Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 17

4 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 17

Tải bản đầy đủ - 0trang

102

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Nhà máy..............................................22

2.1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Nhà máy..................................................23

2.1.2. Môi trường hoạt động kinh doanh của Nhà máy..............................23

2.1.2.1. Môi trường vĩ mô.............................................................................23

2.1.2.2. Môi trường vi mô.............................................................................25

2.1.3. Thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các trung gian.......26

2.1.3.1. Khách hàng và thị trường của Nhà máy..........................................26

2.1.3.2. Đối thủ cạnh tranh...........................................................................26

2.1.3.3. Các trung gian mua bán..................................................................26

2.1.3.4. Các trung gian vận chuyển hàng hoá..............................................27

2.1.3.5. Các trung gian thông tin..................................................................27

2.1.4. Đặc điểm về nguồn lực của Nhà máy..................................................27

2.1.4.1. Tình hình nhân sự trong Nhà máy....................................................27

2.1.4.2. Tình hình về cơ sở vật chất..............................................................29

2.1.4.3. Tình hình về tài chính......................................................................30

2.1.5. Chính sách marketing của Nhà máy.................................................36

2.1.5.1. Chính sách về sản phẩm..................................................................36

2.1.5.2. Chính sách giá cả............................................................................37

2.1.5.3. Chính sách phân phối......................................................................37

2.1.5.4. Chính sách truyền thơng, cổ động...................................................38

2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BỘT

MỲ TẠI NHÀ MÁY BỘT MỲ VIỆT Ý – FOODINCO ĐÀ NẴNG..................39

2.2.1. Quá trình hoạt động của hệ thống phân phối Nhà máy....................39

2.2.2. Hệ thống phân phối hiện tại của Nhà máy.........................................39

2.2.2.1. Kênh phân phối tại thị trường Đà Nẵng, Huế, Quãng Nam.............40

2.2.2.2. Thị trường Bắc miền Trung và Nam miền Trung..............................41

2.2.2.3. Số lượng các trung gian trong kênh.................................................42

2.2.2.4. Tình hình tiêu thụ bột mỳ qua các kênh...........................................43

2.2.2.5. Đánh giá doanh số tiêu thụ bình qn trong kênh (2008 - 2010).....46103

2.2.3. Cơng tác bán hàng hiện nay của nhà máy bột mỳ Việt Ý.................47

2.2.4. Các xung đột trong hệ thống kênh phân phối....................................49

2.2.5. Những dòng lưu chuyển trong kênh phân phối.................................50

2.2.5.1. Dòng lưu chuyển vật chất...............................................................50

2.2.5.2. Dòng lưu chuyển thanh tốn............................................................50

2.2.5.3. Dòng sở hữu sản phẩm....................................................................50

2.2.6. Thực trạng về công tác quản trị kênh phân phối hiện nay...............51

2.2.6.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong hệ thống phân phối....51

2.2.6.2. Trách nhiệm của các trung gian trong hệ thống phân phối..............53

2.2.6.3. Chính sách đánh giá các thành viên trong hệ thống phân phối.......54

2.2.6.4. Chính sách nhằm khuyến khích trung gian trong kênh phân phối....54

2.2.7. Thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm vật chất tại Nhà máy...56

2.2.7.1 Xử lý đơn đặt hàng............................................................................56

2.2.7.2 Lưu kho và dự trữ hàng hóa..............................................................56

2.2.7.3 Vận chuyển.......................................................................................56

2.2.8. Đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm bột mỳ

2.2.8.1. Đánh giá thông qua phiếu thu thập thông tin........................................57

2.2.8.2 Đánh giá chung................................................................................58

Chương 3. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BỘT MỲ

CỦA NHÀ MÁY BỘT MỲ VIỆT Ý.....................................................................60

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI..................60

3.1.1. Mục tiêu chiến lược trong 5 năm đến tại thị trường miền Trung.....60

3.1.2. Mục tiêu Marketing của nhà máy.......................................................60

3.1.3. Mục tiêu phân phối của nhà máy.......................................................61

3.1.4. Cơ hội, đe doạ của thị trường mục tiêu..............................................62

3.1.4.1. Cơ hội..............................................................................................62

3.1.4.2. Đe doạ.............................................................................................62

3.2. CÁC GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI.............62

3.2.1. Giải pháp về thị trường.......................................................................62104

3.2.1.1 Phân đoạn thị trường........................................................................62

3.2.1.2. Đánh giá phân đoạn thị trường theo tiêu thức địa lý.......................64

3.2.1.3. Hành vi thị trường...........................................................................66

3.2.2. Giải pháp về lựa chọn và đánh giá thị trường mục tiêu....................68

3.2.3. Giải pháp về phương thức phân phối sản phẩm...............................71

3.2.3.1. Xác định phương thức phân phối.....................................................71

3.2.3.2. Cơ sở để xác định phương thức phân phối......................................72

3.2.3.3. Đánh giá phương án theo phương pháp trọng số............................74

3.2.3.4. Phương thức phân phối cụ thể của nhà máy....................................75

3.2.4. Xác định dạng kênh phân phối phù hợp............................................77

3.2.4.1. Xây dựng kênh phân phối................................................................77

3.2.4.2. Đánh giá phương án kênh phân phối mới trong hệ thống phân phối

........................................................................................................................... 77

3.2.5. Giải pháp về quản trị kênh phân phối...............................................79

3.2.5.1. Tiêu chuẩn lựa chọn các trung gian.................................................79

3.2.5.2. Lựa chọn trung gian trong kênh phân phối......................................80

3.2.5.3. Giải quyết các mâu thuẫn trong kênh............................................84

3.2.6 Giải pháp hỗ trợ....................................................................................85

3.2.6.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường........................................85

3.2.6.2. Giải pháp về chính sách giá.............................................................86

3.2.6.3. Chính sách bán hàng.......................................................................88

3.2.6.4. Chính sách thanh tốn......................................................................90

3.3. HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HỐ VẬT CHẤT..............................95

3.3.1. Xử lý đơn hàng.....................................................................................95

3.3.2. Tồn kho.................................................................................................95

3.3.3 Duy trì khối lượng hàng hóa dự trữ trong kho...................................95

3.3.4. Đánh giá và lựa chọn phương tiện vận chuyển..................................96

KẾT LUẬN............................................................................................................98

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................99105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 17

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×