Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Nguồn vốn chủ sở hữu

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

36Theo số liệu tổng hợp tại Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản; hiện nay VNPT

Quảng Ngãi có cơ sở vật chất cơ bản đầy đủ, các trang thiết bị máy móc, cơng nghệ

thơng tin hiện đại đủ khả năng để cạnh tranh với các đối thủ trên địa bàn tỉnh Quảng

Ngãi. Đến cuối năm 2011 đã có:

- Tổng số trạm chuyển mạch là 185 trạm (trong đó: có 3 đài HOST đặt tại

Khu kinh tế Dung Quất, Thành phố Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức và 182 tổng đài vệ

tinh), dung lượng lắp đặt 170.000 line và đã sử dụng 95.000 line.

- Tổng số trạm BTS (phát sóng di động): 228 trạm.

- Tuyến truyền dẫn gồm: 01 tuyến truyền dẫn Viba 5xSTM1 (huyện đảo Lý

Sơn) và các tuyến truyền dẫn bằng cáp quang 7000E1, 3000E1 với chiều dài 300km

(với các loại thiết bị SDH: Alcatel, NEC, Fujitsu, V-Node).

Ngoài ra còn có 180 trạm DSLAM (Internet) với dung lượng lắp đặt: 38.000

port, đã sử dụng: 29.000 port.

Qua phân tích số liệu thống kê về cơ sở vật chất của VNPT Quảng Ngãi, nhận

thấy: Để đội ngũ lao động của đơn vị đủ khả năng sử dụng, điều hành được các công

nghệ hiện đại, thực hiện khai thác kinh doanh hiệu quả thì VNPT Quảng Ngãi cần phải

có những chính sách đãi ngộ, đào tạo thu hút lao động có trình độ chun mơn cao. Vì

vậy, các nhà quản lý của VNPT Quảng Ngãi phải quan tâm đến công tác trả lương

tương xứng, xây dựng chính sách thu hút nhân tài, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lao

động hiện có và nguồn lao động trong tương lai, tạo động lực cho họ thực hiện cơng

việc đạt hiệu quả cao nhất.

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VNPT Quảng Ngãi qua các năm

Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng

trực tiếp đến cơng tác trả lương cho người lao động. Nếu doanh nghiệp kinh doanh có

hiệu quả, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, thì đó là điều kiện tối ưu để tính

tốn trong việc điều chỉnh mức lương tối thiểu hàng năm và đủ điều kiện để điều

chỉnh tổng thể hệ thống lương của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động kinh doanh của

VNPT Quảng Ngãi thể hiện qua các năm như sau:

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh37TTChỉ tiêuNămNămNăm2009

2010

2011

A

Kết quả hoạt động kinh doanh

1 Doanh thu (triệu đồng)

198.545 215.561

211.231

2 Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)

16.169

9.953

8.917

3 Nộp ngân sách (triệu đồng)

5.480

8.608

5.793

4 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

10.689

1.345

3.124

B

Thơng số tài chính

I Thơng số khả năng thanh toán

1 Khả năng thanh toán hiện thời (lần)

0,49

0,02

0,04

2 Khả năng thanh toán nhanh (lần)

0,17

0,15

0,36

3 Khả năng thanh tốn tiền mặt (lần)

0,01

0,02

0,04

II Thơng số nợ

1 Thơng số nợ trên vốn chủ (%)

59,45

66,91

30,26

2 Tỷ lệ nợ trên tài sản (%)

37,29

40,09

23,23

III Thông số khả năng sinh lợi

* Khả năng sinh lợi trên doanh số

1 Lợi nhuận gộp biên (%)

8,14

4,62

4,22

2 Lợi nhuận ròng biên (%)

5,38

0,62

1,48

* Khả năng sinh lợi trên vốn đầu tư

1 Vòng quay tổng tài sản (vòng)

0,49

0,43

0,47

2 Thu nhập trên tổng tài sản (%)

2,62

0,27

0,69

Nguồn: Phòng Kế tốn – Thống kê Tài chính.

