Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện tại, dịch vụ kiều hối Granting Money Transfer, mã số chuyển tiền với 8 chữ số, dịch vụ này mức phí thấp hơn dịch vụ Western Union. Vì vậy, NHNo Quảng Nam cần phát triển dịch vụ này để thu hút thêm khách hàng và có nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Hiện tại, dịch vụ kiều hối Granting Money Transfer, mã số chuyển tiền với 8 chữ số, dịch vụ này mức phí thấp hơn dịch vụ Western Union. Vì vậy, NHNo Quảng Nam cần phát triển dịch vụ này để thu hút thêm khách hàng và có nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

70Trong các phương thức L/C cần phát triển mở rộng nêu trên, NHNo

Quảng Nam cần ưu tiên phát triển phương thức thanh tốn L/C trả chậm. Đây

là hình thức thanh toán được các NHTM sử dụng tương đối phổ biến trong

thời gian qua. Trong điều kiện thực tế tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, phương

thức thanh toán này rất phù hợp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các

doanh nghiệp này có nguồn vốn kinh doanh thấp nên sử dụng L/C trả chậm

như là hình thức vay vốn, tranh thủ vốn nước ngồi bằng cách mua chịu hàng

hố.

Để có thể hạn chế rủi ro khi mở L/C trả chậm NHNoQN cần thực hiện

những bước sau:

- Tăng cường công tác thẩm định đánh giá khách hàng về năng lực

quản lý điều hành, khả năng tài chính, uy tín trên cơ sở khai thác tối đa mọi

nguồn lực hiện có.

- Thực hiện theo dõi đối với khách hàng mở L/C trả chậm trong suốt

q trình mở L/C để có thể nắm được những thay đổi bất thường về khách

hàng, về lô hàng nhập hay tình hình thị trường để có những giải pháp xử lý.

- Yêu cầu doanh nghiệp phải đóng một tỷ lệ ký quỹ từ 30% đến 60% số

tiền trên hợp đồng để mở L/C. Khi hàng về đến Việt Nam, ngân hàng phải

quản lý lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp thực chất là nhận cầm cố tài sản

và chỉ khi doanh nghiệp thanh toán đủ tiền mở L/C cộng với các khoản phí

khác thì mới được lấy hàng ra khỏi kho. Trường hợp này, ngân hàng cũng

phải lưu ý đến khả năng tiêu thụ của lô hàng.

Tuy nhiên, NHNoQN hạn chế việc mở L/C trả chậm để nhập các mặt

hàng tiêu dùng không cần thiết cho kinh tế và đời sống xã hội, hàng tiêu dùng

chưa thiết yếu hoặc hàng có thể sản xuất trong nước thì yêu cầu khách hàng ký

quỹ từ 80% trở lên để hạn chế mở L/C trả chậm cho các mặt hàng này. Nhìn

chung, đối với việc mở L/C trả chậm ngân hàng phải có sự tập trung phân tích,71theo dõi, kiểm tra đối với tất cả các yếu tố có liên quan. Bên cạnh đó, cần phải

có sự phối hợp đồng bộ cán bộ tín dụng và cán bộ TTQT về việc thẩm định

trước khi mở L/C trả chậm thì hoạt động mở L/C trả chậm mới được mở rộng

và mang lại hiệu quả cho nền kinh tế tại địa phương.

Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất khẩu

Hiện nay, NHNo Quảng Nam mới dừng lại ở việc chiết khấu bộ chứng

từ hàng xuất khẩu đối với khách hàng thanh toán theo phương thức thư tín

dụng trả ngay. Đối với khách hàng thanh toán bộ chứng từ xuất khẩu theo

phương thức nhờ thu qua NHNo Quảng Nam thì vẫn chưa được Ngân hàng

chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu hàng hóa.

Thực tế cho thấy, khi khách hàng trên địa bàn sử dụng phương thức

thanh tốn nhờ thu thì đối tác của họ đã được chọn lựa kỹ càng, thường là đối

tác truyền thống, có uy tín, tình hình tài chính lành mạnh, hàng hóa xuất khẩu

có thị trường tiêu thụ ổn định. Do vậy, việc mở ra dịch vụ này giúp phát triển

dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNo Quảng Nam, tăng thị phần khách hàng

đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng kịp thời nhận vốn để tái đầu tư, kinh

doanh.

