Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Như đã trình bày ở trên, các dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNoQN suốt thời gian quan cũng chỉ tập trung vào 3 sản phẩm chủ yếu là dịch vụ chuyển tiền mậu dịch, thanh toán nhờ thu theo hình thức D/P, và tín dụng chứng từ trả ngay. Mặc dù, những dịch vụ n

Như đã trình bày ở trên, các dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNoQN suốt thời gian quan cũng chỉ tập trung vào 3 sản phẩm chủ yếu là dịch vụ chuyển tiền mậu dịch, thanh toán nhờ thu theo hình thức D/P, và tín dụng chứng từ trả ngay. Mặc dù, những dịch vụ n

Tải bản đầy đủ - 0trang

462.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ TTQT

tại NHNoQN

Trong phần này, luận văn tập trung đánh giá và khảo sát một số nhân tố

có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển dịch vụ TTQT của NHNoQN.

2.3.1. Khảo sát thực tế chất lượng dịch vụ TTQT của NHNoQN

Để xem xét rõ đánh giá về chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại các

địa bàn trong toàn tỉnh, tác giả đã điều tra lấy ý kiến đánh giá của 120 khách

hàng là cá nhân và doanh nghiệp theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên tại

Hội sở NHNoQN và các Chi nhánh trực thuộc NHNQN.

Cách thức tiến hành

- Lập bảng câu hỏi:

Dịch vụ thanh toán quốc tế là sản phẩm ngân hàng không thể thiếu

nhằm cung ứng cho hoạt động thanh toán mậu dịch và phi mậu dịch quốc tế.

Do đó, trong q trình tìm hiểu dịch vụ thanh toán quốc tế do NHNoQN và

một số ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cùng triển khai, bảng

câu hỏi được lập với một số thông tin cơ bản thể hiện loại hình sản phẩm mà

khách hàng đang lựa chọn sử dụng và các đánh giá mang tính chuẩn chung về

dịch vụ thanh tốn quốc tế.

- Chọn mẫu:

Mẫu điều tra gồm 120 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp hiện đang

giao dịch với NHNoQN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian điều tra:

Cuộc điều tra được thực hiện từ đầu tháng 7/2010 và kết thúc vào cuối

tháng 7/2010.

- Cách thức thực hiện điều tra:47Để có thông tin phục vụ cho yêu cầu khảo sát, sự hỗ trợ từ bộ phận

dịch vụ khách hàng là rất cần thiết. Các bảng câu hỏi được đưa trực tiếp cho

khách hàng có sử dụng dịch vụ thanh tốn quốc tế của NHNoQN.

Bảng câu hỏi sử dụng trong cuộc điều tra (phụ lục đính kèm)

Bảng câu hỏi sử dụng cho cuộc điều tra gồm có 2 phần:

- Phần 1: Thơng tin về khách hàng bao gồm thời gian khách hàng đã sử

dụng dịch vụ thanh toán quốc tế và loại hình dịch vụ thanh tốn quốc tế khách

hàng đang lựa chọn giao dịch với NHNoQN.

- Phần 2: Đánh giá của khách hàng về dịch vụ thanh toán quốc tế.

Kết quả thăm dò ý kiến

Sau khi phát hết 120 phiếu thăm dò ý kiến đến với khách hàng có sử

dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNoQN, số lượng phiếu thăm dò thu về

được 108 phiếu.

Kết quả:

 Thơng tin về khách hàng

Tiêu chí

Tỉ lệ (%)

Tiêu chí

Tỉ lệ (%)

Tiêu chí

Số lượng

KHDưới 1 năm

14,9Thời gian giao dịch với NHNoQN

Dưới 2 năm Từ 2 đến 4 năm

Trên 4 năm

12,920,451,8Thông tin ngân hàng khác mà khách hàng lựa chọn giao dịch

NHTM

NH TMCP

NH nước

Khơng có

khác

ngồi

quốc doanh

14,9

12,9

20,4

51,8

Về thông tin dịch vụ TTQT khách hàng đang sử dụng tại NHNoQN

Tín dụng

Chuyển tiền

Nhờ thu

Khác

chứng từ

952563048 Đánh giá của khách hàng về dịch vụ thanh tốn quốc tế

Tiêu chíRất

tốtTốtTrung

bìnhKémRất

kém1. Về thời gian giao dịch21,3%52,8%19,4%6,5%0%2. Về thủ tục giấy tờ18,5%46,3%32,4%2,8%0%3. Về biểu phí14,7%27,8%55,6%1,9%0%4. Về tiện ích25,0%21,3%50,9%2,8%0%2.3.2. Chất lượng dịch vụ TTQT

