Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

5Vấn đề cốt lõi của nhà tiếp thị là phải hiểu được người tiêu dùng sẽ đáp ứng ra

sao trước những kích tác của các tác nhân tiếp thị tác động, công ty nào hiểu sâu sắc

vấn đề này sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn so với đối thủ [5, tr. 263].

Quyết định mua là một biến tổng hợp được giải thích bởi các biến thành phần:

Quyết định lựa chọn sản phẩm, quyết định lựa chọn nhãn hiệu, lựa chọn đại lý, định

thời gian mua, định số lượng mua. Người tiêu dùng sẽ ra quyết định mua thương hiệu

được họ chuộng nhất.

1.2. Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng

Văn hóa

- Nền văn hóaXã hội

- Nhóm ngườiCá nhân

- Tuổi, giai đoạn chuTâm lý

- Động cơ- Nhánh văntham khảokỳ sống- Nhận thức- Gia đình- Nghề nghiệp- Hiểu biếtNgười-Vai trò và địa- Hồn cảnh kinh tế- Niềm tinmuavị- Lối sốngvà thái độhóa

- Tầng lớp xã

hội- Cá tính và sự tự

quan niệmMơ hình 1.2. Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng

1.2.1. Các yếu tố thuộc thành phần văn hóa

- Nền văn hóa

Nền văn hóa là nguồn gốc cơ bản nhất của ước muốn và cách xử sự của một

người. Khi lớn lên trong mọt xã hội, đứa trẻ sẽ biết học những giá trị cơ bản, cách xử

thế từ gia đình cũng như từ những định chế quan trọng khác trong xã hội. Mọi xã hội

đều có một nền văn hóa, ảnh hưởng của văn hóa lên hành vi mua của xã hội này khác

biệt với xã hội khác.

- Nhánh văn hóa

Nhánh văn hóa là tập hợp những nhóm người cùng chia sẻ những hệ thống giá

trị dựa trên những kinh nghiệm sống và hoàn cảnh chung. Các nhánh văn hóa bao gồm

các tơn giáo, nhóm chủng tục và khu vực địa lý.6- Tầng lớp xã hội

Là những tầng lớp thứ bậc tương đối bền vững của xã hội và gồm những thành

viên có chung những giá trị, nỗi quan tâm và hành vi. Các tầng lớp xã hội khác nhau

cho thấy có những thị hiếu riêng về sản phẩm và hiệu hàng cho tầng lớp đó.

1.2.2. Các yếu tố thuộc thành phần xã hội

Hành vi của người tiêu dùng cũng chịu ảnh hưởng của những yếu tố xã hội như

các nhóm tham khảo, gia đình, vai trò và địa vị xã hội.

- Nhóm tham khảo

Nhóm tham khảo của một người bao gồm những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp

(mặt đối mặt) hay gián tiếp đến thái độ hay hành vi của người đó. Những nhóm có ảnh

hưởng trực tiếp đến một người gọi là những nhóm thành viên. Đó là những nhóm mà

người đó tham gia và có tác động qua lại. Có những nhóm là nhóm sơ cấp: Gia đình,

bạn bè, hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp, mà người đó có quan hệ giao tiếp thường

xuyên. Các nhóm sơ cấp thường là có tính chất chính thức hơn và có quan hệ giao tiếp

thường xuyên hơn. Nhóm ngưỡng mộ cũng có tác động mạnh lên hành vi của người

tiêu dùng thông qua sự học tập cách tiêu dùng của nhóm này.

- Gia đình

Các thành viên trong gia đình có ảnh hưởng rất quan trọng đến hành vi mua

của khách hàng. Ảnh hưởng của các thành viên trong gia đình được phân ra thành hai

nhóm ảnh hưởng:

+ Gia đình định hướng: Bố, mẹ, ơng, bà ảnh hưởng đến định hướng đối với tơn

giáo, chính trị, kinh tế, tham vọng cá nhân, thẩm mỹ, lòng tự trọng, cái tơi cá nhân…

+ Gia đình riêng: Vợ, chồng, con cái ảnh hưởng lên quyết định mua, nhà tiếp

thị cần biết ai là người quyết định mua, ai là người sử dụng sản phẩm, ảnh hưởng của

các thành viên còn lại trong gia đình riêng.7- Vai trò và địa vị xã hội

Địa vị phản ánh sự ngưỡng mộ nói chung mà xã hội dành cho vai trò của một

người trong xã hội đó. Người ta thường lựa chọn những sản phẩm nói lên địa vị của

mình trong xã hội.

