Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên công VII: Tiện lỗ Ø90+0,05, Ø98+0,05, Ø105+0,05, tiện rãnh thoát dao và doa lỗ Ø98+0,035

Nguyên công VII: Tiện lỗ Ø90+0,05, Ø98+0,05, Ø105+0,05, tiện rãnh thoát dao và doa lỗ Ø98+0,035

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên công VII: Tiện lỗ Ø90+0,05, Ø98+0,05, Ø105+0,05, tiện rãnh thoát dao và doa lỗ Ø98+0,035

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×