Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ CHẾ CHUYỂN KHỐI QUA MÀNG

CƠ CHẾ CHUYỂN KHỐI QUA MÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lý thuyết chuyển khối qua màngChuyển khối qua màng xốp:

2J =βr∆p8 ηq∆xJ- dòng thể tích∆p - á p su ấ t đ ộ n g l ự c ; ∆x-chiều dày màngβ- độ xốp bề mặt; r -đường kính mao dẫn; q-hệ số lệch (tỷ lệ giữa quãng đường vận chuyển phần tử và

bề dày màng)Chuyển khối qua màng đặc:J=DKl∆cJ-dòng thể tíchD- Hệ số khuếch tán; K-Hệ số hóa tan (hấp phụ); l-Độ dày của màng; ∆c- sự chênh lệch nồng độ.Thẩm thấu ngược:J=A(∆p- ∆π)J- dòng thể tích dung mơiA- hằng số thấm của hệ, p hụ thu ộc vào bản chất của m àng (độ hấp phụ, khuếch tán, độ dày, nhiệt độ)∆p- áp s u ất đ ộ ng lự c ; ∆π -áp suất thẩm thấu.Độ dày lớp bámD òng t h ể t í chdínhĐộ dày lớp bám

D òn g t h ể t íchdínhThời gianThời gian

Nước lọc

Nước thảiNước thảiNước lọcNước lọcHIỆU QUẢ SỬ DỤNG KỸ THUẬT MÀNG ĐỂ XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC MẶTNguồnHợp chất hữu cơ nước vàoQuá trình màng (ngưỡng tách)nướctrong nước lọc1CHC hòa tan 4,8-2,8

mg/l2CHC hòa tan 5,4 mg/lUF (0,01Mm) UF(0,01Mm)+Than HT3CHC hòa tan 5,6 mg/lCHC hòa tan43,2 mg/l CHC sinh học

0,8mg/l3,6-2,2 mg/lbột2,6-1,3 mg/lMF(0,2Mm)3,7 mg/lUF(0, 1Mm)3,6 mg/lUF(50 kilo dalton)4Hợp chất hữu cơ3,3 mg/lUF (50 kilo dalton)3,4 mg/lNF (200 dalton)0,3 mg/l(CHCHT)

<0,1 mg/lMμng ngËp n − í cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ CHẾ CHUYỂN KHỐI QUA MÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×