Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.13: Mạch đấu dây thực tế

Hình 3.13: Mạch đấu dây thực tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4. Lưu đồ thuật tốn

3.4.1. Lưu đồ chương trình chính



3.4.2. Lưu đồ cảnh báo

Begin



I > Iđ

U > Uđ

U< Uđ

Đ

Cảnh báo quá tải;

Cảnh báo điện áp



RET

53



S



3.4.3. Lưu đồ WinCC



3.5. Các lệnh sử dụng

Khởi động hệ thống bằng việc cấp điện cho bit đầu vào I0.0 và dừng hệ

thống bằng cách tác động vào bit I0.1



54



Sử dụng hàm Scale FC105 để đọc tín hiệu analog từ bộ chuyển đổi dòng

AAC transducer. Đầu vào Input là “kênh 0” bắt đầu từ PIW800. Giá trị HI_LIM

là giá trị mức cao của dải đo dòng điện của AAC transducer, ở đây giá trị cao

nhất mà bộ chuyển đổi đo được là 5A và giá trị thấp nhất là 0A (LO_LIM). Đối

với Bipolar nếu trạng thái tín hiệu để mức 1 thì đầu vào input là bipolar có giá trị

K1= -27648.0 và K2= 27648.0 còn nếu để ở mức 0 thì đầu vào input là

unbipolar có K1=0.0 và K2= 27648.0 . Ret_val là giá trị báo lỗi, nếu giá trị trả

về là 16#0000 tức là không bị lỗi. Out là đầu ra sau khi hàm scale quy đổi giá trị

analog đầu vào và được lưu ở ô nhớ MD10.



Tương tự như cách đọc giá trị dòng điện, giá trị điện áp cũng sử dụng hàm

scale fc105. Đầu vào IN là kênh tiếp theo với địa chỉ PIW802. Giá trị cao nhất

mà bộ chuyển đổi đo được là 550V cấp vào đầu HI_LIM và giá trị thấp nhất là

0V gán vào LO_LIM. Đầu ra output được lưu vào ô nhớ MD20.



55



Từ các thông số U, I, cos đo được ta tiến hành tính tốn cơng suất của tải động

cơ. Áp dụng công thức S=U.I ta sử dụng lệnh nhân 2 số thực để thực hiện phép

tính, sau đó sử dụng tiếp lệnh nhân 2 số thực để tính là cơng suất P=S.cos .



Để tính được cơng suất phán kháng Q, ta thực hiện lệnh Arccos để chuyển giá

trị cos đo được về dạng số lưu vào ô nhớ MD70 sau đó tiếp tục thực hiện lệnh

quy đổi giá trị ở ô nhớ MD70 sang giá trị sin. Cơng suất phản kháng Q được tính

theo cơng thức Q=S.sin nên ta thực hiện lệnh nhân 2 số thực và lưu giá trị đầu

ra ở ơ nhớ MD50.



56



Dòng định mức của động cơ là 0,55A nên ta sử dụng bộ so sánh để cảnh báo

khi động cơ làm việc quá tải. Ở đây nếu giá trị dòng điện mà hàm scale đo được

lớn 0,65A thì sẽ tiến hành cảnh báo bằng cách cấp điện cho M1.0 và hiển thị trên

WinCC.



Tương tự đối với việc cảnh báo cao áp hoặc thấp áp cũng sử dụng bộ so sánh,

nếu điện áp cấp cho động cơ cao hơn 400V hoặc thấp hơn 340V thì sẽ cấp điện

cho M1.1 và hiển thị cảnh báo trên WinCC.



57



Tóm lại, chương trình giám sát thơng số lưới điện và cảnh báo quá tải,

cảnh báo điện áp như sau:



58



59



3.6. Hiển thị trên WinCC

3.6.1. Mô phỏng và hiển thị

Để tạo giao diện hiển thị trên WinCC, ta cần khởi tạo một project mới trên

WinCC như đã trình bày ở mục 2.3, tại tag manager ta cần khai báo đúng với địa

chỉ các ô nhớ lưu trữ giá trị để hiển thị trong phần mềm Simatic Step7:



Hình 3.14: Tạo các tagname sử dụng

60



Tiếp theo, vào “graphics designer” tạo một bản hiển thị mới, đặt tên và tiến

hành các bước để hiển thị thông số giám sát lưới điện.

Tạo chữ trong giao diện WinCC bằng cách click vào “Static text” trên thanh

cơng cụ Standard:



Hình 3.15: Thư viện của thanh cơng cụ Standard

Lúc này một khung để viết chữ xuất hiện, ta tiến hành viết chữ và căn chỉnh

theo ý muốn.



Hình 3.16: Tạo bảng chữ trang trí cho giao diện

Để hiển thị được các thông số của lưới điện mà ta đọc được từ PLC thơng

qua lập trình trên Step7 ta vào mục “smart objects” trong thanh công cụ

Standard và chọn “I/O field”



Hình 3.17: Thư viện hộp thoại Smart objects

61



Hộp thoại hiển thị các giá trị vào ra xuất hiện, ta click chuột phải và chọn

“Configuration Dialog” để gán thuộc tính cho hộp thoại I/O:



Hình 3.18: Hộp thoại cấu hình I/O field

Tiến hành gán tag cho ô hiển thị và viết tên ô như hình 3.17, ở đây ta muốn

hiển thị giá trị Id, ta viết “Id” trươc ô và chọn địa chỉ của “Id” trong tagname

như hình 3.18:



62



Hình 3.19: Các tags của project

Tương tự như cách làm hiển thị cho giá trị Id, ta tiến hành cho các giá trị Ud,

cos , công suất hiệu dụng P, công suất phản kháng Q và cơng suất tồn phần S.



Hình 3.20: Các thơng số lưới điện cần hiển thị

Để tạo cảnh báo, ta vào mục Alam logging trong thư viện của WinCC



63



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.13: Mạch đấu dây thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×