Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Tìm hiểu và áp dụng 10 mẫu Design Pattern

V. Tìm hiểu và áp dụng 10 mẫu Design Pattern

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Abstractfactoryparttern12-Blue.java-Green.java-ClothesFactory.java13-Hat.java-Pans.java14-Output:c. Áp dụng vào hệ thống BoCE-Giúp tạo đối tượng mà khơng cần biết chính xác kiểu dữ liệu. Áp dụng vào hệ

thống,show mặt hàng quần áo được chia theo từng loại và màu sắc5.2.Builder

a. Biểu đồ lớp15b. Code16-Output:c. Áp dụng vào hệ thống

17-Builder pattern được sử dụng để xử lý các vấn đề còn tồn tại khi mà Object có

nhiều thuộc tính. Ví dụ như trong hệ thống BoCE , Máy tính có nhiều thuộc

tính, Builder pattern xử lý các vấn đề này bằng việc cung cấp một cách xây

dựng đối tượng từng bước một và cung cấp một method để trả về đối tượng

cuối cùng.5.3.Singleton

a. Biểu đồ lớpb. Code

-Book.java18-Clothes.java-Elec.java19-Produtc.java-Singleton

20-Output:c. Áp dụng vào hệ thống

5.4.Adapter

a. Biểu đồ lớp21b. Code

c. Áp dụng vào hệ thống

-Mơ hình Adapter làm việc như một cầu nối giữa hai Interface khơng tương

thích. Mẫu thiết kế kiến trúc này tạo tạo ra theo mơ hình kiến trúc vì nó kết hợp-chức năng của hai Interface độc lập.

Mơ hình bao gồm một lớp duy nhất có trách nhiệm kết hợp các chức năng các

Interface độc lập và khơng tương thích. Một ví dụ trong thực tế đó là đầu đọc

thẻ nhớ hoạt động như một bộ chuyển đởi giữa thẻ nhớ và máy tính. Chúng ta

chỉ cần cắm thẻ nhớ và đầu đọc thẻ nhớ vào máy tính để thẻ nhớ có thể đọc

thơng qua máy tính.5.5.Bridge

a. Biểu đồ lớp

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Tìm hiểu và áp dụng 10 mẫu Design Pattern

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×