Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Sinh code Java với các bean

IV. Sinh code Java với các bean

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Các entity được sinh ra:7-Mỗi Entity bean tương ứng với một bản ghi trong CSDL

Giống như CSDL quan hệ, Entity bean cũng có quan hệ với các Entity bean

khác84.2.-Sesion BeanCác Interface FacadeLocal tương ứng với mỗ lớp thực thể để chứa các phương

thức :9-Các lớp Facade định nghĩa chi tiết cho các phương thức trong Interface

FacadeLocal:-Session bean gồm 2 loại

 Stateless: chỉ sử dụng trong 1 phiên, dữ liệu không được lưu lại

 Statefull: Dữ liệu được lưu lại (giỏ hàng)10V.Tìm hiểu và áp dụng 10 mẫu Design Pattern5.1.Abstract Factory

a. Biểu đồ lớpb. Code

-Abstractfactory.java11-Abstractfactoryparttern12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Sinh code Java với các bean

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×