Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Một số vấn đề cần lưu ý và định hướng trong thời gian tới

V. Một số vấn đề cần lưu ý và định hướng trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ - 0trang

--Các nguyên lý, phương pháp đo, cấu hình phần cứng, phần mềm, giao thức

kết nối, truyền dữ liệu…chưa thống nhất  khó chia sẻ, trao đổi dữ liệu

giữa các trạm

Thiết bị phải bảo dưỡng thường xuyên bằng tay do các điều kiện khắc nghiệt

về thời tiết, lưu lượng và chất lượng nước sơng, nồng độ bụi trong khơng khí

và độ ẩm cao…,

Phải phòng chống được những rủi ro mang tính khách quan (nguồn điện

không ổn định, mất trộm, phá hoại …)

 Về hệ thống văn bản, hướng dẫn kỹ thuật

Hiện chưa có các văn bản/tài liệu kỹ thuật hướng dẫn, chuẩn hóa trong việc

lắp đặttrạm quan trắc tự động, liên tục:

+ Lựa chọn địa điểm, thông số

+ Nguyên lý đo, phương pháp đo của thiết bị phù hợp

+ Thiết kế chuẩn cho hệ thống trạm quan trắc khí và nước tự động

Chưa có văn bản, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành (SOP), bảo đảm

chất lượng và kiểm sốt chất lượng (QA/QC)… đối với hoạt động quan trắc

tự động, liên tục

Chưa có QCVN cho các thơng số đo liên tục để so sánh (đối với môi trường

nước);

Một số QCVN đã có hiện còn bất cập (ví dụ: O3 trung bình 24h, chưa quy

định hàm lượng oxy dư trong khí thải ống khói ngành phân bón và xi măng,

khơng quy định nồng độ Cmax trong QCVN 20…)

Chưa có chế tài bắt buộc việc lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động,

liên tục đối với một số cơ sở sản xuất, loại hình sản xuất cơng nghiệp đặc

thù…

 Về tài chính:

Hiện còn thiếu các đơn giá, định mức cho hoạt động quan trắc tự động, liên

tục;

Kinh phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành, bảo trì, thay thế linh kiện/vật

tư… cho hệ thống quan trắc tự động tương đối tốn kém

Một số hệ thống quan trắc tự động có kinh phí đầu tư ban đầu thấp nhưng

chi phí vận hành hàng năm (linh kiện, vật tư tiêu hao-thay thế, điện năng,

nhân cơng… cao

Kinh phí Nhà nước cấp cho việc vận hành hệ thống hàng năm còn thiếu dẫn

đến tình trạng thiết bị hỏng hóc, lãng phí

 Định hướng thời gian tới:

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg trong đó có quy hoạch

mạng lưới quan trắc mơi trườngtự động, liên tục

Đầu tư tăng cường về số lượng các trạm quan trắc nước và khí tự động để

đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản lý và theo định hướng đặt ra của Quy

hoạch mạng lưới quan trắc môi trường QG

Xây dựng và phát triển hệ thống quan trắc xuyên biên giới tự động, liên tục

(nước, khí…)

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng

lực quan trắc tại các khu đô thị, các LVS, vùng KTTĐ, KCN, làng nghề-Hoàn thiện, bổ sung các văn bản, quy định kỹ thuật có liên quan Ban hành

các yêu cầu kỹ thuật cơ bản cần đáp ứng về thiết bị của trạm quan trắc nước

và khí tự động để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và ổn định của hệ thống.

Có hướng dẫn kỹ thuật về tiêu chí đặt trạm, vận hành, xử lý sốliệu, WQI...

phù hợp với điều kiện VN cho từng loại trạm (nhóm thơng số cơ bản, mở

rộng...)

Đưa ra các u cầu kỹ thuật chính phải đạt được đối với các nhà sản xuất

thiết bị muốn vào thị trường VN như Mỹ (EPA), Anh (mCERTs), Hàn Quốc

(KRIS) đã và đang áp dụng

Áp dụng các công nghệ quan trắc hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam-Tăng cường áp dụng thực hiện QA/QC và xử lý, phân tích số liệu quan trắc

tự động, liên tục-Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức quản lý, vận hành hệ thống

quan trắc tự động, liên tục

Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc và phổ biến, công

khai thông tin, số liệu quan trắc dưới nhiều hình thức (trang web, bảng điện

tử…); xây dựng hệ thống cảnh báo--Tăng cường khai thác dữ liệu quan trắc tự động; ứng dụng các mơ hình lan

truyền, dự báo ơ nhiễm; cơng bố thông tin cho cộng đồng-Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, dự án, tổ chức quốc tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Một số vấn đề cần lưu ý và định hướng trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×