Qua số liệu tại bảng 2.3, nhận thấy: trong năm 2010 đầu tư nhiều cho các thiếtbị công nghệ hiện đại nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn 1.345 triệu đồng so với năm 2009

là 10.689 triệu đồng, mặc dù doanh thu năm 2010 tăng đến 215.561 triệu đồng. Tuy

nhiên, đến năm 2011 doanh thu giảm xuống so với năm 2010 và chỉ đạt 211.231 triệu

đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế đã tăng trở lại và đạt 3.124 triệu đồng. Khả năng thanh

toán, khả năng sinh lợi trên doanh số, khả năng sinh lợi trên vốn đầu tư đang tăng dần

đến năm 2011. Điều này cho thấy hiệu quả của việc đầu tư cho thiết bị công nghệ hiện

đại để khai thác kinh doanh là đúng hướng và đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác

trong những năm tiếp theo để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã định hướng đến năm

2015 và chiến lược phát triển đến năm 2020. Đây là một yếu tố cơ bản để các nhà quản

lý của VNPT Quảng Ngãi tiếp tục hồn thiện cơng tác trả lương, khuyến khích nhân

viên tăng năng suất lao động nhằm đáp ứng khả năng cạnh tranh trên thị trường.382.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI VNPT QUẢNG NGÃI

2.2.1. Tình hình biến động tiền lương tại VNPT Quảng Ngãi qua các năm

Tiền lương của người lao động tại VNPT Quảng Ngãi bao gồm: tiền lương cơ

bản, tiền lương kinh doanh và các khoản phụ cấp có tính chất lương được thể hiện ở

các nội dung sau:

2.2.1.1. Tiền lương bình quân của người lao động tại VNPT Quảng Ngãi

qua các năm

Bảng 2.4: Tiền lương bình quân tại VNPT Quảng Ngãi

Đơn vị tính: triệu đồng/tháng.

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

Tổng quỹ lương

Tỷ lệ lương/doanh thu (%)

Tổng số lao động

Tiền lương bình quân

Năng suất lao động2009

198.545

27.200

13,72010

215.516

32.100

14,892011

211.231

25.800

12,21374

379

379

6.061

7.058

5.673

530,9

568,6

557,3

Nguồn: số liệu thống kê của VNPT Quảng Ngãi.Qua bảng 2.4, ta thấy rằng doanh thu năm 2010 của VNPT Quảng Ngãi là

215.516 triệu đồng, tăng hơn cả năm 2009 và 2011; năm 2011 tổng doanh thu tăng

1,06 lần so với năm 2009. Tuy nhiên, tỷ lệ lương trên doanh thu của năm 2011 (tỷ lệ

lương/doanh thu: 12,21%) thấp hơn năm 2010 (tỷ lệ lương/doanh thu 14,89%) và

đang có xu hướng giảm trong năm 2011, thực tế lương bình quân năm 2011 so với

năm 2010 giảm rất nhiều, trong khi đó năm 2011 Nhà nước tăng mức lương tối

thiểu chung; điều đó chứng tỏ lương bình qn của cơng nhân vẫn chưa được cải

thiện do chất lượng cạnh tranh trên thị trường, năng suất lao động chưa cao… và

một phần ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế trong thời gian qua.

Các số liệu cũng cho thấy, trong 03 năm qua số lượng lao động của doanh

nghiệp rất ổn định, được đầu tư nhiều về chất lượng lao động, máy móc, trang thiết

bị hiện đại để tăng năng suất nhưng năng suất lao động thì không ổn định (năm

2009 là 530,9; năm 2010 là 568,6; năm 2011 lại giảm xuống còn 557,3). Trong khi39quỹ lương năm 2011 giảm so với năm 2009 là 1,05 lần nên tiền lương bình quân của

người lao động cũng giảm theo.

2.2.1.2. Tiền lương bình quân của người lao động tại VNPT Quảng Ngãi so

với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bảng 2.5: So sánh tiền lương bình quân

Đơn vị tính: triệu đồng.Số lượng bình qn các

TTChỉ tiêu1Lao động

Tiền lương2bình quân/doanh nghiệp nhà nướcVNPT Quảng Ngãi(42 doanh nghiệp)

2009

2010

2011

7.319 9.433

8.8012009

3742010

3792011

3793.4176.0617.0585.6734.9515.479người/tháng

Nguồn: Niên giám thống kê của Cục Thống kê Quảng Ngãi.

