Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.3: Diện tích ô chôn lấp

Bảng 2.3: Diện tích ô chôn lấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

jd; B kzd ; B r9zm mmm .7xk mmmd ; B e9xk mmm .&5 _

d ; B z9jmm mmm

jmm mmm .(401e

(

r3)@ zm mmm(&5 0'

d ; B j9(&5 ;@ 9k

(

= 6 ;)<

Y((M >AT.? ;@z;!5 #- zk mmm#(e;!59.+

;)<" #$ 9( !" #$ .](( !" #$#-Y( # (.U& 6 .U&

?eY( ( !

6 ;)<Y(C G/ (;!59 !w 9e

ew 9 ‡mxˆml ! ‚(;!59z;!59 ‡ jk ˆ zk

jm•Y( .! 5 7

%]3)@jm mmm .3)@3)@ jk mmm

jk mmm .

3)@ zk mmm

#- zk mmm% !

5Y( # ( .]3)@ k mmm

k mmm .

3)@ jm mmmzmm mmm

#- zmm mmm( D

3&3)@r mmm .%w 9 ;Q ( DY.)<( G"K zmm mmm ! 9 08 0M ;Q=++=++Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.3: Diện tích ô chôn lấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×