - 0trang

QT_238_ KHCN. QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ

CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

1. Người phụ trách:

Trần Duy Tùng

Số điện thoại: 0462.617.550; 0936.556.968; Email: tdtung@vnua.edu.vn

2.Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

08 h 00 - 11 h00; 14 h 00 - 16 h 00;

Chậm nhất 07 ngày trước khi hết hạn nộp hồ sơ theo Thơng báo của Bộ

Tại phòng 311 Nhà Hành chính

3. Thời gian trả hồ sơ:

Tối đa 05 ngày làm việc.

Nhà khoa họcCác đơn vịBan Khoa học và

Công nghệChuẩn bị hồ sơ: 01

bản gốc và 01 bản

điện tử:

1. Đơn đăng ký chủ trì.

2. Thuyết minh.

3. Lý lịch khoa học của

cá nhân.

4. Bản sao Giấy chứng

nhận đăng ký hoạt

động KH&CN của Học

viện*

4. Tóm tắt hoạt động

KH&CN Học viện*

5. Các tài liệu khác1. Rà sốt, góp ý

Thuyết minh;

2. Ký nháy xác nhận

thuyết minh và các

văn bản liên quan;

6. Chuyển hồ sơ cho

Ban Khoa học và

Công nghệ1. Nhận hồ sơ, vào sổ

theo dõi;

2. Xử lý hồ sơ;

3. Phản hồi với nhà

khoa học, đơn vị

chun mơn (nếu có)

4. Tiếp nhận phản

hồi;

5. Ký nháy các văn

bản

6. Chuyển hồ sơ cho

Văn phòng Học viện(02 ngày)Văn phòng Học viện1. Kiểm tra thể thức

văn bản

2. Trình ký

3. Trả văn bản cho

Ban Khoa học và cơng

nghệ(03 ngày)Ban Khoa học và

Công nghệ

1. Niêm phong hồ sơ

2. Gửi hồ sơ tới Bộ

ngành liên quan(01 ngày)2Biểu mẫu liên quan:

QT_238_ KHCN_BM01. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khcn

QT_238_ KHCN_BM02. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia

QT_238_ KHCN_BM03. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Quốc gia

QT_238_ KHCN_BM04. Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia

QT_238_ KHCN_BM05. Thuyết minh đề án khoa học cấp Quốc gia

QT_238_ KHCN_BM06. Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

QT_238_ KHCN_BM07. Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KHCN

Lưu ý:

* Các nhà khoa học liên hệ với Ban KH&CN

Hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode, cỡ chữ 14 và bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa

quang (dạng PDF, khơng đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngồi ghi rõ:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên, mã số của chương trình – nếu có);

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia

phối hợp);

3. Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và cơng nghệ;

4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.3QT_239_ KHCN. QUY TRÌNH NGHIỆM THU CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC

GIA

1. Người phụ trách:

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

3. Thời gian trả hồ sơ:Trần Duy Tùng

Số điện thoại: 0462.617.550; 0936.556.968; Email: tdtung@vnua.edu.vn

08 h00 - 10 h 30; 14 h00 - 16 h 00 vào thứ 3, thứ 4

Tại phòng 311 Nhà Hành chính

Tối đa 05 ngày làm việcChủ nhiệm

nhiệm vụCác đơn vịBan Khoa học và

Cơng nghệVăn phòng Học việnBan Khoa học và

Công nghệCác đơn vịBáo cáo kết quả

thực hiện chuyên

đề nghiên cứu (061. Công văn đề nghị

thành lập Hội đồng;

2. Kiểm tra, xác

nhận báo cáo kết

quả;

3. Chuyển hồ sơ Ban

Khoa học và công

nghệ.1. Nhận hồ sơ, vào sổ

theo dõi;

2. Xử lý hồ sơ;

3. Phản hồi với nhà

khoa học, đơn vị

chun mơn (nếu có);

4. Tiếp nhận phản hồi;

5. Dự thảo Quyết định,

giấy mời họp;