Các số liệu trên cho thấy tiền lương bình quân hàng tháng của người lao

động trong các doanh nghiệp Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng tăng cao

dần qua các năm (trung bình qua 3 năm có 42 doanh nghiệp hoạt động), năm 2011

gần bằng mức tiền lương bình quân của lao động ở VNPT Quảng Ngãi (5.479/5.673

= 96,58%). Trong khi đó tiền lương bình qn của VNPT Quảng Ngãi năm 2011

giảm xuống. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và nguồn thu nhập của lao

động, các nhà quản lý cần phải hết sức chú ý vì khi doanh thu giảm thì quỹ tiền

lương được xác định trên cơ sở doanh thu cũng giảm (Quỹ tiền lương = Doanh thu

tính lương x đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu).

2.2.1.3. Tiền lương bình quân của người lao động tại VNPT Quảng Ngãi so

với các doanh nghiệp cùng ngành

- Để có điều kiện so sánh tốt hơn, chúng ta tìm hiểu tình hình trả lương cho

người lao động của hai doanh nghiệp cùng ngành với VNPT Quảng Ngãi trên địa

bàn tỉnh Quảng Ngãi. [13, tr.37]

Bảng 2.6: So sánh tiền lương bình qn cùng ngành40Đơn vị tính: triệu đồng.

TTĐơn vị1

VNPT Quảng Ngãi

2

Mobifone Quảng Ngãi

3

Viettel Quảng Ngãi

Bình quân chung trong ngành

So với mức tiền lương bình quânSố lao động bìnhTiền lương bìnhquân/3 năm

377

100

190

222quân/3năm

6.264

7.535

7.749

7.18287,2%

chung trong ngành (%)

Nguồn: Niên giám thống kê của Cục Thống kê Quảng Ngãi.Các số liệu trên bảng 2.6, cho thấy: VNPT Quảng Ngãi là một doanh nghiệp

chủ đạo cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thơng tin trên địa bàn tỉnh có

quy mơ lao động khá lớn so với các doanh nghiệp khác. Trong khi đó tiền lương tại

VNPT Quảng Ngãi lại ln thấp hơn mức tiền lương bình quân tại các doanh

nghiệp khác cùng ngành trên địa bàn Quảng Ngãi. Qua 3 năm, mức lương bình

quân của VNPT Quảng Ngãi chỉ bằng 87,2% mức lương bình quân của các doanh

nghiệp cùng ngành. Điều này lý giải: các doanh nghiệp viễn thông khác tập trung

chủ yếu kinh doanh dịch vụ điện thoại di động, đây là dịch vụ viễn thông mang lại

doanh thu lớn, trong khi đó VNPT Quảng Ngãi là doanh nghiệp nhà nước vừa kinh

doanh vừa phục vụ cơng ích, bên cạnh phát triển dịch vụ điện thoại di động đơn vị

còn phát triển điện thoại cố định, trong khi đó còn phát triển mạnh dịch vụ này thì

đơn vị còn thua lỗ; bên cạnh đó nguồn lao động của các doanh nghiệp cùng ngành

là quá ít so với VNPT Quảng Ngãi.

2.2.2. Thực trạng trả lương tại VNPT Quảng Ngãi trong thời gian qua

2.2.2.1. Cách tính lương VNPT Quảng Ngãi đang áp dụng

a. Tính lương cơ bản

Lương cơ bản bao gồm lương cấp bậc và các khoản phụ cấp lương theo quy

định chung của Nhà nước, được áp dụng để trả lương cố định cho số cán bộ, nhân

viên tham gia làm việc trong tháng với điều kiện thực hiện đủ ngày công tối thiểu.

