Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Như trên đã nêu, Khách sạn đã có sự quan tâm đối với công tác đào tạo và phát triển NNL nhưng vì điều kiện tài chính do phải tập trung để đổi mới và nâng cấp dây chuyền công nghệ hiện đại nên nguồn kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo còn hạn chế. Điều nà

Như trên đã nêu, Khách sạn đã có sự quan tâm đối với công tác đào tạo và phát triển NNL nhưng vì điều kiện tài chính do phải tập trung để đổi mới và nâng cấp dây chuyền công nghệ hiện đại nên nguồn kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo còn hạn chế. Điều nà

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Như trên đã nêu, Khách sạn đã có sự quan tâm đối với công tác đào tạo và phát triển NNL nhưng vì điều kiện tài chính do phải tập trung để đổi mới và nâng cấp dây chuyền công nghệ hiện đại nên nguồn kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo còn hạn chế. Điều nà

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×