Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

6những giá trị của sản phẩm, dịch vụ đó so với những mong đợi trước đó của khách

hàng về chúng.

Tóm lại, khái niệm về sự hài lòng của khách hàng thì có nhiều nhưng chung

quy thì nó ln gắn liền với những yếu tố sau:

Tình cảm/thái độ đối với nhà cung cấp dịch vụMong đợi của khách hàng về khả năng đáp ứng nhu cầu từ phía

nhà cung cấp dịch vụKết quả thực hiện dịch vụ/Các giá trị do dịch vụ mang lạiÝ định sẵn sàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.1.1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng

1.1.2.1. Chất lượng dịch vụ

Sự hài lòng có mối quan hệ mật thiết với chất lượng dịch vụ (Philip Kotler,

2000)[8]. Việc tìm hiểu chất lượng dịch vụ là cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp

cải thiện sự hài lòng của khách hàng theo hướng tích cực đối với dịch vụ. Nó khơng

chỉ quan trọng trong việc xây dựng mục tiêu phát triển mà còn định hướng cho

doanh nghiệp phát huy các thế mạnh của mình một cách tốt nhất. Chất lượng dịch

vụ có thể được thể hiện thơng qua các đặc điểm: Tính vượt trội, tính đặc trưng của

sản phẩm, tính cung ứng, tính thỏa mãn nhu cầu, tính tạo ra giá trị, … Việc phân

tích mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng được đề

cập ở phần tiếp theo của luận văn này.

1.1.2.2. Giá cả dịch vụ

Giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của hàng hóa và dịch vụ. Giá cả được

xác định dựa trên giá trị sử dụng và cảm nhận của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

mà mình sử dụng. Khách hàng khơng nhất thiết phải mua sản phẩm, dịch vụ có chất

lượng cao nhất mà họ sẽ mua những sản phẩm, dịch vụ đem lại cho họ sự hài lòng

nhiều nhất. Chính vì vậy, sự cảm nhận của khách hàng về giá cả không ảnh hưởng[8]Kotler, P. & Armstrong, G. (2004), Những nguyên lý tiếp thị, Nxb Thống Kê, tập 1, trang 36.7đến chất lượng dịch vụ nhưng sẽ tác động đến sự hài lòng của khách hàng (Cronin

và Taylor, 1992)[16].

Trong nhiều nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng trước đây, tác động

của yêu tố giá cả ít được chú ý đến so với các tiêu chí khác. Tuy nhiên, cùng với sự

cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của thị trường và các thay đổi về nhận định của

khách hàng về sản phẩm dịch vụ, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng giá cả và sự

hài lòng của khách hàng có mối quan hệ sâu sắc với nhau. Do đó, nếu khơng xét

đến yếu tố này thì việc nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng sẽ thiếu chính

xác.

Để đánh giá tác động của nhân tố giá cả dịch vụ đến sự hài lòng của khách

hàng, cần xem xét đầy đủ ở cả ba khía cạnh : Giá so với chất lượng ; Giá so với các

đối thủ cạnh tranh ; Giá so với mong đợi của khách hàng. Trong phạm vi đề tài này,

yếu tố giá cả được xem xét chính là tính cạnh tranh của giá được cảm nhận bởi

khách hàng. Nếu khách hàng cảm nhận tính cạnh tranh của giá càng cao thì họ sẽ

càng hài lòng và ngược lại.

1.1.2.3. Hình ảnh doanh nghiệp

Hình ảnh biểu hiện mối quan hệ giữa thương hiệu (nhãn hiệu) và sự liên

tưởng của khách hàng đối với các thuộc tính của thương hiệu (nhãn hiệu). Biến số

này được thể hiện bởi danh tiếng, uy tín, lòng tin của chính người tiêu dùng đối với

thương hiệu. Các nghiên cứu thực tiễn đã khẳng định rằng, đây là nhân tố quan

trọng và có tác động trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng (Martensen. A.,

Gronholdt, L. and Kristensen, 2000)[22]. Đồng thời, nó cũng có mối quan hệ đồng

biến đối với sự hài lòng và sự trung thành đối với sản phẩm hoặc thương hiệu. Các

doanh nghiệp cần phải định vị và xây dựng hình ảnh của mình trên cơ sở những

thuộc tính quan trọng nhằm thiết lập một sự cảm nhận tốt nhất đối với đối thủ cạnh

tranh, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện được thương hiệu.

[16]Cronin, J.J. & Taylor, S.A. (1992), Measuring service quality: a re-examination and extension, Journal of

Marketing.

[22]

Martensen. A., Gronholdt, L. and Kristensen, K. (2000), The drivers of customer satisfaction and loyalty.

Cross-industry findings from Denmark, Total Quality Management.81.1.2.4. Chính sách chăm sóc khách hàng

Mơi trường cạnh tranh làm phí tổn để thu hút khách hàng mới ngày một tăng

cao, có thể cao hơn so với việc giữ chân khách hàng hiện tại. Vì vậy, tiếp thị tấn

cơng, nói chung, tốn kém hơn so với tiếp thị phòng vệ. Bởi phải mất rất nhiều nỗ

lực và tiền bạc để lôi kéo được khách hàng đã hài lòng của đối thủ cạnh tranh chịu

bỏ sang sử dụng dịch vụ của mình.