1.2.3. Các yếu tố thuộc thành phần cá nhân

- Độ tuổi và các giai đoạn của chu kỳ sống

Người ta thay đổi sản phẩm mà họ mua theo độ tuổi của mình và theo từng giai

đoạn trong vòng đời của mình.

- Nghề nghiệp

Nghề nghiệp của một người ảnh hưởng đến sản phẩm người đó mua, ảnh

hưởng lên yếu tố tâm lý, cách thức lựa chọn trong tiến trình ra quyết định mua. Người

làm tiếp thị cần biết được khách hàng của mình đa số là thuộc nghề nghiệp nào để có

các chính sách marketing tác động hiệu quả.

- Tình hình kinh tế

Bao gồm các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi mua: Thu nhập, lãi suất, mỗi thời

điểm, thu nhập của khách hàng có thể khác nhau. Vì vậy, nhà tiếp thị cần thiết kế chính

sách cho phù hợp với từng thời điểm đó.

- Phong cách sống

Những người cùng xuất thân từ một nhánh văn hóa, tầng lớp xã hội và cùng

nghề nghiệp có thể có những lối sống hồn toàn khác nhau. Phong cách sống của một

người được thể hiện ra trong hoạt động, sự quan tâm và ý kiến của người đó. Phong

cách sống miêu tả sinh động tồn diện một con người trong quan hệ với mơi trường

của mình. Những người làm tiếp thị sẽ tìm kiếm những mối quan hệ giữa sản phẩm của

mình và các nhóm theo phong cách sống.- Cá tính và sự tự quan niệm8+ Cá tính của mỗi người ảnh hưởng đến hành vi mua của người đó. Cá tính chỉ

những tính cách tâm lý đặc thù dẫn đến những đáp ứng tương đối nhất quán. Cá tính

được diễn đạt theo những đặc điểm như: tự tin, hòa đồng, tự lập, năng nổ, nóng

nảy, ơn hòa, kín đáo…

+ Một yếu tố khá quan trọng ảnh hưởng lên hành vi của người tiêu dùng là sự

tự quan niệm, sự tự quan niệm là các sở hữu của một người đóng góp và phản ánh

những nhận dạng về họ, tức là “ chúng ta chính là những gì chúng ta đang có”. Người

tiêu dùng sử dụng một sản phẩm hay một nhãn hàng nào đó là do sản phẩm hay nhãn

hàng đó phù hợp với cá tính hay muốn cho mọi người biết tơi là con người như sản

phẩm, nhãn hàng vậy. Yếu tố này rất quan trọng trong việc định vị sản phẩm và cơ sở

để xây dựng tính cách thương hiệu cho sản phẩm.

1.2.4. Các yếu tố thuộc thành phần tâm lý

- Động cơ

Một nhu cầu sẽ trở thành động cơ khi nó tăng lên đến một mức độ đủ mạnh.

Một động cơ là một nhu cầu đã có đủ sức mạnh để thôi thúc người ta hành động. Việc

thỏa mãn nhu cầu sẽ làm giảm bớt cảm giác căng thẳng. Các nhà tâm lý học đã phát

triển những lý thuyết về động cơ của con người. Có ba lý thuyết nổi tiếng về động cơ:

của Sigmund Freud, Abraham Maslow và của Frederick Herzberg. Trong đề tài này tác

giả xin sử dụng lý thuyết của A. Maslow.

