Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Do momen xoắn của doa nhỏ nên có thể bỏ qua.

- Do momen xoắn của doa nhỏ nên có thể bỏ qua.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP*Bảng chế độ cắt cho nguyên công IX: (Bảng 2.1)

Bước

Khoan

Khoét

DoaMáy

VR4AV(m/ph)

13

3,5

9,75n(vg/ph)

400

170

90t(mm)

4,5

7,9

0,1S(mm/vg)

0,75

0,95

0,753.3.2 Tra chế độ cắt cho các ngun cơng còn lại.

1. Ngun cơng I: Phay mặt A.

*Thơng số máy, dao:

- Chọn máy : Chọn máy phay đứng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Công suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510; 4470;

6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao: Theo bảng 3-94 (Sổ tay CNCTM 1) chọn dao theo tiêu chuẩn:

D = 200; B = 46; d = 50; Z = 20(răng)

*Chế độ cắt:

Phay thô

+ Chọn chiều sâu cắt t = 1,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (6-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : Sz = 0,2÷0,24 mm/răng

chọn Sz= 0,2 (mm/răng)

+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 240’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (8-1) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : kuv = 1

445.200 0, 2

.1.0,7.1 = 119,6 m/ph

V=

240 0,32 .1,5 0,15 .0,2 0,35 .46 0, 2 .20 0Số vòng quay trong một phút của dao :

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 62TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍ1000.V 1000.119 ,6

ntt  .D

3,14.200ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP190,4 vòng / phút Theo máy ta chọn n = 173 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.200.173108 m / phút 

VT =

10001000Lượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,2.20.173 = 692 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 420 mm/ph

Szthuc 420

0,12 mm/răng

20.173Phay tinh

+ Chọn chiều sâu cắt t = 0,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (5-37) (Sổ tay CNCTM 2 ) : S = 0,4÷0,6 mm/vòng

Mà S = Sz.Z

Sz =S 0,40,02 mm/răng

Z 20+ Vận tốc cắt V:

C v .D q

V = m x y u p .k v

T .t .S .B .ZTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 240’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (8-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 1

V=445.220 0, 2

.0,7.1 = 315,6 m/ph

240 0,32.0,5 0,15.0,02 0,35.46 0, 2 .20 0Số vòng quay trong một phút của dao :

1000.V 1000.315,6

ntt  .D

3,14.200502,5 vòng / phút Theo máy ta chọn n = 408 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.200.408256 m / phút 

VT =

10001000Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 63TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG N

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,02.20.408 = 163,2 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 140 mm/ph

Szthuc 140

0,01 mm/răng

20.408*Bảng chế độ cắt cho nguyên công I: ( Bảng 2.2 ).

Bước

Phay thô

Phay tinhMáyV(m/ph)

108

X6332B

256n(vg/ph)

173

408t(mm)

1,5

0,5S(mm/ph)

420

1402. Nguyên công II: Phay mặt B.

*Thông số máy, dao:

- Chọn máy : Chọn máy phay đứng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Công suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510; 4470;

6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao: Theo bảng 3-94 (Sổ tay CNCTM 1) chọn dao theo tiêu chuẩn:

D = 200; B = 46; d = 50; Z = 20(răng)

*Chế độ cắt:

Phay thô

+ Chọn chiều sâu cắt t = 1,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (6-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : Sz = 0,2÷0,24 mm/răng

chọn Sz= 0,2 (mm/răng)

+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 240’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (8-1) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : kuv = 1

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 64TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP445.200 0, 2

.1.0,7.1 = 119,6 m/ph

V=

240 0,32 .1,5 0,15 .0,2 0,35 .46 0, 2 .20 0Số vòng quay trong một phút của dao :

1000.V 1000.119 ,6

ntt  .D

3,14.200190,4 vòng / phút Theo máy ta chọn n = 173 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.200.173108 m / phút 

VT =

10001000Lượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,2.20.173 = 692 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 420 mm/ph

Szthuc 420

0,12 mm/răng

20.173Phay tinh

+ Chọn chiều sâu cắt t = 0,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (5-37) (Sổ tay CNCTM 2 ) : S = 0,4÷0,6 mm/vòng

