Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[12] Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (29/11/2005), Luật đầu tư

[12] Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (29/11/2005), Luật đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

78Website:

[14] Báo điện tử của Luật Việt (20/02/2011),

http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/kinh-te-thuongmai/2009/8719/Mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-o-Viet-Nam-Nhin-tuben.aspx

[15] Báo điện tử của Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam - VCCI

(05/03/2011), “M&A ở Việt Nam: Không dễ!”,

http://www.vcci.com.vn/dau-tu-tai-chinh/20111119100433855/ma-oviet-nam-khong-de.htm

[16] Báo điện tử của Tạp chí tài chính (03/03/2011), “ Thu hút hoạt động M&A

tại Việt Nam”, http://www.tapchitaichinh.vn/Qu%E1%BA%A3ntr

%E1%BB%8Bn%E1%BB

%99idung/ViewArticleDetail/tabid/56/Key/ViewArticleContent/ArticleI

d/8065/Default.aspx

[17] Báo điện tử của Viện Marketing và Quản Trị Việt Nam (20/02/2011), “

Khung pháp lý điều tiết M&A tại Việt Nam”,

http://www.vmi.edu.vn/news/pid/81/search/page/2/id/31

[18] Báo Sài Gòn đầu tư ( 26/12/2011), “Xu hướng M&A thế giới và Việt Nam”

, http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20120426/Xu-huong-M-A-thegioi-va-Viet-Nam.aspx

[19] Trang thông tin M&A và kết nối đầu tư (05/03/2011) , “Những thuận lợi

và khó khăn trong hoạt động M&A?”, http://maf.vn/kien-thuc/hoidap/nhung-thuan-loi-va-kho-khan-trong-hoat-dong-ma.html79PHỤ LỤC

Bảng PL.1: Kết quả định giá Công ty cổ phần địa ốc Phương Đông theo mô hình APVAdjusted Present Value ValuationBASE CASH FLOWAssumptions

Asset BetaHệ số betaRiskFreeLãi suất phi rủi roRisk premiumPhần bù rủi roDiscount RateTỷ lệ chiết khấuLong-Term RateTốc độ tăng trưởng kỳ vọng (không đổi)Starting DebtVay nợ đầu kỳDebt Interest RateLãi vayTax Loss CarryforwardLỗ thuế được khấu trừ

Vốn DN1.54

8.90%

8.30%

21.68%

5.00%

70,000,000,000

16.00%

300,000,000,000WdTỷ trọng vay dài hạn trong cấu trúc vốn23%WsTỷ trọng VCSH trong cấu trúc vốn77%RsuChi phí sử dụng vốn khơng có đòn cân nợ20%Year2010201120122013201420152016201720182019Earnings Before Interest & TaxesLợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)60,000,000,00070,000,000,00080,000,000,00085,000,000,00090,000,000,00095,000,000,00095,000,000,00095,000,000,00095,000,000,00095,000,000,000Tax EBIT at rate of:25.00%Chi phí thuế tại mức thuế suất15,000,000,00017,500,000,00020,000,000,00021,250,000,00022,500,000,00023,750,000,00023,750,000,00023,750,000,00023,750,000,00023,750,000,000Profit After TaxLợi nhuận sau thuế45,000,000,00052,500,000,00060,000,000,00063,750,000,00067,500,000,00071,250,000,00071,250,000,00071,250,000,00071,250,000,00071,250,000,00080