Cách tính lương cơ bản như sau:

Lương cơ bản cáHệ số lương cấp bậcMức lương tối thiểu41nhân trong tháng

-=công việc và phụ cấpx(nếu có)

Hệ số lương cấp bậc cơng việc và phụ cấp (nếu có) thực hiện theo:+ Nghị định 205/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy

định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các

công ty nhà nước. [9, tr.4].

+ Nghị định 206/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản

lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước. [10, tr.3].

- Mức lương VNPT Quảng Ngãi đang áp dụng là mức tiền lương tối thiểu

chung do Nhà nước qui định.Bảng 2.7: Bảng lương của Giám đốc, Phó giám đốc, kế tốn trưởng

theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Hạng cơng ty

Chức danh

1. Giám đốc

- Hệ số

2. Phó giám đốc

- Hệ số

3. Kế tốn trưởng

- Hệ sốICơng ty

IIIII6,64 – 6,975,98 – 6,315,32 – 5,655,98 – 6,315,32 – 5,654,66 – 4,995,65 – 5,984,99 – 5,324,33 – 4,66Bảng 2.8: Thang lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất

kinh doanh theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Ngành/Nhóm ngành

Kỹ thuật viễn thơng

Nhóm I

- Hệ số

Nhóm II

- Hệ sốBậc/Hệ số, mức lương

II

IV

V

VIIIIVII1,551,832,162,553,013,564,201,782,102,482,923,454,074,8042Bảng 2.9: Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên

thừa hành, phục vụ ở các công ty Nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Chức

danh

1. Chuyên

viên cao

cấp, kinh

tế viên cao

cấp, kỹ sư

cao cấp

- Hệ số

2. Chuyên

viên chính,

kinh tế

viên chính,

kỹ sư

chính

- Hệ số

2. Chuyên

viên, kinh

tế viên, kỹ- Hệ số

4. Cán sự,

kỷ thuật

viên

- Hệ số

5. Nhân

viên văn

thư

- Hệ sô’

6. Nhân1234Hệ số, mức lương

5

6

7

891011125,58 5,92 6,26 6,604,00 4,33 4,66 4,99 5,32 5,652,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,20 4,511,80 1,99 2,18 2,37 2,56 2,75 2,94 3,13 3,32 3,51 3,70 3,891,35 1,53 1,71 1,89 2,07 2,25 2,43 2,61 2,79 2,97 3,15 3,3343viên phục

vụ

- Hệ số

1,00 1,18 1,54 1,72 1,90 2,08 2,26 2,44 2,62 2,80 2,98

Cách tính lương cơ bản mà VNPT Quảng Ngãi đang áp dụng có những ưu

điểm là: ổn định thu nhập cho người lao động, an tâm làm việc vì đã có một khoản

lương cố định dù sản xuất kinh doanh khơng hiệu quả, được ngành bảo hộ an tồn

về mức lương cơ bản… Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:

Chưa tạo động lực, khuyến khích được người lao động hăng say làm việc; có sự

mâu thuẫn trong trả lương và năng lực công tác giữa người lao động trẻ tuổi có trình

độ, năng lực cao và lao động lớn tuổi không đảm bảo về trình độ, năng lực; tạo tâm

lý ỷ lại rất lớn cho người lao động, nhất là lao động lớn tuổi, lao động gián tiếp; làm

giảm ý chí phấn đấu, cơng hiến, sáng tạo của người lao động, nhất là nguồn lao

động trẻ có trình độ, năng lực, mà đây lại là nguồn lao động tạo ra động lực phát

triển cho doanh nghiệp.

b. Tính lương kinh doanh

Theo quy định của Tập đồn Bưu chính – Viễn thơng ban hành Quy chế mẫu

phân phối tiền lương cho tập thể và cá nhân, ban hành kèm theo Quyết định liên tịch số

1196/QĐ-LT ngày 18/5/2000 của Tổng cơng ty Bưu chính – Viễn thơng Việt Nam và

Cơng đồn Bưu điện Việt Nam. Tại Điều 16, 17 quy định mẫu hệ số mức độ phức tạp

công việc để phân phối và xác định hệ số mức độ phức tạp công việc và chỉ tiêu chấm

điểm chất lượng để trả lương kinh doanh. [4, tr.373].

