Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp ( tt)

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp ( tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối với tranh chấp LĐ tập thể:- Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết về quyền: Hồ giải viên lao động; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện),Toà án nhân dân.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm: Hồ giải viên

lao động; Hội đồng trọng tài lao động.

Trình tự giải quyết:-Trình tự giải quyếtBước 1Bước 2Bước 3Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp

Thông qua thủ tục hòa giải

của hòa giải viên lao động

trước khi yêu cầu tòa án giải

quyết

( theo Đ 201 BLLĐ)huyện nếu TC về quyền; yêu

cầu Hội đồng trọng tài nếu TC

về lợi íchTổ chức thi

hànhĐình cơng

Khái niệm: Đình cơng là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao

động nhằm đạt được yêu cầu trong q trình giải quyết tranh chấp lao động.

Việc đình cơng chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và

sau thời hạn quy định.

Các bước tiến hành đình cơng:1.

2.

3.Lấy ý kiến tập thể lao động.

Ra quyết định đình cơng.

Tiến hành đình cơng.Đóng cửa tạm thời nơi làm việc:

Đây là quyền của người sử dụng lao động, ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm

thời nơi làm việc, người sử dụng lao động phải niêm yết cơng khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi

làm việc tại nơi làm việc và thơng báo cho: Ban chấp hành cơng đồn tổ chức, lãnh đạo đình cơng;

Cơng đồn cấp tỉnh; Tổ chức đại diện người sử dụng lao động; Cơ quan quản lý nhà nước về lao

động cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đóng trụ sở. Tuy nhiên NSDLĐ khơng được đóng

cửa nơi làm việc trước 12 giờ so với thời điểm bắt đầu đình cơng ghi trong quyết định đình cơng.The end !www.themegallery.comKhái niệmQuan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn,

sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng

lao động.Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao

động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự

quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác

xã, hộ gia đình, cá nhân có th mướn, sử dụng lao động theo hợp

đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự

đầy đủ.Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành cơng

đồn cơ sở hoặc Ban chấp hành cơng đồn cấp trên trực tiếp cơ

sở ở nơi chưa thành lập cơng đồn cơ sở.Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập

hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử

dụng lao động trong quan hệ lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp ( tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×