Khi thực hiện giao dịch này thì khách hàng phải đáp ứng các điều kiện

sau:

- Khách hàng mở tài khoản và có quan hệ giao dịch thường xuyên tại

NHNo Quảng Nam; vay, trả sòng phẳng, hoạt động kinh doanh tốt, tình hình

tài chính lành mạnh, còn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng đến thời điểm nhờ

thu.

- Là thị trường xuất khẩu truyền thống, mặt hàng được phép xuất khẩu

tại Việt Nam.72- Khách hàng có cam kết hồn trả số tiền NHNo Quảng Nam đã chiết

khấu trong trường hợp người trả tiền (Drawee) từ chối thanh toán, đồng thời

lập đơn xin vay, giấy nhận nợ như quy định.

- Đối với nhờ thu theo hình thức trả ngay (D/P): tồn bộ vận đơn gốc

của lô hàng xuất khẩu phải được xuất trình qua NHNo Quảng Nam.

- Đối với nhờ thu trả chậm (D/A): NHNo Quảng Nam chỉ thực hiện chiết

khấu sau khi ngân hàng thu hộ (Colleting Bank)/ Ngân hàng xuất trình

(Presenting Bank) đã xác nhận số tiền phải thanh tốn và chịu trách nhiệm đảm

bảo trả tiền thay khách hàng vào ngày đáo hạn.

3.2.2. Tăng chất lượng dịch vụ TTQT

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu của khách

hàng ngày càng cao, các NHTM cần nhanh chóng phát triển sức cạnh tranh

qua các dịch vụ hoàn hảo. Xét cho cùng, trong kinh doanh, mọi yếu tố như

sản phẩm, giá cả, hệ thống kinh doanh… đều có thể được học tập và áp dụng

bởi các đối thủ, nhưng chất lượng dịch vụ cần xây dựng lâu dài và rất khó bắt

chước. Một khi chất lượng dịch vụ được nâng cao, NHTM sẽ củng cố được

uy tín của mình.

Để tăng được chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế, NHNo Quảng

Nam cần tăng cường chất lượng các dịch vụ sau:

Dịch vụ chuyển tiền chuyển tiền

NHNo Quảng Nam cần khuyến khích khách hàng cung cấp các thơng

tin về các khoản tiền sẽ được chuyển đến đặc biệt là các đồng tiền thực hiện

thanh tốn, trên cơ sở đó để mở các tài khoản ngoại tệ tương ứng cho khách

hàng cũng như có kế hoạch để mở các tài khoản NOSTRO tương ứng giúp

cho việc rút ngắn thời gian báo có cho khách hàng.73Dịch vụ thanh toán theo phương thức nhờ thu

Mặc dù trong phương thức này, NHNo Quảng Nam không bị ràng buộc

bởi các cam kết với người xuất khẩu cũng như nhập khẩu nhưng khi tiếp nhận

bộ chứng từ của khách hàng, NHNo Quảng Nam vẫn phải tiến hành kiểm tra

bộ chứng từ để đưa ra các lời khuyên cho khách hàng nhằm đảm bảo việc đòi

tiền được nhanh chóng và thuận lợi tránh được nguy cơ từ chối từ phía ngân

hàng phục vụ người nhập khẩu. Bên cạnh đó, giúp khách hàng đơn đốc ngân

hàng phục vụ người nhập khẩu trả tiền đúng hạn.

Dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ (L/C)

NHNo Quảng Nam cần rút ngắn thời gian kiểm tra chứng từ trong vòng

từ 1 đến 2 ngày làm việc thay vì 5 ngày làm việc theo quy định. Việc kiểm tra

chứng từ nhanh chóng sẽ giúp khách hàng sớm bổ sung sai sót (nếu có); hồn

tất nhanh bộ chứng từ gửi đi nước ngoài để sớm được thanh toán tránh ứ đọng

vốn đối với hàng xuất khẩu; hoặc nhận được ngay hàng hóa để phục vụ sản

xuất, kinh doanh, giảm chí lưu kho lưu bãi hàng hóa nhập khẩu.