Căn cứ vào mơ hình tổ chức, điều kiện sản xuất kinh doanh, khả năng của

doanh nghiệp, nhiệm vụ được giao của từng bộ phận, từng đơn vị trực thuộc, trình độ

năng lực chuyên môn, trách nhiệm, tầm quan trọng, điều kiện làm việc của người lao

động và đặc thù của từng vùng (đồng bằng, miền núi, hải đảo) trên địa bàn tỉnh, VNPT

Quảng Ngãi xây dựng hệ số giãn cách giữa hệ số phức tạp cá nhân (H ptcn) thấp nhất

và cao nhất là 4,7 lần (11/2,3 = 4,7; là hệ số phức tạp cao nhất chia cho hệ số phức

tạp thấp nhất) theo các yếu tố và nhóm cơng việc để cho điểm các yếu tố và xếp vào

hệ số mức độ phức tạp công việc.44Bảng 2.10: Các yếu tố của mức độ phức tạp cơng việc

TT

1

2

3

4Nhóm yếu tố

Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

Mức độ phức tạp chuyên môn nghiệp vụ

Trách nhiệm và tầm quan trọng

Điều kiện lao động

Tổng cộngĐiểm

0 - 25

0 - 40

0 - 25

0 - 10

100VNPT Quảng Ngãi là doanh nghiệp hạng I; theo quy định của ngành tỷ lệ

giãn cách tiền lương giữa người có hệ số mức độ phức tạp công việc cao nhất và

thấp nhất là 11 lần, theo mẫu quy định sau:

Bảng 2.11: Nhóm công việc và định mức xếp loại mức độ phức tập.

Nhóm cơng việc

Chun gia cao cấp

Chun gia chính

Chun gia

Kỹ thuật viên

Công nhân trực tiếp sản xuất

Nhân viênTổng số điểmXếp vào hệ số mức độcủa 4 yếu tố

72 đến 100

57 đến 78

32 đến 59

21 đến 34

17 đến 32

09 đến 20phức tạp công việc

Từ 7,5 đến 11

Từ 5,5 đến 8,0

Từ 3,3 đến 6,0

Từ 2,2 đến 3,5

Từ 1,8 đến 3,3

Từ 1,0 đến 2,3Bảng hệ số phức tạp đối với từng nhóm chức danh được VNPT Quảng Ngãi

quy định căn cứ theo các yếu tố của mức độ phức tạp cơng việc nhóm cơng việc và

định mức xếp loại mức độ phức tập sau khi thỏa thuận, thống nhất với Đại diện

người lao động để tính lương kinh doanh.

- Cách tính hệ số mức độ phức tập như sau:

+ Hệ số mức độ phức tạp công việc là hệ số do đơn vị thành viên xây dựng để

làm căn cứ trả tiền lương khoán trên cơ sở theo quy chế mẫu của Tập đoàn VNPT. Hệ

số mức độ phức tạp công việc thể hiện mức độ phức tạp của công việc, tầm quan

trọng của công việc và kỷ năng, chất lượng lao động thực hiện cơng việc đó.

+ Mức độ phức tạp cơng việc xác định theo phương pháp cho điểm 4 nhóm

yếu tố.45+ Căn cứ vào điểm của từng người để xếp vào hệ số hệ số mức độ phức tạp

cơng việc.

Ví dụ: Giám đốc VNPT Quảng Ngãi được xếp vào nhóm cơng việc là chuyên

gia cao cấp, hệ số mức độ phức tạp là 11 với tổng số điểm của 4 yếu tố là 100 điểm.

Phó Giám đốc VNPT Quảng Ngãi cũng được xếp vào nhóm cơng việc là chun gia

cao cấp, nhưng có số điểm được chấm thấp hơn nên xếp hệ số phức tạp thấp hơn.