Vì vậy, bên cạnh tập trung kế hoạch tiếp thị khách hàng mới, các ngân hàng

vẫn duy trì tuyến phòng thủ của họ là giữ gìn và chăm sóc khách hàng hiện tại. Và

cách tiếp cận tốt nhất để giữ gìn khách hàng chính là mang lại cho họ sự hài lòng và

giá trị, điều này đưa đến sự trung thành rất cao của khách hàng.

1.1.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác động nhiều nhất đến sự hài lòng của khách

hàng (Cronin và Taylor, 1992; Yavas et al, 1997; Ahmad và Kamal, 2002) [16]. Nếu

nhà cung cấp dịch vụ đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng thỏa

mãn nhu cầu của họ thì doanh nghiệp đó đã bước đầu làm cho khách hàng hài lòng.

Do đó, muốn nâng cao sự hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải

nâng cao chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của

khách hàng có quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là

cái được tạo ra trước và sau đó quyết định đến sự hài lòng của khách hàng. Mối

quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này là vấn đề then chốt trong hầu hết các nghiên

cứu về sự hài lòng của khách hàng. Trong nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai yếu

tố này, Spreng và cộng sự (1996)[26] cũng chỉ ra rằng chất lượng dịch vụ là tiền đề

của sự hài lòng khách hàng.[26]Spreng, R. A., MacKenzie, S.B. and Olshavsky, R.W. (1996), “A Re-examination of the Determinants of

Consumer Satisfaction”, Journal of Marketing.9Chất lượng

mong đợiNhu cầu được

đáp ứngChất lượng

dịch vụChất lượng

cảm nhận

Nhu cầu không

được đáp ứngSự hài lòng

Khách hàngChất lượng

mong đợiHình 1.1: Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng(Spreng và

cộng sự, 1996)

Các yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ được đo lường bởi nhiều yếu tố và việc nhận định chínhxác các yếu tố này phụ thuộc vào tính chất của dịch vụ và mơi trường nghiên

cứu. Có nhiều tác giả đã nghiên cứu vấn đề này nhưng phổ biến nhất và biết đến

nhiều nhất là các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của Parasuraman và cộng sự.

Năm 1985, Parasuraman[ 2 4 ] và cộng sự đã đưa ra mười nhân tố quyết định

chất lượng dịch vụ được liệt kê dưới đây:

1 - Khả năng tiếp cận (access)

2 - Chất lượng thông tin liên lạc (communication)

3 - Năng lực chuyên môn (competence)

4 - Phong cách phục vụ (courtesy)

5 - Tôn trọng khách hàng (credibility)

6 - Đáng tin cậy (reliability)

7 - Hiệu quả phục vụ (responsiveness)

8 - Tính an tồn (security)

9 - Tính hữu hình (tangibles)

[24]Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1985), A conceptual model of service quality and its

implications for future research, Journal of Marketing.1010 - Am hiểu khách hàng (understanding the customer)

Và đến năm 1988, ơng đã khái qt hố thành 5 nhân tố cụ thể như sau:

1 - Sự tin cậy (reliability)

2 - Hiệu quả phục vụ (responsiveness)

3 - Sự Hữu Hình (tangibles)

4 - Sự đảm bảo (assurance)

5 - Sự cảm thông (empathy)

Trên cơ sở nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và kế thừa học thuyết của

Parasuraman và cộng sự, Johnston và Silvestro (1990)[ 2 0 ] cũng đúc kết năm nhân

tố khác của chất lượng dịch vụ bao gồm:

1 - Sự ân cần (helpfulness)

2 - Sự chăm sóc (care)

3 - Sự cam kết (commitment)

4 - Sự hữu ích (functionality)

5 - Sự hoàn hảo (integrity)

Cũng vào năm 1990, Gronroos[18] đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra sáu

nhân tố đo lường chất lượng dịch vụ như sau:

1 - Có tính chun nghiệp (professionalism and skills)

2 - Có phong cách phục vụ ân cần (attitudes and behaviour)

3 - Có tính thuận tiện (accessibility and flexibility)

4 - Có sự tin cậy (reliability and trustworthiness)

5 - Có sự tín nhiệm (reputation and credibility)

6 - Có khả năng giải quyết khiếu kiện (recovery)

Đến năm 2002, Sureshchander[27] và cộng sự cũng đưa ra năm nhân tố ảnh

hưởng đến chất lượng dịch vụ bao gồm:

1 - Yếu tố dịch vụ cốt lõi (core service)

[20]Johnston, R. and Silvestro, R. (1990), “The determinants of service quality – a customer-based

approach”, The Proceedings of the Decision Science Institute Conference.

[18]

Gronroos, C. (1990), Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service

Competition.

[27]

Sureshchander, G.S., Rajendran, C. & Anatharaman, R.N. (2002), The relationship between service

quality and customer satisfaction: a factor specific approach, Journal of Service Marketing.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×