Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thang đo khảo sát dựa theo các thang đo trong mô hình nghiên cứu của Victor và ctg và sử dụng một số thang đo phù hợp kết hợp với một số thang đo từ nghiên cứu của Bệnh viện Bình Phước, Emin Babakus để đo lường chất lượng dịch vụ bệnh viện.

Thang đo khảo sát dựa theo các thang đo trong mô hình nghiên cứu của Victor và ctg và sử dụng một số thang đo phù hợp kết hợp với một số thang đo từ nghiên cứu của Bệnh viện Bình Phước, Emin Babakus để đo lường chất lượng dịch vụ bệnh viện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thang đo khảo sát dựa theo các thang đo trong mô hình nghiên cứu của Victor và ctg và sử dụng một số thang đo phù hợp kết hợp với một số thang đo từ nghiên cứu của Bệnh viện Bình Phước, Emin Babakus để đo lường chất lượng dịch vụ bệnh viện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×