Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khách sạn cần xem xét như đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư.

Khách sạn cần xem xét như đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư.

Tải bản đầy đủ - 0trang

100Đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển chỉ có thể tiến hành được khi có

hệ thống thơng tin phục vụ cho hoạt động đánh giá.

Thông tin đánh giá có thể chia thành hai nguồn: thơng tin khảo sát trong

q trình đánh giá và thơng tin được cung cấp từ các hoạt động khác.

Trước hết là thông tin về đánh giá nhân viên. Thông tin này bao gồm:

- Khả năng, trình độ, các khóa huấn luyện đã qua của nhân viên, những

năng lực đã bộc lộ và khả năng phát triển các năng lực. Đồng thời, cần có

thơng tin về mong ước phát triển (hay kế hoạch nghề nghiệp) của chính bản

thân người nhân viên.

- Thành tích cơng tác của nhân viên bao gồm năng suất, chất lượng công

việc. Trong thơng tin về thành tích cơng tác cần đánh giá kèm theo cả biểu

hiện hành vi của nhân viên trong cơng việc. Những thơng tin đánh giá thành

tích cần được tiến hành thu thập theo phương pháp đánh giá 360 0 (đánh giá từ

bản thân người lao động, từ người lãnh đạo trực tiếp, từ đồng nghiệp, từ cấp

dưới (nếu có), từ khách hàng).

Tiếp đến, cần có thơng tin về các hoạt động khác trong KS bao gồm:

- Kết quả và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực khác.

- Kết quả và hiệu quả kinh doanh của toàn KS và từng bộ phận.

Cuối cùng là thông tin về thị trường lao động bên ngoài, đặc biệt là mảng

cung ứng dịch vụ đào tạo và phát triển. Ở khía cạnh này bộ phận đào tạo phải

có các thơng tin về định chuẩn đào tạo và phát triển trong ngành và của các

đơn vị cùng qui mô hoạt động.

b. Đánh giá hoạt động đầu tư cho đào tạo và phát triển

Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển sẽ cung cấp thông tin để KS điều

chỉnh và ra các quyết định đào tạo và phát triển nối tiếp, đồng thời là căn cứ

để dự đoán và ra các quyết định đào tạo và phát triển sau này. Giai đoạn này

sẽ đánh giá những nội dung sau:

Phản ứng của người tham gia101Trước hết cần xem xét sự thoả mãn của người tham gia ở hai khía cạnh:

giảng viên và nội dung chương trình đào tạo và phát triển. Ở hai khía cạnh

này có thể sử dụng các gợi ý từ các phương pháp đánh giá để thiết lập các bản

hỏi. Do xét đến sự thoả mãn của người học nên bản hỏi sẽ xét theo kỳ vọng

của họ đối với chương trình.

Căn cứ trên nội dung cơ bản được đề xuất sau đây, các chương trình đào

tạo sẽ thêm, bớt hoặc thay đổi câu chữ cho phù hợp với từng chương trình.

[Phụ lục 3]

Thay đổi của người tham gia

Những thay đổi bất kỳ của nhân viên, có khả năng làm tăng hiệu quả

cơng việc như là trạng thái tích cực, nâng cao động cơ làm việc, thay đổi tư

duy, vượt qua được tư duy rập khn, nâng cao tính đồn kết nhóm,...

Những thay đổi hành vi ở nơi làm việc

Thể hiện sự vận dụng có hệ thống những hiểu biết nhận được trong huấn

luyện; Nếu hiểu biết không được vận dụng thì tại sao? Phương pháp có thể sử

dụng là quan sát, phỏng vấn, xem xét các tài liệu.

Thay đổi của các kết quả hoạt động trong tổ chức

Bước này đánh giá việc học viên vận dụng những gì học được có tác

dụng đến tổ chức khơng; nếu khơng thì tại sao.

Thay đổi của tổ chức cần được đánh giá trên các yếu tố:

- Thay đổi của các chỉ số định tính

+ Mức độ tăng sự hài lòng của đối tác

+ Danh tiếng của tổ chức

+ Sự tốt lên của bầu khơng khí tâm lý

+ Sự giảm bớt sự ln chuyển cán bộ.

- Thay đổi các chỉ số định lượng

+ Doanh số bán phòng102+ Thị phần

+ Tổng lợi nhuận

+ Tỷ suất lợi nhuận, …

Để đo lường các chỉ số trên có thể dùng các nhóm đối chứng để so sánh

với các nhóm được đào tạo hoặc sử dụng các bản hỏi chun biệt.