Lý thuyết động cơ của Maslow [9, tr. 80-160]: Abraham Maslow đã tìm cách

giải thích tại sao những thời điểm khác nhau, người ta lại bị thơi thúc bởi những nhu

cầu khác nhau. Ơng cho rằng nhu cầu của con người được sắp xếp trật tự theo thứ bậc,

từ cấp thiết nhất đến ít cấp thiết nhất: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội,

nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu tự khẳng định mình. Con người sẽ cố gắng thỏa mãn

trước hết là những nhu cầu quan trọng nhất. Khi người ta đã thoả mãn được một nhu

cầu quan trọng nào đó thì nó sẽ khơng còn là động cơ hiện thời nữa và người ta lại cố

gắng thỏa mãn nhu cầu quan trọng nhất tiếp theo.9- Nhận thức

Nhận thức là "một q trình thơng qua đó cá thể tuyển chọn, tổ chức và giải

thích thơng tin tạo ra một bức tranh có ý nghĩa về thế giới xung quanh" [11, tr. 88].

Người ta có thể có những nhận thức khác nhau về cùng một khách thể do có ba

q trình nhận thức: Sự quan tâm có chọn lọc, sự bóp méo có chọn lựa và sự ghi nhớ

có chọn lọc.

+ Sự quan tâm có chọn lọc: Những người làm tiếp thị phải cố gắng hết sức để

thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

+ Sự bóp méo có chọn lọc: Ngay cả những tác nhân kích thích đã được chú ý

đến cũng không nhất thiết sẽ được tiếp nhận đúng như dự kiến. Mỗi người đều cố gò

ép thơng tin nhận được vào khuôn khổ những ý nghĩ sẵn có của mình.

+ Sự ghi nhớ có chọn lọc: Người ta sẽ quên đi nhiều cái mà họ học được. Họ

có khuynh hướng giữ lại những thơng tin ủng hộ thái độ và niềm tin của mình.

- Tri thức

Khi người ta hành động họ cũng đồng thời lĩnh hội được tri thức, tri thức mô tả

những thay đổi trong hành vi của cá thể bắt nguồn từ kinh nghiệm. Các nhà lý luận về

tri thức cho rằng tri thức của một người được tạo ra thông qua sự tác động qua lại của

những thơi thúc, tác nhân kích thích, những gợi ý, đáp ứng và sự củng cố.

- Niềm tin

+ Thơng qua hoạt động và tri thức, người ta có được niềm tin và thái độ.

Những yếu tố này lại có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của con người.

+ Những niềm tin của khách hàng tạo nên những hình ảnh của sản phẩm cũng

như nhãn hiệu và người ta hành động theo những hình ảnh đó. Nếu có niềm tin nào đó

khơng đúng đắn và cản trở việc mua hàng thì nhà sản xuất cần thiết hành một chiến

dịch để uốn nắn lại những niềm tin đó [16, tr.73-79].

- Thái độ10Thái độ diễn tả những đánh giá tốt hay xấu dựa trên nhận thức bền vững,

những cảm giác cảm tính và những xu hướng hành động của một người đối với một

khách thể hay một ý tưởng nào đó [17]. Thái độ làm cho người ta xử sự khá nhất quán

đối với những sự vật tương tự. Người ta khơng phải giải thích và phản ứng với mỗi sự

vật theo một cách mới. Thái độ cho phép tiết kiệm sức lực và trí óc. Vì thế mà rất khó

thay đổi được thái độ.

1.3. Tác nhân tiếp thị

1.3.1. Sản phẩm

Các đặc tính của sản phẩm ảnh hưởng đến quyết định chọn mua loại sản phẩm

nào, nhãn hiệu nào của khách hàng. Ví dụ xe ơ tơ: Tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng,

ngoại thất, độ ồn của động cơ, tính năng, trang thiết bị, dịch vụ sau bán hàng: sự sẵn có

và giá của phụ tùng, thời gian giải quyết sự cố, sửa chữa lưu động, hỗ trợ sau bán hàng…

1.3.2. Giá cả

Giá cả sản phẩm là tất cả chi phí mà khách hàng bỏ ra để có được sản phẩm.

