Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 55 -Về trình độ, hầu hết các đáp viên có trình độ đại học chiếm 38,39% và trình

độ THCN/Cao đẳng chiếm 25,81%. Mặt bằng trình độ của các đáp viên cơ

bản là cao, qua đó cho thấy mức độ hiểu các câu hỏi và trả lời sẽ cần phần xác

đáng hơn.

Địa bàn và nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Địa phươngCBHS-SV

CNVKD

bn

bánHưu

tríCơng

nhânChưa Việc

có việc làm

làm khácĐà Nẵng18933192112Địa phương khác136127625123115458154624TổngPhần lớn đáp viên đến từ Đà Nẵng chiếm 56,45% và đến từ các địa phương

khác chiếm 43,55%. Qua đây cho thấy Bệnh viện Đà Nẵng không chỉ phục vụ

cho người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng mà còn phục cho các tỉnh Miền

Trung.

3.1.2. Đặc điểm đối tượng trong mẫu điều tra.

Trong mẫu điều tra đa số đối tượng được điều tra là người chăm sóc bệnh

nhân chiếm 59,68%, phần lớn các đáp viên là đang điều trị bệnh (61,29%) tại

các chuyên khoa Tiêu hóa (22,26%), Tim mạch (20,65%), Tổng hợp

(20,00%). Ngoài ra số lượng đáp viên có bảo hiểm y tế chỉ chiếm 38,71%,

chưa có bảo hiểm y tế chiếm 61,29% và số lần đến bệnh viện là 2 lần chiếm tỉ

lệ lớn 32,26%.- 56 -Thơng tinSố lượngTỉ lệ %Bệnh nhân12540.32Người chăm sóc bệnh nhân18559.68Tiêu hóa6922.26Tim mạch6420.65Chun khoaTiết niệu4614.84điều trịThần kinh309.68Hơ hấp3912.58Tổng hợp6220.00Đang điều trị19061.29Chuẩn bị xuất viện12038.71Khơng có bảo hiểm19061.29Có bảo hiểm12038.711 Lần9129.352 Lần10032.263 Lần5718.39Hơn 3 lần6220.00Đối tượngTình trạng điều trịBảo hiểm y tếSố lần đến BV3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA của các thang đo chất lượng

dịch vụ khoa nội bệnh viện Đà Nẵng

Với giả thuyết đặt ra trong phân tích này là giữa 27 biến quan sát trong

tổng thể khơng có mối tương quan với nhau. Qua phân tích, cho thấy giả- 57 -thuyết này bị bác bỏ, tức là các biến quan sát có tương quan với nhau trên

tổng thể. Hệ số KMO cao (bằng 0,932 > 0,5), chứng tỏ dữ liệu phù hợp để

thực hiện phân tích nhân tố (theo Hair và cộng sự, 2006) [29].

Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-11. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett

thang đo

chất lượng dịch vụ

Đo lượng độ xác thực của dữ liệu trong mẫu nghiên cứu

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure)

Giá trị Chi bình phương (Chi-Square)

Kiểm định Bartlett.932

3680.096Bậc tự do (df)351Mức ý nghĩa (Sig).000Kết quả phân tích EFA cho thấy tại mức giá trị Eigenvalue = 1,070 cho

phép trích được 5 nhân tố từ 27 biến quan sát và tổng phương sai trích được là

57,56% (> 50%). Như vậy phương sai trích đạt yêu cầu và hệ số tải lên các

nhân tố đều > 0.35 cũng đạt yêu cầu.

Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-12. Bảng Component Matrix1

QT1

QT2

QT4

QT3

QT5

QT7

QT6

TH3

HQ62

.781

.753

.729

.707

.700

.585

.468

.388Component

3.464

.463

.354

.68245- 58 -HQ5

HQ1

HQ2

TH6

TH5

HQ7

TH4

TT1

TT3

TT4

TT2

HD1

HD3

HD2

TH2

TH1

HQ4

HQ3.392Component

.645

.640

.622

.609

.482

.474

.455

.683

.613

.548

.366

.464

.359.385.464

.374

.358

.361

.733

.728

.718

.775

.703

.515

.501Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy có một số thay đổi về

biến quan sát giữa các yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ:

 Nhân tố thứ 1: bao gồm 7 biến QT1, QT2, QT3, QT4, QT5, QT6,

QT7. Nhìn chung, đây hầu hết là những biến thuộc thành phần sự

“Quan tâm” đến bệnh nhân không thay đổi so với nghiên cứu ban đầu.

 Nhân tố thứ 3: bao gồm 4 biến TT1, TT2, TT3, TT4. Nhìn chung, đây

hầu hết là những biến thuộc thành phần sự “Thông tin” đến bệnh nhân

cũng không thay đổi so với nghiên cứu ban đầu.

 Nhân tố thứ 4: bao gồm ba biến HD1, HD2, HD3. Các biến này thuộc

thành phần “Hiệu dụng” không thay đổi so với nghiên cứu ban đầu.- 59 - Nhân tố thứ 5: bao gồm bốn biến TH1, TH2, HQ3, HQ4. Trong đó 02

biến thuộc thành phần Thích hợp và 02 biến thuộc thành phần Hiệu quả

Vì vậy nhân tố thứ 5 này được đặt tên là “Hiệu quả”.

 Nhân tố thứ 2: bao gồm 9 biến, 05 biến thuộc thành phần Hiệu quả

HQ1,HQ2, HQ5, HQ6, HQ7 và 04 biến thuộc thành phần Thích hợp

TH3, TH4, TH5, TH6 thành phần này được đặt tên là “Thích hợp”

Như vậy, thang đo chất lượng dịch vụ tại Khoa nội BV Đà Nẵng có thể được

đo lường bằng 27 biến quan sát cho 5 thành phần bao gồm: Quan tâm, Thơng

tin, Hiệu quả, Hiệu dụng và Thích hợp. Với tổng phương sai trích được là

57,56%, cho biết năm nhân tố này giải thích được 57,56% biến thiên của dữ

liệu.

