Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC Ô CHÔN LẤP TRONG BÃI CHÔN LẤP

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC Ô CHÔN LẤP TRONG BÃI CHÔN LẤP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn thiết kế kiểm sốt CTRGVHD: Th.S. Nguyễn Thanh Hòarác tái chế khoảng 5%, lượng rác sử dụng đốt khoảng 10%, còn lại là rác hữu cơ 42%,

rác thành phần khác không thể tái chế sử dụng được là 43%. Lượng rác hữu cơ sử dụng

làm phân hữu cơ đang còn hạn chế chỉ khoảng 5% là được sử dụng. Như vậy lượng rác

thực tế mang đi chôn lấp chỉ khoảng 80% lượng rác thu gom được.

Bảng 2.1: Các thơng số tính tốn bãi chơn lấp ban đầu

ĐỊA PHƯƠNGTHÁI NGUYÊNKhối lượng CTR năm 2014 (tấn)KÍ HIỆU249 917Tỉ lệ thu gom CTR giai đoạn

2014-2025 (%)93Mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn

2014-2025 (%)GHI CHÚN2014

P1

q17.5Tỉ lệ thu gom CTR giai đoạn

2016-2035 (%)96Mức tăng trưởng kinh tế của địa

phương giai đoạn 2026-2035 (%)7.3% diện tích khu phụ trợ30Cốt mặt đất(m)P2

q2

r80

3Khối lượng riêng CTR (tấn/m )0.65ρHệ số đầm nén (tấn/m3)0.6kk= 0.6÷ 0.9Chiều sâu bãi chơn lấp (m)20hh= 15÷ 252.1.2. Khối lượng chất thải rắn

Xem như mức tăng trưởng của địa phương chính là tốc độ phát sinh CTR.

Khối lượng CTR phát sinh được thu gom năm n:

N n = N n −1 × ( 1 + q ) × PTrong đó:

Nn: khối lượng CTR phát sinh năm n

Nn-1: khối lượng CTR năm thứ n-1

SVTH: Phan Thị HuệTrang 9Đồ án môn thiết kế kiểm sốt CTRGVHD: Th.S. Nguyễn Thanh Hòaq: Mức tăng trưởng kinh tế của địa phương

P: Tỉ lệ thu gom CTR

Giai đoạn từ 2014 – 2025:

Giai đoạn từ 2026 – 2035:

N n = N n −1 × ( 1 + q1 ) × P1

N n = N n −1 × ( 1 + q2 ) × P2Khối lượng CTR được chơn lấp: lượng rác thực tế được đem đi chôn lấpbằng 80% lượng CTR thu gom:G = N n × 80%Bảng 2.2: Tính tốn khối lượng CTR

Giai đoạn

2014- 2025Khối lượngKhối lượngCTR thuCTR chơnGiai đoạn

2026-2035gom, (tấn)

lấp (tấn)

2014

249854.52

2015

268593.61

214874.89

2016

288738.14

230990.51

2017

310393.5

248314.80

2018

333673.01

266938.41

2019

358698.48

286958.78

2020

385600.87

308480.70

2021

414520.93

331616.74

2022

445610

356488.00

2023

479030.75

383224.60

2024

514958.06

411966.45

2025

553579.91

442863.93

2.2. Tính tốn diện tích của các ô chôn lấp2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035Khối lượngKhối lượngCTR thuCTR chôngom, (tấn)

612011.5

656688.34

704626.58

756064.33

811257.03

870478.79

934023.74

1002207.48

1075368.62

1153870.53lấp (tấn)

489609.2

525350.67

563701.26

604851.46

649005.62

696383.03

747218.99

801765.98

860294.9

923096.42Việc lựa chọn kích thước và thời gian vận hành của ơ chôn lấp căn cứ vào khối

lượng CTR tiếp nhận và theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 261: 2001: Bãi

chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế.

Theo điều 5.2.1.1, Khu chôn lấp được chia thành các ô chôn lấp. Quy mô của ô

chôn lấp được xác định theo khối lượng chất thải và mơ hình chơn lấp sao cho thời gian

vận hành mỗi ô từ 1 – 3 năm. Diện tích ơ chơn lấp trong bãi được quy định trong bảng:

Bảng 2.3: Diện tích ơ chơn lấp

STTĐối tượng phục

vụSVTH: Phan Thị HuệKhối lượng

CTR tiếp nhận,Trang 10Diện tích ô

chôn lấp, m2jd; B kzd ; B r9zm mmm .7xk mmmd ; B e9xk mmm .&5 _

d ; B z9jmm mmm

jmm mmm .(401e

(

r3)@ zm mmm(&5 0'

d ; B j9(&5 ;@ 9k

(

= 6 ;)<

Y((M >AT.? ;@z;!5 #- zk mmm#(e;!59.+

;)<" #$ 9( !" #$ .](( !" #$#-Y( # (.U& 6 .U&

?eY( ( !

6 ;)<Y(C G/ (;!59 !w 9e

ew 9 ‡mxˆml ! ‚(;!59z;!59 ‡ jk ˆ zk

jm•Y( .! 5 7

%]3)@jm mmm .3)@3)@ jk mmm

jk mmm .

3)@ zk mmm

#- zk mmm% !

5Y( # ( .]3)@ k mmm

k mmm .

3)@ jm mmmzmm mmm

#- zmm mmm( D

3&3)@r mmm .%w 9 ;Q ( DY.)<( G"K zmm mmm ! 9 08 0M ;Q=++=++=ì+ì +ì+=

à=+=à

===ìì=ììà

==Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC Ô CHÔN LẤP TRONG BÃI CHÔN LẤP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×