Người mua sẽ cảm nhận giá cả sản phẩm dựa trên hai tiêu chí: Chi phí bằng tiền phải

trả và chi phí cơ hội do phải từ bỏ việc sử dụng số tiền đó để mua sản phẩm khác. Khi

người mua đánh giá về mức độ đáng giá của những gì mình đánh đổi so sánh với cái sẽ

có được thì khi đó giá trị cảm nhận được sử dụng. Giá trị cảm nhận người mua là một

hàm của chất lượng cảm nhận và giá cả cảm nhận. Nó quan hệ dương với chất lượng

cảm nhận và quan hệ âm với giá cả cảm nhận.

1.3.3. Cổ động

Bao gồm các chương trình khuyến mãi và chiết khấu bán hàng của nhà sản xuất

và đại lý phân phối.1.4. Các mơ hình nghiên cứu về hành vi mua xe ơ tơ111.4.1. Mơ hình bánh xe phân tích hành vi người tiêu dùng của Peter & Olson [15]

Hai nhà nghiên cứu J. Paul Peter & Jerry C. Olson đã đề xuất mơ hình phân tích

hành vi của người tiêu dùng qua bánh xe phân tích hành vi người tiêu dùng:Mơ hình 1.3: Bánh xe phân tích hành vi người tiêu dùng (Peter & Olson, 1994)

Trong mơ hình trên, có 3 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi mua:

- Thành phần cảm xúc và nhận thức: Hai thành phần nhận thức và cảm xúc là

quan trọng cho sự hiểu biết với hành vi người tiêu dùng, bởi vì nhận thức và cảm xúc

ảnh hưởng lên tâm lý và hành vi của người tiêu dùng khi nhận các kích thích của các

tác nhân từ mơi trường. Khi nói đến cảm xúc thì nó liên quan đến mối quan tâm, cảm

nhận, còn khi nói đến nhận thức thì nó liên quan đến suy nghĩ. Theo Peter & Olson,

thành phần nhận thức và cảm xúc là hai thành phần có sự phụ thuộc nội tại lẫn nhau và

có sự ảnh hưởng với nhau. Tuy nhiên, mỗi thành phần lại có thể phản ứng một cách

độc lập với môi trường.

- Thành phần hành vi: Trong khi cảm xúc và nhận thức quan tâm đến những gì

khách hàng cảm nhận và suy nghĩ thì hành vi là những gì khách hàng thực sự làm, Ví

dụ: xem một quảng cáo, vào một website, đến một cửa hàng hay mua một sản phẩm…

- Thành phần môi trường: Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố môi trường

chung như: văn hóa, nhân khẩu học, cơng nghệ, điều kiện kinh tế và chính trị. Mơi

trường vi mơ bao gồm các yếu tố phải đối mặt, tương tác xã hội giữa các nhóm nhỏ

hơn của người tiêu dùng như: Gia đình và các nhóm tham khảo.

Đánh giá: Trong mơ hình hành vi người tiêu dùng của Peter & Olson, 1994, thì12cả ba thành phần: cảm xúc và nhận thức, hành vi và mơi trường đều có tác động, ảnh

hưởng lẫn nhau, khơng có yếu tố nào có thể đứng độc lập, vì vậy nhà tiếp thị cần phải

chú ý đến cả ba yếu tố. Trong nghiên cứu so sánh sự khác nhau giữa hành vi mua xe ô

tô của người Mỹ và người Trung Quốc sống ở Bắc Mỹ thì hai tác giả William C.

Johnson & Lieh-Ching Chang, thuộc trường đại học Nova Southeastern University đã

sử dụng mơ hình này để phân tích hành vi mua xe ơ tơ [19]. Theo hai tác giả thì mơ

hình này là một trong những mơ hình hữu ích để phân tích hành vi của người tiêu dùng

khi mua xe ơ tơ. Tuy vậy, mơ hình chưa đi sâu vào chi tiết các vấn đề giành riêng cho

dòng xe ơ tơ pick up ở thị trường Việt Nam với một số đặc điểm sản phẩm và đặc điểm

tiêu dùng riêng.

