Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên công VIII: Tiện lỗ Ø80+0,05, Ø90+0,05,Tiện rãnh thoát dao vào Doa lỗ Ø90+0,03:

Nguyên công VIII: Tiện lỗ Ø80+0,05, Ø90+0,05,Tiện rãnh thoát dao vào Doa lỗ Ø90+0,03:

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP3.3 Tính chế độ cắt cho một nguyên công và tra chế độ cắt cho các ngun cơng

còn lại

Xác định chế độ cắt ảnh hưởng trực tiếp tới: năng suất, chất lượng gia công, tuổi

bền dụng cụ cắt. do đó nó ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm và hiệu quả kinh tế đạt

được.

Chế độ cắt phụ thuộc vào vật liệu gia công, kết cấu và các thông số của dụng cụ

cắt phương pháp gá đặt, dung dịch trơn nguội và tình trạng của hệ thống cơng nghệ.

Trình tự xác định chế độ cắt:

- Chọn chiều sâu cắt t.

- Chọn lượng chạy dao S.

- Chọn số vòng quay n và tốc độ cắt V.

Việc xác định chế độ cắt được thực hiện nhờ các công thức tính tốn, tuy nhiên đơi

khi người ta dựa vào kinh nghiệm để xác định các thông số của chế độ cắt.

3.3.1 Tính chế độ cắt cho ngun cơng IX (Khoan - Khoét - Doa lỗ Ø25+0,05)

* Chọn máy: Ở nguyên cơng này ta chọn máy khoan cần VR4A có các thơng số

kĩ thuật sau:

+ Kích thước bàn máy làm việc 1000x1500 mm.

+ Số câp tốc độ trục chính là 16.

+ Cơng suất động cơ trục chính: P= 4,5 (kw)

+ Giới hạn tốc độ trục chính từ 28 ÷ 2500 vòng/phút

* Chọn dao:

+ Mũi khoan: (Theo bảng 4-40 STCNCTM1/319) Chọn mũi khoan ruột gà

bằng thép gió với các thơng số như sau:

Đường kính (d): 9mm; Chiều dài (L): 100mm; Chiều dài phần làm việc

(l):70mm.

+ Mũi khoét: (Theo bảng 4-47 STCNCTM1/332) Chọn mũi khoét ruột liền

khối chuôi côn với các thông số như sau:

Đường kính (D): 24,8mm; Chiều dài (L): 160mm; Chiều dài phần làm việc

(l):80mm.

+ Mũi doa: (Theo bảng 4-49 STCNCTM1/336): Chọn mũi doa liền khối chuôi

côn với các thông số:

Đường kính (d): 25mm; Chiều dài (L): 138mm; Chiều dài phần làm việc

(l):50mm.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 58TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP*Chế độ cắt

Khoan.

Ta tiến hành khoan trên máy khoan cần VR4A

 Chiều sâu cắt t = (D)/2 = (9)/2=4,5(mm)

 Bước tiến S :

9 0,81

D 0,81

. = 0,85(mm/vòng)

. = 7,34

S = 7,34

190 0,75

HB 0,75Theo máy ta chọn S = 0,75 (mm/vòng)

 Tốc độ cắt là :

C v .D z

V = m x y .k v

T .t .STheo các bảng trong quyển Chế Độ Cắt Gia Cơng Cơ Khí ta có:

Bảng (3-3) : Cv=17,1 ; Z=0,25 ; x=0 ; y=0,4 ; m=0,125

Bảng (4-3) : T=25’

Bảng (5-3) : kmv = 1

Bảng (6-3) : klv = 0,6

Bảng (7-1) : knv = 0,95

Bảng (8-1): kuv = 1

Kv = kmv . klv. knv. kuv = 0,57

V=17,1.9 0, 25

.0,57 = 13 (m/phút)

25 0,125 .4,5 0 .0,75 0, 4Tính số vòng quay của mũi khoan :

n=1000.13

1000.V

=

= 460 (vg/ph)

3,14.9

.DChọn theo tốc độ của máy thì n = 400 (vg/ph)

Lực cắt và momen xoắn P0 = Cp . Dz . Sy . Km (KG)

Theo bảng (7-3) Cp = 42,7; Z=1; Y=0,8

Theo bảng (12-1) Km = (HB n

. ) (HB = 190) => Km = 1

190Thay vào công thức ta có:

P0 = 42,7 . 91 . 0,750,8 . 1 = 305 KG

Momen xoắn được tính theo cơng thức:

M = Cm . Dz . Sy .Km

Theo bảng (7-3) Cm = 0,021; Z = 2; Y = 0,8

Thay vào công thức ta có:

M = 0,021 . 92 . 0,750,8 . 1 = 1,35 (KGm)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 59TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCơng suất cắt:

N=M .n

1,35 . 400

=

= 0,55

975

975So với công suất của máy [ N ] = 4,5 KW đảm bảo an toàn khi máy làm

việc.