Tính tốn tỷ suất sinh lợi bình qn

Đào tạo và phát triển có thể được xem xét như một cách đầu tư nên được

phân tích bằng những mơ hình đầu tư áp dụng cho những trường hợp mua

sắm trang thiết bị mới, đầu tư vào xây dựng mới, hay cam kết tài trợ cho các

chương trình marketing mới như một số nhà nghiên cứu đã đề nghị. Thực tế,

Chính phủ cũng đã bắt đầu xem xét việc cho phép các doanh nghiệp tính chi

phí đào tạo như những khoản đầu tư.

Để việc đo lường các giá trị của đầu tư đào tạo có thể thể hiện bằng các đơn

vị định lượng, cần tập trung xử lý những khía cạnh thành tích tính bằng tiền.

Đồng thời để khắc phục việc khó đốn chắc có bao nhiêu phần trong kết

quả tính bằng tiền cần quy cho chương trình đào tạo cần thiết kế chặt chẽ

bước nghiên cứu và cung cấp thơng tin đánh giá.

Tính tốn chi phí cho đào tạo bao gồm:

- Chi phí trực tiếp cho đào tạo

+ Chi phí cho trang thiết bị đào tạo

+ Chi phí cho cơ sở vật chất

+ Chi phí cho vật tư phục vụ học tập

+ Chi phí cho nhân sự tham gia

- Chi phí cơ hội.

Tính tốn thu nhập do đào tạo đem lại có thể có 2 cách:

Cách thứ nhất: là tính tốn sơ lược (có thể dựa trên nghiên cứu kết quả

của nhóm đào tạo và nhóm đối chứng):103=–

Cách thứ hai: là cách tiến hành phân tích từng mục:

- Thu nhập do đào tạo đem lại khi doanh số bán phòng tăng

- Thu nhập do đào tạo đem lại khi năng suất chất lượng phục vụ cao hơn

- Thu nhập do đào tạo đem lại khi sai sót được giảm bớt

- Thu nhập do đào tạo đem lại khi giữ lại được khách hàng

- Thu nhập do đào tạo đem lại khi giữ được nhân viên

- Thu nhập do đào tạo đem lại khi giảm bớt được sự vắng mặt của nhân viên

- Thu nhập do đào tạo đem lại khi giảm bớt giám sát hoặc các hiệu ứng khác.

Tính toán lợi nhuận do đào tạo đem lại:

=–

3.2.5.2. Tổ chức hội thi thợ giỏi thường xuyên

- Mục đích: Khuyến khích người lao động tích cực học tập. Phát hiện các

nhân tố tích cực để xây dựng thành các cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương

cho tồn KS.

- u cầu: Hội thi phải dấy lên được phong trào hăng say học tập nâng

cao trình độ chun mơn kỹ thuật cho người lao động. Khi đánh giá kết quả

phải chính xác và cơng bằng.

- Đối tượng: Mọi cá nhân có ý thức, kỷ luật tốt, có sáng kiến, hồn thành

xuất sắc nhiệm vụ, có nhu cầu dự thi đều được tham gia hội thi.

Vì vậy nên tổ chức các đợt thi đua khen thưởng một cách thường xuyên

và cần có những phần thưởng xứng đáng như: Tăng bậc lương trước hạn, tặng

bằng khen và thưởng bằng hiện vật dưới dạng quà hoặc bằng tiền mặt…

3.2.5.3. Tổ chức thi nâng bậc cho nhân viên

Đối với đội ngũ cơng nhân, sau các khố học KS cần tổ chức thi nâng

bậc cho công nhân để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng với những đóng

góp trong cơng việc của họ.104Xây dựng và cơng khai trình tự, thời gian, tiêu chuẩn nâng bậc cho từng

bậc thợ của từng loại cơng việc. Từ đó khuyến khích được các lao động học

tập nâng cao trình độ tay nghề để được dự thi nâng bậc.

Việc nâng bậc kéo theo nâng lương sẽ ảnh hưởng tới chi phí kinh doanh,

do đó cán bộ làm cơng tác đào tạo phải biết đánh giá chính xác hiệu quả của

đào tạo với hiệu quả của kinh doanh.

