Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 94 -[15] Bệnh viện Hòa Bình, Sự hài lòng của người bệnh.

http://benhvienhoabinh.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=48.[16] TS. Nguyễn Đình Huỳnh, CFA.

http://nguyendinhhuynh-researchdesign.blogspot.com/[17] Bệnh viện Đà Nẵng.

http://dananghospital.org.vn/[18] http://benhvienhoabinh.com.vn/modules.php?

name=News&op=viewst&sid=48

[19] BS. Hồ Mạnh Tường, Chất lượng chức năng của dịch vụ y tế.

http://drtuong.wordpress.com/2008/10/20/functional-service/[20] Chung Nhi, Tiêu chí lớn là sự hài lòng của bệnh nhân.

http://giadinh.net.vn/40006p1044c1045/tieu-chi-lon-la-su-hai-long-cua-benhnhan.htm[21] Tạp chí Marketing số 51/2009. Chất lượng chức năng dịch vụ y tế đáng

báo động.

http://www.saga.vn/Sukiendoanhnghiep/Nghiencuutinhhuong1/15514.sagaTiếng Anh

[22] Andaleeb, S.S., 1998, “Determinants of customer satisfaction with

hospitals: a managerial model” International Journal of Health Care

Quality Assurance, Vol.11, No. 6, pp. 181–187.

[23] Andaleeb, S.S., 2001, “Service quality perceptions and patient

satisfaction: a study of hospitals in a developing country”, Social

Science & Medicine, Vol. 52, pp. 1359–1370.

[24] Dr K G Nair Customer satisfaction in hospitals The author is medical

director, Holy Family Hospital, Mumbai

[25] Emin Babakus and W. Glynn Mangold. “Adapting the SERVQUAL

Scale to Hospital Services: An Empirical Investlgatlon” Health Services

Research (February 1992): 767-786.

[26] Gronross, C. (1984), “A service quality model and its marketing

implications” European Journal of Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 37-44.

[27] James L. Arbuckle, Amos™ 18 User’s Guide.- 95 -[28] J. Joseph Cronin, Jr. and Steven A. Taylor: Measuring Service Quality:

A Reexamination and Extension The Journal of Marketing, Vol. 56, No.

3 (Jul., 1992), pp. 55-68

[29] Joseph F. Hair JR, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph Anderson:

Multivariate Data Analysis (7th Edition)

[30] Kotler, P. and Armstrong, G, (2004), Principles of Marketing, 10th

edition, Chapter 1, pp. 5-6, Pearson education, New Jersey

[31] Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, and L. L. Berry. "A Conceptual Model

of Service Quality and Its Implications for Future Research." Journal of

Marketing 49 (Fall 1985): 41-50.

[32] Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, and L. L. Berry. "SERVQUAL: A

Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptionsof Service

Quality." Technical Report. Report no. 86-108. Marketing Science

Institute, Cambridge, MA, 1986.

[33] Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, and L. L. Berry. "SERVQUAL: A

Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service

Quality. "Journal of Retailing 64, no. 1 (Spring 1988): 12-40.

[34] Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, and L. L. Berry. Refinement and

Reassessment of the SERVQUAL Scale "Journal of Retailing 67, no. 4

(Winter 1991): 420-450.

[35] Victor Sower, JoAnn Duffy, William Kilbourne, Gerald Kohers, and

Phyllis Jones: The dimensions of service quality for Hospitals:

Development and use of the KQCAH scale Health Care Manage Rev,

2001, 26(2), 47-59.Giới tính và nhóm tuổi

Nhom tuoiGioitinhDuoi 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 60 61 Tro lênCountCountCountCountCountCountNam11464124233Nu10744519113PHỤC LỤC 3

Thống kê mơ tả:

