Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dựa vào đặc điểm thiết bị máy móc trong khách sạn , nhu cầu công việc, số lượng chất lượng lao động hiện có, trình độ kỹ thuật và quản lý cần đáp ứng, kế hoạch KD của đơn vị

Dựa vào đặc điểm thiết bị máy móc trong khách sạn , nhu cầu công việc, số lượng chất lượng lao động hiện có, trình độ kỹ thuật và quản lý cần đáp ứng, kế hoạch KD của đơn vị

Tải bản đầy đủ - 0trang

62Bảng 2.16: Kế hoạch đào tạo năm 2011

TT

IĐối tượngSố lượngđào tạo

Nhân viên(người)trực tiếpNội dung kiến thức đào tạo28

Kiến thức pháp luật, nội quy, quy định của1Nhân viên

tuyển mới08KS, các chính sách, chế độ của KS đối với

người lao động. Quy trình phục vụ, quy

định an tồn VSTP, an tồn lao động,

Kiến thức pháp luật, nội quy, quy định của2Nhân viên cũ

có tay nghề20KS, các chính sách, chế độ của KS đối với

người lao động. Quy trình phục vụ, ngoại

ngữ, quy định an toàn VSTPIILao động

gián tiếp08

Kiến thức pháp luật, nội quy, quy định của12Lao động

tuyển mới02Lao động cũ6Tổng cộng36KS, các chính sách, chế độ của KS đối với

người lao động. Hướng dẫn hội nhập công

việc

Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng

làm việc, ngoại ngữ, quản lý

(Nguồn: Phòng Tổ chức-Hành chính)Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy, việc xác định nhu cầu đào tạo của KS

chỉ được tiến hành theo kế hoạch từng năm chứ chưa dựa vào kế hoạch kinh

doanh dài hạn, chưa sử dụng các phương pháp khoa học mang tính khách

quan để tìm hiểu và xác định nhu cầu đào tạo. Chưa xuất phát từ kết quả phân

tích cơng việc của nhân viên để xác định nhu cầu đào tạo. Nói cách khác, việc63phân tích tổ chức, phân tích cơng việc và phân tích nhân viên trong tiến trình

xác định nhu cầu đào tạo khơng thực hiện. Do đó, số lượng qua đào tạo của

KS rất hạn chế và chưa đúng với yêu cầu trong công việc

b. Xác định đối tượng được đào tạo và phát triển:

Tùy vào u cầu, mục đích của chương trình đào tạo mà KS lựa chọn

đối tượng là cá nhân, một nhóm người hay toàn bộ CBCNV của KS.

Đối với nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách, đối tượng đào tạo được

chia thành các dạng sau:

- Nhân viên lao động phổ thơng mới tuyển chưa có tay nghề: KS thường

tập trung thành từng đợt tuyển (khoảng chừng 05 - 10 nhân viên cho một đợt),

tiến hành đào tạo hội nhập, đào tạo lý thuyết, đào tạo thực hành, sau đó phân

vào các bộ phận để trưởng các bộ phận kèm cặp trong quá trình phục vụ

khách.

- Nhân viên lao động phổ thơng mới đã có tay nghề: Đối với đối tượng

này, KS cũng tập trung theo từng đợt tuyển và đào tạo hội nhập, đào tạo thực

hành (kiểm tra tay nghề) sau đó dựa vào tay nghề của người lao động sẽ phân

vào các bộ phận.

- Đối với công nhân lao động kỹ thuật đã qua đào tạo: Đây là những học

sinh, sinh viên các trường Cao đẳng nghề (KS thường phối hợp với các

trường Cao Đẳng Cao Thắng – kỹ thuật điện Hội An..) để tuyển. Đối tượng

này đã được nhà trường đào tạo kỹ về lý thuyết cũng như thực hành; tuy nhiên

do tính đặc thù của sản phẩm nên khi tiếp nhận lực lượng lao động này KS

cũng phải tiến hành đào tạo lại thông qua việc đào tạo hội nhập và đào tạo

thực hành.

- Đối với công nhân cũ: Đây là đối tượng làm việc tại KS từ một năm trở

lên, đã có tay nghề, kiến thức về cung cách phụ vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm64đối với bộ phận bếp nhưng định kỳ hàng năm KS tổ chức đào tạo, kiểm tra tay

nghề, nâng tay nghề cho người lao động.

- Đối với cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý: Đối tượng này tuy chiếm số

lượng ít trong tổng số lao động tại đơn vị nhưng việc xác định đối tượng đào

tạo này trong nhiều năm qua còn một số bất cập chủ yếu do KS chưa định

hướng rõ ràng trong chiến lược đào tạo và phát triển NNL.

Như trên đã nêu, việc chọn người đi đào tạo chưa hợp lý còn do:

+ Chưa tìm hiểu nhu cầu của đối tượng đào tạo, chưa đánh giá chính xác

đối tượng đào tạo trên cơ sở năng lực và nhu cầu của từng đối tượng, từ đó

gây lãng phí, hạn chế hiệu quả đào tạo.