Khoét

+ Chiều sâu cắt t = (D-d)/2 = (24,8-9)/2 = 7,9 (mm)

+ Tính S theo cơng thức độ bền của dao

S = Cs.D0,7

Theo bảng (1-3) (Chế Độ Cắt Gia Công Cơ Khí) có Cs = 0,15

S = 0,15.24,8 0,7 = 1,4 (mm/vg)

Theo máy ta chọn S = 0,95 (mm/vg)

+ Tốc độ cắt là :

C v .D z

V = m x y .k v

T .t .S( mm/ph)Theo các bảng trong quyển Chế Độ Cắt Gia Cơng Cơ Khí ta có:

Bảng (3-3) : Cv=18,8 ; Z=0,2 ; x=0,1 ; y=0,4 ; m=0,125

Bảng (4-3) : T=40’

Bảng (5-3) : kmv = 1

Bảng (6-3) : klv = 1

Bảng (7-1) : knv = 0,95

Bảng (8-1): kuv = 0,83

Kv = kmv . klv. knv. kuv = 0,8

V=18,8.24,8 0, 2

.0,8 = 13,5 (m/phút)

40 0,125.7,9 0,15.0,95 0, 4Tính số vòng quay của mũi khoét :

n=1000.13,5

1000.V

=

= 173 (vg/ph)

3,14.24,8

.DChọn theo tốc độ của máy thì n = 170 (vg/ph)

-Momen khi khoét:

M=Cp.t x .S y .kp.D.Z

. KGm

2.1000Theo bảng (11-1.Chế độ cắt gia công cơ khí ):

Cp = 114; Xp = 0,9; Yp = 0,75

Theo bảng (12-1, 13-1. Chế độ cắt gia công cơ khí):

Kmp = (HB

)

190( HB = 190 )Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 60TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKmp = 1

Theo bảng (15-1. Chế độ cắt gia cơng cơ khí):

Kεp = 0,98

Kγ = 1

Kp = 1.0,98.1 = 0,98

114 . 0,7 0,9 . 0,95 0, 75 . 0,98 . 24,8 . 4

3,8 ( KGm )

M=

2.1000Vậy :-Công suất cắt:

N=3,8.170

= 0,6 ( KW )

975So với máy VR4A = 4,5 KW thì đảm bảo việc an toàn.

Doa

+ Chiều sâu cắt t = (D-d)/2 = (25-24,8)/2=0,1 (mm)

+ Tính S theo cơng thức độ bền của dao

S = Cs.D0,7

Theo bảng (2-3) (Chế Độ Cắt Gia Công Cơ Khí) có Cs = 0,15

S = 0,15.250,7 = 1,4 (mm/vg)

Theo máy ta chọn S = 0,75 (mm/vg)

+ Tốc độ cắt là :

V=C v .D z

.k v

T m .t x .S yTheo các bảng trong quyển Chế Độ Cắt Gia Cơng Cơ Khí ta có:

Bảng (3-3) : Cv=15,6 ; Z=0,2 ; x=0,1 ; y=0,5 ; m=0,3

Bảng (4-3) : T=120’

Bảng (5-3) : kmv = 1

Bảng (6-3) : klv = 1

Bảng (7-1) : knv = 0,95

Bảng (8-1): kuv = 1

Kv = kmv . klv. knv. kuv = 0,95

15,6.25 0, 2

.0,95 = 9,75 (m/phút)

V=

120 0,3.0,10,1.0,75 0,5Tính số vòng quay của mũi doa :

n=1000.9,75

1000.V

=

= 124,2 (vg/ph)

3,14.25

.DChọn theo tốc độ của máy thì n = 90 (vg/ph)

- Do momen xoắn của doa nhỏ nên có thể bỏ qua.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 61TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP*Bảng chế độ cắt cho nguyên công IX: (Bảng 2.1)

Bước

Khoan

Khoét

DoaMáy

VR4AV(m/ph)

13

3,5

9,75n(vg/ph)

400

170

90t(mm)

4,5

7,9

0,1S(mm/vg)

0,75

0,95

0,753.3.2 Tra chế độ cắt cho các ngun cơng còn lại.

1. Ngun cơng I: Phay mặt A.

*Thơng số máy, dao:

- Chọn máy : Chọn máy phay đứng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Công suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510; 4470;

6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao: Theo bảng 3-94 (Sổ tay CNCTM 1) chọn dao theo tiêu chuẩn:

D = 200; B = 46; d = 50; Z = 20(răng)

*Chế độ cắt:

Phay thô

+ Chọn chiều sâu cắt t = 1,5 mm

+ Lượng chạy dao:

Theo bảng (6-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : Sz = 0,2÷0,24 mm/răng

chọn Sz= 0,2 (mm/răng)

+ Vận tốc cắt V:

V=C v .D q

.k v

T m .t x .S y .B u .Z pTheo bảng (1-5) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) :

Cv = 445 ; q = 0,2 ; p = 0 ; x = 0,15 ; y = 0,35 ; u = 0,2 ; m = 0,32

Theo bảng (2-5) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : T = 240’

Theo bảng (2-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : kmv= (190 1,25

.)

=1

HBTheo bảng (7-1) (Chế độ cắt gia cơng cơ khí ) : knv = 0,7

Theo bảng (8-1) (Chế độ cắt gia công cơ khí ) : kuv = 1

445.200 0, 2

.1.0,7.1 = 119,6 m/ph

V=

240 0,32 .1,5 0,15 .0,2 0,35 .46 0, 2 .20 0Số vòng quay trong một phút của dao :

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên công VIII: Tiện lỗ Ø80+0,05, Ø90+0,05,Tiện rãnh thoát dao vào Doa lỗ Ø90+0,03:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×