Mà S = Sz.Z

Sz =S 0,40,02 mm/răng

Z 20+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 240’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (8-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 1

V=445.220 0, 2

.0,7.1 = 315,6 m/ph

240 0,32.0,5 0,15.0,02 0,35.46 0, 2 .20 0Số vòng quay trong một phút của dao :

1000.V 1000.315,6

ntt  .D

3,14.200Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44502,5 vòng / phút Trang 65TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTheo máy ta chọn n = 408 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.200.408256 m / phút 

VT =

10001000Lượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,02.20.408 = 163,2 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 140 mm/ph

Szthuc 140

0,01 mm/răng

20.408*Bảng chế độ cắt cho nguyên công II: ( Bảng 2.3 ).

Bước

Phay thô

Phay tinhMáyV(m/ph)

108

X6332B

256n(vg/ph)

173

408t(mm)

1,5

0,5S(mm/ph)

420

1403. Nguyên công III: Phay 2 rãnh

*Thông số máy, dao:

- Chọn máy : Chọn máy phay đứng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Công suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510; 4470;

6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao: Theo bảng 4-94 (Sổ tay CNCTM 1) chọn dao theo tiêu chuẩn:

D = 20; L = 104; l = 38; Z = 4(răng)Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 66TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP*Chế độ cắt:

Phay

+ Chọn chiều sâu cắt t = D/2 = 10 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (12-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : Sz = 0,1÷0,14 mm/răng

chọn Sz= 0,12 (mm/răng)

+ Vận tốc cắt V:

C v .D q

V = m x y u p .k v

T .t .S .B .ZTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) :

Cv = 48,5 ; q = 0,25 ; p = 0,1 ; x = 0,3 ; y = 0,34 ; u = 0,1 ; m = 0,2

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : T = 60’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (8-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 0,83

V=48,5.20 0, 25

.0,7.0,83.1 = 30,35 m/ph

60 0, 2 .10 0,1.0,12 0, 4 .38 0,1.3 0,1Số vòng quay trong một phút của dao :

1000.V 1000.30,35

ntt  .D

3,14.20483,3 vòng / phút Theo máy ta chọn n = 408 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

VT = .D.n 3,14.20.4081000

100025,6 vòng / phút Lượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,12.3.408 = 244,8 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 140 mm/ph

*Bảng chế độ cắt cho nguyên công III: (Bảng 2.4)

Bước

PhayMáy

V(m/ph)

X6332B

25,6Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44n(vg/ph)

408t(mm)

10S(mm/ph)

140Trang 67TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP4. Ngun cơng IV: Phay mặt C.

*Thông số máy, dao:

- Chọn máy : Chọn máy phay đứng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510; 4470;

6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao: Theo bảng 3-94 (Sổ tay CNCTM 1) chọn dao theo tiêu chuẩn:

D = 100; B = 39; d = 32; Z = 10(răng)

*Chế độ cẳt:

Phay thô

+ Chọn chiều sâu cắt t = 1,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (6-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : Sz = 0,2÷0,24 mm/răng

chọn Sz= 0,2 (mm/răng)

+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : T = 180’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 1

445.100 0, 2

.1.0,7.1 = 122,7 m/ph

V=

180 0,32 .1,5 0,15 .0,2 0,35 .32 0, 2 .10 0Số vòng quay trong một phút của dao :

1000.V 1000.122,7

ntt  .D

3,14.100390,7 vòng / phút Theo máy ta chọn n = 262 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.100.26282,2 m / phút 

VT =

10001000Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 68TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG N

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,2.10.262 = 524 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 408 mm/ph

408

Szthuc 

0,155 mm/răng

10.262Phay tinh

+ Chọn chiều sâu cắt t = 0,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (5-37) (Sổ tay CNCTM 2 ) : S = 0,4÷0,6 mm/vòng

Mà S = Sz.Z

Sz =S 0,40,02 mm/răng

Z 20+ Vận tốc cắt V:

C v .D q

V = m x y u p .k v

T .t .S .B .ZTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 180’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 1

V=445.100 0, 2

.0,7.1.1 = 324 m/ph

180 0,32 .0,5 0,15 .0,02 0,35.32 0, 2 .10 0Số vòng quay trong một phút của dao :

1000 .V 1000 .324

ntt  .D

3,14.1001031 vòng / phút Theo máy ta chọn n = 524 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.100.524VT =

10001000164,5 m / phút Lượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,02.10.524 = 104,8 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 80 mm/ph

80

Szthuc 

0,015 mm/răng

10.524Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 69TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP*Bảng chế độ cắt cho nguyên công IV: ( Bảng 2.5 ).

