Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá mức trọng yếu là một vấn đề quan trọng trong kiểm toán. Thông thường kiểm toán viên đánh giá mức độ trọng yếu để ước tính mức độ sai sót của BCTC có thể chấp nhận được, xác định phạm vi của cuộc kiểm toán và đánh giá ảnh hưởng của các sai sót trê

Đánh giá mức trọng yếu là một vấn đề quan trọng trong kiểm toán. Thông thường kiểm toán viên đánh giá mức độ trọng yếu để ước tính mức độ sai sót của BCTC có thể chấp nhận được, xác định phạm vi của cuộc kiểm toán và đánh giá ảnh hưởng của các sai sót trê

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá mức trọng yếu là một vấn đề quan trọng trong kiểm toán. Thông thường kiểm toán viên đánh giá mức độ trọng yếu để ước tính mức độ sai sót của BCTC có thể chấp nhận được, xác định phạm vi của cuộc kiểm toán và đánh giá ảnh hưởng của các sai sót trê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x