Trình độ và thu nhập

Thunhap

Tu 2 Duoi 2

duoi 3

trieu

triiuTu 3

-duoi 4

trieuTu 4 duoi 6

trieuTu 6 duoi 8

trieuTu 8

trieu tro

lênCountCountCountCountCountCountTieu hoc300010Trung hoc

co so91462431617125831321281044Dai hoc11252637173Trên Dai

hoc000035Trung hoc

Trinhdo pho thông

TCCN-CDĐịa phương và nghề nghiệp

Nghenghiep

Kinh

Hoc

CB- doanh Huu Cong Chua co

sinh/Sinh

Khac

CNV buôn

tri nhan viec làm

viên

bán

Count Count Count Count Count Count Count

Da Nang

18

93

31

9

21

1

2

Dia

Diaphuong

phuong

13

61

27

6

25

1

2

khac

Benhnhan

Frequency Percent Valid PercentValidCumulative

PercentBenh nhân12540.340.340.3Cham soc benh

nhan18559.759.7100.0Total310100.0100.0ChuyenkhoaValidFrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentTieu hoa6922.322.322.3Tim mach6420.620.642.9Tiet nieu4614.814.857.7Than kinh309.79.767.4Ho hap3912.612.680.0Tong hop6220.020.0100.0Total310100.0100.0Dieutri

Frequency Percent Valid PercentValidCumulative

PercentChuan bi xuat

vien19061.361.361.3Dang dieu tri12038.738.7100.0Total310100.0100.0Baohiem

Frequency Percent Valid PercentValidCumulative

PercentKhong co bao

hiem19061.361.361.3Co bao hiem12038.738.7100.0Total310100.0100.0Lankham

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentValidLan dau9129.429.429.42 Lan10032.332.361.63 Lan5718.418.480.0Hon 3 lan6220.020.0100.0Total310100.0100.0PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA

Total Variance Explained

Comp

onentExtraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Total% of

VarianceCumulative

%Total% of

VarianceCumulative

%Rotation Sums of Squar

Total% of

Variance19.78136.22536.2259.78136.22536.2254.35816.13921.9297.14343.3671.9297.14343.3673.71413.75631.3895.14448.5111.3895.14448.5112.70010.00141.3735.08753.5971.3735.08753.5972.6229.71251.0703.96357.5601.0703.96357.5602.1477.9516.9313.44861.0087.8803.26164.2698.8062.98467.2529.7382.73469.98710.7242.68272.66911.6372.35975.02812.6292.32877.35613.5722.11879.47414.5602.07481.54815.5341.97883.52616.5011.85485.38017.4871.80587.18518.4611.70988.89419.4201.55690.44920.4051.50291.95121.3711.37593.32622.3651.35394.67923.3421.26795.94724.3071.13897.08425.2891.06998.15326.263.97699.12927.235.871100.000Extraction Method: Principal Component

Analysis.Component Matrixa

Component

1234QT5.737QT2.724-.412QT3.687-.320HQ5.668TH6.665QT1.661-.354QT4.660-.345QT6.658HQ1.649QT7.646HQ2.640HQ7.636TT2.635TT4.635HQ6.629TH3.584TH4.572HD2.566HQ3.565TT1.549HQ4.548TT3.499.404HD1.461.455TH5.421HD3.525TH2.409.634TH1.446.5065-.306

-.358

-.336.348

.302

.505

.363

.330

.362

-.352

.374

.358

.548Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotated Component Matrixa

Component

123QT1.781QT2.753QT4.729QT3.707QT5.700QT7.585.464QT6.468.463TH3.388.354

.682HQ5.645HQ1.640HQ2.622TH6.392.609TH5.306.482TH4.347.474.464.455.374TT1.683TT3.613TT4

TT25.301HQ6HQ74.341.358.548

.366.464HD1.361

.733HD3.359.728HD2.320.718TH2.775TH1.703HQ4

HQ3.385.310.515.334.501Extraction Method: Principal Component Analysis.PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA

Kiểm định lần thứ 1

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate

QT7QT.663QT6QT.632QT5QT.780QT4QT.729QT3QT.762QT2QT.815QT1QT.757HQ7TH.635HQ6TH.660HQ5TH.680HQ2TH.671HQ1TH.674TH6TH.691TH4TH.575TH3TH.576TT4TT.659TT3TT.601TT2TT.678TT1TT.638HD3HD.789HD2HD.816HD1HD.567HQ4HQ.660HQ3HQ.675TH2HQ.522Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×