1.4.2. Mơ hình các yếu tố ảnh hưởng hành vi người tiêu dùng xe ô tô ở Bắc Kinh [14]

Hai tác giả Liu Dong Yan và Bai Xuan đã trên cơ sở mơ hình hành vi người tiêu

dùng của Philip Kotler đã xây dựng mơ hình hành vi người tiêu dùng xe ô tô ở Bắc

Kinh, Theo hai tác giả này thì các yếu tố ảnh hưởng được phân thành hai nhóm: Nhóm

các tác nhân Marketing (Giá & Giá trị bán lại, sản phẩm, phân phối, cổ động) và nhóm

các tác nhân khác (Giao tiếp Internet, gia đình & bạn bè, thương hiệu, “ Thể hiện xã

hội”, tình trạng tìm kiếm)Giá, Giá trị bán lại

Sản phẩm

Tác nhân

MarketingPhân phối

Cổ độngTiết kiệm nhiên

liệu, hiệu quả

hoạt động, trang

bị, nội thất, ngoại

thất, thân thiện

mơi trườngSản phẩmTiện lợi, an tồn,

dịch vụ hậu mãiKết quảGiao tiếp Internet

Gia đình/ bạn bè

Tác nhân

KhácLựa chọn của

người khácThương hiệuQuá trình xã hội“ Thể hiện xã hội”

Tình trạng tìm kiếmNhu cầu xã hội13Mơ hình 1.4: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe ô tô ở Bắc Kinh

Tác nhân Marketing:

- Thuộc tính sản phẩm: Bao gồm các đặc điểm vật lý của sản phẩm: Tiết kiệm

nhiên liệu, cơng suất động cơ, trang thiết bị…

- Thuộc tính kết quả: Là nhận thức của người tiêu dùng về những lợi ích có được

từ kết quả của việc sử dụng sản phẩm, thuộc tính này là kết quả trong lĩnh vực tình cảm

và đánh giá chủ quan của người tiêu dùng: Thoải mái, an tồn, chăm sóc khách hàng…

- Thuộc tính người sử dụng: Biểu lộ những tính chất biểu cảm chủ quan của

người sử dụng, hình ảnh sản phẩm đại diện cho hình ảnh người sử dụng sản phẩm đó.

Tác nhân khác: Hai tác giả đưa ra hai cơ chế xã hội ảnh hưởng đến hành vi mua

xe ô tô, bao gồm:

- Lựa chọn của người khác: Phù hợp cho những sản phẩm giá trị cao, phức tạp,

có nhiều biến động thị trường, tác giả cũng cho rằng những người thuộc cùng một tầng

lớp thường có hành vi mua hàng tương tự nhau.14- Nhu cầu về mặt xã hội: Phản ánh tình trạng của người tiêu dùng cần được đáp

ứng, người tiêu dùng sử dụng sản phẩm nhằm khẳng định hình ảnh, cá tính của mình.

Theo tác giả, trong mơ hình hành vi tiêu dùng xe ơ tơ, nhu cầu xã hội đóng vai trò quan

trọng trong việc lựa chọn sản phẩm.

Đánh giá: Mơ hình hành vi mua xe ô tô ở Bắc Kinh của hai tác giả Liu Dong Yan

& Bai Xuan đã đi sâu vào phân tích những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi

mua cho sản phẩm xe ô tô, phù hợp với đặc điểm riêng của khách hàng và sản phẩm ô

tô. Ví dụ: Tác động của nhu cầu về xã hội, khách hàng sử dụng xe ô tô cũng là khẳng

định vị thế, cá tính, hình ảnh của mình trong xã hội. Mơ hình cũng đã đưa vào các nhân

tố mới: Giao tiếp Internet, giá trị bán lại của xe ô tơ. Tuy nhiên, nghiên cứu trên phân

tích những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe ơ tơ nói chung, chưa phản ánh cho

dòng xe ơ tơ pick up với một số đặc điểm riêng về sản phẩm và khách hàng như: Mục

đích sử dụng, tâm lý, niềm tin tiêu dùng của người Việt Nam… Hơn nữa, nghiên cứu

trên được thực hiện trên một thị trường ô tô đã khá phát triển, nên các yếu tố: thân

thiện môi trường hay sự tiện lợi gọn nhẹ được đề cập chi tiết trong nghiên cứu.