6. Ký nháy;

7. Chuyển Văn phòng

Học viện.1.Kiểm tra thể thức

văn bản

2.Trình ký

3.Vào số văn phòng

4. Trả văn bản cho

Ban Khoa học và

Công nghệ1. Chuẩn bị hồ sơ

nghiệm thu

2. Trả hồ sơ nghiệm

thu cho chủ nhiệm

đề tài, đơn vị chuyên

môn.1. Liên hệ với thành

viên Hội đồng, ấn

định thời gian họp;

2. Niêm phong hồ sơ

gửi Hội đồng;

3. Thông báo thời

gian họp cho chủ

nhiệm;

4. Tổ chức họp hội

đồngbản in + bản điện

tử);(02 ngày)(03 ngày)(01 ngày)(07 ngày)Biểu mẫu liên quan:

QT_239_ KHCN_BM01. Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề nghiên cứu;

QT_239_ KHCN_BM02. Công văn đề nghị thành lập hội đồng.

4QT_240_ KHCN. QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

1. Người phụ trách:

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

4. Thời gian trả hồ sơ:

Chủ nhiệm nhiệm

vụCác đơn vịChuẩn bị 05 bộ

hồ sơ:

1. Báo cáo tiến độ;

2. Báo cáo tình

hình sử dụng kinh

phí

3. Các sản phẩm

đạt được đến thời

điểm báo cáo.1. Kiểm tra, xác

nhận các báo cáo

kết quả;

2. Chuyển hồ sơ

Ban Khoa học và

công nghệ.Trần Duy Tùng

Số điện thoại: 0462.617.550; 0936.556.968; Email: tdtung@vnua.edu.vn

8 h00 – 11 h00; 14 h00 -16 h00 vào ngày 12-15/6 và 12-15/12 hoặc theo thông báo

Tại Phòng 311 - Nhà Hành chính

Tối đa 05 ngày làm việcBan Khoa học và

Công nghệ

1. Nhận hồ sơ, vào

sổ theo dõi;

2. Xử lý hồ sơ;

3. Phản hồi với chủ

nhiệm nhiệm vụ,

đơn vị chun mơn

(nếu có)

4. Tiếp nhận phản

hồi;

5. Hồn thiện hồ sơ(02 ngày)Ban Tài chính và

Kế tốnBan Khoa học

và Cơng nghệ1. Kiểm tra, rà

sốt báo cáo tài

chính;

2. Ký xác nhận;

3. Trả hồ sơ cho

Ban Khoa học và

Công nghệ1. Ký nháy hồ6. Chuyển hồ sơ

cho Văn phòng

Học viện(02 ngày)Văn phòng

Học việnBan Khoa học

và Cơng nghệ1.Kiểm tra thể

thức văn bản

2.Trình ký

3.Vào số văn

phòng

4. Trả văn bản

cho Ban Khoa

học và Cơng

nghệ1. Trả hồ sơ cho

chủ nhiệm nhiệm

vụ,

đơn

vị

chuyên môn (02

bản)

2. Gửi báo cáo

tới Bộ, ngành

liên quan (02

bản)

3. Lưu KHCN

(01)(01 ngày)(03 ngày)(02 ngày)Biểu mẫu liên quan:

QT_240_ KHCN_BM01.

QT_240_ KHCN_BM02.

QT_240_ KHCN_BM03.

QT_240_ KHCN_BM04.

QT_240_ KHCN_BM05.Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụA-2-BCTĐ, A-4-BCSPHT và A-5-BCSPUD;

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ Mẫu A-3-BCSDKP

Báo cáo sản phẩm KHCN đã hoàn thành

Báo cáo sản phầm KHCN đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế

Báo cáo định kỳ thực hiện thực hiện nhiệm vụ

5QT_241_ KHCN. QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP

QUỐC GIA

1. Người phụ trách:

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:3. Thời gian trả hồ sơ:Trần Duy Tùng