+ Đối tượng chọn đào tạo mang nhiều cảm tính, bị các quan hệ cá nhân

chi phối dẫn đến kết quả đào tạo không đáp ứng mục tiêu.

Mặt khác, việc tuyển chọn, giới thiệu người tham gia đào tạo khơng

chính xác còn làm giảm đi tính động viên, thúc đẩy nhân viên trong công việc

cũng như kết quả học tập.

Trong năm 2009, khi việc tái cơ cấu tổ chức đã dần đi vào ổn định, công

tác nhân sự được đặt lên tầm mới và được nhìn nhận là nhân tố tạo sức bật

của DN.

Năm 2010 công tác đào tạo và phát triển NNL của Khách sạn Tourane đã

có sự chuyển biến rõ rệt về mặt số lượng và chất lượng. Đối tượng đào tạo

được xác định cụ thể hơn, nhưng chủ yếu là bộ phận kinh doanh, buồng

phòng, lễ tân..

Vì vậy, chất lượng NNL của KS đã có nhiều cải thiện đáng kể. Mặc dù

hiệu quả chưa cao nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong công tác

nhân sự, đặc biệt là ban giám đốc Khách sạn, sẽ là tiền đề thuận lợi cho công

tác đào tạo và phát triển NNL của KS trong tương lai.

2.3.2.5. Thiết kế chương trình đào tạo và phát triển

a. Lựa chọn phương pháp đào tạo65Là bước quan trọng, có tính quyết định đến hiệu quả công tác đào tạo và

phát triển NNL. Thực tế, phương pháp đào tạo mà KS áp dụng trong những

năm qua chủ yếu bằng hai phương pháp: “Đào tạo tại nơi làm việc” thông

qua việc kèm cặp hướng dẫn công việc tại chỗ và “Đào tạo bên ngồi” thơng

qua việc tham dự các lớp đào tạo theo chuyên đề.

- Đào tạo tại nơi làm việc: được thực hiện đối với đối tượng là nhân viên

trực tiếp phục vụ khách và nhân viên nghiệp vụ mới tuyển.

+ Đối với nhân viên trực tiếp KS dùng phương pháp đào tạo sử dụng kỹ

năng và được diễn ra tại nơi làm việc. Hình thức đào tạo chủ yếu là đào tạo tại

chỗ thông qua sự kèm cặp của nhân viên có tay nghề cao hoặc những người có

kinh nghiệm. Người nhân viên được đào tạo lý thuyết và hướng dẫn thực hành

của người lao động lành nghề hơn.

Đây được xem là phương pháp truyền thống, nó mang lại hiệu quả khơng

cao vì nhận thức của người học (nhân viên) bị hạn chế bởi trình độ học vấn,

họ khơng ghi chép đầy đủ hoặc ghi nhớ không kịp nội dung kiến thức được

truyền đạt. Mặt khác bản thân người hướng dẫn chưa được đào tạo qua các

lớp sư phạm nên khi truyền đạt chưa chuyển tải hết nội dung chương trình.

+ Đối với nhân viên mới tuyển, ngoài việc đào tạo hội nhập bằng sự

truyền đạt lý thuyết từ cán bộ chun mơn có kinh nghiệm, nhân viên mới

tuyển còn có chương trình thử việc được từng bộ phận tuyển dụng soạn thảo

trên cơ sở xác nhận nội dung của phòng Tổ chức-Hành chính và được các

nhân viên cũ có chun mơn và kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn để họ có thể

thực hiện được các yêu cầu công việc trong thời gian thử việc.

- Đào tạo bên ngoài: Được thực hiện đối với đối tượng là các cán bộ nghiệp

vụ, cán bộ quản lý thông qua các lớp học chuyên đề do các đơn vị đào tạo tổ

chức đào tạo. Phương pháp đào tạo của các lớp này được đánh giá là tiên tiến bởi

họ là những đơn vị được cấp giấy phép đào tạo, được thực hiện bởi các giảng66viên có kinh nghiệm lý thuyết và thực tế công việc. Họ truyền đạt lý thuyết xen

lẫn thực hành tình huống và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế cũng như những

kỹ năng giải quyết tình huống, giải quyết cơng việc. Chính vì vậy lớp học

thường rất sơi động, kích thích sự tham gia học tập của các học viên.

Tuy nhiên, những kinh nghiệm, những kiến thức của giảng viên truyền

đạt đến học viên được vận dụng cho từng đơn vị là khác nhau. Đối với KS, do

khơng có các tiêu chí đánh giá, không tổ chức theo dõi hoặc khả năng tiếp

thu, ứng dụng những kiến thức đã học của từng học viên còn hạn chế nên hiệu

quả đào tạo bên ngồi chưa cao.

b. Việc xây dựng chương trình đào tạo được KS tiến hành thông qua các bước

- Tập hợp danh sách CBCNV tham gia khóa đào tạo.

- Thành lập hội đồng giáo viên, hội đồng thi tay nghề, hội đồng thi tuyển.