Với xe pick up thì mục đích sử dụng cho công việc là chủ yếu nên yếu tố “ Thể

hiện xã hội” sẽ khơng có ảnh hưởng mạnh lên hành vi mua xe. Hệ thống phân phối xe

ô tô ở nước ta chủ yếu qua đại lý ủy quyền chính thức của nhà sản xuất trên các vùng

miền, đa số các nhà sản xuất xe ô tô pick up ở Việt Nam không cho phép bán xe qua

đại lý cấp 2. Do vậy, việc phân phối chỉ được thực hiện qua một cấp. Nghiên cứu này

chưa phân tính kỹ sản phẩm xe ơ tơ nhập khẩu.

1.4.3. Mơ hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe ô tô ở thị trường Ấn Độ [18].

Nghiên cứu được thực hiện tại thị trường ô tô Ấn Độ, nghiên cứu đã chỉ ra các

nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô:

+ Các yếu tố bên ngồi: Văn hóa, gia đình, nhóm tham khảo.

+ Các yếu tố mơi trường/ tình huống: Thời gian, địa điểm mua sắm, hoàn cảnh mua…

+ Các yếu tố bên trong: Lối sống, nhân cách, quá trình ra quyết định mua, động lực…15+ Các yếu tố khác: Độ tin cậy, giá cả, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng tập trung vào các yếu tố như: Độ tin cậy, giá

cả, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu trong khi mua sắm xe ô tô. Các công ty ô tô sẽ cần phải

tập trung vào yếu tố tiết kiệm nhiên liệu. Theo nghiên cứu thì người tiêu dùng sẽ thu thập

thông tin từ rất nhiều nguồn trong quá trình mua xe, nhưng Internet đứng đầu danh sách.

Nghiên cứu cũng tiến hành dự báo xu hướng mua xe ô tô, nghiên cứu chỉ ra rằng các

công ty sẽ cần phải có một phương pháp tiếp cận đa kênh khi họ xem xét thị trường tiềm

năng cho bán hàng trực tuyến. Chiến lược website hiệu quả sẽ là cực kỳ quan trọng. Nhà

sản xuất và đại lý cần hợp tác trong các hình thức bán lẻ và quản lý tích hợp sẽ trở nên

quan trọng hơn bao giờ hết để đáp ứng người tiêu dùng với đặc điểm mua ngày càng phức

tạp, đòi hỏi khắt khe và để duy trì sự trung thành của khách hàng. Các cơng ty cần thiết lập

và duy trì một cuộc đối thoại hai chiều với khách hàng thông qua giao tiếp cá nhân.

Kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng thơng tin về an tồn, sự dễ dàng và sẵn có của

phụ tùng thay thế, công nghệ đang ảnh hưởng đến hành vi mua xe. Các yếu tố như:

Nhu cầu của gia đình, hình ảnh thương hiệu, mức thu nhập, các chương trình gia đình

đặc biệt ảnh hưởng đến quyết định mua chiếc xe của khách hàng.

Đánh giá: Mơ hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe ô tô ở

Ấn Độ của các tác giả đã chỉ ra các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi mua xe

ơ tơ đó là: Yếu tố văn hóa, gia đình, nhóm tham khảo, thời gian, địa điểm mua sắm, độ

tin cậy, lối sống, giá cả, an toàn, phụ tùng thay thế, tiết kiệm nhiên liệu… Mơ hình cũng

đã phân tích yếu tố thương hiệu ảnh hưởng đến hành vi mua và đã thực hiện dự báo xu

hướng tiêu dùng trong ngành cơng nghiệp ơ tơ.

Tuy nhiên, mơ hình nghiên cứu này chưa phân tích cho dòng xe ơ tô pick up với

những đặc điểm sản phẩm và đối tượng khách hàng khác nhau. Nghiên cứu trên được

thực hiện trên một thị trường ô tô đã khá phát triển nên một số đặc điểm như: Thời gian

mua sắm, số lượng mua sắm, địa điểm cửa hàng có ảnh hưởng quan trọng đến quyết

định mua xe ô tô. Tuy nhiên, ở thị trường ô tô Việt Nam chưa phát triển mạnh, kháchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×