Số điện thoại: 0462.617.550; 0936.556.968; Email: tdtung@vnua.edu.vn

8 h 00 - 10 h 00; 14 h 00 - 16 h 00 vào thứ 3, thứ 4, thứ 5

Chậm nhất trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ 45 ngày

Tại Phòng 311 Nhà Hành chính

Ngay khi nhận được thông báo của Bộ (tối đa 37 ngày kể từ khi nhận Hồ sơ hợp lệ)Chủ nhiệm nhiệm vụBan Khoa học và Công

nghệChuẩn bị hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị điều

chỉnh

2. Minh chứng .1. Nhận hồ sơ, vào sổ

theo dõi;

2. Xử lý hồ sơ;

3. Phản hồi với nhà

khoa học, đơn vị chun

mơn (nếu có)

4. Tiếp nhận phản hồi;

5. Dự thảo cơng văn đề

nghị điều chỉnh.

6. Ký nháy văn bản.

7. Chuyển Văn phòng

Học viện.(02 ngày)Văn phòng Học việnBan Khoa học và

Cơng nghệ1. Kiểm tra thể thức

văn bản.

2. Trình ký.

3. Vào sổ văn bản

4. Trả văn bản cho

Ban Khoa học và

Công nghệ1. Gửi công văn đề

nghị điều chỉnh thời

gian về Bộ, ngành liên

quan

2. Nhận và gửi văn

bản phúc đáp của Bộ,

ngành liên quan tới

chủ nhiệm nhiệm vụ;

đơn vị liên quan;(03 ngày)(Tối đa 30 ngày)Biểu mẫu liên quan:

QT_241_ KHCN_BM01. Đơn đề nghị điều chỉnh (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị)

Lưu ý:

- Chỉ được thực hiện 01 lần;

- Thời gian gia hạn không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện trên 24 tháng và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ

có thời gian thực hiện khơng quá 24 tháng

6QT_242_ KHCN. QUY TRÌNH THAY ĐỔI CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

1. Người phụ trách:

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

3. Thời gian trả hồ sơ:

Chủ nhiệm nhiệm vụChuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị thay

đổi chủ nhiệm;

2. Đơn đề nghị tham

gia thực hiện của chủ

nhiệm mới;

3. Lý lịch khoa học

của chủ nhiệm mới

4. Thuyết minh nhiệm

vụ (bản gốc)

5. Các Báo cáo liên

quanTrần Duy Tùng

Số điện thoại: 0462.617.550; 0936.556.968; Email: tdtung@vnua.edu.vn

8 h 00 - 10 h 00; 14 h 00 - 16 h 00 vào thứ 3, thứ 4, thứ 5

Tại Phòng 311 Nhà Hành chính

Tối đa 06 ngày làm việcCác đơn vị1. Kiểm tra, xác

nhận đơn đề nghị,

các báo cáo liên

quan;

2. Chuyển hồ sơ

Ban Khoa học và

Công nghệ.Ban Khoa học và

Cơng nghệVăn phòng Học việnBan Khoa học và

Cơng nghệ1. Nhận hồ sơ, vào sổ

theo dõi;

2. Xử lý hồ sơ;

3. Phản hồi với nhà

khoa học, đơn vị

chuyên môn (nếu có)

4. Tiếp nhận phản hồi;

5. Dự thảo Quyết định

6. Ký nháy

7. Chuyển Văn phòng

Học viện1. Kiểm tra thể thức

quyết định

2. Trình ký

3. Vào sổ văn bản

4. Trả văn bản cho

Ban Khoa học và

Công nghệTrả hồ sơ cho cá nhân

liên quan; Ban TCKT;

Ban QLCSVC&ĐT(02 ngày)(03 ngày)(01 ngày)Biểu mẫu liên quan:

QT_241_ KHCN_BM01. Đơn đề nghị thay đổi chủ nhiệm (giải trình rõ lý do và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị);

Lưu ý:

1. Các trường hợp được thay đổi do Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Đi học tập, công tác dài hạn trên 06 tháng liên tục;

- Bị ốm đau, bệnh tật khơng có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu của nhiệm vụ;

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×