Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Xử lý kết quả

4 Xử lý kết quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sử dụng biểu đồ giá trị trung bình (X - Chart) để kiểm sốt: Tính các giá trị

trung bình, độ lệch chuẩn (σ):Sử dụng biểu đồ khoảng (R chart) để:

Biểu diễn khoảng sai khác giữa các mẫu lặp lạiÁp dụng đối với các mẫu đúp, mẫu lặp → đánh giá độ chính xác.Bình luận về số liệu: việc bình luận số liệu phải được thực hiện trên cơ sở

kết quả quan trắc, phân tích đã xử lý, kiểm tra và các tiêu chuẩn, quy chuẩn

kỹ thuật có liên quan.Lưu trữ số liệu dạng điện tử theo định dạng Excel để thuận tiện trong việc

quản lý và thao tác trên số liệu.

Viết báo cáo

4.5Sau khi kết thúc chương trình quan trắc, tiến hành lập báo cáo kết quả quan trắc:

Báo cáo định kì sau mỗi đợt quan trắc (kết thúc 1 quý).Báo cáo tổng kết giai đoạn.KIẾN NGHỊ

Hệ thống quan trắc môi trường nước mặt là công cụ hữu hiệu trong việc đánh giá

xu thế và diễn biến dòng chảy cả về lượng và chất, cho ta toàn cảnh bức tranh về chế

20độ dòng chảy cũng như chất lượng nước nhằm đánh giá những biến đổi do tác động

của thiên nhiên cũng như con người vào thiên nhiên.

Tuy nhiên, để chất lượng nước trong lưu vực sơng Sài Gòn đặc biệt là khu vực

nghiên cứu (ảnh hưởng đến chất lượng nước thơ đầu vào tại trạm bơm Hòa Phú) cải

thiện hơn đòi hỏi cơng tác xử lý nước thải cuối nguồn trước khi thải ra các nguồn tiếp

nhận như sông, kênh, rạch cần phải hiệu quả và triệt để. Do đó, trong công tác nghiên

cứu và xây dựng hệ thống quan trắc đối với khu vực này, để xây dựng được một hệ

thống hoàn chỉnh và xác định được các điểm quan trắc thích hợp còn nhiều khó khăn,

hạn chế, đòi hỏi phải có nhiều hơn những điều kiện kỹ thuật, chuyên môn.21TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Tổ chức Y tế thế giời, Bộ Y tế cục quản lý môi trường y tế, 2011. Báo cáo đánh

giá ngành nước sạch và vệ sinh môi trường lần thứ nhất ở Việt Nam.

2.

Thông tư 29/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc mơi

trường nước mặt lục địa.

3.

Báo cáo Chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước lưu vực sông Nhuệ Đáy giai đoạn 2010 – 2015.

4.

Các chương trình quan trắc chất lượng mơi trường của Sở Tài nguyên môi

trường Tp.HCM

5.http://www.quantracmoitruong.org22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Xử lý kết quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×