Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên công VIII: Tiện lỗ Ø80+0,05, Ø90+0,05,Tiện rãnh thoát dao vào Doa lỗ Ø90+0,03:

Nguyên công VIII: Tiện lỗ Ø80+0,05, Ø90+0,05,Tiện rãnh thoát dao vào Doa lỗ Ø90+0,03:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên công VIII: Tiện lỗ Ø80+0,05, Ø90+0,05,Tiện rãnh thoát dao vào Doa lỗ Ø90+0,03:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×