Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong nghiên cứu tiếp theo hướng đến nghiên cứu trên qui mô toàn Bệnh viện Đà Nẵng và tiến hành nghiên cứu vào cấu trúc mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và sự trung thành của bệnh nhân. Sử dụng mô hình cấu trúc SEM để phân tích.

Trong nghiên cứu tiếp theo hướng đến nghiên cứu trên qui mô toàn Bệnh viện Đà Nẵng và tiến hành nghiên cứu vào cấu trúc mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và sự trung thành của bệnh nhân. Sử dụng mô hình cấu trúc SEM để phân tích.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong nghiên cứu tiếp theo hướng đến nghiên cứu trên qui mô toàn Bệnh viện Đà Nẵng và tiến hành nghiên cứu vào cấu trúc mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và sự trung thành của bệnh nhân. Sử dụng mô hình cấu trúc SEM để phân tích.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×