Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.28 : Chọn cổng kết nối

Hình 4.28 : Chọn cổng kết nối

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông#define STRING_VERSION_CONFIG_H__DATE__ "29/11/2016 9H "

#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)"

#define SHOW_BOOTSCREEN

#define STRING_SPLASH_LINE1 SHORT_BUILD_VERSION

#define STRING_SPLASH_LINE2 WEBSITE_URL

// cài đặt tốc độ giao tiếp qua cổng serial giữa máy in và máy tính.

#define SERIAL_PORT 0

#define BAUDRATE 250000

// thiết lập mạch điều khiển (33 : điều khiển một đầu đùn, một quạt thổi và bàn

nhiệt).

#ifndef MOTHERBOARD

#define MOTHERBOARD 33

#endif

// tên sản phẩm.

#define CUSTOM_MACHINE_NAME "quy"

// số lượng đầu đùn.

#define EXTRUDERS 1

// loại nguồn sử dụng (để mặc định là 1).

#define POWER_SUPPLY 1

//thiếtlập cảm biến nhiệt độ.

#define TEMP_SENSOR_0 60

#define TEMP_SENSOR_1 0

#define TEMP_SENSOR_2 0

#define TEMP_SENSOR_BED 60

// thiết lập kiểm tra ổn định nhiệt độ đầu đùn.

#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10

Nguyễn Thị HuyềnPage 72Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông#define TEMP_HYSTERESIS 3

#define TEMP_WINDOW 1

// thiết lập nhiệt độ tối thiểu cho phép.

#define HEATER_0_MINTEMP 5

#define HEATER_1_MINTEMP 5

#define HEATER_2_MINTEMP 5

#define HEATER_3_MINTEMP 5

#define BED_MINTEMP 5

// thiết lập nhiệt độ tối đa cho phép.

#define HEATER_0_MAXTEMP 275

#define HEATER_1_MAXTEMP 275

#define HEATER_2_MAXTEMP 275

#define HEATER_3_MAXTEMP 275

#define BED_MAXTEMP 120

// thiết lập dòng điện cấp cho bàn nhiệt.

#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4

// thiết lập điều khiển PID nhiệt độ cho đầu đùn.

#define PIDTEMP

#define BANG_MAX 255

#define PID_MAX BANG_MAX

#ifdef PIDTEMP

// thiết lập giá trị nhiệt độ kích hoạt PID.

#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10

#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX

// thiết lập các hệ số cho PID.

#define K1 0.95

Nguyễn Thị HuyềnPage 73Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông#define PID_dT

#define DEFAULT_Kp 22.2

#define DEFAULT_Ki 1.08

#define DEFAULT_Kd 114

#endif

// thiết lập điều khiển PID nhiệt độ cho bàn nhiệt.

#define MAX_BED_POWER 255

#ifdef PIDTEMPBED

// thiết lập các hệ số cho PID.

#define DEFAULT_bedKp 10.00

#define DEFAULT_bedKi .023

#define DEFAULT_bedKd 305.4

#endif

// thiết lập ngăn chặn sự cố cho máy in.

#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE

#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE

#define EXTRUDE_MINTEMP 170

#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH +

Y_MAX_LENGTH)

// thiết lập chức năng kiểm tra sự cố cảm biến nhiệt độ.

#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40

#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4

#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20

#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2

// thiết lập kết nối endstop.

#define USE_XMIN_PLUG

Nguyễn Thị HuyềnPage 74Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông#define USE_YMIN_PLUG

#define USE_ZMIN_PLUG

#define ENDSTOPPULLUPS

#ifdef ENDSTOPPULLUPS

#ifdef ENDSTOPPULLUPS

#define ENDSTOPPULLUP_XMAX

#define ENDSTOPPULLUP_YMAX

#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX

#define ENDSTOPPULLUP_XMIN

#define ENDSTOPPULLUP_YMIN

#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN

#endif

// thiết lập tín hiệu kích hoạt endstop cho 3 trục X,Y,Z.

#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true

#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true

#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true

#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true

#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true

#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true

/ thiết lập bù.

#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25

#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29

#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35

// tốc độ trục XY.

#define XY_travel_SPEED 8000

// tốc độ tiếp cận trục Z.

Nguyễn Thị HuyềnPage 75Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông#define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z

#define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)

#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN

#define Z_PROBE_DEPLOY_HEIGHT 15

#define Z_PROBE_TRAVEL_HEIGHT 5

// đảo ngược động cơ.

#define X_ENABLE_ON 0

#define Y_ENABLE_ON 0

#define Z_ENABLE_ON 0

#define E_ENABLE_ON 0

// vơ hiệu hóa trục khi không sử dụng.

#define DISABLE_X false

#define DISABLE_Y false

#define DISABLE_Z false

#define DISABLE_E false

#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true

// thiết lập đảo hướng các trục tọa độ.

#define INVERT_X_DIR true

#define INVERT_Y_DIR false

#define INVERT_Z_DIR true

#define INVERT_E0_DIR false

#define INVERT_E1_DIR false

#define INVERT_E2_DIR false

// thiết lập hướng chuyển động đầu đùn khi về home.

