Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC CÂU HỎI ĐỂ DẠY BÀI 11 : TỪ ĐỒNG ÂM.

CÁC CÂU HỎI ĐỂ DẠY BÀI 11 : TỪ ĐỒNG ÂM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Em cho biết nghĩa của 2 từ “lồng” có liên quan gì với nhau khơng?

4. Từ sự phân tích ngữ liệu em rút ra khái niện như thế nào là từ đồng âm?

5. Vận dụng lí thuyết vừa rút ra làm bài tập nhanh: BT 1:Xác định cặp từ

đồng âm trong các câu sau và giải thích nghĩa của cặp từ đồng âm đó? “ Những

đơi mắt sáng thức đến sáng”; BT1: Tìm hiện tượng đồng âm trong đời sơng hằng

ngày hoặc trong ca dao, tục ngữ? (Ví dụ: Ruồi đậu mâm xơi, mâm xơi đậu; Kiến

bò đĩa thịt, đĩa thịt bò…)

ND2 – Sử dụng từ đồng âm

1. Nhờ đâu mà em phân biệt được nghĩa của từ “lồng” trong hai câu trên?

2.Quan sát hình Ngữ liệu 2 từ “kho”:

+ Nếu tách khỏi ngữ cảnh từ “kho” hiểu thành mấy nghĩa?

+ Vậy để từ “kho” được hiểu rõ ràng theo 2 nghĩa trên. Em hãy thêm vào

câu văn trên một số từ để câu trở thành đơn nghĩa ?

3. Từ việc xét ngữ liệu trên hãy cho biết: Để tránh những hiểu lầm do hiện

tượng đồng âm gây ra, cần phải chú ý điều gì khi giao tiếp?

4. Nhờ vào hiện tượng đồng âm mà trong thơ văn các tác giả hay sử dụng

và coi đó là 1 biện pháp nghệ thuật em hãy tìm và phân tích để thấy hiệu quả

diễn đạt mà từ đồng âm mang lại?

ND 3 – Luyện tập

1. Dựa vào từ điển Tiếng việt và kiến thức về từ đồng âm hãy tìm từ đồng

âm với mỗi từ sau: Thu, cao, ba, tranh, sang, nam, sức, nhè, tuốt, môi. Gợi ý như

từ Thu-> mùa thu, thu tiền…

2. a. Tìm nghĩa khác nhau của danh từ “cổ” và giải thích mối liên hệ giữa

các nghĩa đó?

b. Tìm từ đồng âm với danh từ “cổ” và cho biết nghĩa của từ đó?

3. Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau: Bàn(danh từ)- bàn(động từ);

Sâu(danh từ)- sâu(tính từ); năm(danh từ)- năm(số từ).

4. Cho học sinh đọc câu chuyện trong SGK( bảng phụ):

+ Anh chàng ấy đã sử dụng biện pháp gì để khơng trả lại cái vạc cho người

hàng xóm?

+ Nếu em là viên quan xử kiện, em sẽ làm thế nào để phân rõ phải trái?

ND4 - Kiểm tra đánh giá

1.Em hãy đánh dấu X vào những câu tục ngữ ca dao sử dụng từ đồng

nghĩa:

- Xấu người đẹp nết còn hơn tốt đồ.

- Con mẹ đẻ con con

- Chữ tài đi với chữ tai một vần.

- Nói hay hơn hay nói.

- Cưỡi ngựa xem hoa.

- Ăn cơm cáy thì ngáy oo

2. Tìm từ đồng âm trong câu thơ sau và giải nghĩa:

- Tôi trở về quê Bác làng Sen.

- Ôi hoa sen đẹp của bùn đen.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC CÂU HỎI ĐỂ DẠY BÀI 11 : TỪ ĐỒNG ÂM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×