Theo lộ trình cam kết WTO, Việt Nam sẽ từng bước mở cửa các ngành

thương mại, dịch vụ, làm tăng hoạt động xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp

Việt Nam ngày càng có cơ hội làm ăn giao lưu với đối tác nước ngồi. Tuy

nhiên, hiện nay khơng phải doanh nghiệp xuất nhập khẩu nào cũng hiểu đầy

đủ kinh nghiệm trong giao dịch ngoại thương quốc tế. Do vậy, NHNoQN cần

tư vấn các doanh nghiệp áp dụng các phương thức thanh tốn với đối tác nước

ngồi.

Những vướng mắc trong thanh tốn xuất nhập khẩu có lẽ sự thiếu am

hiểu các các luật thương mại quốc tế, chi phối hoạt động thanh tốn quốc tế

của doanh nghiệp, từ đó dẫn đến sự thiếu thông cảm giữa Ngân hàng và khách

hàng đơi khi còn dẫn đến căng thẳng khơng đáng có. Rất nhiều doanh nghiệp74khơng am hiểu tính độc lập của chứng từ đối với hàng hoá. Họ quan niệm

nhận hàng rồi mới trả tiền hoặc thanh toán L/C. Để tránh đựợc vướng mắc

này thì NHNoQN cần hướng dẫn khách hàng tìm hiểu các văn bản chế độ chi

phối hoạt động thanh toán, nhất là các điều khoản trong UCP 600 của Phòng

thương mại quốc tế ... đồng thời tư vấn cho khách hàng trong việc ký hợp

đồng với đối tác nước ngồi, trong việc mở L/C và thanh tốn. Kịp thời phát

hiện những điểm bất hợp lý những điểm không rõ ràng trong hợp đồng hoặc

trong đơn xin mở giúp khách hàng sửa lại nhằm tránh gây tranh chấp và thiệt

hại. Lưu ý với khách hàng hãy thận trọng với những L/C có giá trị lớn, giá cả

rẻ và ở thị trường khơng quen thuộc... Ngồi ra NHNoQN nên phát hành một

tập tài liệu về quy trình và nghiệp vụ thanh tốn quốc tế có hướng dẫn một

cách cụ thể để phát cho khách hàng.

Bản thân các chi nhánh phụ thuộc cần chủ động nghiên cứu thế mạnh

của địa phương mình, khu vực, ngành nghề, các doanh nghiệp mạnh, sản xuất

kinh doanh có hiệu quả để quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ của ngân hàng.

Thực hiện ưu đãi đối với khách hàng lớn, những khách hàng tiềm năng về

XNK, khách hàng truyền thống, hoạt động giao dịch thường xuyên các chi

nhánh phụ thuộc được chủ động chênh lệch tỷ giá mua bán ngoại tệ nhưng

không được vượt khung giá trần – giá sàn của NHNN, giảm lãi suất cho vay

tài trợ XNK, ưu đãi về phí thanh tốn thì chi nhánh làm tờ trình lên Ngân

hàng cấp trên. Đối với những khách hàng mới có thể miễn phí trong thời gian

đầu khách hàng đến giao dịch.

Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm củng cố mối quan hệ

tốt giữa ngân hàng và khách hàng, đồng thời qua đó phổ biến các thông tin về

hoạt động của ngân hàng, nghĩa vụ và quyền lợi của ngân hàng và khách hàng

trong hoạt động TTQT. Tổ chức tốt việc cập nhật và trao đổi thông tin giữaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện tại, dịch vụ kiều hối Granting Money Transfer, mã số chuyển tiền với 8 chữ số, dịch vụ này mức phí thấp hơn dịch vụ Western Union. Vì vậy, NHNo Quảng Nam cần phát triển dịch vụ này để thu hút thêm khách hàng và có nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×