#define X_HOME_DIR -1

#define Y_HOME_DIR -1

Nguyễn Thị HuyềnPage 76Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đơng#define Z_HOME_DIR -1

// thiết lập kích thước bàn nhiệt.

#define X_MAX_POS 200

#define X_MIN_POS 0

#define Y_MAX_POS 200

#define Y_MIN_POS 0

#define Z_MAX_POS 200

#define Z_MIN_POS 0

#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)

#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)

#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)

// thiết lập thăm dò điểm không thẳng hàng.

#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST

#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING

#define AUTO_BED_LEVELING_GRID

#ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID

#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15

#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170

#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20

#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170

#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2

#else

#define ABL_PROBE_PT_1_X 15

#define ABL_PROBE_PT_1_Y 180

#define ABL_PROBE_PT_2_X 15

#define ABL_PROBE_PT_2_Y 20

Nguyễn Thị HuyềnPage 77Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông#define ABL_PROBE_PT_3_X 170

#define ABL_PROBE_PT_3_Y 20

#endif

#endif

// thiết lập vị trí home.

#define MANUAL_X_HOME_POS 0

#define MANUAL_Y_HOME_POS 0

#define MANUAL_Z_HOME_POS 0

#define Z_SAFE_HOMING

#ifdef Z_SAFE_HOMING

#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2)

#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2)

#endif

// thiết lập số trục máy in

#define NUM_AXIS 4

#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)

#define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60)

// cài đặt số bước động cơ.

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,600}

// cài đặt tốc độ, gia tốc.

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {50, 50, 3, 1000}

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {50,50,3,10000}

#define DEFAULT_ACCELERATION 3000

#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000

#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000

#define DEFAULT_XYJERK

Nguyễn Thị Huyền40.0

Page 78Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đơng#define DEFAULT_ZJERK0.4#define DEFAULT_EJERK5.0// nhiệt độ làm nóng.

#define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 180

#define PREHEAT_1_TEMP_BED 70

#define PREHEAT_1_FAN_SPEED 255

#define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 240

#define PREHEAT_2_TEMP_BED 110

#define PREHEAT_2_FAN_SPEED 255

// tính năng làm sạch đầu đùn.

#if ENABLED(NOZZLE_CLEAN_FEATURE)

#define NOZZLE_CLEAN_STROKES 12

#define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { 30, 30, (Z_MIN_POS + 1)}

#define NOZZLE_CLEAN_END_POINT {100, 60, (Z_MIN_POS + 1)}

#define NOZZLE_CLEAN_GOBACK

#endif

// thiết lập hiển thị LCD.

#define LCD_LANGUAGE en

#define ULTRA_LCD

#define DOGLCD

#define SDSUPPORT

#define SD_CHECK_AND_RETRY

#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1

#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5

#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100

#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000

Nguyễn Thị HuyềnPage 79Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông#define ULTIMAKERCONTROLLER

#define ULTIPANEL

#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED

#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED

#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED

#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLER

// giới hạn đọc cảm biến.

#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.00

#if ENABLED(FILAMENT_WIDTH_SENSOR)

#define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0

#define MEASUREMENT_DELAY_CM 14

#define MEASURED_UPPER_LIMIT 3.30

#define MEASURED_LOWER_LIMIT 1.90

#define MAX_MEASUREMENT_DELAY 20

#endif

// kết thúc chương trình.

#endif.Nguyễn Thị HuyềnPage 80Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương ĐơngCHƯƠNG 5 : LẮP RÁP,MƠ HÌNH THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 LẮP RÁP

Các bước lắp ráp máy in 3D :

+ Bước 1 : Lắp phần khung nhôm và mica

- Lắp khung dưới

- Lắp khung trên

- Lắp các động cơ bước trục Z

+ Bước 2 : Lắp dẫn động trục Y

- Lắp động cơ dẫn trục Y

- Lắp đai răng và căng đai trục Y

+ Bước 3 : Lắp bàn nhiệt

- Lắp bàn nhiệt nhôm

- Lắp bàn nhiệt thường

+ Bước 4 : Lắp bộ đùn nhựa và trục X

- Lắp giá extruder

- Lắp endstop trục X

- Hàn dây điện endstop trục X

- Lắp endstop trục X lên giá extruder

- Lắp quạt.

+ Bước 5 : Lắp các cụm di trượt Z và động cơ trục X

+ Bước 6 : Lắp bộ tời nhựa.

+ Bước 7 : Lắp các bộ phận điện,điều khiển.

- Lắp đặt bộ điều khiển lên khung máy

- Lắp bộ LCD 2004

- Lắp các endstop trục Y và Z

Nguyễn Thị HuyềnPage 81Đồ án: Thiết kế chế tạo máy in 3DTrường ĐH Phương Đông- Cắm thiết bị khác vào bộ điều khiển.

+ Bước 8 : Kiểm tra và hiệu chỉnh máy in

- Xem lại việc đấu nối

- Kiểm tra nguồn điện

- Kiểm tra hoạt động của hệ thống dẫn động

- Kiểm tra các endstop và đầu dò

- Kiểm tra các động cơ bước

- Kiểm tra nhiệt độ

- Bù cân bằng bàn nhiệt.

5.2 MƠ HÌNH THỰC TẾNguyễn Thị HuyềnPage 82Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.28 : Chọn cổng kết nối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×