Theo kết quả thăm dò khách hàng đang sử dụng dịch vụ thanh toán

quốc tế tại NHNoQN, hầu như các khách hàng khi được mời tham gia trả lời

câu hỏi đều rất quan tâm đến dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNoQN. Một

lượng khá lớn khách hàng đã sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế của

NHNoQN từ 4 năm trở lên, chiếm tỷ lệ 51,8% trên tổng số khách hàng được

thăm dò, cho thấy NHNoQN đã có được một số khách hàng truyền thống nhất

định. NHNoQN đã duy trì được một số khách hàng truyền thống thường

xuyên, đồng thời ngân hàng cũng thu hút thêm được những khách hàng mới.

Các dịch vụ TTQT ngày càng được mở rộng theo hướng nâng cao chất lượng

hoạt động TTQT, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, các sản phẩm và dịch vụ của

NHNoQN đã được phát triển theo hướng hiện đại. Sự phát triển ở đây không

chỉ chú trọng về số lượng mà nhấn mạnh đến chất lượng, chỉ có chất lượng tốt

thì mới có hy vọng phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh như hiện

nay. Các sản phẩm, dịch vụ TTQT của NHNoQN đã bước đầu nhận được sự

đồng tình của thị trường và của khách hàng được thể ở sự gia tăng về doanh

số thanh toán xuất nhập khẩu, số lượng khách hàng, sự hài lòng của khách49hàng. Điều này chứng tỏ chính sách phát triển sản phẩm và dịch vụ của

NHNoQN đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, số lượng khách hàng có sử dụng dịch vụ thanh tốn quốc tế

của NHNoQN có thời gian dưới 2 năm vẫn còn cao, chiếm tỷ lệ 27,8% trên

tổng số khách hàng thăm dò. Do vậy, trong thời gian đến NHNoQN cần có

nhiều giải pháp để ổn định các khách hàng truyền thống và giữ vững và tăng

trưởng các khách hàng mới tham gia dịch vụ thanh toán quốc tế.

2.3.3. Số lượng sản phẩm dịch vụ TTQT

Như phân tích ở trên, hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế tại

NHNoQN trong thời gian qua cũng chỉ tập trung vào các hình thức như

chuyển tiền, thanh tốn nhờ thu, thư tín dụng. Chủ yếu dừng lại ở các dịch vụ

thiết yếu này, chưa chú trọng đến đa dạng và nâng cao dịch vụ nên chưa đáp

ứng được yêu cầu của khách hàng và cạnh tranh trên thị trường.

Kết quả thăm dò trực tiếp ý kiến khách hàng về các tiện ích dịch vụ

thanh tốn quốc tế của NHNoQN được khách hàng đánh giá không cao, có

đến 50,9% khách hàng đánh giá ở mức độ trung bình. Kết quả này phản ánh

đúng thực trạng dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNoQN hiện nay chưa tạo

ra nhiều sản phẩm, tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ, chỉ tập trung vào

các sản phẩm truyền thống là chính. Sản phẩm và dịch vụ chưa tạo được nét

đặc trưng của chi nhánh, chưa tạo được tính cạnh tranh cao so với các ngân

hàng khác.

Với phương châm luôn lấy khách hàng là trung tâm cho mọi hoạt động

kinh doanh, NHNoQN đã coi trọng cơng tác tìm hiểu nhu cầu của thị trường,

của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh tốn quốc tế khách

hàng có nhu cầu nhưng NHNoQN vẫn chưa triển khai thực hiện. Vì vậy, trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Như đã trình bày ở trên, các dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNoQN suốt thời gian quan cũng chỉ tập trung vào 3 sản phẩm chủ yếu là dịch vụ chuyển tiền mậu dịch, thanh toán nhờ thu theo hình thức D/P, và tín dụng chứng từ trả ngay. Mặc dù, những dịch vụ n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×