Year201020112012201320142015201620172018201910,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,00047,500,000,00055,000,000,00058,750,000,00062,500,000,00066,250,000,00066,250,000,00066,250,000,00066,250,000,00066,250,000,000DepreciationChi phí khấu haoChange in Working CapitalThay đổi vốn lưu độngFree Cash Flow (Net Cash Flow)Dòng tiền tự do (Dòng tiền ròng)40,000,000,000Net Present Value of Cash FlowsGiá trị hiện tại của dòng tiền tự do228,160,084,009Net Present Value of PerpetuityGiá trị hiện tại của dòng tiền vĩnh viễn71,300,079,025NPV Cash Flows + PerpetuityGiá trị hiện tại ròng của tổng dòng tiền299,460,163,034InterestChi phí lãi vay11,200,000,00010,080,000,0008,960,000,0007,840,000,0006,720,000,0005,600,000,0004,480,000,0003,360,000,0002,240,000,0001,120,000,000Tax after interestChi phí thuế sau khi trừ lãi vay12,200,000,00014,980,000,00017,760,000,00019,290,000,00020,820,000,00022,350,000,00022,630,000,00022,910,000,00023,190,000,00023,470,000,000Profit after Tax and InterestLợi nhuận sau thuế và lãi vay36,600,000,00044,940,000,00053,280,000,00057,870,000,00062,460,000,00067,050,000,00067,890,000,00068,730,000,00069,570,000,00070,410,000,000after interestDòng tiền tự do (Dòng tiền ròng) sau lãi vay31,600,000,00039,940,000,00048,280,000,00052,870,000,00057,460,000,00062,050,000,00062,890,000,00063,730,000,00064,570,000,00065,410,000,000Ending DebtVay nợ cuối kỳ63,000,000,00056,000,000,00049,000,000,00042,000,000,00035,000,000,00028,000,000,00021,000,000,00014,000,000,0007,000,000,0000Tax Shield ValueGiá trị lá chắn thuế2,800,000,0002,520,000,0002,240,000,0001,960,000,0001,680,000,0001,400,000,0001,120,000,000840,000,000560,000,000280,000,000ValueGiá trị hiện tại của lá chắn thuế9,041,851,913Tax Loss CarryforwardsLỗ thuế được khấu trừ000000000Tax Loss Carryforward DiscountedGiá trị hiện tại của phần lỗ thuế được khấuValuetrừAdjusted Present ValueGiá trị hiện tại sau điều chỉnhFree Cash Flow (Net Cash Flow)Additional Tax Shield Discounted00

308,502,014,947Copyright © 1999 President and Fellows of Harvard College`81Bảng PL.2: Kết quả định giá Công ty cổ phần chế biến thực phầm Kinh Đô Miền Bắc theo mơ hình APVAdjusted Present Value ValuationBASE CASH FLOWAssumptions

Asset BetaHệ số betaRiskFreeLãi suất phi rủi roRisk premiumPhần bù rủi ro8.30%Discount RateTỷ lệ chiết khấu17.86%Long-Term RateTốc độ tăng trưởng kỳ vọng (không đổi)Starting DebtVay nợ đầu kỳDebt Interest RateLãi vay

Vay dài hạnTax Loss Carryforward1.080

8.90%5.00%138,495,935,466

13.03%

5,199,250,000Lỗ thuế được khấu trừ

Vỗn DNYear151,242,130,000

2010201120122013201420152016201720182019Earnings Before Interest & TaxesLợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)99,684,346,84199,684,346,84199,684,346,84199,684,346,84199,684,346,84199,684,346,84199,684,346,84199,684,346,84199,684,346,84199,684,346,841Tax EBIT at rate of:25.00%Chi phí thuế tại mức thuế suất24,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,710Profit After TaxLợi nhuận sau thuế74,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,131DepreciationChi phí khấu hao38,183,080,62838,183,080,62838,183,080,62838,183,080,62838,183,080,62815,018,560,88082Year2010201120122013201420152016201720182019Change in Working CapitalThay đổi vốn lưu động62,746,346,54162,746,346,54162,746,346,54162,746,346,54162,746,346,54162,746,346,54162,746,346,54162,746,346,54162,746,346,54162,746,346,541Free Cash Flow (Net Cash Flow)Dòng tiền tự do (Dòng tiền ròng)99,326,526,04499,326,526,04499,326,526,04499,326,526,04499,326,526,044122,491,045,792137,509,606,672137,509,606,672137,509,606,672137,509,606,672Net Present Value of Cash FlowsGiá trị hiện tại của dòng tiền tự do495,603,122,147Net Present Value of PerpetuityGiá trị hiện tại của dòng tiền vĩnh viễn255,691,166,752NPV Cash Flows + PerpetuityGiá trị hiện tại ròng của tổng dòng tiền751,294,288,899InterestChi phí lãi vay18,040,324,0397,474,967,5990000000024,921,086,71024,921,086,710Tax after interestChi phí thuế sau khi trừ lãi vay24,921,086,71023,052,344,81024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,71024,921,086,710Profit after Tax and InterestLợi nhuận sau thuế và lãi vay56,722,936,09269,157,034,43174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,13174,763,260,131after interestDòng tiền tự do (Dòng tiền ròng) sau lãi vay81,286,202,00693,720,300,34599,326,526,04499,326,526,04499,326,526,044122,491,045,792137,509,606,672137,509,606,672137,509,606,672137,509,606,672Ending DebtVay nợ cuối kỳ57,209,733,460000000000Tax Shield ValueGiá trị lá chắn thuế01,868,741,90000000000000000000Free Cash Flow (Net Cash Flow)Additional Tax Shield Discounted

