Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khối lượng chất bẩn trong NT sinh hoạt (g/người.ngày)

Khối lượng chất bẩn trong NT sinh hoạt (g/người.ngày)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thành phần chất dinh dưỡng trong bùn cặn nước thải

Nguyên tố

dinh dưỡngTỷ lệ,% trọng lượng khô của

Cặn tươiBùn cặn đã lên menBùn hoạt tínhPhân

chuồngTỷ lệNitơ1,6 - 4,01,7 - 6,02,4 - 6,52,0 - 2,6Phốt pho0,6 - 5,20,9 - 6,62,3 - 8,01,6 - 1,3Kali0,2 - 0,60,2 - 0,50,3 - 0,41,8 - 1,9Trong n ư ớ c t h ả i Trong phân5:1:2chuồng2 : 1 : 2,4N:P:KNa

Tỷ lệRAS =Ca + Mg

2Đơn vị: mg đương lượng/l1.3.Hệ thống thốt nước đơ thịHệ thống thốt nước là một tạp hợp những dụng cụ, đường ống và cơng trình nhằm thu

gom, vận chuyển và xử lý nướcthải (một phần) trược khi thải ra sông, hồ ,biểnCác hệ thống thoát nước ứng dụng trong điều kiện Việt Nam có thể chia thành các loại sau:

Hệ thống thốt nước chung

Hệ lưới thoát nước riêng

Hệ thống thoát nước nửa chung/nửa riêng

Hệ lướii thoát nước hỗn hợpNước thải

N ư ớ c t hả isinh hoạt

Nước mưaNước c hảy tràncông nghiệpNướ c ch ảy trànGiếng tràn tạch nước mưaCống thoát nước ch

ung

Nguån tiÕp nhËnHệ thống thoát nước chungTrạm Xử lý nước thải ??SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ1. Vị trí đặt trạm xử lý nước thải cơng nghiệpCấpnướccơngnghiệpCấpnướcsinhhoạtCấpnướcsinhhoạtNhàmáy,xínghiệpKhu dân cư 1Khu dân cư 2Nước mưaĐơthịNướcmưađợtđầu22Tái sử dụngTái sử dụng3NguồntiếpnhậnnướcthảiXử lý tại chỗ1

Xử lý tại chỗCấp nước

tuần hồn2. Vị trí đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt phân tán

3. Vị trí đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTổ chức thoát nước và xử lý nước thảiCấp nước công nghiệpCấp nướcsinhhoạtNước mưa đô thịTái sử dụng nướcNhà máy

CấpSinh hoạt dân cưthải đô thịA (cột C của TCVN 5945 –2005)Nước mưa đợt đầunước

tuần hoànXLNT tập trung của đô thịXLNT sơ bộ

B (cot C cua TCVN

5945-2005)Xửlýnướcmưanướcthảisauxửlýtạichỗ

TCXD 188:1996,TCVN 5945 :2005TCVN 6772:2000Thủy vực tiếp nhận nước thảiXLNT tại chỗ2. Thực trạng quản lý bùn cặn nước thải đơ thị hiện

nay2.1. Các loại bùn cặn nước thải

Bùn cống thoát nước

Bùn mương, hồ

Bùn bể phốt

Bùn trạm xử lý nước thảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khối lượng chất bẩn trong NT sinh hoạt (g/người.ngày)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×