Bước

Phay thô

Phay tinhMáyV(m/ph)

82,2

X6332B

164,5n(vg/ph)

262

524t(mm)

1,5

0,5S(mm/ph)

408

805. Nguyên công V: Phay mặt D.

*Thông số máy, dao:

- Chọn máy : Chọn máy phay đứng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510; 4470;

6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao: Theo bảng 3-94 (Sổ tay CNCTM 1) chọn dao theo tiêu chuẩn:

D = 100; B = 39; d = 32; Z = 10(răng)

*Chế độ cẳt:

Phay thô

+ Chọn chiều sâu cắt t = 1,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (6-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : Sz = 0,2÷0,24 mm/răng

chọn Sz= 0,2 (mm/răng)

+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 180’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 1

445.100 0, 2

.1.0,7.1 = 122,7 m/ph

V=

180 0,32 .1,5 0,15 .0,2 0,35 .32 0, 2 .10 0Số vòng quay trong một phút của dao :

1000.V 1000.122,7

ntt  .D

3,14.100Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44390,7 vòng / phút Trang 70TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTheo máy ta chọn n = 262 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.100.26282,2 m / phút 

VT =

10001000Lượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,2.10.262 = 524 mm/ph

Theo máy chọn Sm = 408 mm/ph

408

Szthuc 

0,155 mm/răng

10.262Phay tinh

+ Chọn chiều sâu cắt t = 0,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (5-37) (Sổ tay CNCTM 2 ) : S = 0,4÷0,6 mm/vòng

Mà S = Sz.Z

Sz =S 0,40,02 mm/răng

Z 20+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 180’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 1

445.100 0, 2

.0,7.1.1 = 324 m/ph

V=

180 0,32 .0,5 0,15 .0,02 0,35.32 0, 2 .10 0Số vòng quay trong một phút của dao :

1000 .V 1000 .324

ntt  .D

3,14.100Theo máy ta chọn n = 524 (vòng/phút)

Lúc này tốc độ cắt thực tế là :

 .D.n 3,14.100.524VT =

100010001031 vòng / phút 164,5 m / phút Lượng chạy dao phút và lượng chạy dao răng thực tế theo máy :

Sm = Sz.Z.n = 0,02.10.524 = 104,8 mm/ph

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 71TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTheo máy chọn Sm = 80 mm/ph

80

Szthuc 

0,015 mm/răng

10.524*Bảng chế độ cắt cho nguyên công V: ( Bảng 2.6 ).

Bước

Phay thô

Phay tinhMáyV(m/ph)

82,2

X6332B

164,5n(vg/ph)

262

524t(mm)

1,5

0,5S(mm/ph)

408

806. Nguyên công VI: Phay mặt E

*Thông số máy, dao:

- Chọn máy : Chọn máy phay đứng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510; 4470;

6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao: Theo bảng 3-94 (Sổ tay CNCTM 1) chọn dao theo tiêu chuẩn:

D = 100; B = 39; d = 32; Z = 10(răng)

*Chế độ cẳt:

Phay thô

+ Chọn chiều sâu cắt t = 1,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (6-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : Sz = 0,2÷0,24 mm/răng

chọn Sz= 0,2 (mm/răng)

+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 180’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kuv = 1

V=445.100 0, 2

.1.0,7.1 = 122,7 m/ph

180 0,32 .1,5 0,15 .0,2 0,35 .32 0, 2 .10 0Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Do momen xoắn của doa nhỏ nên có thể bỏ qua.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×