ValueGiá trị hiện tại của lá chắn thuếTax Loss CarryforwardsLỗ thuế được khấu trừTax Loss Carryforward DiscountedGiá trị hiện tại của phần lỗ thuế được khấuValuetrừAdjusted Present ValueGiá trị hiện tại sau điều chỉnh1,461,793,482

00

752,756,082,382Copyright © 1999 President and Fellows of Harvard College83Bảng PL.3: Kết quả định giá Công ty chứng khốn Đà Nẵng theo mơ hình APVAdjusted Present Value ValuationBASE CASH FLOWAssumptions

Asset BetaHệ số betaRiskFreeLãi suất phi rủi roRisk premiumPhần bù rủi roDiscount RateTỷ lệ chiết khấuLong-Term RateTốc độ tăng trưởng kỳ vọng (không đổi)Starting DebtVay nợ đầu kỳDebt Interest RateLãi vayTax Loss CarryforwardLỗ thuế được khấu trừ

Vốn DN1.870

8.90%

8.30%

24.42%

5.00%

29,120,000,000

18.00%

50,000,000,000WdTỷ trọng vay dài hạn trong cấu trúc vốn36.80%WsTỷ trọng VCSH trong cấu trúc vốn63.20%RsuChi phí sử dụng vốn khơng có đòn cân nợYear2010Earnings Before Interest & TaxesLợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)Tax EBIT at rate of:25.00%Chi phí thuế tại mức thuế suấtProfit After TaxLợi nhuận sau thuếYear22%

2011201220132014201520162017201820192,463,016,6815,058,400,00015,834,666,66715,834,666,66715,834,666,66715,834,666,66715,834,666,66715,834,666,66715,834,666,66715,834,666,667398,144,9721,264,600,0003,958,666,6673,958,666,6673,958,666,6673,958,666,6673,958,666,6673,958,666,6673,958,666,6673,958,666,6672,064,871,7093,793,800,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,000201220132015201620172018201920102011201484

DepreciationChi phí khấu hao1,331,458,5581,331,458,558665,729,279Change in Working CapitalThay đổi vốn lưu động2,467,262,6392,599,857,4625,538,659,913Free Cash Flow (Net Cash Flow)Dòng tiền tự do (Dòng tiền ròng)3,200,675,7905,062,198,90416,748,930,63411,876,000,000Net Present Value of Cash FlowsGiá trị hiện tại của dòng tiền tự do37,503,124,923Net Present Value of PerpetuityGiá trị hiện tại của dòng tiền vĩnh viễn8,985,550,966NPV Cash Flows + PerpetuityGiá trị hiện tại ròng của tổng dòng tiền46,488,675,889

4,368,000,0003,785,600,000InterestChi phí lãi vayTax after interestChi phí thuế sau khi trừ lãi vayProfit after Tax and Interest11,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,00011,876,000,0003,203,200,0002,620,800,0002,038,400,0001,456,000,000873,600,000291,200,00004,950,400,000398,144,97227,000,0002,866,666,6673,012,266,6673,157,866,6673,303,466,6673,449,066,6673,594,666,6673,740,266,6673,885,866,667Lợi nhuận sau thuế và lãi vay2,064,871,70981,000,0008,600,000,0009,036,800,0009,473,600,0009,910,400,00010,347,200,00010,784,000,00011,220,800,00011,657,600,00013,472,930,6349,036,800,000after interestDòng tiền tự do (Dòng tiền ròng) sau lãi vay3,200,675,7901,349,398,9049,473,600,0009,910,400,00010,347,200,00010,784,000,00011,220,800,00011,657,600,000Ending DebtVay nợ cuối kỳ027,770,601,09614,297,670,4625,260,870,462(4,212,729,539)(14,123,129,539)(24,470,329,539)(35,254,329,540)(46,475,129,540)(58,132,729,540)Tax Shield ValueGiá trị lá chắn thuế01,237,600,0001,092,000,000946,400,000800,800,000655,200,000509,600,000364,000,000218,400,00072,800,000000000000Free Cash Flow (Net Cash Flow)Additional Tax Shield Discounted

ValueGiá trị hiện tại của lá chắn thuếTax Loss CarryforwardsLỗ thuế được khấu trừTax Loss Carryforward DiscountedGiá trị hiện tại của phần lỗ thuế được khấuValuetrừAdjusted Present ValueGiá trị hiện tại sau điều chỉnh2,954,299,547

00

49,442,975,436Copyright © 1999 President and Fellows of Harvard CollegeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[12] Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (29/11/2005), Luật đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×