3.3. Kiểm định độ tin cậy của các thang đo

Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha là một phép kiểm định thống kê về

mức độ chặt chẽ mà các biến quan sát trong thang đo tương quan với nhau,

được sử dụng để loại bỏ các biến rác. Chỉ có các biến có hệ số tương quan

biến tổng lớn hơn 0.3 và có hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên mới

được chấp nhận và thích hợp để đưa vào các bước phân tích tiếp theo.

3.3.1. Thành phần Quan tâm:

Thành phần Quan tâm gồm 7 biến quan sát, cả 7 biến đều có hệ số tương quan

với biến tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha là 0.890 nên thang đo

đạt yêu cầu.

Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-13. Hệ số Cronbach’s Alpha của thành

phần Quan tâm

Cronbach's AlphaN of Items.8907- 60 -Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-14. Hệ số tương quan biến tổng của thành

phần Quan tâm

Scale Mean if Scale Variance

Item Deleted if Item Deleted

QT1

QT2

QT3

QT4

QT5

QT6

QT718.28

18.25

18.24

18.25

18.34

18.29

18.3518.882

18.464

19.192

18.958

18.405

20.202

18.992Corrected

Item-Total

Correlation

.708

.752

.705

.689

.735

.587

.624Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

.871

.866

.872

.873

.868

.885

.8823.3.2. Thành phần Thông tin:

Thành phần Thông tin gồm 4 biến quan sát, cả 4 biến đều có hệ số tương quan

với biến tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha là 0.740 nên thang đo

đạt yêu cầu.

Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-15. Hệ số Cronbach’s Alpha của thành

phần Thông tin

Cronbach's Alpha

.740N of Items

4Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-16. Hệ số tương quan biến tổng của thành phần Thông

tin- 61 -Corrected Cronbach's

Scale Mean if Scale Variance

Item-Total Alpha if Item

Item Deleted if Item Deleted

Correlation

Deleted

TT110.354.058.563.664TT210.314.189.526.684TT310.054.285.521.688TT410.553.937.523.6883.3.3. Thành phần Hiệu dụng:

Thành phần Hiệu dụng gồm 3 biến quan sát, cả 3 biến đều có hệ số tương

quan với biến tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha là 0.762 nên thang

đo đạt yêu cầu.

Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-17. Hệ số Cronbach’s Alpha của thành

phần Hiệu dụng

Cronbach's Alpha

.762N of Items

3Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-18. Hệ số tương quan biến tổng của thành

phần Hiệu dụng

Corrected Cronbach's

Scale Mean if Scale Variance

Item-Total Alpha if Item

Item Deleted if Item Deleted

Correlation

Deleted

HD17.222.532.488.790HD27.322.038.661.600HD37.442.060.638.627- 62 -3.3.4. Thành phần Hiệu quả:

Thành phần Hiệu quả gồm 4 biến quan sát, cả 4 biến đều có hệ số tương quan

với biến tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha là 0.690 nên thang đo

đạt yêu cầu.

Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-19. Hệ số Cronbach’s Alpha của thành

phần Hiệu quả

Cronbach's AlphaN of Items.6904Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-20. Hệ số tương quan biến tổng của thành

phần Hiệu quả

Corrected Cronbach's

Scale Mean if Scale Variance

Item-Total Alpha if Item

Item Deleted if Item Deleted

Correlation

Deleted

TH110.653.696.442.645TH210.553.762.486.618HQ310.603.567.491.613HQ410.433.637.475.6243.3.5. Thành phần Thích hợp:

Thành phần Thích hợp gồm 9 biến quan sát, cả 9 biến đều có hệ số tương

quan với biến tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha là 0.851 nên thang

đo đạt yêu cầu.

Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-21. Hệ số Cronbach’s Alpha của thành

phần Thích hợp- 63 -Cronbach's AlphaN of Items.8519Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-22. Hệ số tương quan biến tổng của thành

phần Thích hợp

Corrected Cronbach's

Scale Mean if Scale Variance

Item-Total Alpha if Item

Item Deleted if Item Deleted

Correlation

Deleted

TH327.2225.617.513.841TH426.9924.974.550.838TH526.9826.026.424.850TH627.4923.798.638.828HQ127.3124.850.612.832HQ227.5624.331.589.834HQ527.3623.921.632.829HQ627.1624.515.616.831HQ727.0625.300.562.837Bảng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-23. Tổng hợp hệ số Cronbach alpha của

các thành phần thang đo

Nhân tốHệ số Cronbach

alphaSố biếnThành phần chất lượng dịch vụ

Nhân tố Quan tâm0,8907Nhân tố Thơng tin0,7404Nhân tố Thích hợp0,8519Nhân tố Hiệu dụng0,7623Nhân tố Hiệu quả0.6904- 64 -Kết quả cho thấy các nhân tố đều có hệ số Cronbach Alpha lớn hơn 0,6.

Như vậy, thang đo đã được kiểm định, dữ liệu có giá trị và bảo đảm độ tin cậy

(Nunnally và Burnstein 1994).

3.4. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA

Phương pháp ước lượng ML (Maximum likelihood) được sử dụng để ước

lượng các tham số trong mơ hình. Hầu hết các hệ số Kurtoses và Skewness

đều nằm trong khoảng -1,+1 nên ML là phương pháp ước lượng thích hợp.Hình KẾT QUẢ PHÂN TÍCH-6. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định

CFA lần 1- 65 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×