3.3. NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

3.3.1. Giải pháp phát triển nhân viên

a. Phát triển theo chiều dọc

Đây là hình thức phát triển theo từng vị trí của từng nghiệp vụ trong

các cơ sở kinh doanh khách sạn như: lễ tân, buồng, bàn – bar, bếp, bảo vệ, kế

toán,… Các du khách đến từ nhiều địa phương, nhiều vùng và quốc gia khác

nhau với những phong tục, tập qn, thói quen và ngơn ngữ… khác nhau. Vì

vậy, đội ngủ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với du khách đòi hỏi phải có kỹ năng

giao tiếp, ứng xử và trình độ nghiệp vụ chun mơn tốt.

Một thành viên không kém phần quan trọng trong quá trình phục vụ du

khách hổ trợ cho các nhân viên tiếp xúc trực tiếp hồn thành tốt các cơng

việc của mình. Đó là đội ngủ nhân viên làm việc ở khu vực hậu cần tại các bộ

phận trong hoạt động kinh doanh khách sạn như: buồng, chế biến, kế toán…

Do đó, để đội ngủ nhân viên khi phục vụ các du khách đảm bảo sự thành

thạo và giảm bớt sự sai sót nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thì yêu cầu các

nhân viên phải có những định hướng nghề nghiệp theo chiều dọc như sau:

Tập sựKèm cặp các công việc phụ

Kèm cặp các cơng việc chính

Chính thức tiếp xúc với du khách105Hình thức này thích hợp với các nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh

doanh lưu trú như: lễ tân, bàn – bar, bếp….

* Đối với các nhân viên lễ tân, bàn – bar, bếp…: trong thời gian đầu các

nhân viên này phải được tập sự, nắm được các quy trình phục vụ khách. Sau

đó, các thực tập viên này sẽ làm kèm cặp một số công việc phụ cùng với các

nhân viên cũ. Khi các thực tập viên này làm tốt thì mới được kèm cặp các

cơng việc chính với các nhân viên cũ có kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên

môn tốt. Cuối cùng, khi được các nhân viên kèm cặp và người quản lý công

nhận về sự thành thạo của thực tập viên thì lúc đó mới thực tập viên sẽ được

phụ trách cơng việc chính thức của bộ phận đó.

b. Phát triển theo chiều ngang

Do đặc thù của hoạt động kinh doanh khách sạn là sự phối hợp của các

bộ phận tham gia trong quá trình phục vụ du khách. Mỗi bộ phận với những

nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp khác nhau: lễ tân, bàn – bar,

buồng, bếp, …Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, hình thức phát triển

của các nhân viên theo chiều ngang có thể cụ hóa như sau:106Lễ tân

viên(1)Nhân viên

buồng(2)Nhân viên

bàn – bar(3) Nhân viên (4)

bếpNhân viên

bảo vệVới hình thức phát triển này có thể thay đổi từ vị trí nghề này sang vị trí

nghề khác chứ khơng bắt buộc là thực hiện theo trình tự như trên, chẳng hạn

như vị trí số (1) có thể dịch chuyển sang vị trí số (3), (4) và tương tự vị trí số

(2), số (3), số (4) cũng có thể thay đổi ngược trở lại cũng được.

Tuy nhiên, với giải pháp phát triển nhân viên thì hình thức phát triển

theo chiều ngang này khơng phù hợp vì mỗi bộ phận trong hoạt động kinh

doanh đòi hỏi những nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp khác nhau. Do đó,

khi các nhân viên đã làm việc trong mỗi bộ phận thì khó có thể thay đổi từ bộ

phận này sang bộ phận khác. Nếu các doanh nghiệp vận dụng hình thức phát

triển này thì đòi hỏi nhân viên trước khi thay đổi bộ phận phải được đào tạo

kỹ năng, nghiệp vụ.

c. Giải pháp phát triển nhân viên theo nhóm

Mặt khác, trong hoạt động kinh doanh du lịch, để phát triển đội ngũ nhân

viên, chúng ta có thể áp dụng hình thức phát triển theo nhóm nghiệp vụ hay

nhóm cơng việc trong q trình phục vụ du khách, chẳng hạn như:

+ Lễ tân viên: Trong một ca làm việc có thể chia thành từng nhóm việc

cho các nhân viên như: nhân viên tiếp nhận việc đăng ký giữ chỗ của khách,

làm thủ tục check – in/check – out, kế toán lễ tân…

+ Nhân viên buồng: Nhóm các nhân viên làm việc theo ca và phụ trách

cơng việc dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ theo từng khu vực.

+ Đầu bếp: Nhóm các đầu bếp theo từng loại, kiểu món ăn như: các đầu

bếp nấu các món ăn Âu, Á ; các đầu bếp làm các loại bánh Âu, Á, đặc biệt là

các món ăn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khách sạn cần xem xét như đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×