Đây là phương pháp cho điểm trực tiếp dựa trên các yếu tố của mức độ phức

tạp theo nhóm cơng việc được quy định sẵn. Kết quả chấm điểm của 4 yếu tố và xếp

nhóm công việc của VNPT Quảng Ngãi như sau:

Bảng 2.12: Hệ số phức tạp cá nhân của VNPT Quảng Ngãi

TTCác chức danh cơng việcHệ số phức tạp1

2

3

4

5

6

7

8

9Giám đốc VNPT Quảng Ngãi

Phó giám đốc VNPT Quảng Ngãi

Chủ tịch Cơng đồn VNPT Quảng Ngãi

Kế tốn trưởng VNPT Quảng Ngãi

Trưởng phòng quản lý, giám đốc các trung tâm

Phó phòng quản lý, phó giám đốc các trung tâm

Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng các trung tâm

Nhân viên kế tốn

Phụ trách an tồn lao động, thanh tra, bảo vệcá nhân (Hptcn)

11

9,5

9,5

9,5

5,2

4,5

4,2

3,4

4,210Chuyên viên thuộc phòng, chuyên viên tổ tin học3,711

12

13

14

15Cán sự, nhân viên thuộc phòng

Nhân viên văn thư

Thủ kho, thủ quỹ

Nhân viên tạp vụ

Nhân viên lái xe3,2

2,8

2,7

2,4

2,816Nhân viên Tổ bảo vệ

Tổ trưởng: tổ ứng cứu thông tin, tổ 108, tổ thị trường, tổ2,317trưởng tổ kinh doanh, tổ chăm sóc khách hàng, tổ giao4,018dịch cửa hàng, tổ trưởng tổ quản lý cước

Chuyên viên Tổ ứng cứu thông tin, tổ 108, tổ thị trường,3,7tổ trưởng tổ kinh doanh, tổ chăm sóc khách hàng, tổ46giao dịch cửa hàng, tổ trưởng tổ quản lý cước

Nhân viên Tổ ứng cứu thông tin, tổ 108, tổ thị trường, tổ

19

20

21trưởng tổ kinh doanh, tổ chăm sóc khách hàng, tổ giao

dịch cửa hàng, tổ trưởng tổ quản lý cước

Tổ trưởng Tổ tin học, trưởng Đài Viễn thơng, trưởng

phòng kinh doanh

Tổ phó Tổ tin học, Phó Đài Viễn thơng, phó phòng kinh

doanh, trưởng đài HOST.

Nhân viên kinh doanh, nhân viên kỷ thuật, nhân viên xử3,5

4,0

3,722lý cước viễn thông, nhân viên Đài HOST, công nhân kỷ3,523thuật cáp máy

Tổ trưởng tổ viễn thông hệ I

Nhân viên tổ viễn thông hệ I, nhân viên dây máy, nhân2.824viên tổng đài, nhân viên thu nợ2,6Cách tính lương kinh doanh mà VNPT Quảng Ngãi đang áp dụng có

những ưu điểm sau: đem lại khoảng lương tăng thêm cho người lao động gắn

với hoạt động sản xuất kinh doanh, là cơ sở để người lao động phấn đấu, hăng

say làm việc… Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế sau: Cách tính hệ số

phức tạp còn chưa rõ ràng trong q trình cho điểm theo nhóm cơng việc;

VNPT Quảng Ngãi đưa ra chỉ tiêu xác định tiền lương kinh doanh như trên là chưa

cụ thể, rõ ràng, còn chung chung, chưa đưa ra được các công việc cụ thể, nỗi trội và

chun mơn của từng bộ phận, từ đó dẫn đến q trình thực hiện rất khó xác định

quỹ lương kinh doanh.

2.2.2.2. Chấm điểm chất lượng cá nhân để trả lương kinh doanh theo quý

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch thực hiện của các khối

trực thuộc; căn cứ hệ số phức tạp cá nhân, VNPT Quảng Ngãi xây dựng quy định

chấm điểm cho các bộ phận trực thuộc và cá nhân trong doanh nghiệp để chi trả

lương kinh doanh theo quý sau khi đã thỏa thuận với Ban Chấp hành cơng đồn.

- VNPT Quảng Ngãi thành lập Hội đồng chấm điểm cho tập thể là các đơn vị

trực thuộc, gồm: Ban giám đốc, Chủ tịch Ban Chấp hành cơng đồn (đại diện ngườiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×