Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chính sách của NHTM như định hướng phát triển khách hàng, chính sách phát triển dịch vụ, chính sách hỗ trợ/ưu đãi đối với khách hàng TTQT…có quan hệ mật thiết và tương tác lẫn nhau. Để phát triển dịch vụ TTQT nói riêng và các dịch khác nói chung, việc

Các chính sách của NHTM như định hướng phát triển khách hàng, chính sách phát triển dịch vụ, chính sách hỗ trợ/ưu đãi đối với khách hàng TTQT…có quan hệ mật thiết và tương tác lẫn nhau. Để phát triển dịch vụ TTQT nói riêng và các dịch khác nói chung, việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

27KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong Chương 1, luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản về dịch

vụ TTQT của NHTM và làm rõ các vấn đề liên quan đến phát triển dịch vụ TTQT.

Sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về thực trạng hoạt động thanh tốn

quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Quảng Nam.28CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN

QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM

2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

NHNo&PTNT Quảng Nam

2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NHNoQN

Ngày 16/12/1996, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám

đốc NHNo&PTNT Việt Nam ký quyết định thành lập trên cơ sở tách ra từ Sở

Giao dịch III NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số

515/NHNo-02. Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, Chi nhánh

NHNo&PTNT Quảng Nam đã góp phần nhất định trong việc thực thi các chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông

thôn.

Đến cuối năm 2009, tổng dư nợ của Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng

Nam đạt 2.442 tỷ đồng, nguồn vốn đạt 2.737 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 37 tỷ

đồng. Với hệ thống mạng lưới kinh doanh rộng khắp tỉnh Quảng Nam gồm 26

chi nhánh loại 3, 19 phòng giao dịch thuộc huyện. Số lượng cán bộ nhân viên

đạt 412 người.

Cơ cấu tổ chức của NHNoQN được tổ chức theo mơ hình trực tuyến

tham mưu, thực hiện các nghiệp vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế

độ một thủ trưởng. Nhiệm vụ cụ thể được quy định như sau:

- Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm toàn bộ

về kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.29- Các Phó giám đốc: Giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành một số nghiệp

vụ do Giám đốc phân cơng phụ trách.GIÁM ĐỐCPhó giám

đốc 1Phòng

Hành

chính

nhân

sựPhòng

Kinh

doanh

ngoại

hốiPhó giám

đốc 2Phòng

Tín

dụngPhó giám

đốc 4Phó giám

đốc 3PhòngKế

hoạch

tổng

hợpPhòngDịch

vụ và

MarPhòngKiểm

tra ,

kiểm

tốn

nội bộPhòngPhòngKế

tốn

Ngân

quỹĐiện

tốnChi nhánh loại 3Phòng Giao dịchBiểu 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý ở NHNoQN

Chú thích: Quan hệ trực tuyến:

Quan hệ chức năng:

- Phòng kinh doanh Ngoại hối: Kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc30tế, bảo lãnh ngoại tệ có liên quan đến thanh tốn quốc tế...

- Phòng tín dụng: Cho vay các thành phần kinh tế, thẩm định và đề xuất

cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền.

- Phòng dịch vụ và Marketing: Đại lý bảo hiểm, Đại lý nhận lệnh chứng

khoán, phát hành thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế, thực hiện cơng tác Marketing.

- Phòng kế hoạch - tổng hợp: Huy động vốn, xây dựng kế hoạch kinh

doanh theo định hướng kinh doanh của NHNoVN.

- Phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Giám sát, kiểm tra, kiểm toán toàn

bộ hoạt động nghiệp vụ trong nội bộ ngân hàng.

- Phòng hành chính nhân sự: Sắp xếp hội nghị, tiếp khách, văn thư và

báo chí; thực hiện cơng tác xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố định...

- Phòng kế toán - ngân quỹ: Thực hiện hạch toán kế toán, hạch toán

thống kê các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh...

- Phòng điện tốn: Tổng hợp, thống kê và lưu trữ số liệu, thông tin liên

quan đến hoạt động của ngân hàng.

- Nhiệm vụ Chi nhánh loại 3: Huy động vốn, cho vay nhằm đáp ứng

nhu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư; Cung ứng các dịch

vụ thanh toán và ngân quỹ; Kinh doanh các nghiệp vụ ngoại hối khi được

Tổng giám đốc NHNoVN cho phép.

Với cơ cấu tổ chức như trên cho thấy hệ thống tổ chức hoạt động của

NHNoQN trải rộng khắp địa bàn tồn tỉnh, có chi nhánh hoạt động ở tất cả

huyện, thị kể cả huyện miền núi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chính sách của NHTM như định hướng phát triển khách hàng, chính sách phát triển dịch vụ, chính sách hỗ trợ/ưu đãi đối với khách hàng TTQT…có quan hệ mật thiết và tương tác lẫn nhau. Để phát triển dịch vụ TTQT nói riêng và các dịch khác nói chung, việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×