Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phân tích và thiết kế hệ thống

III. Phân tích và thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMơ tảidTinIntMã của tin tức,mã này tự động tăngtieuDeVarchar(255)Tiêu đề của tinnoiDungTextNội dung của tin tứctomTatTextTóm tắt nội dung bài viếtngayDTDateNgày đăng tinimageVarchar(255)Đường dẫn hình ảnhsoLanXemintSố lần xem tinkeywordVarchar(255)Từ khóa tìm tinBảng User : Người dùngThuộc tính Kiểu dữ liệuMô tảidUserintMã userhoTenVarchar(255)Họ tên bạn đọcemailVarchar(255)Email bạn đọcgioiTinhVarchar(255)Giới tính bạn đọcngaySinhDateNgày sinh bạn đọcdiaChiVarchar(255)Địa chỉ bạn đọcBảng ViTri : Vị trí trangThuộc tínhKiểu dữ liệuMơ tảidViTriintMã vị trí , tự động tăngtenVTVarchar(255)Tên vị trí trong trangBảng LoaiTin : Loại tinThuộc tínhKiểu dữ liệuMơ tảidLTintMã loại tin, tự động tăngtenLoaiTinVarchar(255)Tên loại tin

6thuTuLoaiTinThứ tự loại tinBảng PhanHoi : Ý kiến của bạn đọcThuộc tínhKiểu dữ liệuMơ tảidPHIntMã phản hồi ,tự dộng tăngnoiDungPHTextNội dung phản hồi của bạn đọcIII.2.Varchar(255)Bảng Count : Đếm số người vào websiteThuộc tínhKiểu dữ liệuMơ tảcountintĐếm số người vào websiteThiết kế hệ thốngIII.2.1. Thiết kế sơ đồ Use Case

III.2.1.1.Phần Public7III.2.1.2.Về phía Admin8III.2.2. Thiết kế sơ đồ lớpIII.2.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Sơ đồ CSDL :9III.2.4. Sơ đồ tuần tự của hệ thống

III.2.4.1.Đăng nhậpIII.2.4.2.Đăng bài10III.2.4.3.Phản hồi bạn đọcIII.2.4.4.Tìm kiếm tin11III.3.

Thiết kế giao diện hệ thống

Phần Admin:

Phía Admin có form đăng nhập như bên dưới. Sau khi đăng nhập hệ thống sẽ chuyển tiếp tới

trang web quản lý bài viếtAdmin, các thành viên có thể đăng bài , hay sửa bài ở đây12Phía User:

Giao diện cho người dùngForm comment sử dụng API comment của Facebook13IV.

Cài đặt hệ thống

Comment Facebook API sẽ được ứng dụng để bạn đọc có thể đưa ra phản hồi ở cuối mỗi

bài viết.

Các bước thực hiện:

1. Tạo 1 Facbook APP mớiFacebook sẽ sinh ra đoạn code. Copy đoạn code này và nhúng vào phần của tất cả các trang

trên website

142. Nhúng Facebook Comment vào website

Đặt đoạn code sau đây vào bất kỳ vị trí nào bạn muốn hiển thị ơ comment:


data-width="500" data-numposts="5">


Trong đó:

data-href: địa chỉ trang web đặt comment

data-width: chiều rộng ô comment (pixels)

data-numposts: số comments được hiển thị, mặc định là 5

3. Quản lý các Facebook Comment

Truy cập: https://developers.facebook.com/tools/comments

Đây là nơi quản lý các comment trên website. Bạn có thể ẩn comment, block user,...

Public: liệt kê các bình luận được hiển thị trên website

Hidden: các bình luận đã bị ẩn khỏi trang web (bạn của người bình luận vẫn thấy).Khi ai đó bình luận trên website, admin sẽ nhận được thơng báo trên trang Facebook cá

nhân của. Bạn có thể duyệt các bình luận của người dùng trên ơ comment trên website

V.Kết luận

Việc cập nhật tin tức giờ đây luôn là nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Bởi vậy phát triểnwebsite tin tức sẽ giúp mọi người nhanh chóng có những cái nhìn tổng quan về mọi lĩnh vực

xung quanh cũng như trên toàn thế giới.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phân tích và thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×