- Ban hành quy chế về việc thi tay nghề, thi tuyển

- Soạn giáo án, kế hoạch giảng dạy

- Tổ chức đào tạo, thi tay nghề, thi tuyển

- Tổng hợp kết quả, báo cáo Giám đốc phê duyệt

c. Kinh phí đào tạo

Kinh phí đào tạo cũng có ảnh hưởng rất lớn đến công tác đào tạo nguồn

nhân lực. Số lượng lao động được đào tạo và kinh phí đào tạo qua các năm

được thể hiện trong bảng sau:67Bảng 2.17: Số lượng lao động được đào tạo và kinh phí đào tạo qua

các năm

TTChỉ tiêu1

2

3

4

5Tổng đầu tư cho SXKD (triệu đồng)

Kinh phí dành cho đào tạo (triệu đồng)

Số lao động được đào tạo (người)

Kinh phí đào tạo b.quân/lao động (tr.đồng/người)

Kinh phí đào tạo/ Tổng đầu tư cho SXKD (%)NămNămNăm2008

11.876

11,8

10

1,180

0,12009

13.267

19,5

15

1,300

0,152010

15.156

29,8

21

1,419

0,19(Nguồn: Phòng Kế tốn)

Qua bảng số liệu, có thể thấy rằng, KS đã có sự quan tâm đối với cơng tác

đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Từ năm 2008

đến năm 2010 toàn KS đã đào tạo và tập huấn được 46 người, kinh phí đào tạo

là 61,100 triệu đồng, bao gồm các khoản mục như: soạn thảo tài liệu, đầu tư

vào thiết bị phục vụ giảng dạy, phòng học, phòng giáo viên, chi phí ăn ở, đi lại

trong thời gian đào tạo,…

Kinh phí dành cho đào tạo của KS trong những năm qua có tăng đồng thời

với việc tăng số lượng lao động được đào tạo cho thấy quy mô đào tạo của KS

trong những năm qua được cải thiện từng bước. Qua đây cũng thấy rằng kinh

phí đào tạo bình qn trong những năm qua đều tăng nhưng chủ yếu tập trung

cho đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý. Mặt khác, kinh phí dành

cho đào tạo chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng chi phí đầu tư cho hoạt động

KD, hàng năm ngân sách này chỉ nằm trong khoảng 0,1% đến 0,19% trên tổng

ngân sách đầu tư cho hoạt động KD của đơn vị.

Như trên đã nêu, Khách sạn đã có sự quan tâm đối với cơng tác đào tạo

và phát triển NNL nhưng vì điều kiện tài chính do phải tập trung để đổi mới

và nâng cấp dây chuyền cơng nghệ hiện đại nên nguồn kinh phí đầu tư cho

cơng tác đào tạo còn hạn chế. Điều này có ảnh hưởng lớn đến cơng tác đào

tạo và phát triển NNL trong những năm qua.68Vì vậy, trong thời gian đến để làm tốt công tác quản trị NNL, KS cần cân

đối hợp lý các khoản chi cũng như quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ, nhân viên sản xuất

trực tiếp. Đặc thù SXKD của KS là phục vụ khách lưu trú tại KS do vậy phải

không ngừng quan tâm công tác đào tạo cho đội ngũ nhân viên các kỹ năng

phục vụ và giao tiếp để khi tiếp xúc và phục vụ khách hàng tránh những sai

sót xảy ra.

2.3.2.6. Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển

Phòng Tổ chức-Hành chính căn cứ vào nhu cầu đào tạo, kế hoạch đào

tạo đã được Giám đốc KS phê duyệt tiến hành triển khai thực hiện chương

trình đào tạo.

- Trường hợp đào tạo nội bộ : Do đơn vị trực tiếp tổ chức và thực hiện.

Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm tổ chức lớp, đơn vị thực hiện

đào tạo có trách nhiệm lập chương trình, thơng báo, chuẩn bị nội dung, tài

liệu giảng dạy, cử giảng viên trong Hội đồng giảng viên giảng dạy.

- Trường hợp đào tạo bên ngoài: Khách sạn gửi CBCNV đi học hoặc tổ

chức mời giáo viên bên ngoài về dạy.

Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm liên hệ với các cơ sở đào tạo về

nội dung đào tạo, thời gian, địa điểm, loại hình đào tạo và lệ phí khố đào tạo để

gửi cán bộ cơng nhân viên đi học hoặc tổ chức mời giáo viên về giảng dạy.

Đối với các chương trình đào tạo và phát triển ngay tại KS thì đơn vị cử

một cán bộ theo dõi để quản lý, giám sát quá trình học tập của học viên và

hướng dẫn của giáo viên. Kết quả học tập được phòng TC-HC lưu vào hồ sơ

của từng cá nhân và hồ sơ đào tạo.

Với yêu cầu về tính chính xác cao, thiết bị chuyên dùng, đội ngũ nhân

lực có chun mơn cao nên liên tục trong những năm qua, lãnh đạo KS đã cố

gắng không ngừng đào tạo nâng cao trình độ cho cơng nhân và trình độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dựa vào đặc điểm thiết bị máy móc trong khách sạn , nhu cầu công việc, số lượng chất lượng lao động hiện có, trình độ kỹ thuật và quản lý cần đáp ứng, kế hoạch KD của đơn vị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×